HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Prantsuse keel" ainekavad:

PRb1 - Keeletase A2+

Hindamine: kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab konkreetsel ja tuttaval teemal vestluse tuuma. 2) Mõistab lühikesi lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keele­kasutus sarnaneb tema igapäevaelus sageli ettetulevaga ning lühikesi tekste, mis sisaldavad sagedasti kasuta­tavaid ja rah­vus­vahelise levikuga sõnu. 3) Mõistab tavapäraseid kirju ja ajalehe nupukesi tuttaval teemal. 4) Oskab vahendada ootamatute sündmuste (nt õnnetusjuhtumite) üksikasju. 5) Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. 6) Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat tähendust.7) Seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid. 8) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 9) Tunneb huvi prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühiskonna vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 10) Väärtustab inimestevahelisi kontakte. 11) Oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes

Õppesisu:
Le Nouveau Rond-Point 2 Compréhension orale. Delf B1 Teema 1: Identiteet ja stereotüübid. Mina ja teised. Teema 2: Ajakirjanduse uudisnupud. Politseijuurdlus, küsitlus, juhtunu kirjeldamine. Teema 3: Lemmikraamat/film Omadussõna süsteemi kordamine. Võrdlusastmed. Tingiv kõneviis ja hüpoteeslause. Mineviku ajavormide kordamine.

Õpitulemused:
Oskab end mõistetavaks teha lühikeste lausungite abil, kuigi sageli on märgata pause, ebasobivaid alustusi ja ümber­sõnas­tamist. Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu ka grammatika põhivaras. Oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele. Oskab märku anda, kui saab jutust aru, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida. Oskab lihtsal viisil kirjeldada inimesi ja igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne ning asju omavahel võrrelda; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. Oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada möödunud sündmusi. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. Tuleb toime väheste lihtsate esinemisjärgsete küsimustega. Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teema, kui räägitakse aeg­laselt ja selgelt. Oskab esitada küsimusi ja anda infot tüüpolukordades. Oskab kirjutada väga lühikesi ja lihtsaid minevikusündmuste, oma varase­ma tegevuse ja isiklike kogemuste kirjeldusi. Oskab kuulamise järgi kirja panna lühikesi ja lihtsaid teateid, kui tal on võimalus paluda neid korrata või teisiti sõnastada. Loeb ja üldjoontes mõistab lühikesi tekste talle tuttaval teemal (nt uudisnupp, juhendid), mis sisaldavad faktiinfot. Lugemissõnavara on piiratud, kuid suudab luua seoseid õpitud keeltega ja mõista rahvusvaheliste sõnade tähendust. Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet ning selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seos­tuvad tuttavate eluvaldkondadega. Mõistab lühikeste, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis puudutab ennustatava sisuga igapäevaseid asju.


PRb2 - Keeletase B1

Hindamine: kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab konkreetsel ja tuttaval teemal vestluse tuuma. 2) Mõistab lühikesi tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keele¬kasutus sarnaneb tema igapäevaelus sageli ettetulevaga ning see sisaldab sagedasti kasuta¬tavaid ja rah¬vus¬vahelise levikuga sõnu. 3) Mõistab tavapäraseid ajakirjanduslikke tekste tuttaval teemal. 4) Oskab vahendada minevikusündmusi ja kirjeldada oma muljeid. 5) Oskab põhjendada, miks üks või teine asi on tema jaoks oluline. 6) Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat tähendust.7) Seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid. 8) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 9) Tunneb huvi prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühiskonna vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 10) Väärtustab inimestevahelisi kontakte. 11) Oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes

Õppesisu:
lLe Nouveau Rond-Point 2 Compréhension orale. Delf B1 Teema 1: Lapsepõlvemälestused. Teema 2 : Meedia ja ajakirjanduslik keelekasutus. Teema 2: Sotsiaalvõrgustikud ja interneti turvalisus . Aktiiv ja passiiv. Põhjus- ja tagajärglause. Ajamääruste kasutamine. Lugeja kiri ja arutlev essee.

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks õpilane : Oskab end mõistetavaks teha lühikeste lausete abil, kuigi teeb sageli pause ja ümber­sõnas­tamist. Kasutab küll õigesti lihtsamaid tarindeid, kuid teeb mõnikord vigu ka grammatika põhivaras. Oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele. Suudab lihtsate keelenditega esitada põhjust ja tagajärge. On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma keelevarast. Oskab lihtsal viisil kirjeldada olukorda, sõnastada, mis selle juures meeldib, mis mitte jne; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. Oskab kirjeldada kavatsusi, kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. Oskab vahetada asjakohast infot. Suudab esitada võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi. Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid minevikusündmuste, oma varase­ma tegevuse ja isiklike kogemuste kirjeldusi. Lugemissõnavara on piiratud, kuid suudab luua seoseid õpitud keeltega ja mõista rahvusvaheliste sõnade tähendust. Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. Oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel tuttavatel teemadel. Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja reaktsioone lihtsa seotud tekstina. Oskab vajalikku tähendust edasi anda mingi asendus­väljendiga. Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteave talle tuttavatel teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka mõningaid üksikasju, kui hääl­dus on selge ja tuttavlik


PRb3 - Keeletase B1

Hindamine: kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab konkreetsel ja tuttaval teemal vestluse tekstide ja vestluse tuuma ning mõningaid üksikasju. 2) Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle 3) Suudab võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. 4) Suudab kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid ning lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. 5) Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 6) Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat tähendust.7) Seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid. 8) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 9) Tunneb huvi prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühiskonna vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 10) Väärtustab inimestevahelisi kontakte. 11) Oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes

Õppesisu:
Le Nouveau Rond-Point 2 Compréhension orale. Delf B1 Teema 1 : Oma tundeid väljendama. Lootused ja hirmud. Teema 2: Käsud, keelud, soovid ja tahtmised. Teema 3: Tarbimine ja keskkond Lühikese arutleva essee kirjutamine. Nõuded esseele. Subjunktiiv.

Õpitulemused:


PRb4 - Keeletase B1

Hindamine: kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab konkreetsel ja tuttaval teemal vestluse tekstide ja vestluse tuuma ning mõningaid üksikasju. 2) Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle 3) Suudab võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. 4) Suudab kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid ning lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. 5) Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 6) Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat tähendust.7) Seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid. 8) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 9) Tunneb huvi prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühiskonna vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 10) Väärtustab inimestevahelisi kontakte. 11) Oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes

Õppesisu:
Le Nouveau Rond-Point 2 Delf scolaire B1 õppematerjalid Teema 1: Inimsuhted, probleemid ja nende lahendamine. Oma seisukohtade väljendamine ja argumenteerimine. Teema 2 : Looduskeskkond ja ökoloogia Teema 3 : Internetikaubandus ja ostlemine. Rahulolematuse väljendamine. Kaudne kõne ja kaudne küsimus, aegade ühildumine, hüpotees minevikulauses.

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks õpilane : Mõistab üldjoontes salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema pakub huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne.Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest tuttavatel teemadel, mille¬ga puutub igapäevaselt kokku. Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema kuulu¬b tema huvivaldkonda. Suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui teema kuulub tema huvi¬valdkonda. Oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad edasi mõtteid abstraktsetel teemadel. Oskab isiklikus kirjas üsna üksikasjalikult vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi. Oskab kirjutada arutleva essee selgitades probleemi olemust ja esitades arusaadavalt oma seisukohti ning tuues näiteid isiklike kogemuste põhjal. Suudab esitada võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi. Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab. Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust; oskab sellistele emotsioonidele reageerida.


PRb5 - Keeletase B1+

Hindamine: kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab konkreetsel ja tuttaval teemal vestluse tekstide ja vestluse tuuma ning mõningaid üksikasju. 2) Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle 3) Suudab võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. 4) Suudab kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid ning lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. 5) Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 6) Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat tähendust.7) Seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid. 8) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 9) Tunneb huvi prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühiskonna vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 10) Väärtustab inimestevahelisi kontakte. 11) Oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes

Õppesisu:
Le Nouveau Rond-Point 2 Delf scolaire B1 õppematerjalid Teema 1: „Oli kord…“. Muinasjutud. Teema 2: Koolielu ja koolisüsteem Eestis ja Prantsusmaal Teema 3 : Kõrgkoolid, keeleõpe ja prantsuse keel maailmas. Teema 4: B1 lugemisülesanded. Gerundiumi moodustamine ja kasutamine. Samaaegsed tegevused: tandis que / lorsque, Tekstiloome ja teksti sidusus. Artikkel ja eessõna prantsuse keeles - üldkordamine

Õpitulemused:
Mõistab üldjoontes salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema pakub huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne. Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest tuttavatel teemadel, mille­ga puutub igapäevaselt kokku kodus, koolis, vabal ajal jne. Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema kuulu­b tema huvivaldkonda. Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade tähen­dust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on tuttav. Oskab kirjutada arutleva essee selgitades probleemi olemust ja esitades arusaadavalt oma seisukohti ning tuues näiteid isiklike kogemuste põhjal. Suudab esitada võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi. Oskab lugu kirja panna. Oskab kirjutada lühikesi lihtsamaid kirjatöid endale huvipakkuval teemal. Oskab kirjutada väga lühikesi standardvormis ettekandeid, kus esitab tava­pärast faktiteavet või põhjendab toiminguid. On võimeline katsetama enda jaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid. Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. Oskab objekte kirjeldada tunnuste kaudu, kui vajalik sõna ei meenu.


PRb6 - Keeletase B1+

Hindamine: suuline

Eesmärgid:
1) Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. 2) Oskab vastata lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust korratakse või vastust sõnastada aidatakse. 3) Oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada oma arvamust igapäevaste tuttavate ja võõraste probleemide kohta. 4) Oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm keelendit, kui vestluspartner sellele tähelepanu juhib. 5) Oskab väljendada mõtteid mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt filmid, raamatud, muusika). 6) Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades. 7) Seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid. 8) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 9) Tunneb huvi prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühiskonna vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 10) Väärtustab inimestevahelisi kontakte. 11) Oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes

Õppesisu:
Delf scolaire B1 suulise osa õppematerjalid. Monoloogide teemad. Rollimängud.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: Oskab katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat. Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või kooliga seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääl¬dus on selge ja tuttavlik. Oskab vahetada, üle küsida ja kinnitada infot; tuleb toime vähem tuttavas olukorras ja oskab selgitada, milles seisneb probleem.On võimeline ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tuttav. Oskab avaldada arvamust, anda ja küsida infot igapäevaelu või isiklike asjade kohta (nt perekond, harrastused, töö, reisimine, päevasündmused). Oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi. Saab hästi hakkama oma vaatekoha esitamisega, kuid väitlemisega on raskusi. Oskab end mõistetavaks teha, kui asi puudutab lahenduse otsimist või edasise tegutsemisviisi valikut. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada oma arvamust ja suhtumist.Tuleb toime ebatavalisemates olukordades, mis võivad ette tulla poes, postkontoris ja pangas (nt ebasobiva ostu tagastamine). Oskab esitada kaebust.


PRc1 - Keeletase A1

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab endale suunatud aeglasi, hoolika sõnastusega küsimusi. 2) Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja hüvastijätuväljendeid. 3) Oskab küsida, kuidas läheb, ja kuuldule reageerida. 4) Oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta. 5) Oskab ette lugeda väga lühikest õpitud sõnumit, näiteks tutvustada rääkijat. 6) Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid, et tutvustada ennast või teisi. 7) Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele oma isiku kohta, kui need esitatakse neutraalses keeles, väga aeglaselt ja selgelt. 8) Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja sünniaega (nt hotelli registreerimisplangil).

Õppesisu:
Triinu Tamm, Leena Tomasberg,“Quartier Latin“, Tallinn, Valgus 2010; Teema 1 – Häälduspõhimõtted Teema 2 – Viisakusväljendid Teema 3 – Enda ja teiste tutvustamine. Rahvused, keeled, elukutsed. Teema 4 – Numbrid. Vanus, aadress, telefoninumber Teema 5 - Minu pere Grammatika: ?tre, avoir , 1.pk. tegusõnade pööramine, määrav ja umbmäärane artikkel, numbrid, isikulise asesõna vormid, demonstratiiv ja omastav asesõna, eitus, küsisõnad ja küsimuste moodustamine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks on õpilased omandanud : • Prantsuse keele häälduspõhimõtted. • Põhiliste viisakusväljendite kasutamise • Oskuse tutvustada ennast ja teisi, rääkida oma perekonnast. Vastata selleteemalistele küsimustele ja täita ankeeti. • Numbrid 1-1000 • Grammatika ja keelestruktuurid: tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus (?tre, avoir, -er lõpulised 1.pk. verbid), artiklid, nimisõnade sugu ja arv, küsisõnad quel, est-ce que, comment, o?, qu’est-ce que, possessiivid, eessõnad en, ?.


PRc2 - Keeletase A1

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid elulisi asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, aeglaselt ja korrates ning näidata üles vastutulelikkust. 2) Mõistab endale suunatud aeglasi, hoolika sõnastusega küsimusi ja suudab järgida lühikesi lihtsaid juhiseid. 3) Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada iseendast ja kujuteldavatest inimestest, näiteks kus nad elavad ja mida teevad. 4) Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades sisu tabamiseks rohkelt pause. 5) Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid nimesid, sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mööda mitu korda. 6) Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele. 7) Oskab küsida teiste inimeste kohta ja vastata enda või teiste kohta käivatele küsimustele (kus ta elab, keda tunneb, mis tal olemas on). 8) Oskab väljendada aega, kasutades fraase „järgmisel nädalal”, „eelmisel reedel”, „novembris”, „kell kolm” jms. 9)Saab hakkama koguseid, hindu ja kellaaegu puudutava infoga. 10) Oskab moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste ja paikade kohta. 11) Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat postkaarditeksti.

Õppesisu:
Triinu Tamm, Leena Tomasberg,“Quartier Latin“, Tallinn, Valgus 2010; Teema 1 – Välimus ja iseloom Teema 2 – Eelistused Teema 3 – Hobid ja vaba aeg Teema 4 - Ilm Teema 5 – Kalender ja kell Teema 6 – Kohtumist kokku leppima. Grammatika: omadussõnade sugu ja mitmus, tegusõnad faire (de), aller (?), prérérer, lire, écrire, connaitre , ametlik ja mitteametlik kellaaeg, isikuline asesõna otse-ja kaudsihitis, lähitulevik.

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks õpilased: • Oskavad kirjeldada välimust ja iseloomu ning kasutada omadussõnu. • Rääkida oma hobidest ja sellest, mis neile meeldib või ei meeldi. • Oskavad kirjutada postkaarti rääkides ilmast ning sellest, mida nad teevad või kavatsevad teha. • Oskavad suuliselt ja kirja teel kokku leppida kohtumist. • Grammatika ja keelestruktuurid: tegusõnade faire, aller, prérérer, lire, écrire, connaitre pööramine kindla kõneviisi olevikus, sihitise COD ja COI, omadussõnade ja lähituleviku kasutamise.


PRc3 - Keeletase A1

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane: 1) Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse selgelt ja aeglaselt ning ollakse valmis öeldut kordama.2) Saab aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste mõttest, eriti kui pilt teksti toetab. 3) Suudab järgida lühikesi lihtsaid kirjalikke juhtnööre (nt kuidas minna punk­tist A punkti B). 4) Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. 5) Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tuttavat teemat või tema vajadusi. 6) Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda parandama, öeldut aeglasemalt kordama või ümber sõnastama. 7) Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid.

Õppesisu:
Triinu Tamm, Leena Tomasberg,“Quartier Latin“, Tallinn, Valgus 2010; Teema 1 – Minu päev Teema 2 – „Kui läheks õige kinno…“ Teema 3 – Minu (unistuste) kodu Teema 4 - Teejuhatamine Teema 5 – Turul ja poes Grammatika: eitus ne …jamais, ne … rien, ne …personne, enesekohased tegusõnad, tegusõnad prendre, partir, sorti, vouloir, pouvoir, devoir;; sagedust väljendavad sõnad toujours, souvent, parfois, rarement, jamais, isikulise asesõna rõhulised vormid, liitminevik, kohaeessõnad, kogust näitavad sõnad, partitiivne artikkel.

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks õpilased: • Oskavad rääkida oma päevakavast ja tegevustest. • Kutsuda ja kutsele vastata nii kõnes kui kirjas. • Saavad aru lihtsast lühidast teejuhatusest. • Tunnevad põhilisi toiduaineid ja suudavad teha sisseoste poes ja turul • Grammatika ja keelestruktuurid: enesekohaste ja ebareeglipäraste pööramine kindla kõneviisi olevikus, liitmineviku ja eitavate sõnade kasutamine, kohaeessõnade, kogustnäitavate sõnade ja partitiivse artikli kasutamine.Uuendatud: 21/10/2019