HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Inimeseõpetus" ainekavad:

IÕ - Inimeseõpetus - etiketiõpetus 1

Hindamine: Jooksev

Eesmärgid:
Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilaste sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilastes terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ning üldinimlikke väärtusi läbi kombeõpetuse, nagu ausus, austus, hoolivus, sallivus, vastutustunne ja õiglus. Lähtuvalt inimeseõpetuse üldeesmärgist keskendutakse gümnaasiumis sellele, et toetada iseseisva, ennast analüüsiva, endaga toimetuleva, teisi arvestava ja aktsepteeriva ning ennast ja teisi väärtustava inimese kujunemist seoses etiketiõpetuse kursuses omandatavate teadmiste, oskuste ning hoiakutega.

Õppesisu:
Teooria Tervitamine. Tutvustamine. Vabandamine. Komplimendid. Diktsioon ja kõne. Ametlike kirjade vormistamine ja avalduse kirjutamine. Kutsete tüübid: ametlik, poolametlik, mitteametlik. Visiit- ja nimekaart. Joogi- ja lauaetikett. Käitumine restoranis. Praktika Pidulik õhtusöök ühes Tartu linna tuntud restoranis.

Õpitulemused:
Õpilane: 1) oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitleda; 2) oskab ja teab, kuidas komplimente teha, teisi inimesi kiita ja ise neid vastu võtta ning neile vastata; 3) oskab avalikkuse ees rääkida, mõeldes samas oma väljanägemisele, maneeridele ja sõnakasutusele; 4) oskab vormistada ametlikke tekste koos sinna kuuluvate viisakusvormidega; 5) oskab koostada ametlikke, poolametlikke ja mitteametlikke kutseid; 6) oskab ja teab, mis on visiit- ja nimekaart ning kus ja kuidas neid kasutada; 7) oskab ja teab lauakombeid, istumisplaane ning erinevate maade lauakatteid; 8) oskab ja teab, kuidas käituda restoranis ja avalikus ruumis.


JO - Joonestamine

Hindamine: Jooksev

Eesmärgid:
Joonestamiskursuse eesmärgiks on anda õpilasele kogemused/teadmised jooniste koostamise ja lugemise kohta. Kursuse lõpuks oskab õpilane kolmemõõtmelisi objekte kujutada kahemõõtmelisel pinnal (paber, arvuti ekraan) - oskab lugeda jooniseid ning oskab ilmekalt joonisel kujutada enda loodud objekte/disaini/mõtteid. Lisaks taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi tehnika, disaineri ja kujundaja loova töö vastu, saab aru selle rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 2) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanelikkust, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust; 3) omab ülevaadet ruumilistest geomeetrilistest objektidest ja probleemülesannete graafilistest lahendusmeetoditest; 4) suhtub lugupidavalt kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet ja oskust ise uut luua; 5) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisel ning oma edaspidises elus.

Õppesisu:
I kursus: 1) Projektsioonide liigid. Paralleelprojektsioon. Kaldprojektsioon (aksonomeetria meetod). Ristprojektsioon ehk mituvaade (Monge'i meetod). Tsentraalprojektsioon (perspektiiv). 2) Joonise vormistamise reeglid. Jooneliigid. 3) Mõõtmete märkimine, mõõtkava. 4) Ristlõigete ja lõigete kujutamine. II kursus: Tsentraalprojektsioon ehk perspektiiv: Perspektiiv ühe ja kahe koondpunktiga. Perspektiiv kolme koondpunktiga. Moondevaba ehk kontrollitud proportsioonidega perspektiiv (pealtvaade+perspektiiv). Varjud perspektiivis. Perspektiivse kujutise tuletamise võimalused kaksvaatest. Tutvume huvitavate perspektiivi kujutamise nippidega. Ehitusjoonis: Hoone plaan ja lõige. II kursuse pearõhk: arhitektuuri, ruumiliste objektide ja vaadete kujutamine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpuks oskab õpilane kolmemõõtmelisi objekte kujutada kahemõõtmelisel pinnal (paber, arvuti ekraan) - oskab lugeda jooniseid ning oskab ilmekalt joonisel kujutada enda loodud objekte/disaini/mõtteid. Lisaks sirkli ja joonlauaga joonestamisele, oskab õpilane lihtsamaid joonised teha ka arvutiga (SketchUp ja Solid Edge).Uuendatud: 21/10/2019