Eestimaa õpib ja tänab

 

ÕPPIJA ARENGU TOETAJA AUHIND 2010

Hugo Treffneri Gümnaasiumi reaalainete osakonna loodusainete töörühm 

Kooli reaalainete osakonna loodusainete töörühma kuuluvad õpetajad Saima Kaarna, Urmas Kokassaar, Eha Paabo, Anna-Liisa Jõgi, Helgi Pähno, Ülle Seevri, Siim Oks ja Madis Reemann ning õpilaste „rohelise töögrupi“ juhendaja Minea Kaplinski.

Loodusainete õpetajate töörühma liikmed mõjutavad õpilasi nende karjäärivalikutes, toetavad õpilaste loodusteaduslikku huvitegevust ning toetavad individuaalselt kõiki õpilasi võimetekohaste meetodite leidmisel loodusteaduste õppimisel.

Loodusteaduste õpetajad kasutavad õppijate sõnul väga erinevaid õpetamismeetodeid ja peavad oluliseks praktika rolli teoreetiliste teadmiste kõrval ja õpilastevahelist koostööd õppeprotsessis. Õpilaste rahuloluküsitluste tulemuste põhjal võib öelda, et HTG õpilased on loodusainete õpetusega koolis väga rahul ning hindavad väga nii õpetajate ainealast kompetentsust kui metoodilist vilumust materjali õpilasteni viimisel. Õpetajad on avatud, sõbralikud, usalduslikud ning õpilased tunnevad end loodusteaduste tundides positiivselt meelestatuna ja õppimisele orienteerituna.

Enamik HTG loodussuuna lõpetajatest on väga kindlad oma edasistes haridus- ja karjäärivalikutes ning asuvad pärast üldhariduskooli lõpetamist õppima ülikoolidesse loodus-, tehnoloogia- ja täppisteaduste erialadele või arstiteaduskonda, sellest võib järeldada, et töörühma liikmed panustavad aktiivselt Eesti teaduse ja innovatsiooni tulevikku.

Töörühm on loonud loodusteaduste alaseid õppematerjale, et õppijatel oleksid veelgi paremad ja mitmekesisemad võimalused õppimiseks.
Töörühma esitaja A. Punga on öelnud, et kaudselt mõjub töörühm positiivse eeskujuna õppeasutuse sisekliimale, näidates oma tagasihoidlikul moel kogu kollektiivile õppija arengu toetamise nimel koos töötamise olulisust. Sama aine õpetajad konsulteerivad metoodikate ja uuemate teoreetiliste teadmiste osas ning vahetavad õppematerjale, olles positiivseks eeskujuks ja koostööst tuleneva sünergia näiteks kolleegidele nii oma koolis kui teisteski õppeasutustes. Loodusainete valdkonna sees jälgitakse pidevalt ainekavade kattuvusi ning arutatakse metoodiliste lähenemiste üle ühe või teise piirteadusesse kuuluva teema õpilasteni viimisel - ikka ja ainult eesmärgiga aidata õppijal kujundada arusaadavat, loogilist ning terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti.

Loodusteaduste õpetajate töörühm mõjub kogukonnale positiivselt, kuna teeb õppija arengu toetamise nimel koostööd väga erinevate asutuste ja inimestega. Koostöö on aga kogukonna soodsa arengu aluseks. Lisaks on kõik töörühma liikmed aktiivsed õpetajaid koondavates mittetulundusühingutes ja kogukondades. Tervet Eestit mõjutab loodusteaduste õpetajate töörühm eelkõige just õppija arengu toetamise kaudu.
 
LINK: Eestimaa õpib ja tänab auhinnad 2010
 

HARIDUSE SÕBRA JA TOETAJA AUHIND 2011 

Indrek Ilomets ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi vilistlaskogu  
 
 

Vilistlaskogu on olnud koolile suurepärane partner kooli ajalugu ja vaimsust väärtustava õhkkonna loomisel ning töömotivatsiooni hoidva arengukeskkonna kujundamisel.
 
Kooli vilistlaskogu kaasabil loodud kooli muuseum ning kooli ajalugu kajastavad raamatud ja esemed on tõstnud õpilaste huvi ajaloo vastu ning võimaldavad kooliga seotud huvigruppidele ja külalistele HTG ajalugu oluliselt paremini tutvustada. Vilistlaste Ilmar Laane ja Indrek Ilometsa isiklike kingituste toel on korraldatud koolimajas esimese Eesti Vabariigi aegsete HTG lõpumärkide püsiekspositsioon. Selline terviklik märgikogu on kogu riigis ainulaadne. Vilistlaskogu esimees Indrek Ilomets on andnud kooli hoiule maali HTG vanast koolimajast Hobuse tänaval (maalitud 1933).
Vilistlaskogu tegevuse tulemusena on oluliselt paranenud kooli võimalused õpilasi ja õpetajaid tunnustada, mis on aidanud kaasa õpilaste saavutusvajaduse ja õpetajate töömotivatsiooni suurenemisele. Õpetajate töömotivatsiooni tõstmiseks ja abiturientidele heaks kasvatuslikuks eeskujuks on vilistlaskogu poolt igal aastal viimase koolikella aktusel antav õpetajapreemia. Vilistlaste toetus on aidanud õpilastel ja õpilasrühmadel oma arengupotentsiaali realiseerida ning saavutada olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel kõrgeid kohti.
Vilistlaskogu abiga oleme kaasanud kooli nooremaid vilistlasi õpilaste ettevalmistamisse ainekonkurssideks, olümpiaadideks, erinevateks võistlusteks ning erikursuste, huviringide ja "tarkusepäevade" läbiviimisse. Tänaste õpilaste sidet vilistlastega aitas kinnitada 2010. aastal korraldatud „Vilistlaste foorum“, kus abituriendid kuulasid vilistlaste ettekandeid.
 
Vilistlaskogu toetusel eksponeeritud märgikogust sündis õpilaskogu ja vilistlaskogu ühisidee vana traditsiooni taastamiseks. Käesoleva aasta lõpetanutele tehti õpilaste endi kavandite alusel üle pika aja koolimärk. Nimetatud tegevust jätkatakse kindlasti 2012. aastal.
Vilistlaskogu on oma tegevusega toetanud kooli arengukavas toodud eesmärkide saavutamist. On tugevnenud koostöö kooli hoolekogu, vilistlaskogu ja omaniku ning kolmanda sektoriga õpetajate ja õpilaste tunnustamisel ning nende arengu toetamisel. Vilistlaskogu tegevus on aidanud kujundada kooli mainet nii kogukonnas kui terves Eestis.
 
LINK: HARIDUSE SÕBER JA TOETAJA


AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA 2013 

Nominent - geograafia ja majandusõpetuse õpetaja Ülle Seevri
LINK: Eestimaa õpib ja tänab 2013 PDF
 

AASTA ÕPPIJA AUHIND 2013 

Eva - Maria Tõnson

Eva-Maria Tõnson on edukalt esindanud Eestit rahvusvahelistel õpilasvõistlustel.
Tartu Veeriku Kooli lõpetanud ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. klassis õpinguid jätkav Eva-Maria Tõnson võitis Iraanis toimunud loodusteaduste olümpiaadil pronksmedali ja Luksemburgis Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil võistkondliku kuldmedali.
SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridustöötajate Liiduga korraldas 2013. a. kolmandat korda tunnustusüritust „Eestimaa õpib ja tänab“. Tunnustusüritus toimus 5. oktoobril Tartus Vanemuise Kontserdimajas. Otseülekande laureaatide pidulikust tänamisest tegi ka Eesti Rahvusringhääling.

Tunnustusüritus on kasvanud üleriigiliseks üld- ja kutseharidustöötajate ning tublide õpilaste märkamise ja tänamise sündmuseks. Tunnustussüsteemiga "Eestimaa õpib ja tänab" ühinesid sellest aastast kutseharidus,  aasta õpetaja valimine ja rahvusvahelistel võistlustel osalenud õpilaste ning nende õpetajate ja juhendajate tunnustamine. Galal anti  auhinnad üle ka silmapaistvaimatele olümpiaadivõitjatele ning nende juhendaja(te)le.


AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA AUHIND 2014

ühiskonna- ja ajalooõpetaja Aare Ristikivi

Aare Ristikivi väärib tunnustust kui silmapaistev ühiskonnaõpetuse, ajaloo ja filosoofia õpetamise ideede genereerija, arendaja ning rakendaja Eesti gümnaasiumihariduses.
Aare Ristikivi tööd iseloomustab süsteemne, innovaatiline ja õpilasi kaasav lähenemine.

Ta on:

 • innustunud õpetaja, õpilaste vaimne suunaja ning maailmapildi kujundaja. Ergutab õpilasi diskussioonidele, seab õppeprotsessis esile õppija huvid, ärgitab õpilasi osalema olümpiaadidel ja konkurssidel;
 • teinud koostööd ERMi ja teiste Eesti muuseumidega, millest on välja kasvamas koostöölepe, mis pakub humanitaarsuuna õpilastele praktikavõimalusi muuseumides;
 • vastutab õppekava toetavate silmaringi avardavate projektide eest koolis;
 • HTG kooliajaloo muuseumi rajamise algataja;
 • kaasanud kooli ettevõtmistesse lisaks õpilastele ka vilistlasi;
 • kooli ajalooringi eestvedaja;
 • olnud juhtivates ametites Eesti Filosoofiaõpetajate Seltsis (sh filosoofiaõpetajate koondaja ja täienduskoolituste korraldaja) ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsis;
 • osalise koormusega õppejõud TÜ-s;
 • TÜ Innovatsioonikooli koordinaator;
 • pedagoogilise praktika organiseerija ja tudengite hindajana andnud suure panuse TÜ õpetajakoolituse arengusse;
 • kooli arendusjuhina kõigi rahvusvaheliste projektide koordineerija, kes kaasab õpilasi rahvusvahelistesse koolitustesse;
 • vastutab õpilaste uurimis- ja praktiliste tööde korraldusliku külje eest;
 • õpetajate täienduskoolituste lektor ja korraldaja;
 • riikliku õppekava arendaja;
 • üleriigilise ajalooolümpiaadi korraldava komisjoni liige, ühiskonnaõpetuse olümpiaadide algataja, filosoofiaolümpiaadi korraldaja ja žürii liige, vastavateemaliste artiklite autor;
 • haridusprogrammi „Avastades humanitaarõigust” Eesti-poolne koordinaator, aidanud kaasa programmi rakendamisele Eestis, sh koolitanud nii eesti- kui venekeelsete koolide õpetajaid, toimetanud õppematerjale.


Olulisim:
Aare Ristikivi on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamises euroopaliku ainekäsitluse kujundaja ja arendaja – õpetaja, keda hindavad kõrgelt nii õpilased kui kolleegid. Tema tegevus avardab ajaloo ja ühiskonnaõpetuse võimalusi nii ühe kooli kui kogu Eesti hariduse tasandil.

http://www.hm.ee/et/2014-aasta-opetaja-gala-laureaadid
ERR video

AASTA ÕPPIJA AUHIND 2016

Richard Luhtaru (endine Miina Härma Gümnaasiumi õpilane) 

Rahvusvahelise loodusteaduste olümpiaadi kuldmedal (Korea Vabariik 2015);
Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi hõbemedal (Vietnam 2015);
võistkondlik kuldmedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil 2016. aastal Tartus.

 

AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA NOMINENT 2016

Ernst Marcus Hildebrandt

Ernst Marcus on õpetaja, kes läheneb õpetavatele ainetele süsteemselt, innovaatiliselt ja õpilasi kaasavalt. Marcus toob ainetundidesse briti ja ameerika ajaloo ning kirjanduse, koos õpilastega arutletakse ühiskonnas toimuva üle. Õpetades ainetundides inglise keelt lõimunult teiste ainetega on esiplaanil õppija rahulolu, tema teadmised ja väärtused.

Marcuse õpilased on tulemuslikult esinenud erinevatel konkurssidel, sh rahvusvahelisel tasandil. Tema eestvedamisel on Hugo Treffneri Gümnaasium saanud CAE-sertifikaadi (Certificate in Advanced English) ja väga paljud Marcuse õpilased on sooritanud CAE eksami mitmete aastate vältel väga kõrgel tasemel (C1 ja C2).

Marcus õpetab õpilasi oma isikliku eeskujuga, olles elukestva õppe põhimõtete järgija. Suurepäraseks näiteks on Marcuse perfektne eesti keele oskus, mis omakorda innustab ka õpilasi hästi õppima.

Vaata Marcuse kohta tehtud videot.

 

AASTA KOOLIJUHI NOMINENT 2016 

Ott Ojaveer

HTG direktor Ott Ojaveer peab väga oluliseks suhete arendamist teiste koolidega Eestis ja väljaspool seda.

Peale pikaajalise traditsiooniga Viie Kooli Võistluse (koos Miina Härma Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga) korraldamise, on tema juhtimisel pandud alus Kolme Kooli Kohtumisele (koos Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Keskkooliga).

Põnevaid võimalusi end proovile panna ning silmaringi avardada, on õpilastele pakkunud Ott Ojaveeri juhtimisel kirjutatud rahvusvahelised projektid. Suuresti Ott Ojaveeri isiklik usaldusväärsus on toonud koolile suuri toetussummasid vilistlastelt, samuti on Ojaveeril oluline panus raha hankimisel stipendiumite jaoks andekate õpilaste toetamiseks.

Ott Ojaveeri eestvedamisel on loodud koostöövõimalusi Tartu linna kõrgkoolide ja mäluasutustega. HTG on üks Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidest. Kõik see on võimaldanud HTG õpilastel jõuda suurepäraste tulemusteni nii Eesti kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Ott Ojaveer on pööranud suurt tähelepanu kogu kollektiivi pidevale arendamisele, väärtustades arengut ja õppimist. Sümpaatset tuge kooli arengule pakub Ojaveeri arusaam, et ka häid asju saab alati edasi arendada. Ta on püüdnud sünteesida vanu ja väärtuslikke kooli traditsioone uuendusliku ja teedrajavaga.

Ojaveer on Eesti hariduselus aktiivselt tegutsenud. Ta oli aastaid Tartu koolijuhtide ühenduse eestvedaja ning üks peamisi Tartu õpetajate sügisfoorumi korraldajaid.

Ott Ojaveeri energiline ja sihikindel tegevus on väga oluliselt kaasa aidanud sellele, et HTGst on saanud igati tänapäevane, avatud ning kõrge akadeemilise tasemega õppeasutus, kus peetakse oluliseks kõigi õpilaste igakülgset arengut.

Pildid galalt 2016. Salvestus  ETV portaalis.


AASTA ÕPPIJA AUHIND 2017 

Euroopa parim õpilasfirma 2017 Festera, koosseisus Kevin Reisenbuk, Joonatan Oras, Sandra Võsaste ja Kris Robin Sirge. Noored toodavad prügikaste, mis lagundavad mikroobide, küttekeha ja ventilatsiooni abil biojäätmeid. Prügikastiga saab koduköögis lagundada biojäätmeid, kahe kuuga tekib toidujäätmetest väärtuslik huumus, mida saab kasutada näiteks ürtide kasvatamiseks.

Pildid galalt 2017. Salvestus  ETV Novaatori portaalis.
 

Uuendatud: 18/05/2024