Infoleht 11.01.2021 nr 13

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Juhtkond soovib kogu kooliperele edukat uut aastat ja palub kõikidel õpilastel kanda maske hoidmaks enda, kaasõpilaste ja koolitöötajate tervist.

Õppetöö

 • Vastavalt Tartu linna kriisikomisjoni otsusele järgida koolimaja 50% täituvuse piirangut, on 11.–15. jaanuarini kontaktõppes koolimajas 10.d, 11.d ja 11.e ning kõik 12. klasside õpilased. 10.a, 10.b, 10.c, 10.e ja 11.a, 11.b ning 11.c jäävad nimetatud ajaks juhendatud kaugõppele. Õppetööst eemale jäävatel õpilastel, sh kaugõppel olijatel on kohustus teavitada klassijuhatajat koolis kokku lepitud korra kohaselt. Õppetöö korraldusest 18.-22. jaanuarini teavitame õpilasi Stuudiumi kaudu hiljemalt reedel, 15. jaanuaril kell 13.00.
  Kaugõpe toimub kehtiva tunniplaani järgi ja tundideks ettenähtud kellaaegadel. Kui aineõpetajad planeerivad paaristunni läbiviimist ilma ettenähtud vaheajata, annavad sellest teada hiljemalt tunnile eelneval päeval. Õpilastel on kohustus jälgida õpetajate ja kooli juhtkonna teateid Stuudiumis ja infolehes.
 • 11. - 15. jaanuarini juhendatud kaugõppel olevad õpilased, kes vajavad õppetöö tarbeks kodus olles sülearvutit, saavad seda koolist laenutada 11. ja 12. jaanuaril kooli kantseleist kell 9.00-17.00.
 • Kolmapäeval, 13. jaanuaril toimub kell 11.30-13.30 ruumides 308 ja 309 Saksa keelediplomi eksami suuline osa. Eksamikomisjoni töös osalevad õpetajad Mall Matto ja Kristiina Punga. Individuaalse ajakava kohta saab informatsiooni õp M. Mattolt.
 • 14. ja 15. jaanuaril toimub 56. viie kooli põhivõistlus matemaatikas, füüsikas ja keemias.
  Sellel aastal korraldab võistlust Viljandi Gümnaasium, kuid olukorda arvestades ei lahenda võistlusel osalevate koolide Tartu Tamme Gümnaasiumi, M. Härma Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi, meie kooli ja Ida-Virumaa külalisvõistkonna õpilased ülesandeid Viljandis, vaid oma kodukoolis. Meie kooli võistkonna liikmed saavad täpsemat teavet aineõpetajatelt.
  Võistluse ajakava:
  neljapäev, 14.01
  kell 8.30-12.30 füüsika ülesannete lahendamine õp J. Paaver – 225
  kell 13.30 – 17.30 keemia ülesannete lahendamine õp A. Saarva – 225
  reede, 15.01
  kell 8.30 – 12.30 matemaatika ülesannete lahendamine õp A. Poom – 225
  Ülesannete lahendamisele tulles on soovitatav kanda kaitsemaski. Kell 8.30–12.30 ülesandeid lahendavad õpilased lõunatavad pärast ja kell 13.30–17.30 ülesandeid lahendavad õpilased enne ülesannete lahendamist.
 • II perioodi järelarvestused toimuvad 13.-20. jaanuarini.
  Suulise arvestuse aeg tuleb õpilastel leppida kokku aineõpetajaga, kirjalikud arvestused toimuvad:
  kolmapäev, 13.01
  kell 16.00 matemaatika 10.d, 11.d ja 11.e ning 12. klasside õpilastele õp A. Külter – 221
  neljapäev, 14.01
  kell 16.15 füüsika ja geograafia õp E. Timak – 107
  reede, 15.01
  kell 15.30 eesti keel õp M. Piirimäe - 221
  esmaspäev, 18.01
  kell 16.15 ajalugu õp I. Pajur – 141
  teisipäev, 19.01
  kell 16.15 bioloogia, keemia ja vene keel õp O. Maidre – 107
  kolmapäev, 20.01
  kell 16.15 matemaatika 10.a, 10.c, 11.a, ja 11.c klassi õpilastele ning saksa keel õp M. Piirimäe – 221
  NB! Järelarvestuse ajal tuleb kanda kaitsemaski ning koondjärelarvestust ei toimu. Õpilane, kes haigestub ja ei saa ettenähtud ajal järelarvestust sooritada, peab sellest teatama klassijuhatajale hiljemalt järelarvestuseks määratud päeva hommikul kell 9.00. Teatamata jätmise korral kaotab õpilane õiguse järelarvestuse sooritamiseks.
   
 • III perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 136       11.a - 220       12.a - 141
  10.b - 203       11.b - 135       12.b - 221
  10.c - 227        11.c - 225        12.c - 217
  10.d - 202       11.d - 105       12.d - 213
  10.e - 102        11.e - 144        12.e – 107
  Õpilased lõunatavad:
  I vahetunnil (pärast 2. tundi)
  esmaspäeval kell 10.35-10.55
  teisipäevast reedeni kell 10.45-11.05           
  10.b, 12.a, 12.b, 12.d
  esmaspäeval kell 10.55-11.10
  teisipäevast reedeni kell 11.05-11.20
  10.e, 11.a, 11.b, 12.c
  II vahetunnil (pärast 3. tundi)
  esmaspäeval kell 12.25-12.45
  teisipäevast reedeni kell 12.35-12.55
  10.a, 11.c, 11.d, 12.e 
  esmaspäeval kell 12.45-13.00
  teisipäevast reedeni kell 12.55-13.10
  10.c, 10.d, 11.e
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 20. ja 29. jaanuaril ning 5. veebruaril.
 • III perioodi vabaainete kursused
  Inimene ja õigus õp A. Ristikivi – 221
  Keemia ab-kursus õp J. Jõgela – 217. Kursusel on kohustatud osalema 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus.
  Prantsuse keel 5 õp K. Rohtsalu – 309
  Rootsi keel 6 õp K. Punga – 144
  Saksa keel 14 (edasijõudnute 5. kursus) õp M. Matto – 204
  Tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni ja kolmapäeval ning neljapäeval 5. tunni ajal.
 • UPT-21 koordinaatorite konsultatsioon toimub kolmapäeval, 13. jaanuaril, vajalik eelregistreerimine Moodle kursuse alt, registreerimine lõpeb 12.01. kell 20.00.
   

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 11.01
10.a     4.-5. tund matemaatika kogu klassil õp Ü. Hüva – kaugõppel, füüsika praktikumi ei toimu
10.b     4.-5. tund matemaatika kogu klassil õp J. Polikarpus – kaugõppel, füüsika praktikumi ei toimu
11.e     5. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
teisipäev, 12.01
10.a     1.-2. tund matemaatika kogu klassil õp Ü. Hüva – kaugõppel, füüsika praktikumi ei toimu
10.b     1.-2. tund matemaatika kogu klassil õp J. Polikarpus – kaugõppel, füüsika praktikumi ei toimu
11.d     1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.c     3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom – 228
5. tund bioloogia praktikum I rühm (kontrolltöö) õp O. Maidre – 225
12.e     1.-2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
kolmapäev, 13.01
11.a     1.-2. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – kaugõppel, füüsika praktikumi ei toimu
11.b     3. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – kaugõppel
4. tundi ei toimu
kell 15.55 füüsika praktikum I rühmale koolimajas – 212
neljapäev, 14.01
12.e     1. tund kirjandus õp A. Salo – 139
5. tund vabaaine „Inimene ja õigus“ õp A. Ristikivi – 107
reede, 15.01
11.a     3. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – kaugõppel
4. tundi ei toimu
kell 14.30 füüsika praktikum I rühmale koolimajas – 212
11.b     1.-2. tund matemaatika õp E. Timak - kaugõppel
11.d     1. tund keemia õp J. Jõgela – 217
11.e     1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.a     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
12.c     1. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 144
12.e     4. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 136
 

Abiturientidele

 • 12. klasside õpilastele on avatud eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ riigieksamitele registreerumine. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil. Kui ei sobi ükski võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole, kes määrab süsteemi sisenemiseks parooli.
  Kooli lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami, gümnaasiumi koolieksami ning õpilasuurimuse või praktilise töö.

  Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.
  Matemaatikas on võimalus valida kitsa või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.

  Võõrkeeles võib õpilane:

 • sooritada inglise keele riigieksami (mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-keeletasemel) või Haridus- ja Noorteameti korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami C1 Advanced. Mõlemat inglise keele eksamit sooritada ei saa.
 • sooritada Haridus- ja Noorteameti korraldatava ja riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/diplomi);
 • Kui õpilane on otsustanud sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatava võõrkeele eksami, siis peab ta end ise registreerima vastava keele eksamile EISis (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi eksam).
 • esitada riigieksami asendamiseks omal kulul varem sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava eksami tunnistuse/diplomi, mille vastavust originaalile kinnitab kool.
 • Lisaks inglise keele riigieksamile või C1 Advanced eksamile võib õpilane valida kuni kaks rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksamit.
  Võõrkeele lõpueksamiks võib õpilane valida ka võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.
  Õpilastele on riigieksamitele registreerumine avatud kuni 20. jaanuarini 2021.a.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Novembris toimunud üleriigilise kodanikupäeva viktoriini parimate hulka jõudsid ning said auhinna Anton Jaska, Aksel Joonas Reedi (mõlemad 12.a) ja Lauri Leppik (12.b).
 • 7.–13. detsembrini 2020 toimus eesti keele võistlus „Salakeel II“, mis oli kevadisest emakeeleolümpiaadist ajendatult meediateemaline. Oma teadmisi ja oskusi näitas 941 õpilast üle Eesti: nooremas vanuserühmas (7.‑8. klass) oli 314, keskmises (9.–10. klass) 304 ja vanemas (11.–12. klass) 323 osalejat.
  9.–10. klasside arvestuses saavutas 2.–6. koha Mere-Helina Panksepp (10.b), 7.–11. koha Emma Goos (10.c), hästi esinesid ka Anette Ama (10.e) ja Aia Adele Narits (10.c).
  11.–12.klasside arvestuses jagasid Daniel Moppel (12.d) ja Jonathan Darvish-Kojori (11.d) 12.–14. kohta, Hanna Liisa Hõim (11.d) 15.–18. kohta.
 • 12. detsembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie parimad olid:
  Nooremas rühmas (68 osavõtjat): 5.-6. Toomas Herodes (10.b, III auhind), 11.-12. Rainis Puusepp (10.a);
  Vanemas rühmas (53 osavõtjat): 2. Kristjan-Erik Kahu (10.b, I auhind); 5.-7. Andres Sõmer (12.b, III auhind),  5.-7. Oliver Tennisberg (11.b, III auhind), 13.-14. Hannes Sidorov (11.b).
 • Meie koolis toimunud Erasmus+ projekti logokonkursi võitis Teisi Petersell (12.c), teise koha saavutas Orm Mõru (12.e) ja kolmanda koha Teivi Petersell (12.c). Võidutööd on võimalik näha meie kooli kodulehel projektide kirjelduste all.

Konkursid

 • Inglise keele kõnevõistluse teise vooru pääsesid Kertu Katriin Kotkas (10.b), Alexander Hildebrandt (10.d), Karmen Kütt, Annmari Meriste (mõlemad 10.e) ning Sandra Sirk (11.c).
  II vooru toimumisaeg, -koht ja -kord selguvad lähiajal.
 • Vabariigi Presidendi Kantselei korraldab kõnekonkursi „Kirjuta Eestile“. Töö esitamise tähtaeg on 22. jaanuar, täpsem info https://www.president.ee/et/kirjuta-eestile.

Teated

 • Kooli juhtkond annab teada, et HTG 137. aastapäev jääb suurejoonelise balliga sel õppeaastal tähistamata.

Kooli 138. aastapäeva ball toimub laupäeval, 11. detsembril 2021. aastal ja korraldajaks ikka 11.c klass (C19).

 • Teisipäeval, 12. jaanuaril kell 16.00 ruumis 141 algav ajalooring on pühendatud ühiskonnaõpetuse olümpiaadile, kõik huvilised on oodatud.
 • Roheliste ring kutsub õpilasi neljapäeval, 14. jaanuaril kell 16.00 kuulama maastikuarhitekti ja kultuuripealinna „Kureeritud elurikkuse“ ühte eestvedajat teemal „Vältimatu väliruum“, kus räägitakse linnaparkide elurikkuse tõstmisest ja vajalikkusest ning sellest, kuidas maastikuarhitektuur mõjutab linnakeskkonna kliimamuutusi. Ettekanne toimub Google Meet keskkonnas: https://meet.google.com/jwb-vtoq-ajy.

Sport

 • Tartu Ülikool/Kalevi korvpallinaiskonna koosseisus tuli 2020.a. Eesti karikavõitjaks Belinda Lepmets (12.b)

 

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele jaanuarikuu  toiduraha:
  * tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.70 eurot = 10.50 eurot;
  * XL-portsjon 15 päeva x 1.05 eurot = 15.75 eurot.
 • Õpilased, kes soovivad süüa hommikuputru, peavad sellekohase soovi registreerima ARNO e-keskkonnas (analoogselt lõunatoiduga). Ettetellimisel maksab hommikupuder 0.70 eurot, puhvetist üksikkomplektina ostes 0.90 eurot.
 • Toidupakid
  Kui õpilased on 11.-15. jaanuaril kaugõppel, siis antud perioodi eest toidupakke ei väljastata. Juhul kui kaugõpe jätkub, siis väljastatakse toidupakid kahe nädala eest (11.-24.01).
  Toidupakkide sisu komplekteerib toitlustaja koos Tartu Linnavalitsusega.

 

Eelteated

 • UPT-22 esimene juhendajaseminar toimub ajavahemikus 18.-22. jaanuar, täpse aja lepivad juhendaja ja õpilased ise kokku.
 • Rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best in English“ on edasi lükatud ja toimub 26. novembril 2021.a.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22