HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Joonestamine" ainekavad:

JO1 - Joonestamise baaskursus (nn klassikaline joonestamine)

Hindamine:

Eesmärgid:
Joonestamiskursuse eesmärgiks on anda õpilastele esmased kogemused/teadmised jooniste koostamise ja lugemise kohta. Kursuse lõpuks oskab õpilane kolmemõõtmelisi objekte kujutada kahemõõtmelisel pinnal (paber, arvuti ekraan) - oskab lugeda jooniseid ning oskab ilmekalt joonisel kujutada enda loodud objekte/disaini/mõtteid. 
Lisaks taotletakse, et õpilane:  1) tunneb huvi tehnika, disaineri ja kujundaja loova töö vastu, saab aru selle rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 2) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanelikkust, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust; 3) omab ülevaadet ruumilistest geomeetrilistest objektidest ja probleemülesannete graafilistest lahendusmeetoditest; 4) suhtub lugupidavalt kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet ja oskust ise uut luua; 5) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisel ning oma edaspidises elus.

Õppesisu:
Kolmemõõtmeliste kehade kujutamine kahemõõtmelisel tasapinnal ehk PROJEKTSIOONIDE LIIGID.
Paralleelprojektsioon:
a) Kaldprojektsioon (aksonomeetria meetod);
b) Ristprojektsioon (mituvaade ehk Monge'i meetod)

Praktilised tööd/ülesanded kombineerides ja ühendades aksonomeetriat ja mituvaadet.
3D-modelleerimine programmiga SketchUp. 

Joonise vormistamine reeglid.

Tehniline joonestamine:
Mõõtmete märkimine, mõõtkava;
Ristlõigete ja lõigete kujutamine

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks oskab õpilane kolmemõõtmelisi objekte kujutada kahemõõtmelisel pinnal (paber, arvuti ekraan) - oskab lugeda jooniseid ning oskab ilmekalt joonisel kujutada enda loodud objekte/disaini/mõtteid. Lisaks sirkli ja joonlauaga joonestamisele, oskab õpilane teha lihtsamaid kahemõõtmelisi joonised arvutiprogrammiga Solid Edge. Oskab algaja tasemel 3D-modelleerimist programmiga SketchUp.


JO2 - Joonestamine 2. kursus. Ruumilisus tasapinnal. Hoonejoonised.

Hindamine:

Eesmärgid:
Õpilane: 
1) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust; 2) tunneb huvi arhitekti, (sise)kujundaja ja disaineri loova töö vastu, saab aru selle rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 3) omab ülevaadet ruumilistest geomeetrilistest objektidest, nende kujutamise võimalustest ja graafilistest lahendusmeetoditest; 4) suhtub lugupidavalt kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet ja oskust ise uut luua; 5) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisel ning oma edaspidises elus; 6) väärtustab, lisaks kaasaegse tehnoloogia võimalustele, ka traditsioonilisi joonestamise töövõtteid. 

Õppesisu:
Tegemist on joonestamise 1. kursuse jätkukursusega. Alustuseks tegeleme 3D-modelleerimisega. Kuid kursuse pearõhk on arhitektuuri ja teiste ruumiliste objektide ja vaadete kujutamisel. Tutvume arhitektide, sisekujundajate ja kunstnike jaoks oluliste mõttekäikudega, et saavutada natuuritruu ja realistlik kujutis joonisel.

  • 3D-modelleerimine arvutiprogrammiga Solid Edge + paar vabavaralist programmi. 3D-printimine. 
  • Tsentraalprojektsioon ehk perspektiiv. Perspektiiv ühe ja kahe koondpunktiga. Perspektiiv kolme koondpunktiga. Moondevaba ehk kontrollitud proportsioonidega perspektiiv. Varjud perspektiivis. Perspektiivse kujutise tuletamise võimalused kaksvaatest. Tutvume perspektiivi kujutamise keerukamate ja ilmekamate võtetega.
  • Ehitusjoonis: Hoone plaan ja lõige. 


Õpitulemused:
Kursuse lõpuks õpilane: 
  • teab tsentraalprojektsiooni olemust ja perspektiivireegleid ning oskab kolmemõõtmelist ruumi ja objekti kujutada kahemõõtmelisel paberipinnal;
  • oskab realistlikult (st tsentraalperspektiivis) kujutada reaalselt juba eksisteerivat vaadet/objekti; 
  • on võimeline paberil kujutama tsentraalperspektiivis reaalsel kujul veel mitteeksisteerivat objekti/vaadet;      
  • on võimeline kaldprojektsioonis ja/või ristprojektsioonis ette antud kujutisest looma selle moondevaba realistlik natuuritruu tsentraalperspektiivis kujutise;
  • oskab joonestada ja lugeda hoonejooniseid;
  • omab ülevaadet 3D-modelleerimisest: oskab luua lihtsamaid objekte ja neid 3D-printeriga välja printida.Uuendatud: 21/10/2019