HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Kunstiajalugu" ainekavad:

KU1 - KU1RL

Hindamine: Suuline arvestus

Eesmärgid:
Kunsti esimese kursuse eesmärgiks on äratada õpilase huvi kunstimaailma paljude võimaluste vastu. Tuleb orienteeruda kunsti arenguloo põhilistes küsimustes. Peab mõistma kunsti seoseid ühiskonnaprobleemidega. Kunsti tuleb mõista tema konkreetses ajalises kontekstis. Kunst peab aitama probleeme püstitada ja õpetama õigeid lahendusteid. Kursus peab ärgitama loovale eneseväljendusele. Tuleb väärtustada humanistlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi .

Õppesisu:
Kunsti esimese kursuse õppesisuks on kunstikultuuri ajalugu ja peamised probleemid esiajast kuni 19. sajandi lõpuni. Maailma kunsti püütakse seostada ka Eesti kunstiga.

Õpitulemused:
Seostab kunstinähtusi muude ühiskonnaelu ilmingutega. Tunneb peamisi kunstiliike. Mõistab kunsti ajaloolist arengut ja seoseid muude valdkondadega. Mõistab kunsti olemust tema eri vormides. Oskab püstitada ja lahendada loovaid ülesandeid. Oskab kunstiteoseid analüüsida.Väärtustab uuenduslikku ja keskonnahoidlikku suhtumist. Oskab valida õigeid vahendeid oma ideede väljendamiseks. Oskab kasutada ainealast terminoloogiat.


KU2 - KU2RL

Hindamine: Suuline arvestus

Eesmärgid:
Kunsti teise kursuse eesmärgiks on äratada õpilase huvi kunstimaailma paljude võimaluste vastu. Tuleb orienteeruda kunsti arenguloo põhilistes küsimustes. Peab mõistma kunsti seoseid ühiskonnaprobleemidega. Kunsti tuleb mõista tema konkreetses ajalises kontekstis. Kunst peab aitama probleeme püstitada ja õpetama õigeid lahendusteid. Kursus peab ärgitama loovale eneseväljendusele. Tuleb väärtustada humanistlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi .

Õppesisu:
Kunsti teise kursuse õppesisuks on kunstikultuuri ajalugu ja peamised probleemid 20. sajandil ja 21. sajandi algul. Maailma kunsti seostatakse ka Eesti kunstiga.

Õpitulemused:
Seostab kunstinähtusi muude ühiskonnaelu ilmingutega. Tunneb peamisi moodsa kunsti avaldumisvorme. Mõistab kunsti ajaloolist arengut ja seoseid muude valdkondadega. Mõistab kunsti olemust tema eri vormides. Oskab püstitada ja lahendada loovaid ülesandeid. Oskab kunstiteoseid analüüsida.Hindab uuenduslikku ja keskonnahoidlikku suhtumist. Oskab valida õigeid vahendeid oma ideede väljendamiseks. Oskab kasutada ainealast terminoloogiat ja analüüsida kunstiloomingut.Uuendatud: 21/10/2019