Vastuvõtuinfo

 

Õpilaste vastuvõtt 2022


Ühiskatsete kirjalikud testid toimusid koolides 22.04.2022.a.

::  Tartu viie kooli ühiskatsete kord 2022. aastal /pdf-dokument/

::  HTG õpilaste vastuvõtu tingimused 2022. aastal /pdf/


Lähtudes registreerimisel märgitud kooli eelistusest, testide tulemustest ning 9. klassi õpitulemustest saadavad kõik Tartu gümnaasiumid 5. mail 2022.a kell 16:00 teate õpilaskandidaatidele vestlustele kutsumise kohta esimese, teise ja/või kolmanda eelistuse vooru.
 
 Vestlused toimusid kolmes voorus vastavalt õpilase poolt märgitud kooli eelistusele 9-25mai. Vestlusele kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart). Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, motiveeritus ning kooli valiku põhjused.
E-testidest vabastatud kandideerijaid võib kool kutsuda vestlusele 2. – 6. maini 2022.a.
 
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor hiljemalt 27. mail 2022.a vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kandideerija kooli eelistusest, testide, 9. klassi õpi-  ja vestluse tulemustest.
 
Hiljemalt 31. mail 2022.a tuleb õpilasel Tartu ühiskatsete infosüsteemis kinnitada Hugo Treffneri Gümnaasiumis õppima asumise soov.
Kui pärast 31. maid selgub, et õpilaskandidaatide nimekirjas on tekkinud vabad kohad, saadab kool teate õpilaskandidaadiks arvamise kohta varunimekirjas olevale õpilasele.
Õpilaskandidaat arvatakse õpilaste nimekirja pärast põhikooli lõpetamist lõputunnistuse ja avalduse alusel.
Küsimustele saab vastuseid kirjutades sisseastumine@htg.tartu.ee

*  *  *
 

Meie koolist

Vaimne iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning vastutada nende eest on oma haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus.

 
Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene tänapäevases õpikeskkonnas arendada oma võimeid koostöös motiveeritud kaasõpilaste ja  asjatundlike õpetajatega. Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele.
 
Õppeaasta planeerimisel on kool lähtunud soovist vähendada samaaegselt õpitavaid õppeaineid, suurendada teadmiste omandamise aega ning vähendada teadmiste kontrollimiseks kuluvat aega.
Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75e minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset erinevat õppeainet. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.
 
Õppesuunad
Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab õpilane valida humanitaar-, loodus- või reaalsuuna. Iga suuna õppekava on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riikliku õppekava poolt kõikidele gümnaasiumitele ettenähtud kursused, kooli poolt lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase poolt vabalt valitud vabaainete kursused. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka Tartu Ülikooli Teaduskoolis ja Heino Elleri Muusikakoolis läbitud kursusi.
Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii humanitaar-, loodus- kui ka reaalainetes.  

  • Humanitaarsuunas saab õpilane sügavamad teadmised ajaloost, kunstist ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel kultuuri- ja teadusasutustes. Humanitaarsuuna laiapõhjaline õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult – paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiini või IT alal.
  • Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Väga tähtis osa õppetöös on praktikumidel HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas.

  • Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG ja Tartu Ülikooli laborites suunavad tema mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile väga mitmetel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgkoolides reaalteadmisi nõutavatel erialadel.

 
Võõrkeelte õpetamine
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist. Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Lisaks inglise keele   C1 Advanced eksamile, mille väga edukalt sooritavad enamus lõpetajaid, saab rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid sooritada  ka saksa, prantsuse, rootsi ja vene keeles. Soovi korral on võimalus alustada vabaainete kursustel ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid.
 
Matemaatika kitsas ja lai programm
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane saab valida 10. klassi astudes, kas soovib õppida matemaatikat kitsa või laia programmi järgi. Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas.
 
Vabaainete kursused
Kohustuslike kursuste kõrval jagavad HTG õpetajad teadmisi rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, õpilased registreeruvad kursustele õppeaasta alguses. Lisaks ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda erinevatel ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursustel (nt Kaugete maade lood ning Inimene ja õigus), fotograafia, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia ning tervise ja esmaabi kursustel, kodukeemia, majandusõppe, 3D-printimise, riigikaitse, robootika, usundiõpetuse ja koostöös Tartu Rakendusliku Kolledžiga ka  veebilehe arenduse kursusel ning veel mitmetel teistel huvi pakkuvatel kursustel.
 
 
 Tugisüsteemid
Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase jaoks väga palju muutusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTGs esimesel koolisügisel mitmeid ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus 10. klassi I poolaastal põhikooli teadmisi kinnistada eesti keele, matemaatika või keemia lisakursustel.
Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja kooli vilistlaste juhendamisel.
Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused eesti keeles ja matemaatikas.
 
Kooli traditsioonid
Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H. Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö.
 
Huviharidus
HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides. Rohelistega ringiga liitudes saad Sa osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja kõigest muust, mis laiendab Su silmaringi loodusest ja rohelisest mõtteviisist. Lisaks juba traditsioonilistele tegevustele saad Sa ka ise algatada huvitavaid ettevõtmisi, mis pakuvad Sulle huvi ja toetavad kaasõpilaste arengut. Kooli ajalehe Miilang toimetuse töös osaledes saad kaasa aidata koolielu kajastavate põnevate sündmuste jäädvustamisel.
Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud, Sul on võimalus koolimaja keldris asuvas petankisaalis koos teiste huvilistega kätt harjutada ja vahetunnis lauatennist mängida.
Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Laulu- või tantsupeol esinemisele järgnevat tunnet ei ole võimalik kirjeldada – sellest peab ise osa saama! /lisainfo/
 
Õpilaskogu
HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö-,  juhtimis- ja organiseerimisoskusi.
 

Uuendatud: 14/06/2022