HTG ainekavad

HTG ainekavad kuni 2017


Aine "Vene keel" ainekavad:

VK1 - Mina, mu perekond ja sõbrad

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis annab võimaluse vene keeles suhelda tuttavatel teemadel, põhjendada oma seisukohti, avaldada oma arvamust, mõista kuuldud saateid, filme, videolõike, 2) tunneb huvi õpitava keele kultuuri ja tavade vastu, 3) väärtustab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, 4) on saanud piisavalt teadmisi, et edaspidi iseseisvalt keeleoskust täiendada. Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, rääkimist ning grammatiliste struktuuride kasutamist nii kirjas kui kõnes.

Õppesisu:
Teemad: Inimese iseloomuomadused, tugevad ja nõrgad küljed. Sõbrad. Perekond ja sugulased. Elurollid. Suhted sõprade ja sugulastega. Igapäevaelu (taskuraha, kodused tegemised, majapidamistehnika). Grammatika kordamine: Nimisõnade ja omadussõnade ühildumine soos, arvus. Käänamine. Pööramine. Omadussõna lühivorm ja selle kasutamine. Võrdlusastmed. Tegusõna aspektid. Käskiv kõneviis.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) kasutab õpitud sõnavara ja keelendeid 2) saab aru kuuldust, täidab kuulamisülesandeid 3) töötab grupis ja paarides, teeb kokkuvõtteid ja esitab grupi/paaristööd 4) vestleb õpitud teemade raames, jutustab endast, sõbrast, pereliikmetest ja sugulastest/tuttavatest 5) kirjutada seotud teksti õpitud teemadel 6) töötab teemakohaste tekstidega, räägib ja avaldab oma arvamust loetu põhjal


VK2 - Eesti ja maailm. Maad ja rahvad.

Hindamine: suuline arvestus

Eesmärgid:
Õpilane 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis annab võimaluse vene keeles suhelda tuttavatel teemadel, põhjendada oma seisukohti, avaldada oma arvamust, mõista kuuldud saateid, filme, videolõike, 2) tunneb huvi õpitava keele kultuuri ja tavade vastu, 3) väärtustab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, 4) on saanud piisavalt teadmisi, et edaspidi iseseisvalt keeleoskust täiendada. Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, rääkimist ning grammatiliste struktuuride kasutamist nii kirjas kui kõnes.

Õppesisu:
Teemad: Eesti kliima, taimestik, loomastik. Euroopa riigid, elanikud keeled. Euroopa loodus. Venemaa suured linnad, looduslikud paigad.Reisimine. Teejuhatamine. Minu koolitee. Grammatika: Liikumisverbid eesliidetega ja ilma. Tegusõna aspektid. Tegusõnade rektsioon. Sidesõnade ???? ???? ???????? ja asesõnade kasutamine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane 1) valdab kursuse sõnavara 2) oskab kasutada sidesõnu kes, mis, milline 3) oskab õigesti kasutada näitavaid asesõnu, liidetega ja ilma liideteta liikumisverbe 4) otsib infot tekstidest ja vene Internetist 5) oskab saadud infot edasi anda 6) oskab kasutada venekeelset klaviatuuri 7) oskab esitada küsimusi klassikaaslastele ja ise ka teiste küsimustele vastata, avaldada oma arvamust kuuldu kohta 8) oskab rääkida oma riigist, kodukohast, jutustada oma reisidest 9) valmistab esitluse ja esineb sellega arvestusel


VK3 - Kultuur ja looming

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis annab võimaluse vene keeles suhelda tuttavatel teemadel, põhjendada oma seisukohti, avaldada oma arvamust, mõista kuuldud saateid, filme, videolõike, 2) tunneb huvi õpitava keele kultuuri ja tavade vastu, 3) väärtustab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, 4) on saanud piisavalt teadmisi, et edaspidi iseseisvalt keeleoskust täiendada. Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, rääkimist ning grammatiliste struktuuride kasutamist nii kirjas kui kõnes.

Õppesisu:
Teemad: Kunst. Kunstiliigid. Maalikunst. Värvid ja nende mõju inimesele. Välimus. Riided. Maailma muuseumid. Tretjakovi galerii. Vene kunstnikud. Muusika. Televisioon. Grammatika: Kesksõnad. Kohakäänded. Klassiväline lugemine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab kasutada teemakohast sõnavara 2) oskab esineda klassikaaslaste ees ning vastata nende küsimustele 3) oskab täita kuulamisülesandeid, saab aru tunnis vaadatud video- ja filmilõikudest 4) oskab välja tuua põhiinformatsiooni klassikaaslaste ettekannetest 5) oskab kasutada kohakäändeid (eessõnadega) 6) teab, mis on kesksõna, kuidas seda moodustada, käänata ja asendada sünonüümsete konstruktsioonidega 7) omab lühiülevaadet vene kultuuritegelastest


VK4 - Tervislik eluviis

Hindamine: suuline arvestus

Eesmärgid:
Õpilane 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis annab võimaluse vene keeles suhelda tuttavatel teemadel, põhjendada oma seisukohti, avaldada oma arvamust, mõista kuuldud saateid, filme, videolõike, 2) tunneb huvi õpitava keele kultuuri ja tavade vastu, 3) väärtustab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, 4) on saanud piisavalt teadmisi, et edaspidi iseseisvalt keeleoskust täiendada. Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, rääkimist ning grammatiliste struktuuride kasutamist nii kirjas kui kõnes.

Õppesisu:
Teemad: Huvitavaid fakte inimese kehast. Inimese tervist mõjutavad faktorid. Eesti elanike tervis. Inimese eluperioodid ja tegevused erinevatel eluetappidel. Enesetunne. Tervislik eluviis. Kahjulikud harjumused. Toitumine. Ümbritseva keskkonna mõju tervisele. Säästlik eluviis. Grammatika: Põhi- ja järgarvud. Arvude käänamine. Ajamäärus. Tegusõnad.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane: 1) omandab teemakohase sõnavara 2) oskab õigesti kasutada arvsõnu koos nimisõnadega, vastata küsimusele „Millal?“, käänata arvsõnu 3) saab aru teemakohastest tekstidest 4) oskab vestelda õpitud teemade raames 5) oskab võtta intervjuud ja seda kirjalikult vormistada 6) täidab kuulamisülesandeid 7) arvestusel esineb etteastega tervisliku eluviisi teemadel


VK5 - Haridus ja töö

Hindamine: kirjalik arvestus

Eesmärgid:
Õpilane 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis annab võimaluse vene keeles suhelda tuttavatel teemadel, põhjendada oma seisukohti, avaldada oma arvamust, mõista kuuldud saateid, filme, videolõike, 2) tunneb huvi õpitava keele kultuuri ja tavade vastu, 3) väärtustab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, 4) on saanud piisavalt teadmisi, et edaspidi iseseisvalt keeleoskust täiendada. Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, rääkimist ning grammatiliste struktuuride kasutamist nii kirjas kui kõnes.

Õppesisu:
Teemad: Õppimine, õppeained. Oma kool ja traditsioonid. Elukutsevalik. Töökeskkond. Elulugu. Elukestev õpe. Õppimisvõimalusi Eestis ja mujal maailmas. Haridussüsteemid erinevates riikides. Tuntud maailma ülikoolid. Tuntud teadlased. Nobeli preemia. Grammatika: Tegusõnad: rektsioon. pööramine. Käänamine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane 1) valdab teemakohast sõnavara 2) on läbi korranud grammatika (pööramine, rektsioon, nimisõnade käänamine koos omadussõnaga, asesõnade käänamine) 3) oskab rääkida kursuse teemadel, jutustada / edasi anda saadud infot, põhjendada oma valikuid ja arvamust 4) esitada ja vastata küsimustele, teha intervjuud 5) oskab rääkida oma tulevikuplaanidest (õppimine, elukutsevalik), täidab CV-d vene keeles 6) saab hakkama keelealaste testide lahendamisega arvutis 7) omab vajalikke teadmisi ja oskusi kirjaliku arvestuse sooritamiseks


VK6 - Vestlused samovari juures

Hindamine: jooksev

Eesmärgid:
Õpilane 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis annab võimaluse vene keeles suhelda tuttavatel teemadel, põhjendada oma seisukohti, avaldada oma arvamust, mõista kuuldud saateid, filme, videolõike, 2) tunneb huvi õpitava keele kultuuri ja tavade vastu, 3) väärtustab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, 4) on saanud piisavalt teadmisi, et edaspidi iseseisvalt keeleoskust täiendada. Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, kirjutamist, rääkimist ning grammatiliste struktuuride kasutamist nii kirjas kui kõnes.

Õppesisu:
Teemad: Venemaa sümbolid. Talupere. Kaasaegne pere. Pulmakombed. Vene külalislahkus. Erinevate rahvaste külalislahkuse kombed. Vene samovar. Erinevate rahvaste saunakombed. Põgus pilk vene luulesse. Vene folkloor: tðastuðkad. Klassiväline lugemine.

Õpitulemused:
Kursuse lõpus õpilane oskab: 1) kasutada õpitud sõnavara 2) vestelda/suhelda kursuse teemade raames, esitada täpsustavaid küsimusi, avaldada oma arvamust 3) oskab kuulata ja teha kokkuvõtteid kuuldu põhjal 4) oskab töötada paaris ja grupis 5) rääkida vene, eesti ja teiste rahvaste kultuuritavadest 6) loeb vene perioodikat, teeb kokkuvõtteid ja oskab saadud infot edasi anda 7) kasutada oma teadmisi grammatikast üldjoontes õigesti nii vestlustes, kui ka kirjalike tööde tegemiselUuendatud: 21/10/2019