Infoleht 1.06.2020 nr. 24

HTG INFO doc

Õppetöö

 • V perioodi lõpuni, 5. juunini jätkub õppetöö distantsõppel. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel. Arvestusi V perioodil ei toimu, hindamise reeglitest teavitavad aineõpetajad.
 • 10. ja 11. klasside õpilastel on kohustus õppepäeva jooksul (üldjuhul kell 9.00-16.30) õppetöös osalemine, haigestumise korral tuleb klassijuhatajat teavitada tavapärasel viisil Stuudiumis. Õpilased, kes ei osale nt videotunnis, märgitakse tunnist puudujaks.
 • 10. ja 11. klasside õpilastel on võimalus 16.-18. juunini sooritada  V perioodil järelarvestusi. Järelarvestustele saab registreeruda Stuudiumis (Muu>Registreeri) 10.-12. juunini. V perioodi järelarvestuste täpne aeg antakse teada 15. juunil ilmuvas infolehes.
 • 10. ja 11. klasside õpilastel on võimalus 10.-15. juunini uuesti sooritada õppeaasta jooksul (I kuni IV perioodini)  ebaõnnestunud või sooritamata jäänud arvestusi (vt HTG hindamisjuhend punkt 9).  Kordusarvestustele saab registreeruda Stuudiumis (Muu>Registreeri) 26. maist 5. juunini. Kordusarvestustele lubamise otsuse teevad õpetajad 8. juunil.
 • Prantsuse keele rahvusvaheline keeleeksam DELF B1-tasemele toimub 3.-7. augustil. Edaspidine teave saadetakse registreerunutele meili teel. DELF eksam A2 tasemele sel õppeaastal ei toimu.
 • 10.b klass lõpetab informaatika kursuse IFs1 veebi kaudu tehtava arvestusega.
  Õpilane saab valida, kas ta tahab teha arvestust laupäeval, 6. juunil kell 12-14 või esmaspäeval, 8. juunil kell 10-12. Registreerimine arvestusele avatakse peagi Moodle'i kursusel. 
  Arvestuse korraldab TÜ arvutiteaduse instituut ja õpilasel on võimalik arvestuse eduka sooritamise korral saada lisaks kooli kursuse arvestusele ka ülikooli tunnistus kursuse läbimise kohta.
   
 • 10. klasside kooliaasta lõpetamise aktused toimuvad esmaspäeval, 15. juunil kooli aulas järgmiselt:
    9.00 - 10.a
  10.00 - 10.b
  11.00 - 10.c
  12.00 - 10.d
  13.00 - 10.e
  Aktusele peab kaasa võtma ümbriku sees riidekapi võtme. Ümbriku peale peab kirjutama oma nime ja kapi numbri! Kui õpilane aktusele ei tule, siis peab ta võtme tagastama ümbriku sees kooli kantseleisse hiljemalt 19. juuniks.
   
 • 11. klasside kooliaasta lõpetamise aktused toimuvad teisipäeval, 16. juunil kooli aulas järgmiselt:
    9.00 - 11.a
  10.00 - 11.b
  11.00 - 11.c
  12.00 - 11.d
  13.00 - 11.e
  Aktusele peab kaasa võtma ümbriku sees riidekapi võtme. Ümbriku peale peab kirjutama oma nime ja kapi numbri! Kui õpilane aktusele ei tule, siis peab ta võtme tagastama ümbriku sees kooli kantseleisse hiljemalt 19. juuniks.
   
 • 12. klasside lõpuaktus toimub kolmapäeval, 1. juulil kell 12.00 A. Le Coqi Spordihoones.

  Viimased klassijuhataja tunnid toimuvad kooli aulas ühe klassi kaupa 17.-19. juunini järgmiselt (kaasa võtta oma pastapliiats):
  12.e - kolmapäeval, 17. juunil kell 14.00
  12.d - neljapäeval, 18. juunil kell 9.00
  12.c - neljapäeval, 18. juunil kell 11.00
  12.b - reedel, 19. juunil kell 10.00
  12.a - reedel, 19. juunil kell 12.00
  Kuna klassijuhataja tunnis tuleb allkirjastada kooli lõpetamisega kaasnevad dokumendid, seega on väga vajalik kõigi õpilaste tunnis osalemine.
  Riidekapi võti tuleb ümbriku sees tagastada hiljemalt 19. juuniks kas kooli kantseleisse või anda see klassijuhataja tunnis klassijuhataja kätte. Ümbriku peale tuleb kindlasti kirjutada õpilase nimi ja kapi number! Lõpuõhtu toimumise kohta teeb juhtkond otsuse juuni keskel.

 

Muudatused tunniplaanis

Muudatused tunniplaanis seoses 5. juunil toimuva matemaatika riigieksamiga:
10.a
E., 1. juunil kell 14.00-17.00 vene keel õp L. Titova / O. Titova (5. juuni tund)
T., 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, E. Hunt, K. Ojaveer, S. Sagar (5. juuni tund)
10.b
T., 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, E. Hunt, K. Ojaveer, S. Sagar (5. juuni tund)
10.c
E., 1. juunil kell 14.00-17.00 bioloogia õp S. Kaarna (5. juuni tund)
T., 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp E. Hunt, S. Sagar (5. juuni tund)
10.d
E., 1. juunil kell 14.00-17.00 prantsuse/saksa keel õp K. Rohtsalu / M. Matto (5. juuni tund)
T., 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, Ü. Roostoja, S. Sagar (5. juuni tund)
R., 5. juunil kell 9.00-13.30 geograafia õp Ü. Seevri (2. juuni tund)
10.e
E., 1. juunil kell 14.00-17.00 prantsuse/vene keel õp K. Rohtsalu / L. Titova (5. juuni tund)
T., 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, K. Ojaveer, S. Sagar (5. juuni tund)
N., 4. juunil kell 9.00-13.30 keemia õp J. Jõgela (2. juuni tund)
R., 5. juunil kell 13.00-16.30 matemaatika õp A. Külter (4. juuni tund)
11.a
E., 1. juunil kell 14.00-17.00 ajalugu õp I. Pajur (5. juuni tund)
11.b
T., 2. juunil kell 9.00-12.30 kunstiajalugu õp P. Beier (5. juuni tund)
R., 5. juunil kell 9.00-12.30 matemaatika õp Ü. Hüva (2. juuni tund)
11.c
E., 1. juunil kell 14.00-17.00 kirjandus õp T. Pluum (5. juuni tund)
11.d
T., 2. juunil 13.00-16.30 kirjandus õp M. Piirimäe (25. mai tund)

Abiturientidele

 • Matemaatika riigieksam toimub reedel, 5. juunil kell 10.00–15.15, eksaminandidel tuleb kohal olla hiljemalt kell 9.45.

Eksaminand peab teadma, et

 • Koolimajja saab siseneda pea- ja hooviuksest alates kella 9.00, kõigil eksaminandidel tuleb kohal olla hiljemalt kell 9.45.
   
 • Koolimajas viibides tuleb rangelt jälgida hädaolukorra nõudeid:
 • hoida 2-meetri distantsi nii koridorides ja rõivistus liikudes kui ka eksamiruumis;
 • kasutada käte desinfitseerimisvahendit, mis on paigutatud koolimajas nähtavatele kohtadele;
 • soovi korral võtta I korruselt kella all olevalt laualt kaitsemask.
 • Riigieksamile ei tohi tulla õpilane, kellel on haigussümptomid (sh madal palavik, väike kinnine köha, pea- või lihasvalu). Otsuse eksamile tervislikel põhjustel lubamise või mittelubamise kohta teeb kooli direktor.
 • Kuna hädaolukorras ei ole võimalik eksaminande koolile seatud tingimustes toitlustada, palutakse soovijatel kaasa võtta eksamitele põhjendatult söök-jook. Matemaatika eksami ajal on võimalik einestada esimese ja teise osa vaheajal, mis kestab 45 minutit.
 • Eksamil mittevajalikud esemed (üleriided, suuremahulised kotid jm) tuleb jätta rõivistu kappi. Ka rõivistus viibides peavad õpilased järgima hädaolukorra nõudeid.
 • Eksaminandid sisenevad ja väljuvad eksamiruumist ükshaaval.
 • Kell 9.15-9.45 eksamiruumi sisenemisel valib õpilane endale ise töökoha (eksamilauad on märgistatud punase märkmepaberiga), asetab laua nurgale isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) ja paneb kaasas olevad eksamiks mittevajalikud esemed selleks ettenähtud kohta.
 • Eksamile on lubatud kaasa võtta kirjutusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed isiklikud hügieenitarbed; kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit ja eksamile põhjendatult kohane söök-jook. Mobiiltelefon ei ole eksamil hädavajalik ese ning ei kuulu ka määruses eksamile lubatud kaasa võetavate esemete hulka. NB! Riigieksamikomisjoni liige või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi riigieksamilt, kui eksaminand on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid. HTM määrus nr. 54, 15.12.2015 §32 (10).
 • Eksaminandil ei ole maski ja kummikinnaste kandmine eksami ajal kohustuslik.
 • Eksaminand kasutab eksamil vaid isiklikke kirjutus- ja joonestusvahendeid.
 • Eksaminand, kes hilineb, lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 30 minutit ja tal on eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus. Hilinenud eksaminandile võimaldatakse tööks täisaeg ning tema tööle märgitakse aeg, millal ta alustas eksami sooritamist. Matemaatika eksami II osa sooritusele hilinejat ei lubata.
 • Eksaminand ei tohi eksami ajal riigieksamiruumist lahkuda, välja arvatud eksami läbiviimise juhendis kirjeldatud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Matemaatika eksami ajal liiguvad eksaminandid tualettruumi vaheajal. Vältimatu vajaduse korral eksamiruumist eksami ajal lahkunud õpilane jätab eksamitöö ruumist lahkudes oma lauale, kirjutab ise, oma kirjutusvahendiga eksamitööle ruumist lahkumise ja ruumi naasmise kellaaja.
 • Riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:
  1) 30 minutit;
  2) 15 minutit.
 • Eksaminandid tulevad eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma ükshaaval. Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja järgib 2-meetri distantsi nõuet.
 • Eksaminand, kes on kirjaliku riigieksamitöö lõpetanud, annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetakse eraldi lauale. Eksaminand kirjutab oma tööle koodi ja annab allkirja. Välisvaatleja kontrollib, kas eksamitööle on märgitud õige kood ning eksaminand on allkirja kirjutanud protokolli õigesse lahtrisse.
 • Eksaminand lahkub kohe pärast eksami sooritamist koolimajast.
 • Eksaminand lähtub riigieksamitöö sooritamisel vastava riigieksami läbiviimisjuhendist ning:
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga;
 • jooniste tegemiseks võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid (joonlaud, mall, sirkel);
 • ei kirjuta kirjalikus eksamitöös hariliku pliiatsiga. Hariliku pliiatsiga kirjutatud või hariliku pliiatsiga kirjutatud ja tindi- või pastapliiatsiga üle kirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga;
 • teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 • ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid;
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga.

 
Keelatud on

 • eksaminandide omavaheline vestlemine;
 • üksteiselt esemete (ka töövahendite) laenamine;
 • eksamitöö hoidmine asendis, mis võimaldab teistel eksaminandidel maha kirjutada;
 • käemärkidega viiplemine, huulte miimikat kasutades etteütlemine;
 • spikrite kasutamine;
 • märkuste tegemine või kommenteerimine valju häälega jne.
 • mobiiltelefoni ja nutikella hoidmine töölaual;
 • lisapaberi kasutamine.

Erandi sätestab aine eksamijuhend.
Riigieksamikomisjoni liige või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi riigieksamilt, kui:

 • eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa või on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid;
 • eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi eksaminande.

Kordusarvestused toimuvad 9.-11. juunini.

teisipäeval, 9. juunil
 • kell 10.00-11.30 kirjalikud kordusarvestused ruumis 221: bioloogia 1. ja 3. kursus, eesti keel 1. ja 4. kursus, füüsika 4. ja 8. kursus, matemaatika 2., 8., 12. ja 13. kursus, matemaatika praktikum 5. kursus, muusika 2. ja 3. kursus, saksa keel 6. kursus, vene keel 5. kursus ja informaatika 2. kursus
 • kell 9.00 vene keel 5. kursus (suuline) ruumis 302
 • kell 12.15 – 14.00 füüsika praktikum ruumis 212

  kolmapäeval, 10. juunil

 • kell 9.00 – 11.00 füüsika praktikum ruumis 212

  neljapäeval, 11. juunil

 • kell 10.00-11.30 kirjalikud järelarvestused ruumis 221 ajalugu 3., 6. ja 8. kursus, bioloogia 4. kursus, eesti keel 3. kursus, filosoofia 1. kursus, keemia 6. ja 8. kursus, majandusõpetus 2. kursus, matemaatika 1., 4. ja 9. kursus
 • kell 9.00 – 11.00 füüsika praktikum ruumis 212
 • kell 11.00 kirjandus 1. kursus (suuline) ruumis 105

Olümpiaadid ja võistlused

 • Tartu linna gümnaasiumide saksa keele tõlkevõistluse žürii tunnustas Steven Noorsood (10.e) eripreemiaga fantaasiaküllase keelekasutuse eest.
 • Eesti Mälu Instituut korraldas gümnaasiumiõpilaste kirjandivõistluse “Kommunistliku režiimi mõju minu suguvõsale ja läbi selle minule”. Sellele saatsid oma väga heal tasemel kirjutise üle Eesti kolmkümmend õpilast. Meie koolist osalesid võistlusel Eliise Viling (10.c), Miia Nummert (11.d), Ingrid Alla (11.c), Merily Keskküla (12.c), Kristiina Tideman (12.c) ja Eva Maria Hanson (12.e). Kõigile osalejatele on instituudi poolt tänuks teemakohane väljasõit Tallinnas, tänukiri ja kingitus.

Teated

 • Koolimaja on tööpäevadel avatud kella 9.00–17.00. Koolimajas viibides tuleb järgida 2-meetri distantsi nõuet. Käte desinfitseerimisvahendid on üldiseks kasutamiseks paigutatud nähtavatele kohtadele.
 • Õpikute tagastamine
  12. klasside õpilastel on võimalik õpikud koolile tagastada 5. juunil enne riigieksami algust või 8.-11. juunil kell 10.00-14.00. Selleks tuleb õpikud panna raamatukogu ees olevatele laudadele I korruse koridoris.
  11. klasside õpilastel on kohustus tagastada õpikud kooli 8.-11. juunil kell 10.00-14.00 ruumi 107 ning 10. klasside õpilastel ruumi 105.

  Õpinguraamatud
  12. kl. õpilastel palutakse õpinguraamatud tuua kooli enne riigieksami algust 5. juunil ja panna need valvuri juures olevasse oma klassi karbikesse. Õpinguraamatud peavad olema õpilase poolt korrektselt täidetud ja tehtud sissekanded 4. ja 5. perioodil läbitud kursuste kohta.  
  10. - 11. kl. õpilased toovad oma Õpinguraamatud kooli koos õpikutega ja panevad oma klassi tähistusega karbikesse vastavalt ruumides 105 ja 107. Õpinguraamat peab olema õpilase poolt korrektselt täidetud ning sisse kantud 4. ja 5. perioodil läbitud kursused. 
   

 • Neljapäeval, 4. juunil tähistatakse Otepääl Eesti lipu päeva. Meie kooli sõidavad esindama Erich Richard Rosental, Getter Kõiv, Jasmin Saar, Liis Rosner, Robert Petrov ja õpetaja Aare Ristikivi.
 • Neljapäeval, 28. mail andis õpetaja Katrin Ojaveer Hea kolleegi taldriku üle õpetaja Aive Rootsile. Õnnitleme!
 • Järgmine infoleht ilmub 15. juunil.

Kooli hoolekogu teated

Kooli hoolekogu koosolekul 27. mail 

 • arutati õppetöö korraldust eriolukorra ajal ning distantsõpet kuni õppeaasta lõpuni;
 • kinnitati kooli kodukord;
 • tehti kooli vilistlaskogule ettepanek Mauruse stipendiumite väljaandmiseks;
 • arutati 10. kl. vastuvõtu korraldust ning õpilaskandidaatidega eesseisvaid vestlusi juunikuus;
 • arutati linnavalitsusele tehtavat ettepanekut HTGs 2020/2021. õppeaasta suvise koolivaheaja kehtestamiseks. 

 
 
 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40