Vastuvõtuinfo

Reedel 28.04 Hugo vaimu päev tulevastele treffneristidele kell 16.00

> Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldus 2017. aastal
HTG õpilaste vastuvõtutingimused 2017
 (pdf dokument)
Testide sisukirjeldused
> Kooli ja suundade tutvustus sisseastujale

 

Õpilased, kes sooritasid 10. klassi sisseastumisteste Hugo Treffneri Gümnaasiumis saavad töödega tutvuda 23. mail kell 15.00-16.30 või 26. mail kell 15.00 - 16.00 ruumis 209.
Soovides näha oma sisseastumistööd, tuleb hiljemalt 23. või 26.mai keskpäevaks sellest teada anda aadressil: sisseastumine@htg.tartu.ee

 

Tartu ühiskatsete kuupäevad 2017

4. aprilli 2017. a saadab kool teate vestlusele kutsumise kohta õpilastele, kes on kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena valinud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õpilasele, kelle esimene eelistus on Hugo Treffneri Gümnaasium, ka täpse vestluse aja.
Teise eelistusena Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinutele saadetakse täpse vestluse aja teade 10 - 11. aprillil ja kolmanda ning neljanda eelistuse valinutele 17 - 18. aprillil.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
06.−13. aprillini 2017. a. (õpilane on märkinud HTG esimese eelistusena),
17.−21. aprillini 2017. a.(õpilane on märkinud HTG teise eelistusena) ning
24.−28. aprillini 2017. a. (õpilane on märkinud HTG kolmanda või neljanda eelistusena).

hiljemalt 02.05.2017 annavad koolid teada õpilaskandidaadiks arvamisest
hiljemalt 08.05.2017 teatab õpilane otsuse õpingute alustamise kohta valitud koolis

Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2017/2018. õppeaastal avatavatesse 10. klassidesse võetakse vastu kuni 180 õpilast.
Humanitaar- ja reaalsuunda kuni 72 õpilast ning loodussuunda kuni 36 õpilast. Humanitaar- ja reaalsuuna klassid komplekteeritakse võõrkeelte õppimisest lähtuvalt ning arvestatakse ka neidude ja noormeeste arvu.
 
18. märtsil 2017. aastal algusega kell 11:00 korraldavad Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse astumiseks ühiskatsed.

Registreerumine 
Katsetele saab registreeruda Tartu ühiskatsete infosüsteemis 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2017. a. Enne registreerumist soovitame kindlasti tutvuda viie kooli ühiskatsete korraldamise korraga.
Ühiskatsete testid viiakse läbi kõigis viies koolis samaaegselt. Registreerudes saab õpilane endale isikliku kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium) ja salasõna Tartu ühiskatsete infosüsteemi sisenemiseks. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.

Testide sooritamine
Tulles sooritama kirjalikke teste,  tuleb kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid.
Ühiskatsetel saab sooritada järgmiste ainete kirjalikud testid: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel.
Soovides õppima asuda Hugo Treffneri Gümnaasiumisse tuleb registreerumisel märkida soovitav õppesuund – humanitaar-, loodus- või reaalsuund ning 18. märtsil sooritada kandideerides

  • humanitaarsuunda eesti keele ja matemaatika test;

  • loodussuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti bioloogia-keemia osa;

  • reaalsuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti füüsika osa.

Inglise keele testi tulemusi Hugo Treffneri Gümnaasium ei arvesta.
Kool jätab õiguse õpilaskandidaadile testide tulemuste põhjal pakkuda õpilase poolt valitud õppesuuna vahetust.

Vestlus
Lähtudes õpilaskandidaadi märgitud kooli eelistusest ja kirjalike testide tulemustest kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele, kuhu tuleb kaasa võtta lisaks pildiga dokumendile (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ka 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-koolist.
Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, tema kooli valiku põhjused ning motiveeritus.
4. aprilli 2017. a saadab kool teate vestlusele kutsumise kohta õpilastele, kes on kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena valinud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õpilasele, kelle esimene eelistus on Hugo Treffneri Gümnaasium, ka täpse vestluse aja.
Teise eelistusena Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinutele saadetakse täpse vestluse aja teade 11. aprillil ja kolmanda ning neljanda eelistuse valinutele 18. aprillil.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
06.−13. aprillini 2017. a. (õpilane on märkinud HTG esimese eelistusena),
17.−21. aprillini 2017. a.(õpilane on märkinud HTG teise eelistusena) ning
24.−28. aprillini 2017. a. (õpilane on märkinud HTG kolmanda või neljanda eelistusena).

Vastuvõtt
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kooli eelistusest ning testide ja vestluse tulemustest, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus.
Õpilasekandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.


Üleriigilistel  aineolümpiaadidel osalenutele

Üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud õpilastel on võimalusi kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumisse vestluse põhjal, sisseastumiskatseid sooritamata.
Kirjalikest testidest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima Tartu ühiskatsete infosüsteemis 15.veebruarist kuni 3. märtsini 2017. a.
Hugo Treffneri Gümnaasiumisse kandideerimisel arvestatakse olümpiaadide lõppvoorus osalemist järgmiselt:
humanitaarsuund - ajalugu, eesti keel, lingvistika, geograafia või matemaatika;
loodussuund - bioloogia, füüsika, keemia, loodusteaduste olümpiaad või matemaatika;
reaalsuund - füüsika, informaatika, keemia või matemaatika olümpiaad.
 
Kirjalike testide sooritamisest vabastatud õpilasele märgitakse testide tulemuseks maksimaalsed punktid.
Kui õpilane on 8. klassis osalenud või käesoleval õppeaastail kutsutud üleriigilise aineolümpiaadi lõppvooru, kuid kooli otsuse põhjal ei saa võimalust sisseastumiskatseteta õppima asuda soovitud õppesuunas, siis tuleb tal sooritada ainetestid.
Kool saadab e-kirja teel Tartu ühiskatsete infosüsteemis õpilasele teate kirjalikest testidest vabastamise ja vestlusele kutsumise kohta hiljemalt 10. märtsil 2017. a.


 

 

Uuendatud: 11/05/2017 21:46