Tunnustused

 Eestimaa õpib ja tänab 
meie õpetajate tunnustuste leht

:: Aasta õpetaja
:: Aasta tegija
:: Vilistlaskogu õpetajapreemia
:: Hea kolleeg

HTG aasta õpetajad:

2023 Age Salo
2022 Ave Külter
2021 Karin Soodla
2020 Anneli Mägi
2019 Kerli Orav-Puurand
2018 Katrin Ojaveer
2017 Kristiina Punga
2016 Ehtel Timak
2015 Marcus Hildebrandt
2014 Tiina Pluum
2013 Danica Kubi ja Aive Roots
2012 Age Salo
2011 Ülle Keerberg
2010 Anne Tartu
2009 Aare Ristikivi
2008 Saima Kaarna
2007 Ljubov Titova
2006 Toomas Jürgenstein
2005 Maia Käppa
2004 Aime Punga
2003 Madis Reemann
2002 Mall Matto
2001 Eha Paabo
2000 Hele Kiisel
1999 Helgi Tering

 

Aasta tegija

Alates 2002. aasta juunikuust valivad HTG õpetajad õppeaasta lõpus salajasel hääletusel aasta tegija. Valituks osutunud inimeste töö on õppeaasta jooksul eriti silma paistnud või on nende tegevus kooli arengut pikema aja vältel oluliselt mõjutanud. Aasta tegijaiks on valitud:

2023 Eve Paap, Uve Saar ja Heivo Kikkatalo
2022 Anett Pullerits ja Monika Piirimäe
2021 Trine Lepp ja Triin Ulst
2020 Aime Punga
2019 Ketlin Taidre ja Ott Ojaveer
2018 Heivo Kikkatalo ja Uve Saar
2017 Ülle Seevri ja Marcus Hildebrandt
2016 Eha Paabo ja Tiina Niitvägi-Hellamaa
2015 Kristiina Punga ja Saima Kaarna
2014 Katrin Ojaveer ja Aare Ristikivi
2013 Heivo Kikkatalo
2012 Anneli Mägi
2011 Anna-Liisa Jõgi
2010 vilistlaskogu juhid Indrek Ilomets ja Mart Orav
2009 Uve Saar
2008 Hele Kiisel
2007 Age Salo ja Saima Kaarna
2006 Heivo Kikkatalo
2005 Ott Ojaveer
2004 Ülle Keerberg
2003 Age Salo ja Toomas Jürgenstein
2002 Aime Punga


2023 - Eve Paap, Uve Saar ja Heivo Kikkatalo
Eve Paap on koorijuhina segakoori Anima taas viinud oma tavapärasesse hiilgusesse, 2023. a. suvel toimunud laulupeol oli koor üks aegade suurim.
Uve Saare töö tulemusena on Tantsutallad saanud auhindu ja tunnustusi mitmete aastate jooksul väga erinevatel konkurssidel nii Eestis kui välismaal, 2023. a. suvel toimunud tantsupeol osaleti kõigi kuue rühmaga.
Heivo Kikkatalo on korraldanud arvutipargi uuendamist ja paljudesse klassiruumidesse SMART tahvlite paigaldamist, olnud suureks abiks õpetajatele IT valdkonnas orienteerumisel.

2022 - Anett Pillmann ja Monika Piirimäe
Anett Pullerits on taaselustanud kooli näiteringi ja inspireerinud noori sel määral, et ükski nende esinemine üleriigilisel konkursil ei jäänud tunnustuseta, koolielu on rikkam luuleõhtute ja teatrietenduste poolest.
Monika Piirimäe on suutnud uue hingamise anda kooli raamatukogu tööle, ellu on kutsutud õpilaste ja õpetajate raamatuklubi, iga huviline saab abi uurimis- või praktilise töö juures,  tema hooleks on ka kooli tegemiste kajastamine Tartu linna Hariduse Hääles.


2021 - Trine Lepp ja Triin Ulst
Trine Lepp ja Triin Ulst viisid distantsõppe perioodidel õpilaskonna seas läbi küsitluse, mis võeti aluseks koolitöö kavandamisel ning korraldasid õpilaste nõustamise ja psühholoogilise abistamise ajal, mil tavapärane õppetöö oli viiruse leviku kõrgperioodil oluliselt häiritud. Triin Ulsti magistritöö TLÜ-s sai üleriigilisel haridusteaduslike tööde konkursil preemia. 

2020 - Aime Punga
Aime Punga korraldas õppetöö koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal parimal võimalikul moel. Juba mitmeid aastaid on A. Punga erilise tähelepanu all haridusliku erivajadusega  õpilased, kelle individuaalsust on arvesse võetud niipalju, kui võimalik.

2019 - Ketlin Taidre ja Ott Ojaveer
Ketlin Taidre on kooli sekretärina silma paistnud kohusetundliku ja hoolika tööga. Ta andis väga suure panuse kooli 135. aastapäeva õnnestumiseks, hoides suurepärases korras selle valdkonna asjaajamise.
Ott Ojaveer on koolijuhina aastaid hoolitsenud selle eest, et kõik kooli töötajad saaks turvaliselt oma tööle keskenduda, vastutanud kõikide projektide rahalise poole eest, organiseerinud õpetajate enesetäiendusi nii Eestis kui välismaal.

2018 - Uve Saar ja Heivo Kikkatalo
Uve Saare hingestatud töö tulemusena on Tantsutallad saanud auhindu mitmete aastate jooksul väga erinevatel konkurssidel nii Eestis kui välismaal. U. Saare eestvedamisel tähistasime EV 100 sünnipäeva aktusega Vanemuises ja korraldasime sünnipäevanädala koolis.
Heivo Kikkatalo eestvedamisel võtsime kasutusse õppeinfo haldussüsteemi Stuudium. Ta on kavandanud ja välja ehitanud koos HITSA-ga kooli kaasaegse arvutivõrgu, korraldanud arvutipargi uuendamist ning olnud suureks abiks õpetajatele IT valdkonnas orienteerumisel.

2017 - Ülle Seevri ja Marcus Hildebrandt. 
Ülle Seevri õpilased on mitmete aastate jooksul edukalt esinenud üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel nii majandusõpetuses kui geograafias. Ü. Seevri on korraldanud vabariigi geograafia - ja bioloogiaõpetajatele õppekäike ning läbi viinud õpilasvõistlusi. Õpilasfirma "Festera" võitis 2017. a. Euroopa parima õpilasfirma tiitli.
Marcus Hildebrandti õpilased osalesid edukalt rahvusvahelisel konkursil „Best in English“. M. Hildebrandt teeb aktiivselt koostööd Briti ja USA saatkondadega ning Tartu Ülikooliga, kutsudes tundidesse välislektoreid. Koostöös USA saatkonnaga külastati õpilastega 2017. a. kevadel USA sõjalaeva. M. Hildebrandt korraldas koolis 2016. a. Shakespeare'i päeva ja 2017. a. Harry Potteri päeva.

2016 – Tiina Niitvägi-Hellamaa ja Eha Paabo.
Tiina Niitvägi-Hellamaa juhib Erasmus+ õpilasvahetusprojekti, tänu millele on kujunenud head suhted mitme kooliga üle Euroopa ning õpilased on saanud panna end proovile multikultuurses keskkonnas. T. Niitvägi - Hellamaa on väga entusiastlikult propageerinud koolis prantsuse keele õppimist, mille tulemusena on paljud tema õpilased sooritanud edukalt prantsuse keele rahvusvahelise DELF eksami. 
Eha Paabo õpilased on väga paljude aastate jooksul esinenud silmapaistvalt keemiaolümpiaadidel ja -viktoriinidel ning viie kooli võistlusel. 2016. a. saavutasid E. Paabo õpilased esikoha õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. 

2015 – Saima Kaarna ja Kristiina Punga õpilased on olnud edukad ainealastel konkurssidel. Saima Kaarna on aastaid olnud kooli loodussuuna eestvedaja, tema õlgadel on olnud välipraktikumide organiseerimine ja läbi viimine, ta on kirjutanud aastaid edukaid rahataotlusi Keskkonnainvesteeringute Keskusele, millest on finantseeritud õpilaste õpperetki ning muid suunda toetavaid tegevusi.
Kristiina Punga algatusel toimuvad koolis Imelise Ajaloo viktoriinid, ta valmistab õpilasi ette nii ajaloo kui lingvistika konkurssideks. Õpilaste poolt on väga positiivse vastuvõtu saanud tema organiseeritud ühikülastused Eesti filmide linastustele ("1944", "Risttuules" jne).

2014 – Katrin Ojaveer ja Aare Ristikivi, kes mõlemad on andnud tugeva panuse kooli arengusse.
Katrin Ojaveer on aidanud kaasajastada kooli inglise keele õpet ning olnud eestvedajaks rahvusvahelistele Comeniuse projektidele, tänu millele on kujunenud head suhted mitme kooliga üle Euroopa ning õpilased on saanud panna end proovile multikultuurses keskkonnas. K. Ojaveere õpilased on saavutanud häid tulemusi erinevatel konkurssidel.
Aare Ristikivi koordineerimisel arendati välja kooli uurimis- ja praktiliste tööde süsteem.

2013 - Heivo Kikkatalo, kes töötas välja kooli õppesüsteemile sobiva e-kooli veebirakenduse. Ta on korraldanud IKT valdkonna seadmete uuendamist ja süsteemide arendamist ning osutanud õpetajatele IKT valdkonnas hindamatut abi.

2012 - Anneli Mägi, kelle eestvedamisel arendati välja koolile sobiv Moodle'i keskkond, mis toetab HTG õppetöö korraldust. A. Mägi on mitme aasta jooksul juhendanud ja aidanud õpetajaid e-keskkondade kasutamisel õppetöös ning viinud õpilastele läbi infopädevuse valikkursust. 

2011 - Anna-Liisa Jõgi, kes on kooli arendusjuhina korraldanud hästi koostööd kõrgkoolidega, koostanud ja analüüsinud õpilastele suunatud küsimustikke, juhtinud koolisiseseid töögruppe, aidanud kaasa e-õppe laiemaks rakendamiseks ning oskuslikult sõnastanud erinevaid (projekti)taotlusi. Märkimisväärne on Anna-Liisa Jõgi töö üleriigilise inimeseõpetuse aineliidu liikmena nii uue riikliku õppekava väljatöötamisel kui inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi peakorraldajana. 

2010 - Indrek Ilomets ja Mart Orav on tulihingelised kooli vilistlaskogu juhid. I. Ilomets annab alates 2004. aastast välja õpetaja 10 000 kroonist elutööpreemiat. I. Ilomets ja M. Orav on kirjastanud ja jäädvustanud kooli ajalugu: andnud välja "Treffoonia toimetised I", toetanud kooli kogumiku "Õpime elu jaoks" kirjastamisel. Samuti on nad pidanud lõpuaktustel raamatuga meeles kooli medaliga lõpetanuid. 

2009 - Uve Saar kavandas kooli 125. aastapäeva üritused ja viis need edukalt ellu: koostas kooli ajalugu kajastava kogumiku "Õpime elu jaoks", koordineeris kooli muuseumi loomist. U. Saare juhitavale tantsuansamblile Tantsutallad omistati kõrgeim kategooria. 

2008 - Hele Kiisel, kelle õpilased on saanud aineolümpiaadidel suurepäraseid tulemusi, kes on hoidnud elavana koostööd Uppsala sõpruskooliga Fyrisskolan ning kelle korraldatud teatrikülastused on muutunud traditsiooniks ja mõjutanud aastate jooksul õpilaste suhtumist teatrikunsti. H. Kiisel on kaasanud aktiivselt õppetöö süvendatud läbiviimisse vilistlasi ning korraldanud õpilaste silmaringi laiendavaid tarkusepäevi. 

2007 - Saima Kaarna ja Age Salo.
Saima Kaarna on väga hästi valmistanud õpilasi ette aineolümpiaadideks, juhtinud kooliarenduse töörühma ning kirjutanud rahataotlusi kooli õppekava praktilisemaks elluviimiseks ning kooli traditsioonide hoidmiseks.
Age Salo juhendatud ajalehering oli väga heal tasemel. 2007. aastal tunnustati Miilangut vabariiklikul kooliajalehtede konkursil esikohaga ning Hansapanga poolt välja antud preemiaga.

2006 - Heivo Kikkatalo, kes töötas välja kooli IKT arengukava ning jälgis selle täitmist. Ta on arendanud kooli arvutisüsteemi, korraldanud arvutipargi uuendamist ja täiendamist ning nõustanud õpetajaid e-keskkondades orienteerumisel. 

2005 - Ott Ojaveer, kelle suurepärase töö tulemusena ning tänu koostööle haridus-ja teadusministeeriumiga sai kool koolitusloa. O. Ojaveer on loonud kollektiivile väga mitmel eri tasandil arenemisvõimalusi ning seisnud hea HTG mõju eest Eesti hariduspoliitikale

2004 - Ülle Keerberg, kes valmistas ette kooli 120. aastapäeva ürituste meeldejääva kontserdi ning kes on aastaid hoidnud kooli segakoori Anima silmapaistvalt kõrgel tasemel. 

2003 - Age Salo ja Toomas Jürgenstein, kes on seisnud humanitaarsuuna õppekava arengu eest, töötanud välja humanitaarsuuna praktikasüsteemi ning hoolitsenud kolme kooli kohtumise traditsiooni kestmise eest. 

2002 - Aime Punga, kes korraldas erakordselt hästi õppetööd koolile rasketel aegadel, mil õppetöö toimus Tartu linna eri paigus. A. Punga arendab pidevalt koolisüsteemi ning töötab välja sisukaid ja kvaliteetseid koolikorraldust toetavaid dokumente. 

Üles


Vilistlaskogu õpetajapreemia

Alates 2004. aastast annab vilistlaskogu välja preemiat, mis määratakse igal aastal ühele väga austusväärsele õpetajale, kes on jätnud oma õpetusega sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel.

Preemia on pälvinud:

2024 Aare Ristikivi
2023 Tiina Pluum
2022 Kristiina Punga
2021 Ülle Seevri
2020 Ülle Hüva
2019 Helgi Pähno
2018 Ljubov Titova
2017 Anneli Saarva
2016 Uve Saar
2015 Priit Parisoo
2014 Toomas Jürgenstein
2013 Mall Matto
2012 Külli Rootsi
2011 Hele Kiisel
2010 Priidu Beier
2009 Eha Paabo
2008 Ülle Keerberg
2007 Madis Reemann
2006 Helgi Tering
2005 Maia Käppa
2004 Märt Kask

Preemia rahastajate mimekiri on leitav lehel "Vilistlaskogu".

Üles

Hea Kolleeg

8. märtsil 2004. aastal algatasime koolis uue traditsiooni, hakates enamasti kord perioodis edasi andma Hea Kolleegi taldrikut.
Oma igapäevatöös ei pruugi me alati märgata, kui imeliste inimeste keskel tegelikult töötame. Selleks et natukenegi õppida vaatama ja hindama inimesi meie ümber, saigi see tore traditsioon loodud. Loosi tahtel valis esimesena hea kolleegi Ülli Roostoja.

Hea Kolleegi tiitli on pälvinud:   

2023/24 IV Ehtel Timak
2023/24 III Raimond Lepiste
2023/24 II Anneli Mägi
2023/24 I Triin Ulst

2022/23 III Madli Nuut
2022/23 II Ott Ojaveer
2022/23 I Aime Punga

2021/22 II Doris Kristina Raave 
2021/22 I Sandra Sagar

2020/21 II Eha Paabo
2020/21 I Joana Jõgela

2019/20 III Aive Roots
2019/20 II Katrin Ojaveer
2019/20 I Triin Ulst

2018/19 V Trine Uusen
2018/19 IV Margit Augla
2018/19 III  Jaanika Saarepuu
2018/19 II  Tiina Pluum
2018/19 I  Monika Piirimäe

2017/18 V Karin Soodla
2017/18 IV Maris Põkka
2017/18 III Heivo Kikkatalo
2017/18 II Aimar Poom
2017/18 I Aare Ristikivi

2016/17 IV Aime Punga
2016/17 III Helgi Pähno
2016/17 II Eha Paabo
2016/17 I Anneli Saarva

2015/16 V Tiina Pluum
2015/16 IV Ave Rikas
2015/16 III Tiina Niitvägi-Hellamaa
2015/16 II Ketlin Taidre
2015/16 I Aime Punga

2014/15 IV Liisa Tepp
2014/15 III Karin Soodla
2014/15 II Kristiina Punga
2014/15 I Triin Ulst

2013/14 IV Helen Köhler
2013/14 III Erika Hunt
2013/14 II Ülli Roostoja
2013/14 I Marcus Hildebrandt

2012/13 IV Jaan Paaver
2012/13 III Madis Reemann
2012/13 II Ehtel Timak
2012/13 I Kerli Orav-Puurand

2011/12 V Uve Saar
2011/12 IV Siim Oks
2011/12 III Heivo Kikkatalo
2011/12 II Priit Parisoo
2011/12 I Hando Tinni

2010/11 V Ott Ojaveer
2010/11 IV Liile Jõgi
2010/11 III Hele Kiisel
2010/11 II Ljubov Titova
2010/11 I Anneli Mägi

2009/10 V Ketlin Taidre
2009/10 IV Marcus Hildebrandt
2009/10 III Katrin Ojaveer
2009/10 II Danica Kubi
2009/10 I Olga Titova

2008/09 V Aime Punga
2008/09 IV Merille Hommik
2008/09 III Uve Saar
2008/09 II Olga Kornilova
2008/09 I Mall Matto

2007/08 V Aare Ristikivi
2007/08 IV Tiina Pluum
2007/08 III Ülle Hüva
2007/08 II Age Salo
2007/08 I Helgi Tering

2006/07 V Anna-Liisa Jõgi
2006/07 IV Toomas Jürgenstein
2006/07 III Märt Kask
2006/07 II Maia Käppa
2006/07 I Priidu Beier

2005/06 V Ülle Keerberg
2005/06 IV Anneli Saarva
2005/06 III Priit Parisoo
2005/06 II Aive Roots
2005/06 I Heivo Kikkatalo

2004/05 V Kristiina Punga
2004/05 IV Maia Käppa
2004/05 III Saima Kaarna
2004/05 II Ülle Seevri
2004/05 I Külli Rootsi

Üles

 

Viimati muudetud: 
2024-04-26 11:16