HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Saksa keel" ainekavad:

SK1 - Kontaktid ja suhted

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida erinevatest allikatest vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab tuua näiteid situatsioonide kohta ja neid põhjendada; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb lihtsamaid saksakeelseid trükiseid igapäevaelu teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) kasutab informatsiooni ja teadmuse saamiseks saksakeelseid teabekanaleid

Õppesisu:
Õppeühik 1: Suhtlusteemad: kontaktide loomine, kirjasõprus, õpilasvahetus, multikultuursus Grammatika: põhiteadmiste kordamine ja kinnistamine - nimisõna käänamine, eessõnad, tegusõna põhivormid (reeglipärased, ebareeglipärased ja segatüüpi tegusõnad), ajavormid (olevik, lihtminevik, täisminevik); 'sich' ja 'einander' kasutamine, genitiiv, modaalverbid olevikus

Õpitulemused:
Kursuse lõpus oskab õpilane: 1) saada aru kuulamis- ja lugemistekstidest ja lahendada vastavaid ülesandeid; 2) avaldada arvamust kuuldu ja loetu kohta ning seda põhjendada; 3) teha koostööd kaasõpilastega ning esitleda rühmatöö tulemusi; 4) võrrelda erinevaid aspekte kultuurikontekstis; 5) kirjutada isiklikku kirja; 6) kasutada täisminevikku; 7) moodustada ja kasutada genitiivi


SK2 - Suhted ja vaba aeg

Hindamine: kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida erinevatest allikatest vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab tuua näiteid situatsioonide kohta ja neid põhjendada; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb lihtsamaid saksakeelseid trükiseid igapäevaelu teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) kasutab informatsiooni ja teadmuse saamiseks saksakeelseid teabekanaleid

Õppesisu:
Õppeühikud 2 ja 3: Suhtlusteemad: noorte vaba aja harrastused Eestis ja saksa keelt kõnelevates maades, vaba aja sisustamise võimalused, sõprus ja armastus, gruppi kuulumine, staatus sõpruskonnas Grammatika: eessõnad daativi ja akusatiiviga, tegusõnade eessõnaline rektsioon, järjestust ja põhjust väljendavad sidesõnad (und, aber, denn, sondern, oder, denn, weil, da, deshalb, darum, deswegen); modaalverbid lihtminevikus; võrdluse keelendid (im Vergleich zu, im Gegensatz zu, im Unterschied zu); omadussõna käänamine (nõrk käändkond)

Õpitulemused:
Kursuse lõpus oskab õpilane: 1) saada aru kuulamis- ja lugemistekstidest ja lahendada vastavaid ülesandeid; 2) avaldada isiklikku arvamust kuuldu ja loetu kohta ning seda põhjendada; 3) leida informatsiooni graafikutest ja täita vastavaid ülesandeid; 4) võrrelda erinevusi suhetes enne ja nüüd, kasutades vastavaid keelendeid; 5) kasutada modaalverbe lihtminevikus 6) rääkida ja kirjutada vabaajategevustest; 7) rääkida sõpruskonnast ja selle hoidmise tähtsusest


SK3 - Välimus, mood ja sport

Hindamine: suuline

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida erinevatest allikatest vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab tuua näiteid situatsioonide kohta ja neid põhjendada; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb lihtsamaid saksakeelseid trükiseid igapäevaelu teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) kasutab informatsiooni ja teadmuse saamiseks saksakeelseid teabekanaleid

Õppesisu:
Õppeühikud 4 ja 5 Suhtlusteemad: populaarsed spordialad, ekstreemsport, tervislikud eluviisid, mood, välimuse olulisus, bränditooted ja populaarsed asjad Grammatika: passiiv (olevik ja lihtminevik), passiiv modaalse tegusõnaga, eesmärgilaused (damit, um ... zu), omadussõnade käänamine ja võrdlemine

Õpitulemused:
Kursuse lõpus oskab õpilane: 1) saada aru kuulamis- ja lugemistekstidest ning lahendada vastavaid ülesandeid; 2) kirjeldada inimeste välimust ja riietumisstiili, anda sellele hinnangut ning seda põhjendada; 3) rääkida spordialadest, sportimise tähtsusest ning tervislikest eluviisidest; 4) moodustada passiivi olevikku ja lihtminevikku, ka modaalverbidega; 5) kirjutada arvamusavaldust


SK4 - Üld- ja kutseharidus

Hindamine: Kirjalik

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida erinevatest allikatest vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab tuua näiteid situatsioonide kohta ja neid põhjendada; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb lihtsamaid saksakeelseid trükiseid igapäevaelu teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) kasutab informatsiooni ja teadmuse saamiseks saksakeelseid teabekanaleid

Õppesisu:
Õppeühikud 6 ja 8 Suhtlusteemad: saksa ja eesti koolisüsteem ja nende võrdlemine; edasiõppimisvõimalused, kutseharidus Saksamaal (duaalõpe) Grammatika: obwohl, trotzdem (möönduslause sidesõnad), wenn, als, während, bevor, nachdem (ajalause sidesõnad); tingiva kõneviisi olevik; siduv asesõna

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) mõistab kuulamis- ja lugemistekstide sisu ning leiab sealt vajaminevat teavet; 2) tunneb Saksa LV koolisüsteemi, oskab seda võrrelda Eesti koolisüsteemiga ning kirjeldada erinevusi; 3) oskab kirjeldada kutseharidussüsteemi Saksamaal, tuua esile selle head küljed ja põhjendada; 4) oskab rääkida enda kutsesoovist ja selleks vajalikest eeldustest; 5) oskab kasutada tekstiloome eesmärgil mööndus- ja ajalause sidesõnu; 6) oskab kasutada olevikus tingivat kõneviisi; 7) oskab kirjutada ametlikku kirja


SK5 - Suhted ja traditsioonid perekonnas

Hindamine: suuline

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida erinevatest allikatest vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab tuua näiteid situatsioonide kohta ja neid põhjendada; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb lihtsamaid saksakeelseid trükiseid igapäevaelu teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) kasutab informatsiooni ja teadmuse saamiseks saksakeelseid teabekanaleid

Õppesisu:
Õppeühik 7 Suhtlusteemad: suhted perekonnas ja konfliktide lahendamine; peod ja tähtpäevad Grammatikateemad: tingiva kõneviisi minevik, tegusõna rektsioon

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) mõistab kuulamis- ja lugemistekstide sisu, leiab sealt vajaminevat teavet ning oskab seda vajadusel kasutada; 2) tunneb erinevaid kooseluvorme, oskab võrrelda neid Eesti oludega ja anda hinnangut; 3) teab konfliktide tekkepõhjuseid, oskab neile lahendusi pakkuda; 4) tunneb tähtsamaid kombeid ja traditsioone saksakeelses kultuuriruumis ja oskab neid võrrelda Eesti omadega; 5) kasutab hüpoteeside väljendamisel tingivat kõneviisi; 6) oskab kirjutada arutlevat teksti


SK6 - Koolielu, vaba aeg ja reisimine

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida erinevatest allikatest vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab tuua näiteid situatsioonide kohta ja neid põhjendada; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu ning tolereerib kultuuridevahelisi erinevusi 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb lihtsamaid saksakeelseid trükiseid igapäevaelu teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) kasutab informatsiooni ja teadmuse saamiseks saksakeelseid teabekanaleid

Õppesisu:
Õppeühikud 9 ja 10 Suhtlusteemad: vaba aja sisustamine, vabatahtlike tegevus, reisimine Grammatikateemad: tingiva kõneviisi minevik, siduv asesõna, nominaalstiil

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) mõistab kuulamis- ja lugemistekstide sisu, leiab sealt vajaminevat teavet ning oskab seda kasutada; 2) omab teavet saksa noorte vabaajatagavuste kohta, oskab neid võrrelda Eesti oludega ja anda hinnangut; 3) oskab rääkida reisimise vajalikkusest indiviidi arengule; 4) tunneb vabatahtlike organisatsioonide tegevuse sisu, oskab sellel teemal arutleda; 5) tunneb sõnatuletustehnikaid; 6) kasutab tekstiloomes siduvat asesõna; 7) oskab kirjutada ametlikku kirja


SKc1 - Inimene ja tema elukeskkond

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab esitada õpitud teema kohta küsimusi; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb algtaseme saksakeelseid tekste õpitud teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) oskab kasutada kakskeelset sõnastikku

Õppesisu:
Suhtlusteemad: tervitamine ja hüvastijätt, sinatamine ja teietamine, enda ja teiste esitlemine, oma pere, vabandamine, esemed majapidamises, mööbel Grammatika: nimisõna sugu ja mitmus, määrav ja umbmäärane artikkel, isikuline asesõna, tegusõnade olevik, jutustav lause, küsilause, eitus, põhiarvud, eitav asesõna kein

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab tervitada ja hüvasti jätta, küsida enesetunde järela ja samale küsimusele vastata, esitleda ennast ja teisi; 2) oskab rääkida ja kirjutada enda isikust ja erialasest tegevusest; 3) oskab rääkida ja kirjutada enda perest ja sõpradest; 4) tunneb arve 1-1 000 000; 5) oskab nimetada mööbliesemeid, kirjeldada eluruume; 6) tunneb eitussõnu ja kasutab neid; 7) kasutab nimisõna koos määrava ja umbmäärase artikliga; 8) tunneb nimisõna mitmuse moodustamise reegleid ja kasutab neid; 9) oskab pöörata (ka tüvevokaalimuutusega) tegusõna olevikus; 10) oskab moodustada lihtlauset (jutustav ja küsi-); 11) mõistab nähtu-kuuldu ja loetu sisu


SKc2 - Toitumisharjumused, vaba aeg

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab esitada õpitud teema kohta küsimusi; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb algtaseme saksakeelseid tekste õpitud teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) oskab kasutada kakskeelset sõnastikku

Õppesisu:
Suhtlusteemad: söömisharjumuste kirjeldamine, tellimine ja maksmine restoranis, oma soovide väljendamine poes, informatsiooni küsimine ja andmine, kohtumise kokku leppimine, kellaaeg, päevakava, vaba aja tegevused Grammatika: modaalsed tegusõnad, omadussõna võrdlusastmed, nimisõna käänamine (nominatiiv, akusatiiv ja daativ), kohamäärus, järgarvud, eessõnad, lihtminevik (sein ja haben), tingiv kõneviis, umbisikuline asesõna man.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab tänada ja paluda, teha komplimente, väljendada enda soovi; 2) oskab esitada küsimusi asjade ja nende omaduste kohta ja samadele küsimustele vastata; 3) kirjeldab kriitiliselt esemeid, põhjendab enda hoiakut; 4) oskab söögikohas tellimust esitada, rääkida enda toituisharjumustest; 5) kirjeldab enda vaba aega; 6) kasutab olevikus modaalset tegusõna können ja müssen; 7) tunneb sõnajärge lihtlasuses; 8) oskab moodustada ja kasutada järgarve; 9) oskab ettepanekut teha ja kohtumisi kokku leppida; 10) mõistab nähtu-kuuldu ja loetu sisu, kasutab neis leiduvat infot


SKc3 - Argipäev, reisimine, aastaajad

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane:1) mõistab saadud informatsiooni sisu; 2) suudab leida vajalikku teavet ning kasutada seda kirjalikus ja suulises suhtluses; 3) oskab esitada õpitud teema kohta küsimusi; 4) seostab saadud informatsiooni isiklike kogemustega; 5) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuuri- ja ühsikonnaelu vastu 6) väärtustab inimestevahelisi kontakte ning oskab anda neile adekvaatset hinnangut 7) loeb algtaseme saksakeelseid tekste õpitud teemadel 8) seostab enda saksakeelseid teadmisi erinevate eluvaldkondadega 9) oskab hinnata võõrkeele oskuse olulisust edaspidistes tegevustes 10) oskab kasutada kakskeelset sõnastikku

Õppesisu:
Suhtlusteemad: argitegevused, reisimine, möödunud sündmuste kirjeldamine, aastaajad Grammatika: modaalsed tegusõnad, omadussõna võrdlusastmed, nimisõna käänamine (nominatiiv, akusatiiv ja daativ), kohamäärus, järgarvud, eessõnad, lihtminevik (sein ja haben), tingiv kõneviis, umbisikuline asesõna man.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) kirjeldab enda argitegevusi; 2) suudab hankida vajalikku infot erinevate osaoskuste kaudu; 3) tunneb liikluse ja reisimise sõnavara algtasemel, kasutab seda reisimisest kõnelemisel; 4) tunneb lahutatava eesliitega tegusõnu ja oskab neid kasutada; 5) tunneb mõningaid eessõnu daativi ja akusatiiviga, oskab neid kasutada; 6) kirjeldab aastaaegu, räägib enda eelistustest ja põhjendab; 7) mõistab nähtud-kuuldud allikaid ja loetud tekste, oskab omandatut kasutada ülesannetes; 8) kasutab tekstiloomes täisminevikku, kirjeldab möödunud sündmusi; 9) kasutabe tegusnu haben ja sein lihtminevikusUuendatud: 21/10/2019