Vastuvõtuinfo

Tartu gümnaasiumide ühiskatsete testid toimuvad sel aastal e-testidena. Testide toimumise aeg on 18. mai kell 10.00 ja need tehakse kodus. E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning nende tegemiseks on aega kaks astronoomilist tundi. Testid sooritatakse Eksamite infosüsteemis EIS, vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu. Umbes nädal enne katsete päeva avalikustatakse kandidaatidele keskkonnaga tutvumiseks näidistest. Järelkatseid sel aastal ei toimu. Erisuste tekkimisel palume pöörduda 1. eelistuse kooli poole. 
 
Katsete toimumise ajaks on õpilaskandidaadil vaja saata kõigile gümnaasiumidele, kuhu ta kandideerib, Tartu ühiskatsete infosüsteemis elektrooniline väljavõte oma 9. klassi õpitulemustest. Selle täpne vorm on täpsustamisel ja info saadetakse kandidaatidele lähiajal. Vestluste toimumise aja ja korra teatab iga gümnaasium ise.
https://www.tartu.ee/et/parast-pohikooli#uhiskatsed-

 

Tartu ühiskatsete korraldamise kord !uuendatud
HTG õpilaste vastuvõtu tingimused

Head sisseastujad!
Palun lugege ühiskatsete korda väga tähelepanelikult, sest seal mitmeid olulisi muutusi ja nõudeid, nt. p 5.1, mis ütleb, et isikutuvastuseks peab õpilasel olema veebikaamera ja ID-kaart või pass

ÜHISKATSETE linkTartu ühiskatsete kuupäevad 2020 (ajakavas on muutused!)

16.03.-06.04.2020 toimub katsetele registreerumine
     27.-30. aprill - ajutine lisaregistreerumine

18.05.2020 kell 10 sisseastumise E-testid ja need tehakse kodus
1.06-19.06 toimuvad vestlused kas videosilla teel või koolimajas, üleriigilisel aineolümpiaadil osalenud või osalema kutsutud kandideerija võib kool kutsuda vestlusele
25.–29. mail

17.04.2020 kell 12.00-15.00 sisseastumiskatsed (loe ka: Testide sisututvustus)
30.04.2020 (lisaks 07.05 ja 14.05) teatakse kandideerijatele vestluste ajad / vestlusele kutsumine
04.05.-22.05.2020 toimuvad vestlused
hiljemalt 26.05.2020 annavad koolid teada õpilaskandidaadiks arvamisest
hiljemalt 29.05.2020 teatab õpilane otsuse õpingute alustamise kohta valitud koolis

 
!! Õpilased, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud aineolümpiaadi üleriigilisse lõppvooru, võivad taotleda testide sooritamisest vabastamist

Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal avatavatesse 10. klassidesse võetakse vastu kuni 180 õpilast.
Humanitaar- ja reaalsuunda kuni 72 õpilast ning loodussuunda kuni 36 õpilast. Humanitaar- ja reaalsuuna klassid komplekteeritakse võõrkeelte õppimisest lähtuvalt ning arvestatakse ka neidude ja noormeeste arvu.
 
17. aprillil 2020. aastal algusega kell 12:00 korraldavad Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse astumiseks ühiskatsed.
 
Katsetele saab registreeruda Tartu ühiskatsete infosüsteemis 16. märtsist kuni 6. aprillini 2020. a. Enne registreerumist soovitame kindlasti tutvuda viie kooli ühiskatsete korraldamise korraga.
Ühiskatsete testid viiakse läbi kõigis viies koolis samaaegselt. Registreerudes saab õpilane endale isikliku kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium) ja salasõna Tartu ühiskatsete infosüsteemi sisenemiseks. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.
Tulles sooritama kirjalikke teste,  tuleb kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid.
Ühiskatsetel saab sooritada järgmiste ainete kirjalikud testid: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel.
Soovides õppima asuda Hugo Treffneri Gümnaasiumisse tuleb registreerumisel märkida soovitav õppesuund – humanitaar-, loodus- või reaalsuund ning 17. aprillil sooritada kandideerides

  • humanitaarsuunda eesti keele ja matemaatika test;
  • loodussuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti bioloogia-keemia osa;
  • reaalsuunda eesti keele, matemaatika ja loodustesti füüsika osa.

Inglise keele testi tulemusi Hugo Treffneri Gümnaasium ei arvesta.
Lähtudes testide tulemustest võib kool pakkuda õpilaskandidaadile vestlusvoorus ühiskatsete süsteemis valitud õppesuunast erinevat õppesuunda.

Üleriigilistel  aineolümpiaadidel osalenutele

Üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud õpilastel on võimalusi kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumisse vestluse põhjal, sisseastumiskatseid sooritamata.
Kirjalikest testidest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima Tartu ühiskatsete infosüsteemis 16.märtsist kuni 6. aprillini 2020. a.
Hugo Treffneri Gümnaasiumisse kandideerimisel arvestatakse olümpiaadide lõppvoorus osalemist järgmiselt:
humanitaarsuund - ajalugu, eesti keel, lingvistika, geograafia või matemaatika;
loodussuund - bioloogia, füüsika, keemia, loodusteaduste olümpiaad või matemaatika;
reaalsuund - füüsika, informaatika, keemia või matemaatika olümpiaad.
 
Kirjalike testide sooritamisest vabastatud õpilasele märgitakse testide tulemuseks maksimaalsed punktid.
Kui õpilane on 8. klassis osalenud või käesoleval õppeaastail kutsutud üleriigilise aineolümpiaadi lõppvooru, kuid kooli otsuse põhjal ei saa võimalust sisseastumiskatseteta õppima asuda soovitud õppesuunas, siis tuleb tal sooritada ainetestid.
 
Kool saadab e-kirja teel Tartu ühiskatsete infosüsteemis õpilasele teate kirjalikest testidest vabastamise ja vestlusele kutsumise kohta hiljemalt 13. aprillil 2020. a.

Vestlused

Lähtudes õpilaskandidaadi märgitud kooli eelistusest ja kirjalike testide tulemustest kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele, kuhu tuleb kaasa võtta lisaks pildiga dokumendile (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ka 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-koolist.
Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid, tema kooli valiku põhjused ning motiveeritus.
30. aprilli 2020. a saadab kool teate vestlusele kutsumise kohta õpilastele, kes on kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena valinud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õpilasele, kelle esimene eelistus on Hugo Treffneri Gümnaasium, ka täpse vestluse aja.
Teise eelistusena Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinutele saadetakse täpse vestluse aja teade 7. mail ja kolmanda ning neljanda eelistuse valinutele 14. mail.
Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
04.−08. maini 2020. a. (õpilane on märkinud HTG esimese eelistusena),
11.−18. maini 2020. a.(õpilane on märkinud HTG teise eelistusena) ning
18. − 22. maini 2020. a. (õpilane on märkinud HTG kolmanda või neljanda eelistusena).

 
Otsuse Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul lähtudes kooli eelistusest ning testide ja vestluse tulemustest, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus.
Õpilasekandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.
 

 

Uuendatud: 30/04/2020