Testide sisud

Eesti keel
Inglise keel
Matemaatika
Loodusained
 

Tartu gümnaasiumite 10. klasside sisseastumiskatsete testid 2017

Eesti keele test

Testi täitmiseks arvestatud aeg on 45 minutit ja maksimaalne punktisumma 100.
Eesti keele testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest ning eesti keele ainekavast.

10. klassi sisseastumistest hõlmab järgnevaid teemasid:
1) oma- ja võõrsõnaortograafia;
2) vormimoodustus;
3) algustäheortograafia;
4) interpunktsioon;
5) kokku- ja lahkukirjutamine;
6) funktsionaalne lugemine.
 

Inglise keele test

​Inglise keele testi sooritamiseks on soovitatav aeg 30 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.
Inglise keele testi koostamisel võetakse aluseks põhikooli riikliku  õppekava  õpitulemused.
Test koosneb:
1) Teksti lugemine ja sellest vigade ülesotsimine;
2) Valikvastustega ülesanne (Multiple choice)
3) Ajavormid (verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile) (Tenses)
4) Sõnatuletus (Word formation)

 

Matemaatika test

Matemaatika testi lahendamiseks on soovitav aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.

Matemaatika test koostatakse  põhikooli riikliku õppekava õpitulemustest lähtudes järgmistel teemadel:

1) avaldiste lihtsustamine;
2) kirjalik arvutamine;
3) tekstülesanded;
4) protsentülesanded;
5) funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
6) geomeetria (kolmnurk, nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse vormistamist ning vastuse sisulise kontrolli tegemise oskust.
Kaasa võtta kirjutusvahendid ja joonlaud. Taskuarvuti kasutamine pole lubatud.
 

Loodusainete test

Loodusainete testi lahendamiseks on soovitatav aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Loodustestis on bioloogia, keemia ja füüsika osakaalud umbes võrdsed, kasutatakse ka aineid lõimivaid ülesandeid.
 
Loodusainete test põhineb põhikooli riiklikus õppekavas toodud õpitulemustel ja õppesisul järgmistes valdkondades:
Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse ning inimese anatoomia ja füsioloogia. Hingamine ja fotosüntees.
Keemia: Aatomi ehitus  ja perioodilisustabeli kasutamine. Aineklassid ja nendevahelised seosed. Lahused. Moolarvutused ja arvutused reaktsioonivõrrandite alusel.
Füüsika: Elektriõpetus ja soojusõpetus (põhikooli loodusõpetuse tasemel). Valgusõpetus. Mehaanika.
 
Oluline on loodusteaduste peamiste mõistete, protsesside ja seaduspärasuste tundmine ning oskus lahendada põhikoolis õpitud ülesandeid füüsikas ja keemias.
Tähtis on loodusteadusliku teksti mõistmise-, analüüsi-, järelduste tegemise ning materjali seostamisoskus, mitte niivõrd faktide ja valemite teadmine. Loodusainete testi küsimused eeldavad graafikute ja skeemide analüüsioskust, keskkonna ja loodusnähtuste terviklikkuse mõistmist, omandatud teadmiste rakendamisoskust. Tähelepanu tasub pöörata bioloogia, keemia ja füüsikateadmiste seostamisele igapäevaeluga.
 
Testiküsimused on valikvastustega ning testi tulemus saadakse iga küsimuse vastuse eest saadud punktide liitmisel. Füüsika testiosa punktid arvutatakse ka eraldi.
Kaasa võtta kirjutusvahend. Lisamaterjalide ja -vahendite kasutamine pole lubatud, kõik vajalikud andmed on kirjas ülesandes ning vajadusel tuleb lihtsamad arvutused teha peast või paberil.
 

Vastuvõtuinfo juurde

Uuendatud: 5/12/2016 13:23