Infoleht 25.05.2020 nr. 23

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

õpetajaid Saima Kaarnat, Mall Mattot, Monika Piirimäed, Kristiina Pungat, Age Salo, Ülle Seevrit,  Karin Soodlat ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • V perioodi lõpuni, 5. juunini jätkub õppetöö distantsõppel. Tunniplaan on nähtav kooli kodulehel.

  Arvestusi V perioodil ei toimu, hindamise reeglitest teavitavad aineõpetajad.

 • 10. ja 11. klasside õpilastel on kohustus õppepäeva jooksul (üldjuhul kell 9.00-16.30) õppetöös osalemine, haigestumise korral tuleb klassijuhatajat teavitada tavapärasel viisil Stuudiumis. Õpilased, kes ei osale nt videotunnis, märgitakse tunnist puudujaks.
 • 10. ja 11. klasside õpilastel on võimalus tööpäevadel 10.-15. juunini uuesti sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud või sooritamata jäänud arvestusi. Järelarvestustele saab registreeruda Stuudiumis (Muu>Registreeri) 26. maist 5. juunini. Pärast 5. juunit tehtud avaldust ei ole võimalik arvestada.
 • Prantsuse keele rahvusvaheline keeleeksam DELF B1-tasemele toimub 3.-7. augustil. Edaspidine teave saadetakse registreerunutele meili teel. DELF eksam A2 tasemele sel õppeaastal ei toimu.
 • 10.b klass lõpetab informaatika kursuse IFs1 veebi kaudu tehtava arvestusega.
  Õpilane saab valida, kas ta tahab teha arvestust laupäeval, 6. juunil kell 12-14 või esmaspäeval, 8. juunil kell 10-12. Registreerimine arvestusele avatakse peagi Moodle'i kursusel. 
  Arvestuse korraldab TÜ arvutiteaduse instituut ja õpilasel on võimalik arvestuse eduka sooritamise korral saada lisaks kooli kursuse arvestusele ka ülikooli tunnistus kursuse läbimise kohta.
   
 • 10. klasside kooliaasta lõpetamise aktused toimuvad esmaspäeval, 15. juunil kooli aulas järgmiselt:
    9.00 - 10.a
  10.00 - 10.b
  11.00 - 10.c
  12.00 - 10.d
  13.00 - 10.e
  Aktusele peab kaasa võtma ümbriku sees riidekapi võtme. Ümbrikule tuleb kirjutada oma nimi ja kapi number. Kui õpilane aktusele ei tule, siis peab ta võtme tagastama ümbriku sees kooli kantseleisse hiljemalt 19. juuniks.
   
 • 11. klasside kooliaasta lõpetamise aktused toimuvad teisipäeval, 16. juunil kooli aulas järgmiselt:
    9.00 - 11.a
  10.00 - 11.b
  11.00 - 11.c
  12.00 - 11.d
  13.00 - 11.e
  Aktusele peab kaasa võtma ümbriku sees riidekapi võtme. Ümbrikule tuleb kirjutada oma nimi ja kapi number. Kui õpilane aktusele ei tule, siis peab ta võtme tagastama ümbriku sees kooli kantseleisse hiljemalt 19. juuniks.
   
 • 12. klasside lõpuaktus toimub kõikide eelduste kohaselt kolmapäeval, 1. juulil kell 12.00 A. Le Coqi Spordihoones. Viimased klassijuhataja tunnid toimuvad kooli aulas ühe klassi kaupa 17.-19. juunini. Ajaline plaan avaldatakse järgmises infolehes.
  Riidekapi võti tuleb ümbriku sees tagastada hiljemalt 19. juuniks kas kooli kantseleisse või anda see klassijuhataja tunnis klassijuhatajale. Ümbrikule tuleb kindlasti kirjutada õpilase nimi ja kapi number! Lõpuõhtu toimumise kohta teeb juhtkond otsuse juuni keskel.
   

Muudatused tunniplaanis

Muudatused tunniplaanis seoses eesti keele ja matemaatika riigieksamiga:
10.a
E. 1. juunil kell 14.00-17.00 vene keel õp L. Titova / O. Titova (5. juuni tund)
T. 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, E. Hunt, K. Ojaveer, S. Sagar (5. juuni tund)
R. 5. juunil tunniplaanilist õppetööd ei toimu
10.b
E. 25. mail kell 14.00-17.00 geograafia õp Ü. Seevri (29. mai tund)
T. 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, E. Hunt, K. Ojaveer, S. Sagar (5. juuni tund)
10.c
E. 1. juunil kell 14.00-17.00 bioloogia õp S. Kaarna (5. juuni tund)
T. 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp E. Hunt, S. Sagar (5. juuni tund)
R. 5. juunil tunniplaanilist õppetööd ei toimu
10.d
E. 25. mail kell 14.00-17.00 prantsuse/saksa keel õp K. Rohtsalu / M. Matto (29. mai tund)
E. 1. juunil kell 14.00-17.00 prantsuse/saksa keel õp K. Rohtsalu / M. Matto (5. juuni tund)
T. 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, Ü. Roostoja, S. Sagar (5. juuni tund)
R. 5. juunil kell 9.00-13.30 geograafia õp Ü. Seevri (2. juuni tund)
10.e
E. 25. mai kell 14.00-17.00 prantsuse/vene keel õp K. Rohtsalu / L. Titova (29. mai tund)
E. 1. juuni kell 14.00-17.00 prantsuse/vene keel õp K. Rohtsalu / L. Titova (5. juuni tund)
T. 2. juunil kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, K. Ojaveer, S. Sagar (5. juuni tund)
N. 4. juunil kell 9.00-13.30 keemia õp J. Jõgela (2. juuni tund)
R. 5. juunil kell 13.00-16.30 matemaatika õp A. Külter (4. juuni tund)
11.a
E. 1. juunil kell 14.00-17.00 ajalugu õp I. Pajur (5. juuni tund)
R. 5. juunil tunniplaanilist õppetööd ei toimu
11.b
T. 2. juunil kell 9.00-12.30 kunstiajalugu õp P. Beier (5. juuni tund)
R. 5. juuni kell 9.00-12.30 matemaatika õp Ü. Hüva (2. juuni tund)
11.c
E. 1. juunil kell 14.00-17.00 kirjandus õp T. Pluum (5. juuni tund)
R. 5. juunil tunniplaanilist õppetööd ei toimu
11.d
E. 25. mail kell 9.00-13.30 bioloogia õp S. Kaarna (2. juuni tund)
T. 2. juuni 13.00-16.30 kirjandus õp M. Piirimäe (25. mai tund)

Abiturientidele

 • Reedel, 29. mail kell 10.00-16.00 toimub eesti keele riigieksam.

Eksaminand peab teadma:

 • Koolimajja saab siseneda pea- ja hooviuksest alates kella 9.00, kõigil eksaminandidel tuleb kohal olla hiljemalt kell 9.45.
 • Koolimajas viibides tuleb rangelt jälgida hädaolukorra nõudeid:
 • hoida 2-meetri distantsi nii koridorides ja rõivistus liikudes kui ka eksamiruumis;
 • kasutada käte desinfitseerimisvahendit, mis on paigutatud koolimajas nähtavatele kohtadele;
 • soovi korral võtta I korruselt kella all olevalt laualt kaitsemask.
 • Riigieksamile ei tohi tulla õpilane, kellel on haigussümptomid (sh madal palavik, väike kinnine köha, pea- või lihasvalu). Otsuse eksamile tervislikel põhjustel lubamise või mittelubamise kohta teeb kooli direktor.
 • Kuna hädaolukorras ei ole võimalik eksaminande koolile seatud tingimustes toitlustada, palutakse soovijatel kaasa võtta eksamitele põhjendatult söök-jook. Eesti keele eksamil saab einestamiseks teha väikese pausi eksamiruumis, matemaatika eksami ajal on võimalik einestada esimese ja teise osa vaheajal, mis kestab 45 minutit.
 • Eksamil mittevajalikud esemed (üleriided, suuremahulised kotid jm) tuleb jätta rõivistu kappi. Ka rõivistus viibides peavad õpilased järgima hädaolukorra nõudeid.
 • Eksaminandid sisenevad koolimajja jõudes ja väljuvad eksamiruumist ükshaaval.
 • Kell 9.15-9.45 eksamiruumi sisenemisel valib õpilane endale ise töökoha (eksamilauad on märgistatud punase märkmepaberiga), asetab laua nurgale isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass või juhiluba) ja paneb kaasas olevad eksamiks mittevajalikud esemed selleks ettenähtud kohta.
 • Eesti keele eksamil on lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut (edaspidi ÕS). Kahjuks ei ole koolil  vaatamata põhikoolidest laenutatutele neid kõikidele eksamilaudadele jagada. Osades eksamiruumides on ÕS igal eksamilaual, osades on üldiseks kasutamiseks eraldi laual.
 • Kui eksaminand on lubanud eesti keele eksamile kaasa võtta oma õigekeelsussõnaraamatu ja ta näeb eksamiruumi sisenedes, et enamus laudadel on ÕSid,  tuleb eksamikohaks valida laud, millel ei ole ÕSi.
 • Kui õigekeelsussõnaraamatu võtab kaasa õpilane, kontrollib komisjoni liige, et selle vahel ei oleks keelatud abivahendeid. Kooli poolt antud ÕSi kasutamisel tuleb eksaminandil järgida kehtivaid hügieeninõudeid - desinfitseerida enne ja pärast sõnaraamatu kasutamist käsi.
 • Eksamile on lubatud kaasa võtta kirjutusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed isiklikud hügieenitarbed; kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit ja eksamile põhjendatult kohane söök-jook, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna ega tekita krabinat (müra). Mobiiltelefon ei ole eksamil hädavajalik ese ning ei kuulu ka määruses eksamile lubatud kaasa võetavate esemete hulka. NB! Riigieksamikomisjoni liige või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi riigieksamilt, kui eksaminand on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid. HTM määrus nr. 54, 15.12.2015 §32 (10).
 • Eksaminandil ei ole maski ja kummikinnaste kandmine eksami ajal kohustuslik.
 • Eksaminand kasutab eksamil vaid isiklikke kirjutus-,  joonestus- ja arvutusvahendeid.
 • Eksaminand, kes hilineb, lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 30 minutit ja tal on eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus. Hilinenud eksaminandile võimaldatakse tööks täisaeg ning tema tööle märgitakse aeg, millal ta alustas eksami sooritamist.
 • Eksaminand ei tohi eksami ajal riigieksamiruumist lahkuda, välja arvatud eksami läbiviimise juhendis kirjeldatud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Eesti keele eksami ajal väljub eksaminand eksamiruumist ja liigub väljapool eksamiruumi koos kooli direktori poolt määratud isikuga. Matemaatika eksami ajal on soovitatav väljuda eksamiruumist vaheajal. Eksaminand paneb eksamitöö ruumist lahkudes eraldi lauale, kirjutab ise, oma kirjutusvahendiga eksamitööle ruumist lahkumise ja naasmise kellaaja.
 • Riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:
  1) 30 minutit;
  2) 15 minutit.
 • Eksami lõppedes ja matemaatika eksami ajal ka pärast I osa sooritust tulevad eksaminandid eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma ükshaaval. Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja järgib 2-meetri distantsi nõuet.
 • Eksaminand, kes on kirjaliku riigieksamitöö lõpetanud, annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetakse eraldi lauale. Eksaminand kirjutab oma tööle koodi ja annab allkirja. Välisvaatleja kontrollib, kas eksamitööle on märgitud õige kood ning eksaminand on allkirja kirjutanud protokolli õigesse lahtrisse.
 • Eksaminand lahkub kohe pärast eksami sooritamist koolimajast.

 

 • Eksaminand lähtub riigieksamitöö sooritamisel vastava riigieksami läbiviimisjuhendist ning:
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga;
 • jooniste tegemiseks võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid (joonlaud, mall, sirkel);
 • ei kirjuta kirjalikus eksamitöös hariliku pliiatsiga. Hariliku pliiatsiga kirjutatud või hariliku pliiatsiga kirjutatud ja tindi- või pastapliiatsiga üle kirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga;
 • teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 • ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid;
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga.

 
Keelatud on

 • eksaminandide omavaheline vestlemine;
 • üksteiselt esemete (ka töövahendite) laenamine;
 • eksamitöö hoidmine asendis, mis võimaldab teistel eksaminandidel maha kirjutada;
 • käemärkidega viiplemine, huulte miimikat kasutades etteütlemine;
 • spikrite kasutamine;
 • märkuste tegemine või kommenteerimine valju häälega jne.
 • mobiiltelefoni hoidmine töölaual;
 • lisapaberi kasutamine. Erandi sätestab aine eksamijuhend.

Riigieksamikomisjoni liige või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi riigieksamilt, kui:

 • eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa või on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid;
 • eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi eksaminande.
   
 • Matemaatika riigieksam toimub reedel, 5. juunil kell 10.00–15.15, eksaminandidel tuleb kohal olla hiljemalt kell 9.45.
 • 12. klasside kordusarvestused toimuva 9.-11. juunini.

teisipäeval, 9. juunil 

 • kell 10.00-11.30 kirjalikud kordusarvestused ruumis 221: bioloogia 1. ja 3. kursus, eesti keel 1. ja 4. kursus, füüsika 4. ja 8. kursus, matemaatika 2., 8., 12. ja 13. kursus, matemaatika praktikum 5. kursus, muusika 2. ja 3. kursus, saksa keel 6. kursus, vene keel 5. kursus ja informaatika 2. kursus
 • kell 9.00 vene keel 5. kursus (suuline) ruumis 302
 • kell 12.15 – 14.00 füüsika praktikum ruumis 212

kolmapäeval, 10. juunil

 • kell 9.00 – 11.00 füüsika praktikum ruumis 212

neljapäeval, 11. juunil

 • kell 10.00-11.30 kirjalikud järelarvestused ruumis 221 ajalugu 3., 6. ja 8. kursus, bioloogia 4. kursus, eesti keel 3. kursus, filosoofia 1. kursus, keemia 6. ja 8. kursus, majandusõpetus 2. kursus, matemaatika 1., 4. ja 9. kursus
 • kell 9.00 – 11.00 füüsika praktikum ruumis 212
 • kell 11.00 kirjandus 3. kursus (suuline) ruumis 105

  Füüsika praktikumi tööde kohta jagab täpsemat teavet õpetaja Madis Reemann.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 8. mail toimunud vabariiklikul geograafia-olümpiaadil sai Jürgen Öövel (12.c) II järgu diplomi ja Andreas Eskor (12.b) 10. koha.
 • Emakeeleolümpiaadi uurimistöövoorus sai 11. klasside arvestuses 1. koha Elisabeth Rebase  ja 3. koha Daniel Moppel (mõlemad 11.d).
 • Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursil saavutas II koha Mari Remm (12.c) oma tööga „Eesti levinumate roolinnuliikide (Acrocephalus) rändekiirus ja -suund“, Mari juhendajad olid Kristjan Adojaan ja õpetaja Ehtel Timak.
 • Ajalooalaste uurimistööde konkursil Vabariigi Presidendi auhindadele saavutas teise koha Reti Toom (12.c) oma tööga „II maailmasõja järgse vabatahtliku repatrieerimise põhjuste uurimine Nääli Lillese mälestuste põhjal“ (juhendajad õpetaja Kristiina Punga ja Inga Toom), kuuenda koha pälvis Agnes-Erika Kalm (12.e) töö eest „Õpetaja Erika Astmäe lugu“ (juhendaja õpetaja Mall Matto). Rahvusarhiivi eripreemia pälvis Ingrid Alla (11.c) oma töö „Inimesed ajaloo keerdkäikudes: Andres Luige (1864-1938) suguvõsa lugu“ eest (juhendajad õpetaja Kristiina Punga ja Marju Kõivupuu). Reti Toomi töö sai ka Sõjamuuseumi eripreemia.
 • Tartu ja Tartumaa koolinoorte mälumängu karikasarja üldvõidu saavutas võistkond Lokomotiiv, kuhu kuulusid meie koolist Robert Höövel, Andreas Eskor ja Raino Marten Rammo (kõik 12.b); teiseks tuli võistkond HTG A19, mille moodustasid Raio Mitt, Martin Ottas, Anita Algus ja Sandra Tamme (kõik 10.a); kolmandaks tuli võistkond Pole Vahet, koosseisus Liisa-Maria Komissarov (12.e), Paul Erik Olli, Karl-Martin Voovere (mõlemad 12.a) ning Juhan Pikamäe (12.d); neljanda koha võitnud HTG, MHG, JPG segavõistkonda kuulusid meie koolist Kaur Hannes Käämbre (10.b) ja Breca Borga (10.d); kuuenda koha võitis meeskond Särtsumärjuke, milles meie kooli õpilastest olid Hanna-Liisa Hõim (10.d) ja Maarja Mets (10.c).
 • 8. mail kohtusid Tartu gümnaasiumide noored juba neljandat kevadet kirjanduslikul mälumängul KIMM. Eriolukorras peeti võistlus Zoomi keskkonnas. Rekordilise 15 võistkonna hulgas olid esindatud Kristjan Jaak Petersoni, Miina Härma, Jaan Poska, Waldorfgümnaasiumi ja meie kooli õpilased ning esimest korda osales ka HTG õpetajate võistkond. Väikeste tehniliste viperustega, kuid meeleoluka mängu võitsid juba teist aastat järjest treffneristid Liisa Maria Komissarov (12.e) ja Juhan Pikamäe (12.d); kolmanda koha said viigilahutaja küsimusega endale Kärt Kokkota, Elo Saal ja Helo Laatspera (kõik 11.e). Treffneri kooli õpetajad (Age Salo, Karin Soodla, Aare Ristikivi ja Indrek Pajur) kogusid küll kõige enam punkte, kuid võistlesid vaid mängurõõmu nimel. Suur tänu mängu ette valmistanud ja läbi viinud Treffneri vilistlasele Indrek Lillemägile ja kõigile ärksatele kirjandusest lugu pidavatele osalejatele. Kohtume juba järgmisel kevadel!
 • Tartu linn tunnustab olümpiaadidel edukalt osalenud treffneriste ja nende juhendajaid:
  Aadi Parhomenko
  (10.d) – 2. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses (õp Kristiina Punga)
  Adelle Altnurme (11.c) – 2. koht keemias 11. klasside arvestuses (õp Eha Paabo)
  Andreas Eskor (12.b) – 2. koht emakeeles ja geograafias 12. klasside arvestuses (õp Tiina Pluum, õp Ülle Seevri)
  Andres Sõmer (11.b) – 2. koht matemaatikas 11. klasside arvestuses (õp Ülle Hüva)
  Artur Avameri (12.a) – 1.-2. koht matemaatikas 12. klasside arvestuses, 2. koht informaatikas (õp Kerli Orav-Puurand, õp Anneli Mägi)
  Eliis Grigor (11.c) – 2. koht bioloogias 11. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Elisabeth Rebase (11.d)  - 1. koht vene keeles võõrkeelena (õp Ljubov Titova)
  Elise Mikomägi (10.c) – 2.-5. koht bioloogias 10. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna ja Ott Maidre)
  Elo Saal (11.e) – 2. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses (õp Aare Ristikivi)
  Hanna Liisa Hõim (10.d) – 3. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses (õp Aare Ristikivi)
  Hanna Simona Allas (12.d) – 2. koht usundiõpetuse lõppvoorus ning kutsutud lõppvooru filosoofias (õp Toomas Jürgenstein)
  Hanna-Riia Allas (12.a) – 1. koht keemias 12. klasside arvestuses (õp Eha Paabo)
  Hans Martin Tomingas (11.b) – 3.-6. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses (õp Kristiina Punga)
  Ingrid Alla (11.c) – 1. koht emakeeles 11. klasside arvestuses (õp Tiina Pluum)
  Jaagup Tamme (11.b) – 1. koht informaatikas, 3. koht matemaatikas ning geograafias (mõlemad 11. klasside arvestuses) (õp Anneli Mägi, õp Ülle Hüva, õp Ülle Seevri)
  Jaak Pärtel (11.c) – 3.-5. koht bioloogias 11. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Johan Tamm (11.c) – 1. koht bioloogias 11. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Johannes Sarapuu (12.a) – 3. koht emakeeles 12. klasside arvestuses (õp Karin Soodla)
  Jürgen Tihanov (10.a) – 2.-5. koht bioloogias 10. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Jürgen Öövel (12.c) – 1. koht geograafias 12. klasside arvestuses (õp Ülle Seevri)
  Kadi Siigur (12.a) – 3.-4. koht keemias, 3. koht matemaatikas (mõlemad 12. klasside arvestuses) (õp Eha Paabo, õp Kerli Orav-Puurand)
  Karl-Martin Voovere (12.a) – 2. koht majanduses (õp Ülle Seevri)
  Katariina Mehide (10.b) – 3.-6. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses (õp Kristiina Punga)
  Katrin Kaareste (12.c) – 3. koht bioloogias 12. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Kaur Oskar Kõrgvee (11.c) – 3. koht keemias 11. klasside arvestuses (õp Eha Paabo)
  Kirke Niinemets (10.d) – 1. koht muusikas gümnaasiumide arvestuses (õp Eve Paap)
  Kärt Haak (12.a) – 3. koht lingvistikas (õp Kristiina Punga)
  Liisa-Maria Komissarov (12.e) – 1. koht ajaloos ja 1. koht usundiõpetuse lõppvoorus (õp Kristiina Punga, õp Toomas Jürgenstein)
  Madli Mägi (10.c) – 3. koht emakeeles 10. klasside arvestuses (õp Karin Soodla)
  Mari Remm (12.c) – 1. koht bioloogias 12. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Martin Ottas (10.a) – 2.-3. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses, 3. koht geograafias 10. klasside arvestuses (õp Indrek Pajur, õp Ülle Seevri)
  Meeta Kõljalg (11.e) – 3.-4. koht kunstiolümpiaadil gümnaasiumide arvestuses (õp Priidu Beier ja Mari Jõgiste)
  Michelle Lukken (12.b) – kutsutud lõppvooru filosoofias (õp Toomas Jürgenstein)
  Miia Nummert (11.d) – 5. koht usundiõpetuse lõppvoorus (õp Toomas Jürgenstein)
  Olaf Hendrik Tamm (11.c) – 3.-5. koht bioloogias 11. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Oliver Tennisberg (10.b) – 1. koht lingvistikas, 1.-2. koht matemaatikas 12. klasside arvestuses, 3. koht informaatikas ning 1. koht informaatika lõppvoorus Tartu linna arvestuses (õp Kristiina Punga, õp Ehtel Timak, Targo Tennisberg)
  Orm Mõru (11.e) – 1. koht ajaloos gümnaasiumide arvestuses (õp Indrek Pajur)
  Robert Kurvits (11.b) – 1. koht füüsikas 11. klasside arvestuses (õp Madis Reemann)
  Simon Selg (11.a) – 2. koht füüsikas 11. klasside arvestuses (õp Siim Oks)
  Stefan Ehin (10.b) – 1. koht matemaatikas, 2. koht keemias (mõlemad 10. klasside arvestuses) (õp Ehtel Timak, õp Eha Paabo)
  Stella Starkopf (11.d) – 2. koht prantsuse keeles (B-/C-keel) gümnaasiumide arvestuses (õp Tiina Niitvägi-Hellamaa)
  Toomas Roosma (12.a) – 1. koht prantsuse keeles (A-keel), 3. koht majanduses (õp Tiina Niitvägi-Hellamaa, õp Ülle Seevri))
  Tuule Tars (12.c) – 2. koht bioloogias 12. klasside arvestuses, 2. koht lingvistikas (õp Saima Kaarna, õp Kristiina Punga)
  Tõnis Leib (11.c) – 3.-5. koht bioloogias 11. klasside arvestuses (õp Saima Kaarna)
  Vesta Selg (10.c) – 1. koht bioloogias, 1. koht geograafias (mõlemad 10. klasside arvestuses) (õp Saima Kaarna ja õp Ott Maidre, õp Ülle Seevri)

Konkursid

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool koostöös portaaliga Tervisegeenius kuulutavad välja essee- ja loovtöödekonkursi teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“. Tööde esitamise tähtaeg on 5. juuni, täpsem info https://www.nooruse.ee//konkurss.

Teated

 • Koolimaja on tööpäevadel avatud kell 9.00–14.00. Koolimajas viibides tuleb järgida 2-meetri distantsi nõuet. Käte desinfitseerimisvahendid ja maskid soovijatele on kasutamiseks paigutatud nähtavatele kohtadele.
   
 • Õpikute tagastamine
  12. klasside õpilastel on võimalik õpikud koolile tagastada 29. mail ja 5. juunil enne riigieksami algust või 8.-11. juunil kell 10.00-14.00. Selleks tuleb õpikud panna raamatukogu ees olevatele laudadele I korruse koridoris.
  11. klasside õpilastel on kohustus tagastada õpikud kooli 8.-11. juunil kell 10.00-14.00 ruumi 107 ning 10. klasside õpilastel ruumi 105.
   
 • Matriklid
  12. kl. õpilastel palume matriklid tuua kooli enne riigieksami algust 29. mail või 5. juunil ja panna need valvuri juures olevasse oma klassi karbikesse. Matriklid peavad olema õpilase poolt korrektselt täidetud ja tehtud sissekanded 4. ja 5. perioodil läbitud kursuste kohta.  
  10. - 11. kl. õpilased toovad oma matriklid kooli koos õpikutega ja panevad oma klassi tähistusega karbikesse vastavalt ruumides 105 ja 107. Matrikkel peab olema õpilase poolt korrektselt täidetud ning sisse kantud 4. ja 5. perioodil läbitud kursused. 
 • 25. ja 26. mail toimuvad vestlused 10. kl. õpilaskandidaatidega, kes olid kutsutud üleriigilistele olümpiaadidele ja seetõttu vabastatud e-testide tegemisest. Vestlused toimuvad ruumides 135 ja 136 kell 14.00-17.00.
 • Järgmine infoleht ilmub 1. juunil.

Sport

Oskar-Filip Tammik (11.c) püstitas uue kooli rekordi vasaraheites (6 kg) tulemusega 60.50 meetrit. 
 
 
 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40