Testide sisud

Eesti keel 
Inglise keel 
Matemaatika 
Loodusained 

Tartu gümnaasiumite 10. klasside sisseastumiskatsete testid 

Eesti keele test

vaata: näidisülesanne
Eesti keele testi koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest, eesti keele ainekavast ning õpitulemustest.

10. klassi sisseastumistest hõlmab järgnevaid teemasid:
1) oma- ja võõrsõnaortograafia;
2) algustäheortograafia;
3) kokku- ja lahkukirjutamine;
4) interpunktsioon;
5) sõnavara;
6) funktsionaalne lugemine.
 Testi täitmiseks arvestatud aeg on 45 minutit ja maksimaalne punktisumma 100.

Inglise keele test

vaata: näidisülesanne
Inglise keele testi koostamisel võetakse aluseks põhikooli riikliku  õppekava  õpitulemused.
Test koosneb:
1) Teksti lugemine ja sellest vigade ülesotsimine (Error correction);
2) Valikvastustega ülesanne (Multiple choice)
3) Ajavormid: verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile (Tenses)
4) Sõnatuletus (Word formation)
​Inglise keele testi sooritamiseks on soovitatav aeg 30 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.

Matemaatika test

vaata näidisülesanne
Matemaatika testi koostamisel lähtutakse  põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest, matemaatika ainekavast ning õpitulemustest.

10.klassi sisseastumistest kontrollib järgmisi teemasid:
1) avaldiste lihtsustamine;
2) kirjalik arvutamine;
3) tekstülesanded;
4) protsentülesanded;
5) funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
6) geomeetria (kolmnurk, nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse vormistamist ning vastuse sisulise kontrolli tegemise oskust.
Kaasa võtta kirjutusvahendid ja joonlaud. Taskuarvuti kasutamine pole lubatud!

Matemaatika testi lahendamiseks on soovitav aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti.

Loodusainete test

vaata: näidisülesanne
Loodusainete test põhineb põhikooli riiklikus õppekavas toodud õpitulemustel ja õppesisul järgmistes valdkondades:
Bioloogia: Ökoloogia. Inimese anatoomia ja füsioloogia. Hingamine ja fotosüntees.
Keemia: Aatomi ehitus. Aatomi ehituse seosed elemendi asukohaga perioodilisustabelis. Aineklassid ja nendevahelised seosed. Lahused. Moolarvutused ja arvutused reaktsioonivõrrandite alusel.
Füüsika: Valgusõpetus. Mehaanika. Elektriõpetus: elektrilaengud, elektriväli, elektrivool. Soojusõpetus: aine ehitus, soojusülekanne, temperatuuri muutumiseks vajalik soojushulk.
 
Oluline on loodusteaduste peamiste mõistete, protsesside ja seaduspärasuste tundmine ning oskus lahendada põhikoolis õpitud ülesandeid füüsikas ja keemias.
Tähtis on loodusteadusliku teksti mõistmise-, analüüsi-, järelduste tegemise ning materjali seostamisoskus. Loodusainete testi küsimused eeldavad graafikute ja skeemide analüüsioskust, omandatud teadmiste rakendamisoskust. Tähelepanu tasub pöörata bioloogia, keemia ja füüsikateadmiste seostamisele igapäevaeluga.
 
Testiküsimused on lühivastustega (nt valikvastus, sõna või lühike lause, sümbol, joonisele märkimine, jms) ning lahenduskäike nõudvate vastustega. Testi tulemus saadakse iga küsimuse vastuse eest saadud punktide liitmisel. Füüsika testiosa punktid arvutatakse ka eraldi.
 
Kaasa võtta kirjutusvahend. Lisamaterjalide ja -vahendite kasutamine pole lubatud, kõik vajalikud andmed on kirjas ülesandes ning vajadusel tuleb lihtsamad arvutused teha peast või paberil.

Loodusainete testi lahendamiseks on soovitatav aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Loodustestis on bioloogia, keemia ja füüsika osakaalud sarnased,  kasutatakse ka aineid lõimivaid ülesandeid.

Vastuvõtuinfo juurde

Uuendatud: 17/01/2020