Infoleht 11.05.2020 nr. 22

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

Jaan Otterit (11.b) pranglimise maailmameistritiitli võitmise puhul.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Joana Jõgelat, Mall Mattot, Anneli Mägi, Saima Kaarnat, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Aimar Poomi, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • V perioodi lõpuni, 5. juunini jätkub õppetöö distantsõppel. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel. Arvestusi V perioodil ei toimu, hindamise reeglitest teavitavad õpilasi aineõpetajad.
 • 10. ja 11. klasside õpilastel on kohustus õppepäeva jooksul (üldjuhul kell 9.00 - 16.30) õppetöös osalemine, haigestumise korral tuleb klassijuhatajat teavitada tavapärasel viisil Stuudiumis.

  Õpilased, kes ei osale nt videotunnis ja ei ole eelnevalt teavitanud mitteosalemisest, märgitakse tunnist puudujaks.

 • Kui õpilane ei esita õpetaja poolt ettenähtud töid õigel ajal, on õpetajal õigus ettenähtud tähtajast hiljem saadetud töö hinnata "mittearvestatuks" ning tööde esitamata jätmise korral märkida Stuudiumisse "0".
 • Järelarvestusi distantsõppe tingimustes V perioodil ei toimu. Kui olukord leeveneb, võib tekkida võimalus IV ja V perioodi ebaõnnestunud arvestusi uuesti sooritada tavapärasel viisil koolimajas.
 • 11. mail kell toimub 11. klasside õpilastel UPT-21 juhendajaseminar. Täpse kohtumise korra ja aja teatavad teile UPT juhendajad.
 • Eesti keele riigieksam toimub reedel, 29. mail ja matemaatika reedel, 5. juunil. Kuna enamus õpetajatest on hõivatud riigieksamikomisjonides, on 10. ja 11. klasside tunniplaanis varakult planeeritud muudatused, et ühe aine tunde väga palju ära ei jääks.
  10.a
  E. 18. mail kell 14.00-17.00 vene keel õp L. Titova / O. Titova (29. mai tund)
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, E. Hunt, K. Ojaveer, S. Sagar (29. mai tund)
  10.b
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, E. Hunt, K. Ojaveer, S. Sagar (29. mai tund)
  E. 25. mail kell 14.00-17.00 geograafia õp Ü. Seevri (29. mai tund)
  10.c
  E. 18. mail kell 14.00-17.00 bioloogia õp S. Kaarna  (29. mai tund)
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 inglise keel õp E.Hunt / S.Sagar (29. mai tund)
  10.d
  E. 18. mail kell 14.00-17.00 geograafia õp Ü. Seevri (19. mai tund)
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, Ü. Roostoja, S. Sagar (29. mai tund)
  E. 25. mail kell 14.00-17.00 prantsuse/saksa keel õp K. Rohtsalu / M. Matto (29. mai tund)
  10.e
  E. 18. mail kell 14.00-17.00 keemia õp J. Jõgela (19. mai tund)
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 inglise keel õp M. Hildebrandt, K. Ojaveer, S. Sagar (29. mai tund)
  E. 25. mai kell 14.00-17.00 prantsuse/vene keel õp K. Rohtsalu / L. Titova (29. mai tund)
  11.a
  K. 20. mail kell 9.00-12.30 ajalugu õp I. Pajur (29. mai tund)
  R. 22. mail kell 13.00-16.30 muusika õp E. Paap (20. mai tund)
  11.b
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 kunstiajalugu õp P. Beier (29. mai tund)
  11.d
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 matemaatika õp E. Timak (29. mai tund)
  R. 22. mail kell 13.00-16.30 bioloogia õp S. Kaarna (19. mai tund)
  11.e
  T. 19. mail kell 13.00-16.30 matemaatika õp A. Külter (29. mai tund)
  R. 22. mail kell 13.00-16.30 ajalugu õp I. Pajur (19. mai tund)
  5. juuni tunniplaani muudatusi puudutav info avaldatakse järgmises infolehes 25. mail.
 • 11. klassi õpilased, kes sooritasid detsembris 2019 C1 Advanced eksami eeltesti CEPT ja registreerusid eksamile jaanuaris 2020, saavad eksami sooritada sügisel 2020. Eeltesti (CEPT) ei pea uuesti sooritama, küll aga peab uuesti registreeruma, kui info selle kohta ilmub. 11. klassi õpilased, kes ei ole veel eeltesti teinud, aga soovivad samuti C1 Advanced eksami sooritada, peavad septembris 2020 eeltesti sooritama.

Abiturientidele

 • 4. mai õppenõukogu otsusel koolieksami II osa sel kevadel ei toimu. Koolieksami hinne kujuneb 11. ja 12. klassis sooritatud I eksamiosa tulemuse põhjal, mis saadakse parima sotsiaalainete ja parima loodusainete valdkonna arvestuse tulemuse summeerimisel.
  Õppenõukogu otsustas erakorraliselt muuta 2020.a. koolieksami hindamise kriteeriume:
  26 – 30 punkti hinne „5“ „väga hea“
  22 – 25 punkti hinne „4“ „hea“
  15 – 21 punkti hinne „3“ „rahuldav“
 • 4. mai õppenõukogus otsustati, et seoses eriolukorraga ei toimu UPT-20 kaitsmisi, veel kaitsmata tööde hinded pannakse välja olemasolevate punktide alusel.
 • Õppenõukogu rahuldas kõik esitatud kordusarvestuse taotlused. Kordusarvestused toimuva 9.-11. juunini.
 • Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium kiitis 4. mail 2020 heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal.
  Riigieksamid toimuvad:
  eesti keel (kirjalik) – 29. mail 2020.a kell 10.00
  eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juunil 2020.a kell 10.00
  eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juunil 2020.a
  matemaatika (kirjalik) – 5. juunil 2020.a kell 10.00
  Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Kui õpilane ei soovi 2020.a. ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis tuleb saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020.a.
 • Eelnevatel õppeaastatel oleme kooli lõpetamisest saanud rääkida ja abiturientide küsimustele koolis vastata, sel kevadel peame teile, head abituriendid, juhiseid jagama infolehes. Klassijuhatajad selgitavad riigieksamite korraldust ning nõudeid videotunnis, kuid küsimuste tekkimisel, millele klassijuhataja vastata ei oska, palun võtke ühendust kooli juhtkonna liikmetega.

Eksaminandi meelespea

Eksaminand peab teadma, et

 • kirjalikud riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele eksam kestab 360 ja matemaatika eksam 270 minutit. Matemaatika eksami kahe osa vahel on vaheaeg, mis kestab 45 minutit;
 • eksamitel tuleb kohal olla vähemalt 20 minutit enne eksami algust;
 • eksamiruumi number teatakse SMS teel hiljemalt kolm päeva enne esimest eksamit;
 • eksamiruumi sisenemisel esitab eksaminand eksamikomisjoni liikmele isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba);
 • eksamiruumi on lubatud kaasa võtta kirjutus- ja joonestusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed isiklikud hügieenitarbed ja eksamile põhjendatult kohane söök-jook, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita segavat krabinat/müra.
 • eksamil mittevajalikud esemed (mobiil, üleriided, käekotid jm) tuleb jätta rõivistu kappi. Mobiil ei ole eksamil hädavajalik ese ning ei kuulu ka määruses eksamile kaasa võtta lubatud esemete hulka. NB! HTM määrus nr. 54, 15.12.2015 §32 (10): Riigieksamikomisjoni liige või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi riigieksamilt, kui eksaminand on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid;
 • eksaminand, kes hilineb, lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 30 minutit ja tal on eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus. Hilinenud eksaminandile võimaldatakse tööks täisaeg ning tema tööle märgitakse aeg, millal ta alustas eksami sooritamist;
 • eksaminand ei tohi eksami ajal riigieksamiruumist lahkuda, välja arvatud eksami läbiviimise juhendis kirjeldatud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Eesti keele eksami ajal väljub eksaminand eksamiruumist ja liigub tualetti koos kooli direktori poolt määratud isikuga, kes saadab teda tualettruumini ja tagasi. Matemaatika eksami ajal liiguvad eksaminandid tualettruumi vaheajal;
 • eksaminand paneb eksamitöö ruumist lahkudes eraldi lauale. Eksaminand kirjutab ise eksamitööle ruumist lahkumise ja naasmise kellaaja ning välisvaatleja kontrollib üle;
 • riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:
  1) 30 minutit;
  2) 15 minutit.
   
 • eksaminandid tulevad eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma ükshaaval. Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja järgib 2-meetri distantsi nõuet;eksaminand, kes on kirjaliku riigieksamitöö lõpetanud annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetakse eraldi lauale. Eksaminand  kirjutab oma tööle koodi ja annab allkirja. Välisvaatleja kontrollib, kas eksamitööle on märgitud õige kood ning eksaminand on allkirja kirjutanud protokolli õigesse lahtrisse;
 • õpilase taotlusel tehakse tema kirjalikust riigieksamitööst, millele õpilasel on tekkinud autoriõiguse seadusest tulenev autoriõigus, pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe ja välisvaatleja juuresolekul koopia. Koopiate tegemisel järgitakse 2+2 reeglit.

Eriolukorrast tulenevalt peab teadma, et

 • riigieksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümptomid (madal palavik, väike kinnine köha, peavalu, lihasvalu). Otsuse eksamile lubamise või mittelubamise kohta tervislikel põhjustel teeb eksamikomisjoni esimees, kes võimalusel kaasab kooliõe, aitamaks otsustada sümptomite üle. Juhul, kui otsustatakse isikut eksamile mitte lubada, on isikul õigus ennast lisaeksamile registreerida;
 • eksaminandil võib eksamiruumis olla kaasas isiklik kuni 200 ml pudel käte puhastusvahendit. Pudelit ei jagata teistega ning see peab olema nähtaval kohal laua peal kogu eksami aja. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele;
 • eksaminandid ootavad eksamiruumi sisenemist 2-meetriste vahedega;
 • eksaminandid sisenevad ja väljuvad eksamiruumist ükshaaval;
 • eksamikomisjoni liige kontrollib iga eksamiruumi ees eksaminandi isikut tõendavat dokumenti. Kui eksaminand kannab maski, ei pea ta seda isiku tuvastamiseks eemaldama;
 • eksaminandidel ei ole maski kandmine eksami ajal vajalik. See võib olla vajalik ruumi  sisenemisel, eksami vaheajal ja ruumist väljumisel. Eksamipäevadel ühistranspordiga kooli tulles on maski olemasolu ja selle kandmine õpilase otsustada;
 • eksaminandil pole kummikinnaste kandmine eksami ajal vajalik, sest ta puutub kokku ainult enda eksamitööga. Eksaminand desinfitseerib käsi vastavalt enda vajadusele;
 • eesti keele eksamil on lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut (edaspidi ÕS). Õpilane võib võtta oma ÕSi. Sel juhul kontrollib välisvaatleja, et sõnaraamatu vahel pole keelatud abivahendeid. Neile, kellel ÕS puudub, luuakse võimalus kasutada kohapeal olemasolevaid ÕSe. ÕSi ei jagata eksami ajal teiste kasutajatega. ÕSi kasutamine on võimalus, mitte kohustus.

 
Eksaminand lähtub riigieksamitöö sooritamisel vastava riigieksami läbiviimisjuhendist ning:

 • kirjutab kirjaliku eksamitöö musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga;
 • jooniste tegemiseks võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid (joonlaud, mall, sirkel);
 • ei kirjuta kirjalikus eksamitöös hariliku pliiatsiga. Hariliku pliiatsiga kirjutatud või hariliku pliiatsiga kirjutatud ja tindi- või pastapliiatsiga üle kirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga;
 • teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 • ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid;
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga.

Keelatud on

 • eksaminandide omavaheline vestlemine;
 • üksteiselt esemete (ka töövahendite) laenamine;
 • eksamitöö hoidmine asendis, mis võimaldab teistel eksaminandidel maha kirjutada;
 • käemärkidega viiplemine, huulte miimikat kasutades etteütlemine;
 • spikrite kasutamine;
 • märkuste tegemine või kommenteerimine valju häälega jne.
 • mobiiltelefoni hoidmine töölaual;
 • lisapaberi kasutamine. Erandi sätestab aine eksamijuhend.

Riigieksamikomisjoni liige või riigieksami välisvaatleja kõrvaldab eksaminandi riigieksamilt, kui:

 • eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa või on võtnud eksamile kaasa mittelubatud abivahendeid;
 • eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi eksaminande.
 • Alates 18. maist korraldavad eesti keele ja matemaatikaõpetajad abiturientidele riigieksamiteks ettevalmistavaid konsultatsioone koolimajas. Koolimaja on alates 18. maist tööpäeviti avatud kell 9.00 - 14.00.
 • Matemaatika esimene konsultatsioon 12.d klassile toimub 18. mail (ruumis 221) kell 10.00  (16 õpilast) ja kell 12.00 (17 õpilast), 12.e klassile 19. mail (ruumis 221) kell 10.00 (18 õpilast) ja kell 12.00 (18 õpilast). Edaspidised ajad teatatakse pärast esimest kohtumist. Nimed, kes millisel ajal oodatud on, täpsustuvad järgmisel nädalal läbi sõnumi Stuudiumis.
 • 12.a, 12.b ja 12.c õpilastele algavad  18. maist konsultatsioonid matemaatikas (ruumis 135) järgmiselt:
  kell 10.00-11.45 klassi nimekirja esimene pool,
  kell 12.00-13.45 klassi nimekirja teine pool.
  Esmaspäeviti on oodatud 12.a klass, teisipäeviti  12.c klass ja kolmapäeviti  12.b klass. Täpsem info on leitav Stuudiumist ja Moodle'i kursuselt.
 • Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga 4. aprillil C1 Advanced eksam ei toimunud ning nüüd on määratud eksamisessiooni uus aeg: 12.-22. juuni, sh kirjaliku eksami päev on 20. juunil.
  Antud eksamile on oodatud kõik tänase seisuga 12. klassi õpilased, kes olid EIS-is 20. jaanuariks C1 Advanced eksami kevadsessioonile registreerunud. Praegustele abiturientidele on osalemine C1 Advanced juuni eksamisessioonil viimane võimalus gümnaasiumiõpingute lõpus C1 Advanced eksamit TASUTA sooritada.
  Lisaks: C1 Advanced eksamiks valmistumisel leiab viiteid kasulikele materjalidele siit: https://tinyurl.com/C1-advanced 

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 8. märtsil toimus informaatikaolümpiaadi esimene valikvõistlus, kus Jaagup Tamme (11.b) saavutas 2. koha, Oliver Tennisberg (10.b) 4. koha, Artur Avameri (12.a) 5. koha.
  19. aprillil toimus koduse lahendamisena informaatikaolümpiaadi teine valikvõistlus (16 osalejat), kus Artur Avameri saavutas 3. koha, Oliver Tennisberg 5. koha ja Jaagup Tamme 6. koha, Toomas Roosma (12.a) 10. koha. 
  Juulis toimuva Balti informaatikaolümpiaadi koondisse on valitud 40 parima programmeerijatest õpilaste hulgast kuus, nende seas on pingereas 2. kohal Jaagup Tamme ja 3. kohal Oliver Tennisberg. Samuti on märkimisväärne pingereas Artur Avameri 7.  ja Toomas Roosma 11. koht.
 • Selle aasta Pranglimise MM-i tulemused otsustati koroonaviiruse puhangu tõttu vabariiklike võistluste põhjal. Noormeeste võistlusklassis saavutas Jaan Otter (11.b)  1. koha ja Andres Sõmer (11.b) 14. koha. Seekordne võit tõi Jaan Otterile juba 10. maailmameistritiitli.
 • 22.-30. aprillil toimus rahvusvahelise võistluse "Noored Euroopa metsades" finaalvõistlus, kus osales 15 meeskonda. Meie õpilased Jaak Pärtel, Tõnis Leib ja Kristjan Hordo (11.c) saavutasid 3. koha, jäädes võitjatele alla vaid ühe punktiga.
 • Õpilasfirma Münt koosseisus Marilin Berg, Eva Maria Ilves (mõlemad 11.b), Aksel Joonas Reedi (11.a) ja Märten Kala (11.c) sai võistlusel "Eesti parim õpilasfirma 2020"  II koha.
 • Vanemuise teatri kriitikakonkursil "Arukas arvustaja 2020" valiti parimaks Juhan Pikamäe (12.d) arvustus, mille Juhan kirjutas Hendrik Toompere lavastuse "Faust" põhjal. Žürii tõstis esile ka Hipp Saare (12.d) arvustuse "Taevase pala tõlgendamine".
 • Üleriigilisel arvustustevõistlusel Ulakass 2020 sai Olaf Hendrik Tamm (11.c) II koha. Kristian Tigane (11.d) pälvis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi preemia.
 • Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ilukirjanduse tõlkevõistlusel sai saksa keelest tõlkimise eest ergutusauhinna Teele Tars (12.a).
 • Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi esseekonkursil „Minu sport ja tervis“ valiti gümnaasiumiastmes kolme parima hulka nii Allan Mõtsa kui ka Hannes Palu (mõlemad 11.a) võistlustöö.
 • Läänemeremaade projekti veebiviktoriini parimate hulka jõudis ja auhinnareisile Soome on oodatud Maarja Mets (10.c).

Teated

 • Alates 18. maist on koolimaja tööpäevadel avatud kell 9.00 – 14.00. Koolimajas viibides tuleb järgida 2-meetri distantsi nõuet. Käte desinfitseerimisvahendid on üldiseks kasutamiseks paigutatud nähtavatele kohtadele.
 • Ajakiri Akadeemiake ootab õpilaste uurimistöid avaldamiseks. Tööde esitamise tähtaeg on 25. mai, täpsem info www.akadeemiake.ee.
 • Hiljuti pöördus Saksa filmiprodutsent Kim Rigauer meie kooli poole küsimusega, kas kool oleks nõus osalema reportaažis "Lernen in Zeiten von Corona" ("Õppimine koroona ajal"). Lühifilmi eesmärk on kajastada õpilaste ning õpetajate argipäeva distantsõppe ajal erinevates riikides. Meie koolist osalesid selles projektis 11.c klassi õpilane Liisa Tämm ning õpetaja Marcus Hildebrandt, kes oma vahenditega filmisid oma tegevusi ühe koolipäeva jooksul. Valminud reportaaž ilmus 30. aprillil Saksamaa telekanali ProSiebeni saates "Galileo" ning räägib distantsõppest Eestis, Senegalis, Austraalias ning Soomes. Huvilistel on võimalik vaadata reportaaži aadressil https://youtu.be/BSV5h162zGQ

Tänuavaldus

Õpetajad on tänulikud õpilastele, kes jagasid oma mõtteid õppeainete lõimingust ja osalesid selleteemalisel võistlusel.
Paremusjärjestus:
I koht: Eliis Grigor (11.c) – Põhjalike selgituste ja konkreetsete ettepanekute eest lõiminguks.
II koht: Sander Miller (12.b) – Oluliste lõimumise põhimõtete väljatoomise eest;
Säde Liis Nelke, Annika Arrak (12.b) – Teema mitmekülgse kaardistamise eest;
Kevin Ibrus (12.b) – Lõimingu tervikliku käsitlemise eest.
 
 
 
 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40