HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Inglise keel" ainekavad:

IK1 - IKa1

Hindamine: Jooksev

Eesmärgid:
Õpilane: 1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 4) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 5) arvestab inglise keelt kõnelejate kultuurinorme ja -tavasid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, 7) loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid; 8) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid; 10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega; 11) on võimeline enesetäiendamiseks, et arendada iseseisvalt edasi omandatud keeleoskust, et püsida konkurentsivõimelisena nii õppimises kui tööturul

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: Insight Advanced Unit 1: Identity. Ajavormide kordamine. Ametliku kirja kirjutamine (letter to the editor).
Keskmine tase 1: Headway Advanced Units 1: What makes us human? (Inimene, elutsükkel) Ajavormide kordamine. Enda tutvustamine. Kirjutamine: A personal profile.

Õpitulemused:
Kuulamine: Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. Lugemine: Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. Suhtlemisel: Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. Kirjutamine: Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. Grammatika ja korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti ise parandada.


IK10 - IKa10

Hindamine: Jooksev

Eesmärgid:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi ;5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid ; 7) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 8) on võimeline seseisvalt toimima autentses võõrkeelses keskkonnas; 9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 10) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 11) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 12) alüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; 13) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused 14) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondadeteadmistega

Õppesisu:
Edasijõudnud: Gold Advanced Exam Maximiser Units 9-12 5 osaoskuse (kirjutamine, lugemine, kuulamine, kõnelemine ja keelestruktuurid) kordamine

Keskmine tase 1: Riigieksamiks kordamine: kirjutamine, lugemine, kuulamine, kõnelemine ja keelestruktuurid) Keskmine tase 2: Expert Advanced Units 7-9 Väärtused. Väljakutsed. Omadussõna. Kollokatsioonid. Ametlik kiri. Essee

Õpitulemused:
Mõistmine:Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.Rääkimine:Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada.Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte. Grammatiline korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.


IK2 - IKa2

Hindamine: Kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 4) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 5) arvestab inglise keelt kõnelejate kultuurinorme ja -tavasid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, 7) loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid; 8) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid; 10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega; 11) on võimeline enesetäiendamiseks, et arendada iseseisvalt edasi omandatud keeleoskust, et püsida konkurentsivõimelisena nii õppimises kui tööturul

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: Insight Advanced Unit 2: Saints and Sinners. Narrative tenses. Ametlik kiri.
Keskmine tase 1: Headway Advanced Unit 2: In so many words (Lugemine ja kirjandus) Määrsõnad ja omadussõnad. Fraasiverbid. Kirjutamine: Narrative writing - different genres.

Õpitulemused:
Kuulamine: Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. Lugemine: Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. Suhtlemisel: Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. Kirjutamine: Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. Grammatika ja korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti ise parandada.


IK3 - IKa3

Hindamine: Kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 4) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 5) arvestab inglise keelt kõnelejate kultuurinorme ja -tavasid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, 7) loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid; 8) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid; 10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega; 11) on võimeline enesetäiendamiseks, et arendada iseseisvalt edasi omandatud keeleoskust, et püsida konkurentsivõimelisena nii õppimises kui tööturul

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: Insight Advanced Unit 3: To Have and Have Not. passiiv. Essee (for and against)
Keskmine tase 1: Headway Advanced Enough is enough? (globaalprobleemid) Infinitive or -ing. Trendide kirjeldamine. Kirjutamine: Raport.

Õpitulemused:
Kuulamine: Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. Lugemine: Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. Suhtlemisel: Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. Kirjutamine: Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. Grammatika ja korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti ise parandada.


IK4 - IKa4

Hindamine: Kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane: 1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 4) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 5) arvestab inglise keelt kõnelejate kultuurinorme ja -tavasid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, 7) loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid; 8) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid; 10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega; 11) on võimeline enesetäiendamiseks, et arendada iseseisvalt edasi omandatud keeleoskust, et püsida konkurentsivõimelisena nii õppimises kui tööturul

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: Insight Advanced Unit 4: Brainbox. Infinitive vs. -ing. Essee (opinion)
Keskmine tase 1: Headway Advanced Unit 4: Not all it seems. Modaalverbid. Ametlik kiri. Unit 5: Culture clashes. Rahvused ja stereotüübid. Briti ja Ameerika inglise keele erinevused.

Õpitulemused:
Kuulamine: Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. Lugemine: Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. Suhtlemisel: Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. Kirjutamine: Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. Grammatika ja korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti ise parandada.


IK5 - IKa5

Hindamine: Kirjalik

Eesmärgid:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2)suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid ;7) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 8) on võimeline iseseisvalt toimima autentses võõrkeelses keskkonnas; 9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 10) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 11) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 12) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: Insight Advanced Unit 5: Journeys. Emphatic structures. Aruanne.

Edasijõudnud 2: Language Leader Advanced Unit 5: Fashions and consumersim. Emphatic structures. Aruanne Lisaks Greenline Topic 5 The individual and society

Keskmine tase: Success Advanced Units 6-7 Tervislikud eluviisid, stressiga toimetulek. Infinitiiv. Impersonaalne passiiv. Arvustus

Õpitulemused:
Mõistmine: Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.Rääkimine: Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada.Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte.Grammatiline korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.


IK6 - IKa6

Hindamine: Suuline

Eesmärgid:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2)suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid ;7) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 8) on võimeline iseseisvalt toimima autentses võõrkeelses keskkonnas; 9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 10) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 11) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 12) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: Insight Advanced Unit 6: Love thy Neighbour. Conditionals. RE suuline osa
Edasijõudnud 2: Language Leader Advanced Unit 8: Journalism and media. Prepositions. Lisaks Greenline topic 9: The Media RE suuline osa
Keskmine tase: Success Advanced: Units 10 Müüdid ja tegelikkus. Erinevad kõrvallause tüübid. RE suuline osa

Õpitulemused:
Mõistmine: Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.Rääkimine: Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada.Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte.Grammatiline korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.


IK7 - Country Studies

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2)suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid ;7) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 8) on võimeline iseseisvalt toimima autentses võõrkeelses keskkonnas; 9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 10) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 11) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 12) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi

Õppesisu:
Edasijõudnud 1: American or British Studies. Presentations. Essee
Edasijõudnud 2: Language Leader Advanced Unit 8: Journalism and media. Prepositions. Lisaks Greenline topic 9: The Media RE suuline osa
Keskmine tase: Success Advanced: Units 10 Müüdid ja tegelikkus. Erinevad kõrvallause tüübid. RE suuline osa

Õpitulemused:
Mõistmine: Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.Rääkimine: Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte. Grammatiline korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.


IK8 - IKa8

Hindamine: Kirjalik

Eesmärgid:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi ;5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid ; 7) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 8) on võimeline seseisvalt toimima autentses võõrkeelses keskkonnas; 9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 10) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 11) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 12) alüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; 13) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused 14) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondadeteadmistega

Õppesisu:
Edasijõudnud: Gold Advanced Exam Maximiser Units 1-4 / Green Line Topic 3 / The Great Gatsby kõikide osaoskuste kordamine
Keskmine tase 1: Language Leader Advanced Unit 10 Arts and entertainment. Unit 11 Business and economics. Fraasiverbid. Tuletised. Raport.
Keskmine tase 2: Modules 3-4 Vaba aeg,hobid. Globaliseeruv maailm. Idioomid. Inversioon.

Õpitulemused:
Mõistmine: Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.Rääkimine: Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada.Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte. Grammatiline korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.


IK9 - IKa9

Hindamine: Kirjalik (proovieksam)

Eesmärgid:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 2) suhtleb inglise keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 6) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset kirjandust ja trükimeediat; vaatab filme ja telesaateid; 7) kasutab ingliskeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates valdkondades; 8) on võimeline iseseisvalt toimima autentses võõrkeelses keskkonnas; 9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 10) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 11) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama inglise keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 12) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; 13) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused 14) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega

Õppesisu:
Edasijõudnud: Gold Advanced Exam Maximiser Units 5-8 / Green Line / riigieksami tüüpülesanded
Keskmine tase 1: Language Leader Advanced Unit 12 Science and nature. Riigieksami tüüpülesanded.
Keskmine tase 2: Expert Advanced Modules 5-6 Avatud ühiskond. Kommunikatsioon. Tingimuslause. Infinitiiv. RE ülesanded

Õpitulemused:
Mõistmine: Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Rääkimine: Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada. Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte. Grammatiline korrektsus: Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.


IKab10 - Inglise keele ab-kursus 10. klassidele

Hindamine: Jooksev

Eesmärgid:
Kursus lähtub tasemetesti tulemustest ja annab võimaluse korrata olulisi grammatikateemasid, arendada lugemise, kuulamise, kirjutamise ja kõnelemise oskust.

Õppesisu:
Grammatika: aktiiviaegade kasutamine, eessõnad ja artiklid, õigekiri. Lugemis-ja kuulamisülesanded (B2); rääkimisülesanded.

Õpitulemused:
Õpilane oskab kasutada aktiiviaegu ja õpitud eessõnu ja artiklied, omab ettekujutust lugemis-, kuulamis- ja rääkimisülesannete raskusastmest B1/B2 tasemel


IKab12 - Inglise keele ab-kursus 12. klassidele

Hindamine: Jooksev

Eesmärgid:
Kursus lähtub inglise keele proovieksami tulemustest ning annab võimaluse harjutada kõiki riigieksami tüüp- ja kirjutamisülesandeid.

Õppesisu:
Erinevad kirjutamisülesanded, lisaks kuulamis-, lugemis-, grammatika ja rääkimisülesanded.

Õpitulemused:
Kirjutamine: Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte.Uuendatud: 21/10/2019