Nutikad õpilastööd 2017

Konkursi eesmärk

Üleriigilise konkursi eesmärk on ergutada noorte huvi tehnoloogia ja loodusainete ainevaldkonna vastu ja populariseerida tehnoloogia rakendusi ning väärtustada loovat eneseteostust. Rikastada õppeaineid praktiliste õpilastöödega nii, et nende tegemine on õpilastele huvitav ja loominguline ning õpetuslik/kasvatuslik seda nii poistele kui ka tüdrukutele. Eriti on konkursile oodatud innovaatilised lahendused, sh 3D printeri ja robotitega disainitud tööd.

Konkursil osalemine

Kutsume üles õpilasi, üliõpilasi, õpetajaid, huvialaringide juhendajaid ja kõiki huvilisi looma õpilaspäraseid, loovust ning probleemseid lahendusi pakkuvaid tehnoloogia ja loodusainete ainevaldkonna praktilisi õpilastöid, mida saab koolitundides, huvialaringides ja võimalusel ka kodus valmistada.

Konkursitööde esitamine

1. Konkursitöid saab esitada viies rühmas:

I kooliaste, 1.–3. klass, õppeaine tööõpetus;

II ja III kooliaste, 4.–9. klass, õppeaine käsitöö ja kodundus;

II ja III kooliaste, 4.–9. klass, õppeaine tehnoloogiaõpetus; II ja III kooliaste, 4.–9. klass, ainevaldkond loodusained (loodusõpetus, füüsika, keemia jne);

IV kooliaste, 10.–12. klass, õppeaine gümnaasiumi looduainete valikkurus.

2. Praktiliste õpilastööde esitamiseks on koostatud elektrooniline vorm, kuhu tuleb sisestada järgmised andmed:

  • autori nimi, kool, meiliaadress, õppeaine;
  • õpilastöö nimetus;
  • joonised või illustratsioonid;
  • kasutatavad töövahendid ja materjalid;
  • soovituslik töökäik;
  • probleemküsimused või -ülesanded, loovuse arendamine;
  • soovitavalt lisada lõiming, õpitulemused ning hindamiskriteeriumid ja –juhendid;
  • töö lühiiseloomustus, märkused.

3. Tekst esitada Wordi failiformaadis, Arial fondi suurus 10, joonised esitada *.png või *.gif ning fotod *.jpg failiformaadis, mille väikseim külg on vähemalt 1200 pikslit, võib ka lisada illustreeriva animatsiooni *.gif failiformaadis.

4. Täidetud elektrooniline vorm tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2018 meiliaadressile konkurss@tehnoloogia.ee. Saadetud faili nimetus on sama, mis on õpilastöö nimetus.

Konkursitööde tunnustamine

Konkursile laekunud valitud tööd pannakse üles Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu kodulehele ja ekoolikotti, kus kõigil on võimalik neid vabalt kasutada ja alla laadida ning edasi arendada. Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Parimatele konkursitööde autoritele panevad välja väärikad auhinnad tööriistakeskus Stokker, tarkvarafirma Net Group ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ning kõik osalejad saavad tänukirja. Konkursitööde parimaid autoreid tunnustatakse 25. veebruaril 2018, Tallinnas Laualuväljaku Sammassaalis toimuva EV100 festivali „Noor insener“ raames, kutsete alusel. Info: http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2017 , mart@tehnoloogia.ee, 56499135

Uuendatud: 8/11/2017