Infoleht 12.04.2021 nr 25

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Saima Kaarnat ja Ott Maidret õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Vaheaeg

 • Kevadvaheaeg kestab 17.-25. aprillini.
 • 19. aprillil toimub koolimajas emakeele riigieksam, muul ajal on vaheajal maja suletud.
 • Õppetööd alustame taas 26. aprillil kell 8.40.

Õppetöö

 • Rahvusvahelised eksamid toimumvad:

Cambridge C1 inglise keele kirjalik osa 24. aprillil, suuline osa 24. aprillist – 6. maini 2021.a.
Prantsuse keele DELF eksami kirjalik osa 17. mail, suuline 17.-21. maini 2021.a.
Vene keele rahvusvaheline B1 ja B2-taseme eksam (suuline ja kirkalik) 31. maist kuni 4. juunini 2021.a.

 • V perioodi alguses 14.-16. aprillini ja 26. aprillil jätkub distantsõpe ning tunniplaan on kooli veebilehel.
 • Tundide ajad distantsõppe ajal 14.-16. aprillini ning ka 26. aprillil on muutunud. Nädalas toimub kaks 110 minutilist tundi ning koolipäeva jooksul on üks 60 minutiline lõunavaheaeg:
  1.tund   8.40 – 10.30
  2.tund 10.50 – 12.40
  3.tund 13.40 – 15.30
 • Distantsõppe ajal toimuvad klassijuhatajate infominutid esmaspäeviti kell 15.35.
 • V perioodil esimesed klassijuhatajate infominutid toimuvad esmaspäeval, 26. aprillil ja sel päeval ilmub ka järgmine infoleht, milles teavitatakse õppetöö korraldusest alates 27. aprillist.
 • V perioodi avatakse järgmised vabaainete kursused:
  joonestamine 2. kursus - õp R. Lepiste
  ladina keel 2. kursus - õp M. Hildebrandt
  psühholoogia (IÕ5) kursus - psühholoog T. Ulst
  saksa keel 7. kursus (ettevalmistus DSD II 2022.a. eksamiks) - õp M. Matto
  veebidisaini kursus - Tartu Kutsehariduskeskuse baasil
  Kõik eelpoolnimetatud vabaainete tunnid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 13.40 – 15.30 distantsõppe ajal veebi teel.
  Ladina keele 3. kursus õp M. Hildebrandti juhendamisel toimub õpetajaga kokkulepitud aegadel.
  Tulenevalt olukorrast ei avata tervise ja esmaabi kursust ning riigikaitse 2. kursust. Matemaatika 16. kursus toimub võimaluse korral 2021/2022. õppeaasta I perioodil.

 

Abiturientidele

 • Abiturientidele suunatud kooli lõpetamist ja kõrgkoolis õpingute jätkamist toetavad vabaainete kursuste tunnid
  matemaatika 15. kursus – õp Ü. Hüva, E. Timak, A. Külter
  keemia 5. kursus – õp E. Paabo
  bioloogia 5. kursus – õp S. Kaarna
  toimuvad tava õppetöö, mitte vabaainete tundide ajal.

 

 • Õppealajuhataja infotund, milles selgitatakse riigieksamite läbiviimise korda toimub veebis 13. – 15. aprillini.
  12.a – teisipäeval, 13.04 kell 10.15
  12.b – teisipäeval, 13.04 kell 12.15
  12.c – kolmapäeval, 14.04 kell 10.15
  12.d – kolmapäeval, 14.04 kell 14.15
  12.e – kolmapäeval, 14.04 kell 12.15
  Link infotundi liitumiseks edastatakse kirja teel Stuudiumis infotunnile eelneval päeval.

 

 • 2021.a. riigieksami juhend on tutvumiseks üles laetud Stuudiumi TERAs.
 • Eksaminandi meelespea
 • Kirjalik riigieksam algab kell 10.00.
 • Eksaminandid lubatakse eksamiruumidesse mitte varem kui 20 minutit enne eksami algust.
 • Eksaminand võib eksamile tulla oma maskiga. Maski peab kandma kogu eksami aja, v.a söömise ja joomise ajal.
 • Eksaminand esitab eksamil osalemiseks riigieksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba). Isiku tuvastamise ajaks eemaldab eksaminand maski.
 • Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 30 minutit ja tal on hilinemiseks riigieksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.
 • Eksaminand ei tohi tulla eksamile juhul, 10 päeva enne eksami toimumist on tema SARS‑CoV-2 test osutunud positiivseks või ta on olnud COVID-19 haigestunuga nakkusohtlikul perioodil lähikontaktis.
 • Eksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigus-sümpomid (palavik, köha, pea- või lihasvalu). Otsuse eksamile lubamise või mittelubamise kohta tervislikel põhjustel teeb eksamikomisjoni esimees. Juhul, kui otsustatakse õpialast eksamile mitte lubada, on õpilasel õigus registreerida lisaeksamile.
 • Kui eksaminand soovib osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks esitada avaldus Haridus- ja Noorteametile kolme tööpäeva jooksul pärast põhieksami toimumist. Avaldusele ei ole vaja lisada arstitõendit.
  Taotluse vorm ja juhised selle esitamiseks on leitavad  https://harno.ee/riigieksamid lisaeksamite alajaotise all.  Kui taotlus ei ole tähtaegselt esitatud, siis ei ole võimalik lisaeksami aegadel eksamil osaleda.
 • Eksaminandil on lubatud eksamiruumi kaasa võtta kirjutus- ja joonestusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed hügieeni tarbed k.a isiklik käte puhastus vahend ning eksamile kohane söök ja jook.
 • Eesti keele eksami ajal võib eksaminandil kaasas olla oma õigekeelsuse sõnaraamat (ÕS), mida ei jagata teistega. ÕSi kasutamine on võimalus, mitte kohustus. Kool tagab kõikidele kasutamiseks vähemalt kahe ÕSi olemasolu igas eksamiruumis.
 • Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid (üleriided, kotid, sülearvutid, nutikellad, mobiiltelefonid, kõrvaklapid jm tehnilised vahendid ning õppematerjalid).
 • Eksaminand lähtub riigieksamitöö sooritamisel vastava riigieksami läbiviimisjuhendist ning:
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga;
 • ei kirjuta kirjalikus eksamitöös hariliku pliiatsiga. Hariliku pliiatsiga kirjutatud või hariliku pliiatsiga kirjutatud ja tindi- või pastapliiatsiga ülekirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga;
 • jooniste tegemiseks tohib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid (joonlaud, mall, sirkel);
 • teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 • ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid, keelatud on kirjutada kustutatavava tindipliiatsiga;
 • kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad eksamitöös loetakse vigadeks.

Võistlused ja konkursid

 • Võistluses Noored Euroopa Metsades 2021 osales 120 võistkonda üle Eesti ja finaali pääses 15 paremat. Meie kooli kolme 10.c klassi õpilaste võistkondade tulemused olid järgmised: 5-7. koha saavutas võistkond koosseisus Jessica Uibo, Aia Adele Narits ja Liisa Tafenau, 8-9. koha võistkond koosseisus Emma Goos, Kaarup Öövel ja Tuuli Kärt Tammaru, 16.-20. kohale jõudis võistkond koosseisus Liisa Lotta Lamp, Minna Gielen ja Kea Rael Kukk. Kaks esimest võistkonda osalevad maikuus toimuvas finaalis.
 • Riigikantselei ootab õpilasi osalema kahel konkursil, millega tähistatakse Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Sõnaloomingu-võistluse „Kiri peaministrile“ tööde esitamise tähtaeg on 10. mai, digitaalsete kollaažide konkursi „TaasPILDIL“ tähtaeg on 14. mai.

Teated

 • V perioodil vajalikke kunstiajaloo õpikuid saavad 10.b, 10.e, 11.b ja 11.e klasside õpilased 13.-15. aprillini kella 15.00 – 17.00 kas raamatukogust või selle ees olevalt laualt.
 • Toidupaki tellinud õpilastel palume neile järgi tulla ettenähtud aegadel. 10. ja 11. klasside õpilased saavad toidupakid kätte kooli sööklast 13. ja 14. aprillil kell 15.00 – 17.00. 12. klasside õpilastele väljastatakse toidupakke lisaks 13. ja 14. aprilli mainitud kellaaegadel ka riigieksamipäeval, 19. aprillil pärast eksami lõppu kuni kella 17.00. Kui ei saa pakile registreeritud päevadel järgi tulla, kirjutada: htg@toidutorn.ee

Õpetajad

 • Neljapäeval, 15. aprillil toimub õppenõukogu veebikoosolekuna. Päevakord: riigieksamite ja 10. klasside vastuvõtukatsete läbiviimine.

Klasside tegemised

 • 11.d klass kohtus kolmapäeval, 31. märtsil virtuaalselt Eesti Draamateatri näitleja Harriet Toomperega, kes vastas õpilaste küsimustele ja rääkis näitlejatööst, oma meeldejäävamatest ning praegustest rollidest, samuti näitleja argipäevast ja elust koroonaajal. 2. aprillil aga toimus virtuaalne klassiõhtu, kus mängida sai Kahooti ja Aliast ning vestelda väiksemas seltskonnas kohvikulaadses suhtluskeskkonnas Wonder. Aitäh eestvõtjatele!

Sport

 • Vehklemise juunioride maailma- meistrivõistlustel Kairos võitis Susanne Lannes (10.b) naiste epees pronksmedali.
 • Eesti naiste võrkpalli meistrivõistlustel saavutas Võru Familia VK võistkonna koosseisus hõbemedali Salme Adeele Hollas (10.a).
 • Oskar-Filip Tammik (12.c) püstitas taas kooli rekordid vasaraheites: 6 kg vasaraga on uued numbrid 64.51 m ning 7,26 kg vasaraga 58.28 m.

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumi konkursi.
  Stipendiumifondi suuruseks on kuni 2100 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumit á 300 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 3. mai 2021.
  Täpsem info kooli kodulehel (https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu).

Vaheaeg

 • Kevadvaheaeg kestab 17.-25. aprillini.
 • 19. aprillil toimub koolimajas emakeele riigieksam, muul ajal on vaheajal maja suletud.
 • Õppetööd alustame taas 26. aprillil kell 8.40.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22