Testide sisu

Tartu gümnaasiumite 10. klasside sisseastumiskatsete testid 2023a.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 

humanitaarsuunda kandideerimisel arvestatakse eesti keele ja matemaatika testide tulemust;
loodussuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete testi keemia-bioloogia osa tulemust ning
reaalsuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete testi füüsika osa tulemust. ​

Testid /väljavõte dokumendist Tartu ühiskatsete_kord/

 • Testid sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta. Matemaatikatesti ajal on lubatud taskuarvuti kasutamine (ei tohi kasutada nutiseadme kalkulaatorit, tohib kasutada testimisarvuti kalkulaatorit). 
 • Testid tuginevad põhikooli riiklikule õppekavale.

Eesti keele test põhineb järgmistele valdkondadele: 

 1. lugemisülesanne, 
 2. kirjavahemärgistus, 
 3. vormiõpetus,
 4. õigekiri,
 5. kokku-lahkukirjutamine.

Matemaatikatesti koostamisel lähtutakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud pädevustest, vastavatest ainekavadest ning õpitulemustest. Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Matemaatika test kontrollib järgmisi teemasid:

 1. avaldiste lihtsustamine;
 2. kirjalik arvutamine;
 3. võrrandid, võrrandisüsteemid ja tekstülesanded;
 4. protsentülesanded;
 5. funktsioonid (pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 6. geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Loodusainete testis on oluline loodusteaduste peamiste mõistete, protsesside ja seaduspärasuste tundmine ning oskus lahendada põhikoolis õpitud ülesandeid bioloogias, füüsikas ja keemias. Tähtis on loodusteadusliku teksti mõistmise-, analüüsi-, järelduste tegemise ning materjali seostamisoskus. Loodusainete testi küsimused eeldavad graafikute ja skeemide analüüsi oskust, omandatud teadmiste rakendamise oskust kui ka loodusteadusliku meetodi etappide mõistmist. Tähelepanu tasub pöörata bioloogia-, keemia- ja füüsikateadmiste seostamisele igapäevaeluga. Testiküsimused on lühivastused (nt valikvastus, sõna või lühike lause, sümbol, joonisele märkimine jms), arvutusülesanded nõuavad lahenduskäike koos vastustega. Testi tulemus saadakse kõikide vastuste eest saadud punktide liitmisel. Aineti:

 1. Bioloogia: Ökoloogia. Inimese anatoomia ja füsioloogia. Bakterid ja viirused. Hingamine ja fotosüntees.
 2. Keemia: Aatomi ehitus. Aatomi ehituse seosed elemendi asukohaga perioodilisustabelis. Aineklassid ja nendevahelised seosed. Lahused ja pihused. Moolarvutused ja arvutused reaktsioonivõrrandite alusel. Keemiliste elementide perioodilisus- ja lahustuvustabelite kasutamine ülesannete lahendamisel.
 3. Füüsika: Valgusõpetus. Mehaanika. Elektriõpetus: elektrilaengud, elektriväli, elektrivool. Soojusõpetus: aine ehitus, soojusülekanne, temperatuuri muutmiseks vajalik soojushulk.

Inglise keel:

 1. Teksti lugemine ja sellest vigade ülesotsimine (Error correction).
 2. Valikvastustega ülesanne (Multiple choice).
 3. Ajavormid (verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile) (Tenses). 4) Sõnatuletus (Word formation)

Vastuvõtuinfo juurde

Uuendatud: 3/02/2023