Vastuvõtuinfo

 HTG õpilaste vastuvõtutingimused 2018 (pdf dokument)
 Kooli ja suundade tutvustus sisseastujale
 Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldus 2018 (info Tartu linna kodulehel)

 Testide tulemused avalikustatakse 05.04 kell 16:00 
 

Tartu ühiskatsete kuupäevad 2018

14.02.-14.03.2018 katsetele registreerumine
16.03.2018 sisseastumiskatsed (loe ka: Testide sisututvustus)
5.04.2018 (lisaks 12.04 ja 19.04) teatakse kandideerijatele vestluste ajad / vestlusele kutsumine
9.04-4.05.2018 toimuvad vestlused
hiljemalt 08.05.2018 annavad koolid teada õpilaskandidaadiks arvamisest
hiljemalt 11.05.2018 teatab õpilane otsuse õpingute alustamise kohta valitud koolis 

Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2018/2019. õppeaastal avatavatesse 10. klassidesse võetakse vastu kuni 180 õpilast.
Humanitaar- ja reaalsuunda kuni 72 õpilast ning loodussuunda kuni 36 õpilast. Humanitaar- ja reaalsuuna klassid komplekteeritakse võõrkeelte õppimisest lähtuvalt ning arvestatakse ka neidude ja noormeeste arvu.
 
16. märtsil 2018. aastal algusega kell 12:00 korraldavad Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse astumiseks ühiskatsed.
 
Katsetele saab registreeruda Tartu ühiskatsete infosüsteemis 14. veebruarist kuni 14. märtsini 2018. a. Enne registreerumist soovitame kindlasti tutvuda viie kooli ühiskatsete korraldamise korraga.
Ühiskatsete testid viiakse läbi kõigis viies koolis samaaegselt. Registreerudes saab õpilane endale isikliku kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium) ja salasõna Tartu ühiskatsete infosüsteemi sisenemiseks. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.
Tulles sooritama kirjalikke teste,  tuleb kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid.
Ühiskatsetel saab sooritada järgmiste ainete kirjalikud testid: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel.
Soovides õppima asuda Hugo Treffneri Gümnaasiumisse tuleb registreerumisel märkida soovitav õppesuund – humanitaar-, loodus- või reaalsuund ning 16. märtsil sooritada kandideerides

  • humanitaarsuunda eesti keele ja matemaatika test;
  • loodussuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti bioloogia-keemia osa;
  • reaalsuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti füüsika osa.

Inglise keele testi tulemusi Hugo Treffneri Gümnaasium ei arvesta.
Kool jätab õiguse õpilaskandidaadile testide tulemuste põhjal pakkuda õpilase poolt valitud õppesuuna vahetust.
Lähtudes õpilaskandidaadi märgitud kooli eelistusest ja kirjalike testide tulemustest kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele, kuhu tuleb kaasa võtta lisaks pildiga dokumendile (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ka 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-koolist.
Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, tema kooli valiku põhjused ning motiveeritus.
5. aprilli 2018. a saadab kool teate vestlusele kutsumise kohta õpilastele, kes on kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena valinud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õpilasele, kelle esimene eelistus on Hugo Treffneri Gümnaasium, ka täpse vestluse aja.
Teise eelistusena Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinutele saadetakse täpse vestluse aja teade 12. aprillil ja kolmanda ning neljanda eelistuse valinutele 19. aprillil.
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
09.−13. aprillini 2018. a. (õpilane on märkinud HTG esimese eelistusena),
16.−20. aprillini 2018. a.(õpilane on märkinud HTG teise eelistusena) ning
02.−04. mai 2018. a. (õpilane on märkinud HTG kolmanda või neljanda eelistusena).
 
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kooli eelistusest ning testide ja vestluse tulemustest, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus.
Õpilasekandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.
 
Üleriigilistel  aineolümpiaadidel osalenutele

Üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud õpilastel on võimalusi kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumisse vestluse põhjal, sisseastumiskatseid sooritamata.
Kirjalikest testidest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima Tartu ühiskatsete infosüsteemis 14.veebruarist kuni 5. märtsini 2018. a.
Hugo Treffneri Gümnaasiumisse kandideerimisel arvestatakse olümpiaadide lõppvoorus osalemist järgmiselt:
humanitaarsuund - ajalugu, eesti keel, lingvistika, geograafia või matemaatika;
loodussuund - bioloogia, füüsika, keemia, loodusteaduste olümpiaad või matemaatika;
reaalsuund - füüsika, informaatika, keemia või matemaatika olümpiaad.
 
Kirjalike testide sooritamisest vabastatud õpilasele märgitakse testide tulemuseks maksimaalsed punktid.
Kui õpilane on 8. klassis osalenud või käesoleval õppeaastail kutsutud üleriigilise aineolümpiaadi lõppvooru, kuid kooli otsuse põhjal ei saa võimalust sisseastumiskatseteta õppima asuda soovitud õppesuunas, siis tuleb tal sooritada ainetestid.
 
Kool saadab e-kirja teel Tartu ühiskatsete infosüsteemis õpilasele teate kirjalikest testidest vabastamise ja vestlusele kutsumise kohta hiljemalt 9. märtsil 2018. a.

 

Uuendatud: 3/04/2018