Kooli tutvustus

HTG on asutatud 1883. a poeglaste erakoolina.

Iseseisvuseelsel perioodil õppis Hugo Treffneri koolis märkimisväärne osa tulevase Eesti Vabariigi võrsuvast haritlaskonnast. Iga uus lend treffneriste on oma tegevusega lisanud HTG küpsustunnistusele soliidsust ja kaalukust.

Järgime Hugo Treffneri põhimõtteid, et panna koolis alus sõltumatu ja avara mõistusega inimese arengule. Meie kooli uksed on lahti uutele, edasiviivatele ideedele.

Vaimne iseseisvus, oskus õppida, valikuid teha ja nende eest vastutada on praegusel sajandil edukuse eelduseks. Treffoonias on õppimisele ja õpetamisele alati kõrged nõuded olnud, see on taganud enamikule treffneristidest juurdepääsu kõrgharidusele.
Siin saad arendada oma võimeid ja suunata õpinguid nende ainete kaudu, mis sulle enim huvi pakuvad. Seda kõike toetab koostööle orienteeritud õpetajaskond ning tänapäevane õpikeskkond.

Meie kooli pääsemiseks pead olema edukalt lõpetanud põhikooli ning sul peab olema tõsine tahe ja valmidus oma õpinguid jätkata.

Ott Ojaveer
Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor

10. klassidesse vastuvõtt

 Treffoonia pakub Sulle, hea põhikooli lõpetaja, võimaluse õppida humanitaar-, loodus- või reaalsuunas. Siin saad Sa arendada oma võimeid ja suunata õpinguid nende õppeainete kaudu, mis Sulle enam huvi pakuvad.
Seda kõike koostöös väga professionaalsete õpetajatega kaasaegses õpikeskkonnas. Õppeaja jooksul läbid kõik riikliku õppekava kohustuslikud ning kooli poolt soovitatud õppesuuna kursused. HTG õppekavas on olulisel kohal erinevad praktikumid ja tehnoloogiakursused.

Õppesuunad HTG-s

Kohates Tartus Rüütli tänaval pisut hajameelset, kuid maitsekalt riietatud noort inimest, kes aeg-ajalt piilub õpikusse ning siis jälle teeb mõne tantsusammu, võib päris suure tõenäosusega tegemist olla HTG humanitaarsuuna õpilasega.
Selles õppesuunas püüame süvendada oskusi orienteeruda tänapäeva humanitaarses maailmas ja kultuuris. Laiendatud õppeprogrammi alusel pakume kirjandust,  ajalugu ja kunstiajalugu, usundilugu ja filosoofiat ning prantsuse, saksa  ja ladina keelt, mis moodustavad kindla baasi, jätkamaks õpinguid humanitaaraladel, kuid näiteks ka riigiteadustes, õigus- või majandusteaduskonnas. Humanitaarainete kõrval ei unustata siin ka reaalaineid: saada 90 punkti matemaatikaeksamil pole parimate humanitaaride jaoks veel piir. Meil on ka ohtralt huvitegevust: koorilaulu, rahvatantsu, kunstitrenni, väitlust, sporti, loomingulisi õhtuid ja aineringe, mis on nii köitvad, et koolimaja muutub paljude õpilaste jaoks teiseks koduks.
Hea põhikooli lõpetaja, kui tahad kuuluda kirjeldatud õpilaste hulka, kandideeri HTG humanitaarsuunda.
 
Loodussuunas on huvitav õppida, kui Sul  on sügavam huvi bioloogia ja keemia ning laiemalt loodusteaduste vastu, kui oskad hinnata looduse ilu ja väärtust. Loodusklassis süvendatakse teadmisi ja oskusi erinevates bioloogia ning keemia valdkondades ja nendega seotud rakendusaladel. Riikliku õppekava kursustele lisanduvad teooriaid toetavad praktikumid: mikroskoopia (sh molekulaarbioloogia, rakubioloogia), bioinformaatika, botaanika ja zooloogia (välipraktikumid), anorgaaniline  ja üldine keemia ning orgaaniline süntees (Tartu ülikooli laborites). Lisaks on võimalik saada teadmisi toiduainete tehnoloogiast, õppida ladina keelt ning valida kursusi erinevate silmaringi laiendavate vabaainete hulgast.
Loodusklass annab piisava  ettevalmistuse  edasiõppimiseks meditsiinivaldkonna erinevatel  aladel, nagu arstiteadus, stomatoloogia, proviisoriõpe, füsioteraapia, ning loodusteaduste eri suundadel: bioloogias, keemias, materjaliteaduses, geenitehnoloogias, geoloogias.

Reaalsuunda on oodatud õpilased, kellele meeldib süsteemne ja loogiline mõtlemine; õpilased,  keda huvitab  probleemide ja ülesannete lahendamine, kes tahavad arendada loogilist mõtlemist ning seostest arusaamist, kes vajavad matemaatikat kui baasainet järgmisesse kooliastmesse astumiseks või kellele lihtsalt meeldivad reaalained. Reaalsuuna õpilased saavad mitmekülgseid teadmisi matemaatikast, füüsikast ja informaatikast, mida rakendatakse (tehnoloogiasuunalistes) praktikumides (sh ka Tartu Ülikooli laborites) eluliste probleemide lahendamisel. Õpetatakse ka programmeerimist. Saadud haridus loob head eeldused edukaks osalemiseks väga erinevatel olümpiaadidel ja ainekonkurssidel. Reaalsuuna lõpetanud asuvad õppima ülikoolide insenertehnilistele ja tehnoloogilistele erialadele, aga ka reaalteaduste-, meditsiini-ja loodusteaduslikele erialadele.
Lisaks õppesuuna kursustele on Sul võimalus osaleda ka vabaainete kursustel.  Õppeaasta alguses avatakse ladina, rootsi ja saksa keel kursused algajatele ning (grupi täitumisel) prantsuse keele kursus edasijõudnutele. Teadmisi saad omandada ka fotograafia, informaatika, joonestamise, majandusõpetuse, robootika, etiketiõpetuse, filosoofia, psühholoogia, riigikaitse, tervise- ja esmaabi kursustel. Väga populaarsed on usundiõpetuse kursus ja käesoleval õppeaastal esmakordselt käivitunud kursus „Inimene ja õigus“.
Registreerumine kursustele toimub iga õppeaasta alguses. Kui aga läbid kõik kooli poolt soovitatud õppesuuna kursused, ei ole Sul otsest kohustust vabaaine kursustel osalemiseks. Valik on Sinu!

Kursuste süsteem 

Kui Sul on aga mõne põhiaine teadmistes tekkinud lüngad ja tunned, et vajad õpetaja abi, saad 10. klassi alguses oma teadmisi täiendada ab-kursustel. Põhikoolis õpitu kordavad kursused toimuvad eesti ja inglise keeles, matemaatikas ning keemias.
Õppetöö koolis toimub perioodsüsteemis. Õppeaasta on jaotatud viieks õppeperioodiks, kuus nädalat toimuvad õppetunnid, seitsmendal nädalal arvestused. Õppetunni pikkus on 75 minutit.
 
Õpetatavad võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (B2 tase) on HTGs võimalik õppida inglise keelt, teise võõrkeelena (B1 tase) prantsuse, saksa või vene keelt. Prantsuse keele grupp avatakse, kui keele õppimiseks avaldab soovi vähemalt 7 õpilast. Kui Sul on aga soov alustada ladina, rootsi või saksa keele õppimist, siis saad seda teha vabaaine kursusel osaledes.
 
Kitsas või lai matemaatika
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel. Humanitaarsuuna õpilased valivad 10. klassi astumisel, missuguse programmi järgi soovivad õppida. Grupp avatakse, kui soovi avaldab vähemalt 12 õpilast.
 
Traditsioonid
Kogu koolipere sügispiknik, põnevad ööakadeemiad, doonoripäev, viie ja kolme kooli kohtumine, õppekäigud kõrgkoolide laboritesse, regulaarsed kohtumised huvitavate ühiskonnategelastega, kooliaasta suursündmus – aastapäevaball ja veel palju muud. Tule, ja Sa veendud, et oled koolis, kus õpetaja ja õpilase vahel on koostöö, kus tunned, et arened ja kasvad elu jaoks.

 

Uuendatud: 2/02/2021