Vastuvõtuinfo

 HTG õpilaste vastuvõtutingimused 2019 (pdf dokument)
 Kooli ja suundade tutvustus sisseastujale
 Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete info Tartu linna kodulehel
 

Ühiskatsetest osavõtjad, kes sooritasid kirjalikud testid Hugo Treffneri Gümnaasiumis, saavad oma töödega tutvuda kolmapäeval, 22. mail kell 16.00-17.00 ruumis 209 ja neljapäeval, 23. mail kell 16.00-17.00 ruumis 209.Töödega tutvumise soovi korral tuleb hiljemalt 22. maiks saata vastav teade kas ühiskatsete infosüsteemis või e-kirjana aadressil sisseastumine@htg.tartu.ee

 

Tartu ühiskatsete kuupäevad 2019

4.04.2019 (lisaks 11.04 ja 18.04) teatakse kandideerijatele vestluste ajad / vestlusele kutsumine
8.04-3.05.2019 toimuvad vestlused
hiljemalt 07.05.2019 annavad koolid teada õpilaskandidaadiks arvamisest
hiljemalt 12.05.2019 teatab õpilane otsuse õpingute alustamise kohta valitud koolis
 

Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2019/2020. õppeaastal avatavatesse 10. klassidesse võetakse vastu kuni 180 õpilast.
Humanitaar- ja reaalsuunda kuni 72 õpilast ning loodussuunda kuni 36 õpilast. Humanitaar- ja reaalsuuna klassid komplekteeritakse võõrkeelte õppimisest lähtuvalt ning arvestatakse ka neidude ja noormeeste arvu.
 
Vestlused

Lähtudes õpilaskandidaadi märgitud kooli eelistusest ja kirjalike testide tulemustest kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele, kuhu tuleb kaasa võtta lisaks pildiga dokumendile (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ka 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-koolist.
Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, tema kooli valiku põhjused ning motiveeritus.
4. aprilli 2019. a saadab kool teate vestlusele kutsumise kohta õpilastele, kes on kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena valinud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õpilasele, kelle esimene eelistus on Hugo Treffneri Gümnaasium, ka täpse vestluse aja.
Teise eelistusena Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinutele saadetakse täpse vestluse aja teade 11. aprillil ja kolmanda ning neljanda eelistuse valinutele 18. aprillil.
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
08.−12. aprillini 2019. a. (õpilane on märkinud HTG esimese eelistusena),
15.−18. aprillini 2019. a.(õpilane on märkinud HTG teise eelistusena) ning
29. aprillist − 3. maini 2019. a. (õpilane on märkinud HTG kolmanda või neljanda eelistusena).
 
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kooli eelistusest ning testide ja vestluse tulemustest, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus.
Õpilasekandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.
 

Uuendatud: 15/05/2019