HTG arengukava 2017-2021 väljapanekHTG arengukava 2017-2021

/korralduse dokument/


Hugo Treffneri Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017 - 2021 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võttes aluseks Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 19 lõike 1 ja lähtudes Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 26. novembri 2012. a käskkirjast nr 515 „Arengukava koostamise juhised Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevatele asutustele”, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond o t s u s t a b:

1. Kiita heaks „Hugo Treffneri Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2021” eelnõu vastavalt lisale ning suunata see avalikule väljapanekule.
2. Määrata avaliku väljapaneku ajaks 21. september kuni 12.oktoober 2016 ja avaliku väljapaneku kohaks Tartu linna veebileht, Hugo Treffneri Gümnaasiumi veebileht ning Hugo Treffneri Gümnaasium. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile Ott.Ojaveer@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Hugo Treffneri Gümnaasium, Munga 12, Tartu 51007.
3. Korraldus jõustub 21.september 2016. a.

/ allkirjastatud digitaalselt / Riho Raave Juhataja

 

Uuendatud: 28/10/2016