HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Informaatika" ainekavad:

IF1 - Arvuti kasutamine uurimistöö vormistamisel

Hindamine: jooksev arvestus

Eesmärgid:
Toetada õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks, et ta tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes.

Õppesisu:
Uurimistöö olemus, arvuti roll uurimistöös. Töö allikatega, infootsing ja viitamine. Uurimistöö struktureerimine ja vormindammine vastavalt koolipoolsetele nõuetele.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; 2) oskab vormistada arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd.


IF2 - Arvuti kasutamine andmete kogumisel, töötlemisel ja analüüsimisel

Hindamine: jooksev arvestus

Eesmärgid:
Toetada õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks andmeid kogudes, töödeldes ja analüüsides ning uurimistulemusi esitades

Õppesisu:
Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine. Küsimustiku koostamine. Valim ja üldkogum. Andmetabel, andmete korrastamine. Ülevaade andmetest. Andmete analüüsi põhisammud. Sagedustabel. Tulp- ja sektordiagramm, histogramm. Keskmised ja hajuvusnäitajad. Erinevuste uurimine keskväärtuste, sageduste ja protsentide abil. Trendide ja seoste uurimine. Uurimistulemuste esitlemine. Uurimisaruande koostamine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) tuleb toime arvuti kasutamisega andmeid kogudes, töödeldes ja analüüsides ning uurimistulemusi esitades; 2) suudab andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara.


IFs1 - Programmeerimise alused

Hindamine: jooksev arvestus

Eesmärgid:
Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat programmeerimiskeele C++ baasil.

Õppesisu:
Kompilaatori seadistamine ja kasutamine lihtsa C++ programmi koostamiseks. C++ keele põhikonstruktsioonid (tingimuslause, tsükkel, funktsioon). Andmetüübid (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid). Konstandid ja muutujad. Operatsioonid andmetega: tehted, avaldised ja funktsioonid; omistamine. Juhusliku arvu genereerimine. Väärtuste sisestamine ekraanilt ja väljastamine ekraanile, andmete failist lugemine ja faili kirjutamine. Tingimus- ja korduslaused. Massiivid.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab esitada programmeerimise baaskonstruktsioone plokkskeemidena ja ka programmeerimiskeeles C++; 2) oskab programmides kasutada erinevaid andmetüüpe, muutujaid ning andmevahetust failidega; 3) oskab hinnata, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.


IFs2 - Arvuti kasutamine uurimistöös

Hindamine: jooksev arvestus

Eesmärgid:
Toetada õpilaste ettevalmistamist uurimistöö läbiviimiseks, et ta tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes, sh andmeid kogudes, töödeldes ja analüüsides ning uurimistulemusi esitades

Õppesisu:
Uurimistöö olemus, arvuti roll uurimistöös. Töö allikatega, infootsing ja viitamine. Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine. Andmete kogumise erinevad viisid. Küsimustiku koostamine. Valim ja üldkogum. Andmetabel, andmete korrastamine. Ülevaade andmetest. Andmete analüüsi põhisammud. Sagedustabel. Tulp- ja sektordiagramm, histogramm. Keskmised ja hajuvusnäitajad. Erinevuste uurimine keskväärtuste, sageduste ja protsentide abil. Trendide ja seoste uurimine. Uurimistulemuste esitlemine. Uurimisaruande ja esitluse koostamine. Uurimistöö struktureerimine ja vormindammine vastavalt koolipoolsetele nõuetele.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab vormistada arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd; 2) tuleb toime arvuti kasutamisega andmeid kogudes, töödeldes ja analüüsides ning uurimistulemusi esitades; 3) suudab andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara.Uuendatud: 21/10/2019