Kooli tutvustus

Õppimine Hugo Treffneri Gümnaasiumis

Iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning nende eest vastutada on haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus. Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega tänapäevases õpikeskkonnas. Olulisel kohal on iseseisev töö ning õppetööd toetavad praktikumid ja õppekäigud.

Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset õppeainet. Õppetööd korraldades on kool lähtunud soovist vähendada samal ajal õpitavaid aineid, jätta teadmiste omandamiseks rohkem aega ning vähendada teadmiste kontrollimisele kuluvat aega. See annab õpilasele enam võimalusi huvialadega tegelemiseks ning kaasõpilastega suhtlemiseks. Kool pakub mitmesuguseid huviringe ja toetab õpilaste omaalgatuslikke huvirühmi. Üheskoos tegutseda võimaldavad ka ööakadeemiad, koolileht Miilang, kirjandusklubi, klassiekskursioonid ning traditsioonilised üritused, nagu rebaste päev, sügispiknik, kooli aastapäeva ball, spordipäev jm.

Õppekorraldus

Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75-minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel mitmeid võimalusi tegeleda hobidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist. 2023/24. õppeaastal on õpilasel võimalus alustada uue B-võõrkeele õppimist kooli pakutavast loetelust. Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa ja prantsuse keeles (aastati võivad võimalused varieeruda). Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid.

Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida 10. klassi astudes, kas soovib õppida matemaatikat kitsa või laia programmi järgi. Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on samuti saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab niisiis valida humanitaar-, loodus- ja reaalsuuna vahel. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riikliku õppekava ettenähtud gümnaasiumikursused, kooli lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase enda valitud vabaainete kursused. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka muudes õppeasutustes läbitud kursusi, kui need mahu ja teemade poolest õppekavaga sobivad, ning kooli huviringides osalemist.

Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii loodus-, humanitaar- kui ka reaalainetes.

  • Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Õppetöös on väga tähtsad praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini erialadel.
  • Humanitaarsuunas saab õpilane sügavamad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab uue, kolmanda võõrkeelena prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes. Humanitaarsuuna mitmekülgne õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult – paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiinis või infotehnoloogias.
  • Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG ja Tartu Ülikooli laborites suunavad mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile paljudel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused kõrgkoolides õpingute jätkamiseks erialadel, mis eeldavad häid teadmisi reaalainetes.

Kohustuslike kursuste kõrval on võimalik teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaainekursusel, millele saab registreeruda õppeaasta alguses. Lisaks ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse kursustel (nt „Kaugete maade lood“ ning „Inimene ja õigus“), fotograafia-, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia- ning terviseõpetuse ja esmaabikursusel, kodukeemia-, majandusõppe-, 3D-printimise, riigikaitse-, robootika-, usundiõpetuse ning paljudel teistel huvipakkuvatel kursustel. Lisaks teeb kool koostööd Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja VOCO-ga, kes pakuvad oma kursusi.

Kooli tugisüsteemid

Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase elus väga palju muudatusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTG-s esimesel koolisügisel ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus 10. klassi I poolaastal põhikooli teadmisi kinnistada eesti keele, inglise keele, matemaatika või keemia lisakursustel.

Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassikursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.
Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti ja inglise keeles; kõrgkooliõpingute toetamiseks pakub füüsika, bioloogia ja keemia lisakursusi.
Koolis töötavad õpilasnõustaja, psühholoog ning kooliõde, kes jälgivad õpilaste füüsilist ning vaimset tervist, toetavad efektiivsete õpitehnikate ja    -oskuste omandamisel, aitavad aega tõhusalt planeerida ning kuulavad probleemide korral.

HTG traditsioonid

Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H. Treffneri ausamba juures; sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased; viie ja kolme kooli sõpruskohtumised; tihe koostöö kõrgkoolidega; kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega; ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö.

Huviharidus

Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes huviringis. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides. Roheliste ringiga liitudes saab osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja muust, mis laiendab silmaringi loodusest ja toetab rohelist mõtteviisi. Lisaks traditsioonilistele tegevustele saab õpilane ise algatada ettevõtmisi, mis pakuvad endale huvi ja toetavad kaasõpilaste arengut.
Korraldatud üritused jms on võimalik vormistada uurimis- või praktilise tööna. Kooli ajalehe Miilang toimetuses ja kooli sotsiaalmeedia töögrupis osaledes saab kaasa aidata koolielu põnevate sündmuste jäädvustamisel. Õpilaste kirjandusklubi võimaldab sisukaid mõttevahetusi õpilaste endi valitud kirjandusteoste üle.

Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpallitreeningud ning koolimaja keldris asuvas petangisaalis saab koos teiste huvilistega kätt harjutada.

Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Laulu- või tantsupeol esinemisele järgnevat tunnet ei ole võimalik kirjeldada – sellest peab ise osa saama!

Võimalust koolis toimuvas kaasa rääkida ja kooli arengusse panustada pakub HTG õpilaskogu, mis osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskoguga liitumine on suurepärane võimalus arendada organiseerimis-, koostöö- ja juhtimisoskust.

Õppetööd toetab kooli väga hea koostöö vilistlaskonnaga ja seda esindava vilistlaskoguga. Vilistlaskonda kuulub kümneid oma erialal nii Eestis kui ka mujal maailmas tunnustatud tippspetsialiste. Õpilastel on võimalik kandideerida Mauruse stipendiumile või saada stipendium viie kooli võistlusel eduka esinemise eest.
 

Vastuvõtt

Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsetega.
Lisainfo leiab kooli kodulehelt.

 

Direktori pöördumine uute õpilaste poole

Kool on asutatud 1883. a poeglaste erakoolina. Iseseisvuseelsel perioodil õppis Hugo Treffneri koolis märkimisväärne osa tulevase Eesti Vabariigi võrsuvast haritlaskonnast. Iga uus lend treffneriste on oma tegevusega lisanud HTG küpsustunnistusele soliidsust ja kaalukust.

Järgime Hugo Treffneri põhimõtteid, et panna koolis alus sõltumatu ja avara mõistusega inimese arengule. Meie kooli uksed on lahti uutele, edasiviivatele ideedele.

Vaimne iseseisvus, oskus õppida, valikuid teha ja nende eest vastutada on praegusel sajandil edukuse eelduseks. Treffoonias on õppimisele ja õpetamisele alati kõrged nõuded olnud, see on taganud enamikule treffneristidest juurdepääsu kõrgharidusele.
Siin saad arendada oma võimeid ja suunata õpinguid nende ainete kaudu, mis sulle enim huvi pakuvad. Seda kõike toetab koostööle orienteeritud õpetajaskond ning tänapäevane õpikeskkond.

Meie kooli pääsemiseks pead olema edukalt lõpetanud põhikooli ning sul peab olema tõsine tahe ja valmidus oma õpinguid jätkata.

Ott Ojaveer
Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor

 

Uuendatud: 16/02/2023