HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Usundiõpetus" ainekavad:

UÕ1 - Maailma usundid

Hindamine: Jooksev arvestus

Eesmärgid:
Õpilane: 1. Omandab teadmised maailma suuremate usundite ajaloolist kujunemist, õpetust ja eripära. 2. Saab aru erinevate uskude mõjust inimeste käitumisele. 3. Teab religioonide kokkupuutel tekkivaid võimalikke pingekohti. 4. Saab aru ja arvestab religioonide mõju maailmas

Õppesisu:
Maailma religioosne jaotus. Hinduism: teke, õpetus, levik. Budism: teke, õpetus, levik. Hiina religioonid: teke, õpetus, levik. Jaapani religioonid: teke, õpetus, levik. Judaism: teke, õpetus, levik. Kristlus: teke, õpetus, levik. Islam: teke, õpetus, levik. Maailma religioosne olukord ja tendentsid tänapäeval.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1. Orienteerub maailma suuremates usundites. 2. Tunneb ära probleemsed või pinget tekitavad teemad erinevate usundite vahel. 3. Suhtub mõistvalt usunditest tulenevatesse eripäradesse. 4. Mõistab religioonide mõju maailmas ja oskab sellega arvestada.


UÕ2 - Usumaailma suured probleemid

Hindamine: Jooksev arvestus

Eesmärgid:
Õpilane: 1. Oskab märgata maailmas enam levinud religioonidega seotud probleeme. 2.Oskab küsida põhjendatud küsimusi religioonide õpetuse või praktika kohta. 3. Tunneb igihaljastele usulistele probleemidele antud traditsioonilisi vastuseid ja nende kriitikat. 4. Hindab usulise mõtlemise tugevusi ja ohte. 5.Oskab erinevaid nähtusi siduda religiooniga.

Õppesisu:
Usundite teke, jaotus ja levik. Inimese evolutsiooniline teke ja religiooni tekke põhjused. Usuline kogemus ja selle mitmekesisus. Peamised argumendid kõrgema jõu (jumala) olemasolu poolt. Peamised ateistlikud argumendid. Religioosne imede käsitlus. Religioon ja loodusteadused. Religioon ja loodus. Usuga seotud eksistentsiaalsed küsimused. Religioon ja ühiskond. Religioon ja kultuur.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1. On kursis usumaailma igihaljaste probleemidega. 2. Mõistab usulise vaidluse ja argumenteerimise omapära ja tuuma. 3.Oskab näha usulisi mõjusid ja probleeme ühiskonnas. 4. Teab usuliste argumentide piire. 5. Saab aru teatud usuliste gruppide ja tervikuna religioone puudutavatest probleemidest.


UÕ3 - Usulised kogukonnad

Hindamine: Jooksev arvestus

Eesmärgid:
Õpilane: 1. Tutvub eri tüüpi usuliste kogukondadega. 2. Mõistab usulise maailma mitmekesisust 3. Tunneb huvi religioossete kogukondade vastu. 4. Tutvub Eestis levinud erinevat tüüpi kirikute ja usuliste gruppidega.

Õppesisu:
Traditsioonilised usundid: surnud usundid, loodusega seotud usundid, katoliiklus. Tõlgendavad usundid: sikhism, hassidism, luterlus, Tiibeti budism. Uued usulised liikumised: Jehoova tunnistajad, Vissarioni liikumine, Hare Krishna. Ohtlikud usulised liikumised: Jum Jonesi liikumine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1. On süüvinud eri tüüpi religioossete kogukondade tunnustesse ja siseellu. 2. On aru saanud religiooni võimalikust rollist inimeste elus 3. On aru saanud religiooni mõjumehhanismidest ühiskonnas. 4. Tunneb ära religioosse ohu ilmingud.Uuendatud: 21/10/2019