Kooli lõpetamine


Lingid

Koolieksami II osa kirjeldused
- Rajaleidja info riigieksamitest


Abituriendi info 2017

Riigieksamid
 
eesti keel                               24.04.2017                
inglise keel kirjalik osa           02.05.2017
inglise keel suuline osa          03.-05.05. ja 08.-09.05.2017
matemaatika                          12.05.2017                                        
 
Kirjalikud riigieksamid algavad kell 10.00.
Inglise keele suuline osa toimub SA Innove poolt koostatud ajagraafiku alusel.
 
Eksaminandi meelespea

Väljavõte haridusministri määrusest nr. 54, 15.12.2015.a. ning SA Innove poolt koostatud riigieksamite läbiviimise üldjuhendist.

 • Kirjalikul eksamil tuleb kohal olla vähemalt 15 minutit enne eksami algust, suulise osa puhul 10 minutit enne määratud aega.

 • Eksamile tuleb ilmuda korrektses riietuses.
 • Õpilane esitab igal eksamil osalemiseks komisjonile pildiga isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass või autojuhiluba).
 • Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid, välja arvatud hädavajalikud ravimid, elementaarsed isikliku hügieeni tarbed ja eksamile põhjendatult söök ja jook. Mobiil ei ole eksamil hädavajalik ese ning ei kuulu ka eksamikorda reguleerivas määruses eksamile kaasa võtta lubatud esemete loetelusse. Juhul kui mobiiltelefon on eksamiruumis kaasas, tuleb ta eksami ajaks välja lülitada, mitte jätta hääletule režiimile. Mobiili ei ole lubatud panna eksamilauale, et kasutada seda kella või kalkulaatorina.
 • Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi ja tal on hilinemiseks eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus. Riigieksamile hilinenule võimaldatakse tööks täisaeg ning tema tööle märgitakse aeg, millal ta alustas eksami sooritamist.
 • Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminandil tuleb kolme tööpäeva jooksul pärast riigieksami toimumist esitada Sihtasutusele Innove lisaeksamil osalemise taotlus, millele lisatakse tõendid, mis tõestavad mõjuva põhjuse olemasolu.
 • Eksaminand alustab töö kirjutamist pärast sellekohase loa saamist eksamikomisjonilt ning lähtub riigieksamitöö kirjutamisel järgmistest nõuetest:
 1. kirjutab musta või sinise tindi või pastaga, kusjuures pliiatsiga kirjutatud või pliiatsiga kirjutatud ja tindi või pastaga ülekirjutatud vastused hinnatakse 0 hindepalliga;
 2. jooniste tegemisel võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid – joonlauda, malli, sirklit;
 3. teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 4. ei kasutata kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid;
 5. kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse veaks;
 6. kõrvalise abi või mobiiltelefoni kasutamisel või mahakirjutamisel kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ettehoiatamata, tema eksam loetakse mittesooritatuks ning eksamitulemuseks märgitakse 0 hindepalli.
 7. eksami ajal ei ole lubatud eksamiruumist lahkuda, v. a eksamikorras ettenähtud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Viimati nimetatud juhul peab eksaminandi saatma eksamikomisjoni liige. Riigieksamiruumist väljas viibimise ajaks annab eksaminand oma töö riigieksamikomisjonile, kes märgib riigieksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja eksamiruumi tagasituleku aja.
 • Eksamitel on lubatud kasutada järgmisi lisavahendeid:
  • eesti keele eksamil - õigekeelsussõnaraamatut (ÕS), mille üldjuhul annab kool;
  • matemaatika eksamil – funktsioonidega taskuarvutit ning joonestusvahendeid (joonlaud, sirkel, mall);
 • Õpilasel on õigus paluda inglise keele riigieksami suulise osa salvestamist, soovi korral saada koopia oma eesti keele eksami tekstiloome ja inglise keele eksami kirjutamisosast.
 • Riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:
  30 minutit;
  15 minutit.​
 • Eksaminand, kes on riigieksamitöö lõpetanud (matemaatika ja inglise keele eksami puhul ka pärast I osa lõpetamist):
 1. kirjutab riigieksamitöö riigieksamikomisjonile üleandmisel sellele oma riigieksamitöö koodi, mis on toodud riigieksamitöö üleandmise protokollis ja riigieksamitöö üleandmise aja;
 2. annab allkirja riigieksamitöö üleandmise kohta;
 3. lahkub riigieksamiruumist.
 • Riigieksamiaja lõpul annab riigieksamikomisjon eksaminandidele korralduse kirjutamine lõpetada.
 • Riigieksamikomisjon või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi ette hoiatamata riigieksamilt, kui:
 1. eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa või on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid;
 2. eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi eksaminande.
Riigieksamilt kõrvaldatud eksaminandi eksam loetakse mittesooritatuks ning eksamitulemuseks märgitakse 0 hindepalli.

 
Riigieksamitunnistus
Riigiportaali www.eesti.ee vahendusel on kättesaadavad elektroonilised riigieksamitunnistused. Jooksva aasta riigieksamitunnistused laetakse riigiportaali üles 20. juunil. Tunnistuse kehtivuse kontrolliks (tunnistuse unikaalse numbri vaatamiseks) ning allalaadimiseks on vaja:

 1. ID-kaarti või internetipanga kasutajaandmeid (http://www.id.ee/);
 2. digidoc tarkvara (https://installer.id.ee)
 3. PDF dokumendi lugemisprogrammi (http://get.adobe.com/reader/).

Elektrooniliselt välja antud riigieksamitunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu varasematel aastatel väljastatud paberkandjal tunnistusel. Elektrooniline tunnistus on varustatud digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse. Riigiportaalist saavad tunnistuse õigsust kontrollida ka koolid ja tööandjad. Tunnistuse kehtivust kontrollitakse tunnistusel oleva unikaalse numbri abil.
Tunnistuse saab vajadusel ka välja trükkida. Välismaale õppima või töölemineku puhul on võimalus elektroonilise riigieksamitunnistuse väljatrükk apostilliga kinnitada. Seda teevad kõik Eesti Vabariigi notarid.
Kõrgkoolidesse sisseastumisdokumentide esitamine käib valdavalt läbi SAIS-i (Sisseastumise Infosüsteemi). SAIS lisab ise juurde kõik vajalikud andmed EHIS-est (Eesti Hariduse Infosüsteemist), nii et tegelikult ei ole vaja ka e-riigieksamitunnistust eraldi lisada.
 
Riigieksamitulemuse apelleerimine ja eksamitööga tutvumine enne apelleerimist
Riigieksami tulemuste vaidlustamine toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 33 sätestatule.
Oma eksamitulemusega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus 5 tööpäeva jooksul pärast riigieksamitunnistuse väljastamist esitada apellatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi apellatsioonikomisjonile.
Riigieksamitulemuse tõstmise ja langetamise korral vormistatakse SA Innove uus riigieksamitunnistus. SA Innove teeb riigieksamitunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.
Eksaminand, kes taotleb oma riigieksamitulemuse läbivaatamist apellatsioonikomisjonis, esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile avalduse Eksamite Infosüsteemis (EIS).
Lisaks on võimalik avaldust esitada ka apellatsioonikomisjoni blanketil, kas digitaalselt allkirjastatuna aadressil apellatsioonid@hm.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil
Apellatsioonikomisjoni aadress:                   
Apellatsioonikomisjon
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
 

 • Avalduse blankett võib olla täidetud käsitsi või arvutis, avaldusel peab olema avaldaja allkiri (omakäeline või digitaalne).
 • Avalduse võib edastada isiklikult (igal tööpäeval kella 9-15), posti või e-posti teel. Viimasel juhul peab avaldusel olema digitaalne allkiri. Faksi teel ja PDF failina saadetud avaldusi ei arvestata.
 • Riigieksamitulemust saab apellatsioonikomisjonis vaidlustada üks kord, iga vaidlustatud tulemuse kohta kirjutatakse eraldi avaldus.
 • Nõuetele mittevastavat avaldust ei menetleta.
  Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta eksami tulemus muutmata;
  2) tõsta eksami tulemust;
  3) langetada eksami tulemust.

  Komisjoni otsus saadetakse avalduse esitajale 10 tööpäeva jooksul arvates avalduse laekumisest kirjalikult posti teel või e-postiga avaldusel toodud aadressil.

 • Komisjon teeb vaidlustatud tulemusega riigieksamitöö kohta kümne päeva jooksul avalduse registreerimise hetkest ühe järgmistest otsustest:
 1. jätta riigieksamitulemus muutmata,
 2. tõsta riigieksamitulemust,
 3. langetada riigieksamitulemust.

Komisjon vaatab vaidlusaluse töö läbi 10 tööpäeva jooksul avalduse registreerimise hetkest ja teatab avalduse esitajale kirjalikult oma otsusest riigieksamitulemuse muutmise kohta. Eksamitulemuse muutmisel väljastab SA Innove uue riigieksamitunnistuse.
 
 

 Inglise keele riigieksami suuline osa

 • Riigieksami suulise osa puhul tuleb kohal olla 10 minutit enne määratud aega. Omavoliline aegade muutmine ei ole lubatud.
 • Inglise keele riigieksami suuline osa lindistatakse.

 

Kolmapäev, 3. mai 2017
 
Eksamiruum –  312
komisjon: Marcus Hildebrandt,
 Katrin Ojaveer
 
  9.00  - Minna Kruusamäe 12b
  9.15  - Georg Kõivumägi 12b
  9.30  - Rasmus Lellep 12b
  9.45  - Sixten Alex Luik 12b
10.00  - Tristan Boltovsky 12b
10.15  - Martin Posselt Munck 12b
10.30  - Taavo-Patrik Pandis 12b
10.45  - Lauri Martin Rannu 12b
11.00  - Eleriin Rein 12b
11.15  - Andre-Loit Valli 12b
12.15  - Johannes Vallikivi 12b
12.30  - Agete Eksi 12c
12.45  - Agnes Unt 12d
13.00  - Merilin Villems 12d
13.15  - Verner Sääsk, 12a

 

Kolmapäev, 3. mai 2017
 
Eksamiruum –  309
komisjon: Erika Hunt, Helen Köhler
 
  9.00  - Jaan Märten Huik 12c
  9.15  - Hanna-Riin Karu 12c
  9.30  - Sander Kotkas 12c
  9.45  - Kristiina Kõiv  12c
10.00  - Liisi Oja 12c
10.15  - Edith Pärnik 12c
10.30  - Gerri Tatar 12c
10.45  - Laura  Danilas 12d
11.00  - Karoliina Kruusmaa 12d
11.15  - Katrin Riso 12d
12.15  - Hermiine  Saul 12d
12.30  -  Lauraliis Süldre 12d
12.45  - Mart Erik Kermes 12d
13.00  - Säde Mai Krusberg 12d
13.15  - Liivi Mall Pari 12d
13.30  - Pearu Pirsko 12d
13.45  - Kaarel Tigane 12d
14.00  - Targo Timak 12d
14.15  - Jan-Joonas Torm 12d
14.30  - Annika Väljataga 12d
 
Reede, 5. mai 2017
 
Eksamiruum –  312
komisjon: Katrin Ojaveer, Marcus Hildebrandt
 
  9.00  - Birgit Nõmmemees 12c
  9.15  - Siim Nõmmiste 12c
  9.30  - Anette Oras 12c
  9.45  - Daigi-Riin Pokbinder 12c
10.00  - Hebo Rahman 12c
10.15  - Anna Brigitta Rosenthal 12c
10.30  - Grete Sabine Sarap 12c
10.45  - Freyja Tralla 12c
11.00  - Beatrice Veidenberg 12c
11.15  - Oskar Lui Veelma 12a
12.15  - Johanna Kristiina Jaansoo 12e
12.30  - Michal Jatsa 12e
12.45  - Gerda Kalda 12e
13.00  - Karin Kõrgesaar 12e
13.15  - Katrina Külm 12e
13.30  - Sigrid Pedaja 12e
13.45  - Maia Pruuli 12e
14.00  - Katrina Saarnits 12e
14.15  - Greta Ilmas 12b

 

Reede, 5. mai 2017
 
Eksamiruum –  309
komisjon: Helen Köhler, Erika Hunt
 
  9.00  - Hanna Marrnadi 12e
  9.15  - Mart Ott 12e
  9.30  - Sandra Pala 12e
  9.45  - Brenda Tarn 12e
10.00  - Markus Vaasa 12e
10.15  - Anna-Lisa Aavik 12d
10.30  - Maarten Berg 12d
10.45  - Johanna Ets 12d
11.00  - Paul Kristjan Kalda 12d
11.15  - Carolin Karo 12d
12.15  -Silvia Veermäe 12a
12.30  - Oskar Annast  12e
12.45  - Erel Lehtme  12e
13.00  - Kerli Semjonov 12e
13.15  - Triin Valdmaa 12e
13.30  - Henry Martti Abras 12b
13.45  - Tamor Haabmets 12b
14.00  -  Laura Jõgar 12b
14.15  - Vanessa Pure 12b
14.30  - Saskia Vunk 12b

 

Reede, 5. mai 2017
 
Eksamiruum –  308
komisjon: Külli Rootsi, Ülli Roostoja
 
  9.00  - Uku Kull 12b
  9.15  - Karl Kuusik 12b
  9.30  - Aleksandra Isabel Pillmann 12b
  9.45  - Artur Reinpõld 12b
10.00  - Ilmar Tarto 12b
10.15  - Oliver Vainumäe 12b
10.30  - Erik Martin Vetemaa 12b
11.00  - Greete Hõbejärv 12a
11.15  - Artur Thomas Laherand 12a
12.15  - Tuule Müürsepp 12a
12.30  - Janno Jaal 12e
12.45  - Joonas Kartsep 12e
13.00  - Mattias Mäeots 12e
13.15  - Laura Põldma 12e
13.30  - Johanna Põldmaa 12e
13.45  - Mari Saviauk 12e
14.00  - Ivo Tulvik 12e
14.15  - Karmen Õun 12e

'
 

 

Teisipäev, 9. mai 2017
 
Eksamiruum –  312
komisjon: Katrin Ojaveer, Marcus Hildebrandt
 
  9.00  - Piia Boltovsky 12c
  9.15  - Taavi Eomäe 12c
  9.30  - Markus Haug  12c
  9.45  - Karolina Juhani 12c
10.00  - Taavet Joonas Jukola 12c
10.15  - Sonja Liis Kaara 12c  
10.30  - Sirle  Kont 12c
10.45  - Ode Laik 12c
11.00  - Anni  Miller 12c
11.15  - Annaliisa Männik 12c
12.15  - Mattias Aksli 12a
12.30  - Neeme Ilves 12a
12.45  - Eva Lea Jääger 12a
13.00  - Kristjan Klimušev 12a
13.15  - Doris Käämbre 12a
13.30  - Karel Külm 12a
13.45  - Eeva-Ruth Niitvägi 12a
14.00  - Ragne Plaan 12a
14.15  - Kerli Tali 12a
14.30  - Hardi Tambets 12a
14.45  - Aaro Kristjuhan
Teisipäev, 9. mai 2017
 
Eksamiruum –  309
komisjon:  Erika Hunt, Helen Köhler
 
  9.00  - Rasmus Jaagant  12a
  9.15  - Kerli Kahk       12a
  9.30  - Elev-Ermo Kask  12a
  9.45  - Karl Kimmel  12a
10.00  - Kelin Kuznetsova 12a
10.15  - Kristian Alex Laherand 12a
10.30  - Hendrik Piikov 12a
10.45  - Helen Pung  12a
11.00  - Kristjan Uibo  12a
11.15  - Martin Vasar  12a
12.15  - Ädu Arvisto 12a
12.30  - Kätlin Regiina Kirjanen 12a
12.45  - Kaire Koljal 12a
13.00  - Pilleriin Kupper 12a
13.15  - Mikko Maran 12a
13.30  - Markus Punnar 12a
13.45  - Henri Hummal 12e
14.00  - Mõtus Lõmaš Kama 12e
14.15  - Silver Taavet Kollom 12e
14.30  - Karl Martin Koppel 12e
Teisipäev, 9. mai 2017
 
Eksamiruum –  308
komisjon: Külli Rootsi, Ülli Roostoja
 
  9.00  - Liisa Kübarsepp 12c
  9.15  - Siilivask Mari 12c
  9.30  - Oskar Daniel Telgmaa 12c
  9.45  - Richard Annilo 12d
10.00  - Kadi Kaldmäe 12c
10.15  - Marta-Liisa Talvet 12d
10.30 -  Kerttu Lilian Kaliste 12b
10.45  - Marten Moro 12b
11.00  - Lisanne Nääb 12b
11.15 - Kristjan Pärn 12b
12.15  - Artur Toikka 12b
12.30  - Märten Aardevälja 12c
12.45  - Georg Randla 12c
13.00  - Kristin Saan 12c
13.15  - Katri Vesi 12c
13.30  - Anna-Kaisa Adamson 12e
13.45  - Robert Bunder 12d
14.00  - Mark Aleksander Fischer 12d
14.15  - Catarina Kurg 12d
14.30  - Loviisa Lindpere 12d
14.45 -  Kaspar Valk 12b

 

Koolieksamid

 
Koolieksam koosneb kahest osast:
I osa - sotsiaal- ja loodusainete osaeksam ning II osa - õpilase valikosaeksam.
Sotsiaal- ja loodusainete osaeksam sisaldab õpilase valikul ühe kursuse arvestuse tulemust sotsiaalainete valdkonnast ning ühe kursuse arvestuse tulemust loodusainete valdkonnast järgmiste kooli poolt pakutavate kursuste hulgast:
 

   
sotsiaalainete valdkond
 
loodusainete valdkond
 
humanitaarsuund
  ajaloo 6. kursus
  ühiskonnaõpetuse 2. kursus
 
   füüsika 3. kursus
   bioloogia 2. kursus
   keemia 3. kursus
 
loodussuund
  ajaloo 4. kursus
  ühiskonnaõpetuse 2. kursus
   füüsika 3. kursus
   bioloogia 8. kursus
   keemia 5. kursus
 
reaalsuund
  ajaloo 4. kursus
  ühiskonnaõpetuse 2. kursus
 
   füüsika 5. kursus
   bioloogia 2. kursus
   keemia 4. kursus

 

 • Sotsiaal- ja loodusainete osaeksami arvestustöö koostab ning arvestusel abimaterjalide kasutamise otsustab aineõpetaja.
 • Lõpuklassi õpilane teatab kooli juhtkonnale mitte hiljem kui jooksva õppeaasta 15. märtsiks II eksamiosa õppeaine ja 23. maiks osaeksamina arvestatavate õppeainete punktid.
 • Valikosaeksamist vabastatakse õpilane, kes lisaks inglise keele riigieksamile sooritab Sihtasutus Innove poolt korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, prantsuse või vene keele eksami või Saksa Keelediplomi eksami.
 • Valikosa eksamist võib aineõpetaja ettepanekul vabastada õpilase, kes gümnaasiumis õppimise ajal on osalenud aineolümpiaadi lõppvoorus.
 • Kool võib vabastada aineõpetaja taotluse alusel valikosaeksamist õpilase, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ainekonkurssidel.
 • Õpilane vabastatakse koolieksami II osast õppenõukogu otsusel.

 

 • Koolieksamid toimuvad 23. maist 1. juunini 2017.a.

 
AJALUGU (kirjalik) teisipäeval, 23. mail kell 11.00 ruumis 221
Komisjoni esimees:     Ljubov Titova                        Liikmed:         Olga Titova
                                                                                                          Jaan Paaver
                                                                                                          Kristiina Punga
BIOLOOGIA (kirjalik) teisipäeval, 23. mail kell 11.00 ruumis 221
Komisjoni esimees:     Ljubov Titova                        Liikmed:         Olga Titova
                                                                                                          Jaan Paaver
                                                                                                          Saima Kaarna
GEOGRAAFIA (kirjalik) teisipäeval, 23. mail kell 11.00 ruumis 221
Komisjoni esimees:     Ljubov Titova                        Liikmed:         Olga Titova
                                                                                                          Jaan Paaver
                                                                                                          Ülle Seevri
MAJANDUSÕPETUS (kirjalik) teisipäeval, 23. mail kell 11.00 ruumis 221
Komisjoni esimees:     Ljubov Titova                        Liikmed:         Olga Titova
                                                                                                     Jaan Paaver
                                                                                                      Ülle Seevri
 KEEMIA (kirjalik) neljapäeval, 25. mail kell 11.00 ruumis 221
Komisjoni esimees:     Madis Reemann         Liikmed:         Priidu Beier
                                                                                              Ülle Keerberg
                                                                                              Eha Paabo
                                                                                              Helgi Pähno
ÜHISKONNAÕPETUS (kirjalik) neljapäeval, 25. mail kell 11.00 ruumis 221
Komisjoni esimees:   Madis Reemann         Liikmed:         Ülle Keerberg
                                                                                              Priidu Beier
                                                                                              Aare Ristikivi
ROOTSI KEEL (kirjalik ja suuline) esmaspäeval, 29. mail kell 9.00 ruumis 144
Komisjoni esimees:     Mall Matto                 Liikmed:         Tiina Niitvägi-Hellamaa
                                                                                       Kristiina Punga
 KIRJANDUS (suuline) kolmapäeval, 31. mail kell 14.00 ruumis 107
Komisjoni esimees:     Monika Piirimäe/Tiina Pluum
Liikmed:         Karin Soodla      Tiina Pluum/Monika Piirimäe
 
FÜÜSIKA (suuline) kolmapäeval, 31. mail kell 9.00 ruumis 213
Komisjoni esimees:     Jaan Paaver                 Liikmed:         Madis Reemann
                                                                                              Siim Oks
INFORMAATIKA kolmapäeval, 31. mail kell 10.00 ruumis 206
Komisjoni esimees:     Siim Oks                     Liikmed:         Anneli Mägi
                                                                                              Jaan Paaver
JOONESTAMINE (kirjalik) kolmapäeval, 31. mail kell 13.00 ruumis 202
Komisjoni esimees:     Ülle Hüva                   Liikmed:         Raimond Lepiste
                                                                                              Ljubov Titova
FILOSOOFIA (suuline) neljapäeval, 1. juunil kell 9.00 ruumis 203
Komisjoni esimees:     Aare Ristikivi             Liikmed:         Jaan Paaver
                                                                                              Andre Pettai
 

V perioodi õppetöö korraldus

 • V perioodil toimuvad riigi- ja koolieksamite konsultatsioonid. Samuti on abiturientidel võimalus osaleda vabaainete kursustel.
 • Koolieksamite konsultatsioonid algavad maikuus. Jälgige tähelepanelikult teateid õpilasstendil ja infolehes!
 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 4.-14. maini, õpetajad teatavad järelarvestuste hinded 16. mail.
 • V perioodil lõunatavad abituriendid neile sobival vaheajal.

 
Abituriente puudutavad õppenõukogud
20. 04. 2017                      kordusarvestustele lubamine
25. 05. 2017                      käitumishinded, ainekiituskirjad, medalid, probleemid
19. 06. 2017                      kooli lõpetamine
 
 

Kooliastmehinded

 • Kolme õppeaasta jooksul läbitud kursuste hindeid ümber vastata ja käesoleval õppeaastal ebaõnnestunud arvestust korrata soovijatel tuleb esitada avaldus õppenõukogu nimele. Avalduste blankette saab alates 11. aprillist kooli kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri, avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 18. aprillil.
 • Kordusarvestusele lubamise otsustab õppenõukogu 20. aprillil. Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad õpilased klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt.
 • Kordusarvestused toimuvad 15.-19. maini. Informatsioon kordusarvestuste kohta (täpsed päevad, kellaajad ja ruumid) ilmub 8. mai infolehes.
 • Aineõpetajad panevad kooliastmehinded välja hiljemalt 23. maiks.
 • Arvestades klassijuhataja ning aineõpetajate ettepanekuid otsustab 25. mail toimuv õppenõukogu abiturientide ainekiitused, medalid ja käitumishinded.
 • Uurimis- ja praktiliste tööde järelkaitsmine toimub 15. ja 16. juunil.

 
Kooli lõpetaja tunnustamine

 • 12. klassi lõpus tunnustatakse õpilast ainekiituskirjaga, kui ta on õppeainega süvendatult ja edukalt tegelnud ning õppeaine kooliastmehinne on „5“ („väga hea“). Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule aineõpetaja. Ainekiituskirjad antakse välja õppenõukogu otsuse alusel ja vormistatakse direktori käskkirjaga ning registreeritakse raamatus „Kiituskirjade ja medalite väljaandmine“.
 • Kuldmedaliga tunnustatakse Hugo Treffneri Gümnaasiumi lõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinded, koolieksami ja uurimis- või praktilise töö hinded on „5“ - „väga hea“.
 • Hõbemedaliga tunnustatakse Hugo Treffneri Gümnaasiumi lõpetajat, kellel on mitte rohkem kui kaks õppeainet (k.a koolieksam ja uurimis- või praktiline töö) hinnatud hindega „4“ „hea“ .
 • Otsuse kuld- või hõbemedaliga autasustamise kohta teeb õppenõukogu ning see vormistatakse direktori käskkirjaga.

 
Kõikidel abiturientidel tuleb enne lõputunnistuse saamist

 • esitada korrektselt täidetud õpinguraamat klassijuhatajale, soovitav on seda teha juba pärast IV perioodi hinnete sissekannet;
 • tagastada õpikud kooli raamatukokku. Eksamiteks ja kordusarvestuste ettevalmistumiseks mittevajalikud õpikud palutakse tagastada kooli raamatukogusse kohe pärast IV perioodi lõppu;
 • tagastada riidekapi võti klassijuhatajale. Kui kapi võti on kadunud, tuleb pöörduda huvijuhi poole;
 • tuua õpilaspilet kooli kantseleisse sekretärile. Pärast õpilaspileti loovutamist tagastatakse kooli sisseastumisel toodud dokumendid (9. klassi lõputunnistuse ja sünnitunnistuse koopia) ning väljastatakse immuniseerimispass. Dokumente saab kantseleist kätte alates 1. juunist tööpäevadel kella 10.00-13.00.
 • anda allkiri
 • individuaalkaardile, klassijuhatajaga kokkulepitud ajal
 • medaliga lõpetamisel medalite väljaandmise raamatusse 16. või 19. juunil.

 

Uuendatud: 3/05/2017 12:05