Vastuvõtuinfo

 

Vastuvõtt


Ühiskatsete testide tulemused avaldatakse 29. aprillil

Lähtudes registreerimisel märgitud kooli eelistusest, testide tulemustest ning 9. klassi tunnistuse väljavõttest saadab kool 29. aprillil 2021.a. kell 16:00 teate vestlusele kutsumise kohta ja avaldatakse ka ühiskatse infosüsteemis kõikide õpilaskandidaatide testide tulemused.

Kooli saab astuda sooritades e-testid  Tartu gümnaasiumite ühiskatsed.

Soovides jätkata pärast põhikooli lõpetamist õpinguid Hugo Treffneri Gümnaasiumis registreeru 22.03. – 05.04.2021.a. Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu Tartu gümnaasiumite ühiskatsetele (loe ka: Hugo Treffeneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2021. aastal).

Ühiskatsed toimuvad 16.04.2021.a. kell 10.00 – 13.15.

Soovides õppima asuda Hugo Treffneri Gümnaasiumisse tuleb registreerimisel märkida soovitav
õppesuund – humanitaar-, loodus- või reaalsuund ning kandideerides sooritada

 • humanitaarsuunda eesti keele ja matemaatika test;
 • loodussuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti bioloogia-keemia osa;
 • reaalsuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti füüsika osa.
  Testide koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest, ainekavadest ning õpitulemustest.

Lähtudes testide tulemustest võib kool pakkuda õpilaskandidaadile vestlusvoorus ühiskatsete infosüsteemis valitud õppesuunast erinevat õppesuunda.

16. aprillil 2021.a. sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase poolt valitud kohas.

 • matemaatika test kell 10:00 – 11:00
 • eesti keele test kell 11:15 – 12:15
 • loodusainete test kell 12:30 – 13:30

Loe ka - Gümnaasiumi e-sisseastumistest koolidele 2021 


Üleriigilisele aineolümpiaadile 8. või 9. klassis kutsutud või olümpiaadil osalenud õpilastel on võimalus kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumisse vestluse põhjal, sisseastumistest sooritamata.

E-testidest vabastuse saamiseks peab õpilane registreerima end Tartu ühiskatsete infosüsteemis 22. märtsist kuni 5. aprillini 2021.a.

Olümpiaadide lõppvoorudes kutsumist/osalemist arvestatakse järgmiselt:

 • humanitaarsuund - ajalugu, eesti keel, lingvistika, geograafia või matemaatika;
 • loodussuund - bioloogia, füüsika, keemia, loodusteaduste olümpiaad või matemaatika;
 • reaalsuund - füüsika, informaatika, keemia või matemaatika.

E-testidest ei saa taotleda vabastust, kui olümpiaadile kutsuti või seal osaleti uurimistööga. Testidest vabastatud õpilasele märgitakse testide tulemuseks maksimaalsed punktid.

Kui õpilane ei saa kooli otsuse põhjal võimalust asuda sisseastumiskatseteta õppima soovitud õppesuunas, tuleb tal sooritada ainetestid.

Kool saadab testidest vabastamise kohta e-kirja teel teate hiljemalt 12. aprillil 2021.a.

16. aprilliks 2021.a. tuleb kandideerijal saata Tartu ühiskatsete infosüsteemis kõikidele koolidele, kuhu ta kandideerib, sõnumina oma 9. klassi tunnistuse elektrooniline väljavõte, millel kajastuvad 9. klassi poolaasta, trimestri või veerandihinded.

Lähtudes registreerimisel märgitud kooli eelistusest, testide tulemustest ning 9. klassi tunnistuse väljavõttest saadab kool 29. aprillil 2021.a. kell 16:00 teate vestlusele kutsumise kohta ja avaldatakse ka testide tulemused.
Vestlusele tuleb kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart). Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, motiveeritus ning kooli valiku põhjused.

29. aprillil saadab kool teate vestlusele kutsumise kohta õpilasele, kes on kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena valinud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õpilasele, kelle esimene eelistus on HTG, ka täpse vestluse aja.

Teise eelistusena HTG valinutele saadetakse täpse vestluse aja teade 6. mail ning kolmanda ja neljanda eelistuse valinutele 13. mail 2021.a.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase poolt märgitud kooli eelistusele:

 • 3.−7. mai 2021 õpilane on märkinud HTG esimese eelistusena;
 • 10.−14. mai 2021 õpilane on märkinud HTG teise eelistusena;
 • 17.–21. mai 2021 õpilane on märkinud HTG kolmanda või neljanda eelistusena.

E-testidest vabastatud kandideerijaid võib kool kutsuda vestlusele 26. – 30. aprillini 2021.a.

Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor hiljemalt 25. mail 2021.a. vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kandideerija kooli eelistusest, testide, 9. klassi tunnistuse väljavõtte ja vestluse tulemustest.

Hiljemalt 28. mail 2021.a. tuleb õpilasel Tartu ühiskatsete infosüsteemis kinnitada Hugo Treffneri Gümnaasiumis õppima asumise soov.

Kui pärast 28. maid selgub, et õpilaskandidaatide nimekirjas on tekkinud vabad kohad, saadab kool teate õpilaskandidaadiks arvamise kohta varunimekirjas olevale õpilasele.

Õpilaskandidaat arvatakse õpilaste nimekirja pärast põhikooli lõpetamist lõputunnistuse ja avalduse alusel.

vaata ka: 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused 2021. aastal
Tartu ühiskatsete korraldamise kord 2021. aastal - Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium
HTG lahtiste uste päeva info ja salvestus Zoomist 12. märtsil

Küsimuste korral kirjuta sisseastumine@htg.tartu.ee

 

Head 9. klasside õpilased!

Koolist

Vaimne iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning vastutada nende eest on oma haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus. Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas. Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele.

Õppeaasta planeerimisel on kool lähtunud soovist vähendada samaaegselt õpitavaid õppeaineid, suurendada teadmiste omandamise aega ning vähendada teadmiste kontrollimiseks kuluvat aega.

Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75e minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset erinevat õppeainet. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

Õppesuunad
Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab valida humanitaar-, loodus- ja reaalsuuna. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riikliku õppekava poolt kõikidele gümnaasiumitele ettenähtud kursused, kooli poolt lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase poolt vabalt valitud vabaainete kursused. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka Tartu Ülikooli Teaduskoolis ja Heino Elleri Muusikakoolis läbitud kursusi.

Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii humanitaar-, loodus- kui ka reaalainetes.

 • Humanitaarsuunas saab õpilane sügavad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes. Humanitaarsuuna laiapõhjaline õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult – paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiini või IT alal.
 • Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Väga tähtsad on õppetöös praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas.
 • Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG ja Tartu Ülikooli laborites suunavad tema mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile väga mitmetel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgkoolides reaalteadmisi nõutavatel erialadel.

Võõrkeelte õpetamine

Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist. Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja vene keeles. Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse, rootsi ja saksa keele õppimist.

Matemaatika kitsas ja lai programm

Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida 10. klassi astudes, kas soovib õppida matemaatikat kitsa või laia programmi järgi. Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Vabaainete kursused
Kohustuslike kursuste kõrval saab teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses. Lisaks hispaania, ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda erinevatel ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursustel (nt Kaugete maade lood ning Inimene ja õigus), fotograafia, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia ning tervise ja esmaabi kursustel, kodukeemia, majandusõppe, 3D-printimise, riigikaitse, robootika, usundiõpetuse ja koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega veebidisaini kursusel ning mitmetel teistel huvi pakkuvatel kursustel.

Tugisüsteemid

Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase jaoks väga palju muutusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTGs esimesel koolisügisel mitmeid ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus 10. klassi I poolaastal põhikooli teadmisi kinnistada eesti keele, matemaatika või keemia lisakursustel.

Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.

Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

Kooli traditsioonid

Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H. Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö.

Huviharidus
Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides. Rohelistega ringiga liitudes saad Sa osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja kõigest muust, mis laiendab Su silmaringi loodusest ja rohelisest mõtteviisist. Lisaks juba traditsioonilistele tegevustele saad Sa ka ise algatada huvitavaid ettevõtmisi, mis pakuvad Sulle huvi ja toetavad kaasõpilaste arengut. Kooli ajalehe Miilang ja almanahhi Sulesepad toimetuse töös osaledes saad kaasa aidata koolielu kajastavate põnevate sündmuste jäädvustamisel.

Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud, Sul on võimalus koolimaja keldris asuvas petankisaalis koos teiste huvilistega kätt harjutada.

Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Laulu- või tantsupeol esinemisele järgnevat tunnet ei ole võimalik kirjeldada – sellest peab ise osa saama!

Õpilaskogu

HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö-,  juhtimis- ja organiseerimisoskusi.

Uuendatud: 26/04/2021