HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Muusika" ainekavad:

MU1 - Uusaegse helikeele kujunemine. Muusikaline eneseväljendus: laulmine ja omalooming.

Hindamine: Kirjalik arvestus

Eesmärgid:
Õpilane :1) tunnetab muusika võimalusi 2) näeb muusika rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka suhtlemise, ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 3) Väärtustab muusikat kui kultuuri,4) teadvustab end rahvuskultuuri kandjana, 5) väärtustab kooriliikumise ning laulupidude olemust, 6)mõistab ja väärtustab muusikahariduse tähendust. LAULUPIDU!

Õppesisu:
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse, kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Muusika kuulamine ja muusikalugu: erinevate ajastute kultuurilooline taust ja muusika vä'ljendusvahendid; uued muusikaþanrid, mida tutvustatakse muusika kuulamise kaudu.Õppekäigud- kontsert, muusikalavastus- kord kursuse vältel. Kasutades muusika oskussõnavara, oma arvamuse avaldamine.

Õpitulemused:
Õpilane: 1) on teadlik oma muusikavõimetest, 2) rakendab oma - teadmisi, -oskusi laulmises, omaloomingus, 3).võrdleb käsitletud ajastute üldkultuurilist tausta ja leiab seoseid nüüdisajaga, 4) oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada, 5) mõistab eri ajastute muusika rolli 6) oskab analüüsida kuulatud muusikat,muusikaüritusi, 7) on teadlik omandatud tedmistes ja oskab rakendada omandatud muusikasõnavara, 8) suhtub hästi meeskonnatöösse ning on valmis esitlema oma meeskonna seisukohti ning neid ka põhjendama, 9) teostatakse individuaalseid loovtöid


MU2 - Rahvuslikkus muusikas.Muusikaline eneseväljendus: laulmine ja omalooming.

Hindamine: Kirjalik arvestus

Eesmärgid:
Õpilane :1) väärtustab muusikat kui tähtsat osa inimkonna kultuuris, 2) teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana, 3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduse tähendust, 4) osaleb muusikaelus, 5) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida, on loov, 6) tähelepanu õpilaste individuaalsete võimete ja oskuste arendamisele, 7) väärtustada õpilaste osalust koorilaulus jt. muusikalistes kollektiivides!

Õppesisu:
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse, kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Muusika kuulamine ja muusikalugu: erinevate ajastute kultuurilooline taust ja muusika vä'ljendusvahendid; uued muusikaþanrid, mida tutvustatakse muusika kuulamise kaudu. Muusika kuulamisel tähtsustub oma arvamuse väljendamine ning selle argumenteeritud põhjendamine nii suuliselt kui ka kirjalikult, toetudes teadmistele ja muusika oskussõnavarale. Õppekäigud.

Õpitulemused:
Õpilane: 1) arendab oma muusikalisi võimeid laulmises, omaloomingus, 2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda eri ajastute muusikat, 3) mõistab muusika rolli eri ajastutel, 4) oskab leida muusikakultuuri seoseid eri ajastutel, 5) väljendab oma arvamust kuulatavate eri ajastute muusikateoste kohta, 6) analüüsib muusikaüritusi, kus on käinud, rakendades omandatud teadmisi ja muusikasõnavara, 7) iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, et toetada õpilase kujunemist aktiivseks ning iseseisvaks õppijaks, 8) arvestab kaaslasi ja väärtustab meeskonnatööd. 9) kasutab nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid.


MU3 - Muusikakultuur Eestis. Muusikaline eneseväljendus: laulmine ja omalooming

Hindamine: Kirjalik arvastus

Eesmärgid:
Õpilane: 1) tunnetab muusika võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka suhtluse, ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina, 2) väärtused ja kõlblus- tutvub Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustab kultuuri rolli igapäevaelus ning kujundab avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse, 3 )väärtustab uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist, 4) võtab osa ühiseid väärtusi kujundatavatest kunstisündmustest nii esineja kui ka publikuna- kontserditest, etendustest, laulupidudest, võistlustest, 5) on teadlik teatri-, kontserdikülastaja, inimese elukvaliteedi tõstja.

Õppesisu:
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse, kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.Muusika kuulamine ja muusikalugu: pärimusmuusika, folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, pärimusmuusika seosed nüüdisajaga, muusikanäited Eesti pärimusmuusikast. Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine, Laulupidude traditsiooni kujunemine. Eesti heliloojad ja muusikud, esimesed suurvormid muusikas ja rahvusliku helikeele kujunemine erinevates þanrites. Muusika kuulamine. Muusikaüritustel käimine ning arvamuse avaldamine(suuliselt ja/või kirjalikult).Tunniväline loometegevus- koorilaul, solistid, ansamblid, orkestrid- õpilaste aktiivne loovtegevus ja koostöö muusikaõpetajaga.

Õpitulemused:
Õpilane: 1) süvendab ja rakendab oma muusikalisi võimeid ja -teadmisi laulmises, omaloomingus, 2) on tutvunud Eesti muusikaga, 3) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid, 4) oskab leida Eesti pärimusmuusika ja nüüdisaja folklooriilmingute seoseid ning erinevusi, 5) on kursis Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemisega 6) väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud, 7) rakendab gümnaasiumi jooksul omandatud teadmisi ja muusikasõnavara, 8) näitab ettevõtlikkust ja isikupärast esinemisoskust solistina, koorilauljana ja ka pillimängijana erinevates koosseisudes, 9) oskab leida infot, 10) suhtub kriitiliselt erinevartesse teabeallikatesse, 11) oskab koostada esseed, kontserdiarvustust, uurimis- ja praktilist tööd muusikast, 12) kasutab nüüdisaja infotehnoloogilisi võimalusi. ON LAULU- JA TANTSUPEO TRADITSIOONI AUSTAJA NING EDASIKANDJA! VÄÄRTUSTAB RAHVUSLIKKU KULTUURITRADITSIOONI!Uuendatud: 21/10/2019