Kodukord

KOOLI KODUKORD                                                                           
1. Kooliruumide kasutamine
2. Kooli vara heaperemehelik kasutamine 
3. Koolikohustuse täitmine
4. Õpilaspilet, õpinguraamat
5. Õnnetunni reeglid
6. Kodukorra nõuete eiramise korral 

Lisad:
Arvutiklassi,  võimla, raamatukogu, riidekappide kasutamise eeskirjad.
Õpilaste pikemaajaline planeeritud õppetöölt puudumise taotus
Õpilaspileti väljaandmise kord, õpinguraamatu täitmise kord
Õpilase meelespea

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane väärtustab õppimist ja enesearendamist, suhtub õppetöösse vastustundega, täidab kõik õppeülesanded õigel ajal ning jälgib kooli kodukorda. Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane käitub väärikalt nii koolis kui ka väljapool kooli, suhtub austavalt eakaaslastesse ja vanematesse inimestesse.
Õppetulemuste ja käitumise hindamise korda (sh teavitamise ja õpilaste tunnustamise korda) reguleerib kooli hindamisjuhend, mis on heaks kiidetud kooli õppenõukogus ja kinnitatud direktori käskkirjaga.
 
(1) Kooliruumide kasutamine
Pääs koolimajja

 • Koolimaja on tööpäevadel (va koolivaheaegadel ja suveperioodil) avatud 7.30 - 21.00, laupäeviti 10.00 – 17.00. Pühapäeviti ja riiklikel pühadel on koolimaja suletud.
 • Õpilased kasutavad hommikul koolimajja sisenemiseks hoovipoolset ust, pärast õppetöö lõppu ka peaust. Hooviuks suletakse tööpäeviti umbes 8.30 ning avatakse uuesti koolipäeva lõpus. Hooviuks suletakse pärast tunde kell 16.00.
 • Mõjuva põhjuseta ei ole õpilastel lubatud koolipäeva jooksul koolimajast lahkuda.

 
Valvelaud

 • Valvelaud on tööpäevadel avatud 7.30 - 21.00, laupäeviti 10.00 – 17.00.
 • Klassi esindaja/korrapidaja saab valvelauast klassi puudumispäeviku ning on kohustatud selle koolipäeva lõpus tagasi viima.
 • Valvelauda viiakse koolimajast leitud esemed ning sinna on võimalik jätta õpetajatele ja kaasõpilastele teateid ja pisipakke.

 
Kantselei, arvutiklass, võimla, raamatukogu

 • Kantselei on õpilaste teenindamiseks (tõendite ja dokumentide väljastamine jne) avatud 10.00 - 16.00.
 • Õpilastel ei ole võimalik koolimajas õppematerjale paljundada.
 • Arvutiklassi, võimla ja kooli raamatukogu kasutamise eeskirjad on heaks kiidetud õppenõukogus ning kinnitatud direktori käskkirjaga (lisad 1–3).

 
(2) Kooli vara heaperemehelik kasutamine 

 • HTG õpilane suhtub heaperemehelikult kooli inventari ja kooli poolt talle usaldatud õppevahenditesse.
 • Koolimajas ei ole lubatud käia roomiktallaga ja/või määrdunud jalanõudega, koolimajas kantakse vahetusjalanõusid.
 • Pärast õppetöö lõppu tuleb klassiruumides kustutada tuled.
 • Koolipäeva lõpus tõstavad õpilased klassiruumis toolid laudadele (va arvutiklassides 206 ja 303, füüsikaklassis 213, keemiaklassis 217 ja võõrkeeleklassis 312).
 • Õpilastel ei ole õigust radiaatorite termoregulaatoreid omavoliliselt keerata.
 • Kool annab õppeajaks õpilase kasutusse riidekapi, mille kasutuseeskiri on heaks kiidetud õppenõukogus ja kinnitatud direktori käskkirjaga (lisa 4).
 • Õpilastel ei ole lubatud kooliõue mootorsõidukitega (sh mopeedi või mootorrattaga) siseneda.
 • Jalgrattaga kooli tulnud õpilased saavad ratta paigutada kooli õues asuvasse parklasse, kus see tuleb kindlasti lukustada. Kool ei vastuta parklasse paigutatud rataste eest.


(3) Koolikohustuse täitmine

 • Treffnerist tuleb alati kooli õigel ajal ning osaleb aktiivselt õppetöös.
 • Tundide ajal on mobiiltelefonide kasutamine keelatud.
 • Õppetöölt puudumise korral (haigestumine, kodused põhjused) teavitab õpilane või lapsevanem klassijuhatajat puudumispäeva hommikul. Mitteteatamise korral loetakse koolist eemalolek põhjuseta puudumiseks.
 • Õpilane on kohustatud arsti vastuvõtule minekust eelnevalt informeerima klassijuhatajat või aineõpetajat. Mitteteatamise korral loetakse koolist eemalolek põhjuseta puudumiseks.
 • Koolist lahkumiseks koolipäeva jooksul tekkinud vajaduse tõttu tuleb küsida luba klassijuhatajalt, aineõpetajalt või kooli juhtkonna liikmelt, loa puudumisel loetakse tundidest puudumine põhjendamatuks.
 • Koolis haigestunud õpilasel on meditsiinilise abi saamiseks võimalik pöörduda kooli arstipunkti. Arstipunkt on avatud esmaspäevast kolmapäevani 8.10 – 15.10 ning neljapäeval ja reedel 8.10 – 14.10.
 • Õpilased, kellel on kehalisest kasvatusest pikaajaline vabastus, on kohustatud esitama aineõpetajale tõendi selle kehtivusaja alguses.
 • Õpetaja selgitab kursuse esimeses tunnis puudumiste ja hilinemistega seotud nõudmisi. Tal on õigus puudumiste arvestamisel kasutada oma süsteemi.
 • Õpetajal on õigus hilinemine võrdsustada puudumisega ning hilinemiste ja põhjuseta puudumiste korral otsustada arvestusele lubamine või mittelubamine.
 • Puudumise põhjus pole tunnis õpitud materjali seisukohalt oluline, puudumine on puudumine.
 • Piirkondlikeks ja vabariiklikeks aineolümpiaadideks ning kolme ja viie kooli kohtumiseks valmistumiseks on aineõpetajal õigus vabastada õpilane tundidest ühel võistlusele eelnevatest päevadest. Enne kooliolümpiaade ja lahtisi võistlusi ettevalmistuspäeva ette nähtud ei ole.
 • Õpilaste pikemaajaline planeeritud õppetöölt puudumise kord on heaks kiidetud õppenõukogus ja kooli hoolekogus ning kinnitatud direktori käskkirjaga (lisa 5).
 • Autokoolis õppimine ja tööl käimine ei tohi segada õppetööd. Õppesõite ei ole lubatud sooritada õppetundide ja praktikumide ajal. Õpetajatel on õigus õppesõidu tõttu puudutud tunnid lugeda põhjuseta puudumiseks.
 • Kui õpetaja pole ilmunud klassiruumi 15 minuti jooksul tunni algusest ja klassil pole ka teavet õpetaja puudumise (hilinemise) kohta, siis on klassi esindajal kohustus teavitada kooli juhtkonda.

 
(4) Õpilaspilet, õpinguraamat

 • Õpilaspileti väljaandmise kord on määratud haridus- ja teadusministri määrusega nr 42, 13.08.2010.
 • Õpilaspileti kättesaamise, pikendamise ja kaotamise korral duplikaadi saamise kord on kinnitatud direktori käskkirjaga (lisa 6).
 • Õpinguraamat on koolisisene õpilase isiklik ametlik dokument, mille täitmise eest vastutab õpilane. Õpinguraamatu väljaandmise ja täitmise kord on reguleeritud õppenõukogu otsusega ja kinnitatud direktori käskkirjaga (lisa 7).

 (5) Õnnetunni reeglid

 • Õnnetunni ajad tehakse teatavaks perioodi kalenderplaanis ning infolehes.
 • Kontrolltööd on võimalik õnnetunnis teist korda sooritada vaid erandjuhul (nt kontrolltöö ajal mõjuval põhjusel puudunud õpilane).
 • Õpilane on kohustatud taotlema järeltöö kirjutamist esimesel võimalusel.
 • Õnnetunnis osalemiseks tuleb õpilasel esmalt pöörduda aineõpetaja poole ja paluda järeltööks luba. Kui luba ei ole küsitud, siis õpetaja järeltööd õnnetundi ei saada. Õpetaja annab järeltöö materjalid õnnetundi üldjuhul vaid ühel korral.
 • Saanud loa, tuleb õpilasel hiljemalt jooksva nädala kolmapäeval õnnetundi registreeruda.
 • Kui õnnetundi on registreerunud 40 õpilast, nimekiri sulgub. Õpilane, kes ei saanud registreeruda (jäi hiljaks või oli nimekiri täis), sooritab järeltöö järgmises õnnetunnis.
 • Õnnetunnid on üldjuhul reedeti pärast 5. tundi perioodi neljandal, viiendal ja kuuendal nädalal ning järelarvestuste nädala viimasel päeval. Perioodi viiendal ja kuuendal nädalal ning järelarvestuste nädalal toimuv õnnetund kestab 90 minutit, ülejäänud õnnetundide pikkus on 45 minutit.
 • Järelarvestuste nädalal toimuvas õnnetunnis saavad õpilased lisaks tavapärastele järeltöödele sooritada ka järelarvestusi, mille ajad langesid kokku, või kui järelarvestus jäi sooritamata väga mõjuval põhjusel.

 
(6) Kodukorra nõuete eiramise korral 
on õppenõukogul õigus kustutada kooli õpilaste nimekirjast õpilane, kes

 • eksib üldtunnustatud käitumisreeglite vastu või
 • on korduvalt rikkunud kooli kodukorra nõudeid või
 • rikub üks kord jämedalt kooli kodukorda, milleks loetakse koolimajas alkoholi- või narkojoobes viibimist ning kaasõpilaste või kooli personali vastu vägivalla kasutamist.

 
Arvutiklassi kasutamise eeskiri                                                                  Lisa 1

 • Õpilased on kohustatud järgima HTG arvutite ja arvutivõrgu kasutamise eeskirju. Eeskirjadega saab tutvuda HTG veebilehel kooli dokumentide kaustas ja arvutiklassides.
 • Koolimaja lahtiolekuaegadel on õpilastel võimalik kasutada arvuteid ruumi 313 ees ja raamatukogus (raamatukogu lahtiolekuaegadel) ja väljaspool tunde arvutiklassides kokkuleppel informaatikaõpetajaga.
 • Vahetund on mõeldud arvutiklassi õhutamiseks. Erandina on arvutiklassi võimalik kasutada õpetaja nõusolekul.
 • Arvutiklassi sisenedes jäetakse välisjalanõud ukse juurde.
 • Võõrastel on omavoliliselt HTG arvutite kasutamine keelatud.
 • Õpilastel on võimalus lasta printida koolitööga seotud dokumente kantseleis ja arvutiklassis (206), kui nad on faili eelnevalt salvestanud võrgukettale printimise kausta.

 
Võimla kasutamise eeskiri                                                                          Lisa 2

 • Võimlas kasutatavad spordijalatsid on mittemääriva tallaga, välisjalanõudes saali ei lubata.
 • Võimla rõivistus on soovitatav panna riided kappi ning lukustada kapiuks. Sise- ja ringitundidesse tuleb kapi võti saali kaasa võtta, välistundide ajal jätta võti valvelauda. Viimane rõivistust lahkuja kustutab tuled ja palub valvuril rõivistu lukustada.
 • Õpilaste pallimängud:

     Korvpall         E 16.00 - 18.00(p)
     Saalihoki        E 18.00 - 19.00 (p+t),

T 14.30 - 17.30 (p+t), R 17.30 - 19.00 (p+t)

     Võrkpall         N 15.50 – 18.00 (p+t)

Kooli raamatukogu kasutamise eeskiri                                                    Lisa 3

Raamatukogu lugejad võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal. Raamatukogust laenutatakse teavikuid tasuta. Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni 8.15 - 16.00.
Kooliaasta algul registreeritakse kõik uued õpilased lugejateks ja väljastatakse elektrooniline lugejapilet, mille alusel laenutatakse kogust raamatuid, õpikuid jms. Õpikute laenutamine toimub augusti lõpus igale õpilasele individuaalselt ja 10., 11., 12. klassidele eri päevadel. Õpikute jagamise aluseks on õppealajuhataja koostatud perioodide plaan ja sellest tulenevalt raamatukoguhoidja kokkulepped aineõpetajatega. Laenutus registreeritakse elektrooniliselt.
Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid, õpikuid ja muid teavikuid nii raamatukogus ja koolis kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (väärtuslikud ainueksemplarid, teatmeteosed, entsüklopeediad, värsked ajakirjad). Erandjuhul võib raamatukoguhoidja neid laenutada koju üheks õhtuks või nädalavahetuseks.
Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on kolm nädalat (ei kehti õpikute kohta). Pärast tagastustähtaja möödumist on lugeja kohustatud raamatu tagastama või siis seda raamatukogus pikendama. Lugeja võib tagastustähtaega ka korduvalt pikendada, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Kui teaviku kasutamisaeg lõpeb koolivaheajal, pikeneb teaviku kasutamisaeg automaatselt esimese koolipäevani. Suvevaheajaks laenutatakse teavikuid erivajadusel.
Perioodõppest tingitult on õpilane kohustatud uue perioodi alguseks raamatukokku tagastama tema jaoks ebavajalikud õpikud, et uuel perioodil oleks neid võimalik teistele õpilastele laenutada. Vastavasisulist informatsiooni jagab nii aineõpetaja kui ka raamatukoguhoidja. Järelarvestuste tegijad tagastavad õpiku pärast järelarvestust, aga sellest informeerib õpilane eelnevalt raamatukoguhoidjat. Uue perioodi õpikud tuleb raamatukogust välja võtta õppeperioodi esimesel nädalal, soovitavalt kogu klassil korraga.
Kooliaasta lõpul tagastab õpilane kooli raamatukokku kõik õpikud ja raamatud ning saab selle kohta õpinguraamatusse raamatukoguhoidja allkirja. Järelarvestuste ja -eksamite tegijad tagastavad õpikud augusti lõpus, teavitades sellest raamatukoguhoidjat kevadel, õppeaasta lõpus.
Kaotatud või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Seda tehakse vastavalt kokkuleppele raamatukoguhoidjaga.
Raamatukogu arvuteid kasutatakse õppeeesmärgil.

Lugemissaalis viibides ei segata teisi.
 
 
Riidekappide kasutamise eeskirjad                                                                      Lisa 4

Kool annab tasuta õpilase kasutusse riidekapi.

Õpilane

 • ei viibi õppetöö ajal koolimajas üleriietes;
 • ei hoia kapis raha, dokumente, väärtesemeid ning toiduaineid;
 • kannab iga päev kapi võtit kaasas, lukustab alati kapi ukse (ka siis, kui see on tühi). Valvuri käest võib võtit küsida vaid erandjuhul;
 • ei laena ega anna teistele kapi võtit;
 • ei kleebi kapi seintele plakateid;
 • ei jäta mittevajalikke esemeid vedelema kapi peale, garderoobi põrandale ega nurkadesse ning seinaniššidesse;
 • teeb kapi kooli suurürituste ajaks tühjaks, jättes kapi ukse avatuks ning võtme enda kätte;
 • teavitab huvijuhti, kui kapp on katki;
 • tagastab õppeaasta lõpul või nimekirjast kustutamise korral kapi võtme enne, kui kooli väljastab vajalikud dokumendid klassijuhatajale;
 • võtme kadumisel või kasutuskõlbmatuks muutumise korral teavitab huvijuhti.

Uue võtme valmistamise või erandolukorras uue luku soetamise kulud kompenseerib täies ulatuses võtme allkirja vastu saanu.

Kool ei vastuta

 • õpilaste riiete, jalanõude jm eest, mis on jäetud järelevalveta või pandud lukustamata kappi;
 • kappi jäetud väärtesemete, dokumentide ja raha kadumise eest.

Rõivistu suletakse kell 18.00, hiljem avab vajadusel rõivistu ukse valvur.
 
Õpilaste pikemaajaline planeeritud õppetöölt puudumine                               Lisa 5
Õpilase pikemaajalise (kauem kui kolm koolipäeva) planeeritud puudumise (eraviisiline reis, pere puhkusereis, spordivõistlused, treeninglaagrid, ühiskondlike ülesannete täitmine, noorsoo-organisatsioonide esindamine, projektidest osavõtmine jm) korral pöördub õpilane kirjaliku taotlusega (vastava vormi saab kantseleist) vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist õppealajuhataja poole.
Taotlusel peab olema klassijuhataja ja nende aineõpetajate allkirjad, kelle tundidest puudutakse. Oma allkirjaga tõendab aineõpetaja, et ta on teadlik õpilase eelseisvast puudumisest ning ta on esitanud õpilasele oma nõudmised õppetöö osas. Avaldusele märgib aineõpetaja ka õppeülesanded ning täitmise tähtaja. Samas ei esita õpetaja õpilasele lisanõudmisi juhul, kui õppetöölt puuduv õpilane oma kohustused täidab.
Võimaluse korral lisab õpilane avaldusele dokumendi, kirja või tõendi selle kohta, et avalduses esitatud põhjus ja daatumid vastavad tõele (dokumendi või kirja peab allkirjastama selle organisatsiooni esindaja, kelle korraldatud ürituse tõttu puudumine toimub).
 
Kui õpilane puudub (v.a haiguse tõttu) koolist aastaplaanis fikseeritud arvestuste perioodil, on õpetajal õigus määrata tekkinud võlgnevuste (õigel ajal sooritamata kontrolltööd ja arvestused) likvideerimiseks aeg kas aastaplaanis ette nähtud järelarvestuste ajal või kaotab õpilane õpetaja loal võlgnevused pärast plaanilise õppetöö lõppu (juunis või augustis).
Kui õpilane viibib puhkusereisil arvestuste ajal, on õpetajal õigus keelduda õpilasele järelarvestuse sooritamiseks luba andmast, st õpilane saab arvestust teha vaid üks kord.
Lõpliku otsuse õppetöölt puudumise lubamise kohta võtab vastu õppealajuhataja, kes teavitab otsusest õpilast ning õpetajate listi kaudu ka kolleege

 

 

Taotlus
 
 Taotlus PDF .pdf kujul trükkimiseks.
 Taotlus MS-Word .doc kujul allalaadimiseks.


 
 
Õpilaspileti väljaandmise kord                                                                 Lisa 6
Õpilaspileti väljaandmise vorm on määratud haridusministri määrusega nr. 42, 13.08.2010.a.

 • Õpilaspilet väljastatakse õpilasele HTG-sse õppima asumisel tasuta.
 • Õpilane on kohustatud esitama klassijuhatajale iga õppeaasta esimesel nädalal õpilaspileti selle pikendamiseks. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.
 • Õpilaspileti duplikaadi saamiseks esitab õpilane kooli direktori nimele kirjaliku avalduse, milles märgib ka duplikaadi taotlemise põhjuse.
 • Kooli õpilaste nimekirjast kustutamise korral on õpilane kohustatud enne koolipoolsete dokumentide väljastamist tagastama õpilaspileti kantseleisse.

 
Õppeaasta alguses

 • kirjutab õpilane õpilaspileti puudumise (kadunud, varastatud, ära pestud vm) korral direktori nimele avalduse, mille annab klassijuhataja kätte. Avalduse juurde lisab ta pildi, mille tagaküljele on kirjutatud õpilase nimi;
 • viib klassijuhataja kõik avaldused ja pildid korraga sekretärile, kes vormistab uued õpilaspiletid. Uuele õpilaspiletile tehakse märge "korduv";
 • saavad 10. klasside õpilased õpilaspileti 1. septembri aktusel;
 • pikendatakse 12. klasside õpilastel õpilaspilet 30. juunini 2015.a.


Õpinguraamatu täitmise kord                                                                  Lisa 7

 • Õpinguraamat on koolisisene õpilase isiklik ametlik dokument, mille korrektse täitmise eest vastutab õpilane.
 • Õpinguraamat väljastatakse õpilasele kooli astumisel.
 • Õpinguraamatu duplikaat antakse välja õpilase avalduse alusel.
 • Õpilane on kohustatud iga perioodi lõpus selleks ettenähtud ajal esitama aineõpetajale õpinguraamatu kursusehinde sissekandmiseks.
 • Õpinguraamatu täitmist kontrollib klassijuhataja.
 • Kursusehinde kannab õpinguraamatusse aineõpetaja. Õpinguraamatusse kantakse
  • arvestusele põhjuseta mitteilmumisel “MI”, hiljem märgitakse arvestuse hinne selleks ettenähtud kohale;
  • arvestusele mittelubamise korral “ML”, hiljem märgitakse arvestuse hinne selleks ettenähtud kohale;
  • põhjusega puudumise korral märgitakse arvestuse hinne pärast arvestuse sooritamist selleks ettenähtud kohale.
 • Õppeaasta lõpus kinnitab kooli direktor õpinguraamatus õpilase edasijõudmist oma allkirjaga.

  
Õpilase meelespea
 
Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane

 • väärtustab õppimist ja enesearendamist;
 • saabub kooli iga päev õigel ajal. Puudumiste korral (haigus, erandjuhud) informeerib esimesel võimalusel klassijuhatajat;
 • suhtub õppetöösse vastutustundega, täidab kõik õppeülesanded õigel ajal;
 • suhtub austavalt vanematesse inimestesse ja õpingukaaslastesse;
 • käitub väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
 • suhtub heaperemehelikult kooli inventari ja kooli poolt talle usaldatud õppevahenditesse, tagastab need õigel ajal;
 • ei valeta, ei varasta, ei tarvita alkoholi, tubakatooteid ega narkootilisi aineid;
 • kaitseb kooli au.

 
Hästi käituda on treffneristile auasi.

Uuendatud: 4/10/2016 14:02