Infoleht 07.01.2019 nr. 13

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda, Kristiina Pungat, Ehtel Timakut ja kõiki inglise keele õpetajaid õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
 • 11. b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Katrin Ojaveeri kooli jõulupeo ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 16., 24. ja 31. jaanuaril ning 7. veebruaril.
 • III perioodi järelarvestused toimuvad:
  kolmapäev, 09.01
  kell 15.45 vene keel õp Ljubov ja Olga Titova – 302
  kell 15.45 kunst õp Priidu Beier – 203
  kell 15.45 füüsika õp J. Paaver – 213
  kell 15.45 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
  neljapäev, 10.01
  kell 14.30 eesti keel õp T. Pluum - 102
  kell 15.45 bioloogia õp S. Kaarna – 225
  kell 15.45 geograafia õp Ü. Seevri – 225
  kell 15.45 keemia õp E. Paabo ja Helgi Pähno
  – 217
  kell 15.45 muusika õp Ü. Keerberg – 220
  kell 15.45 ajalugu õp K. Punga – 144
  esmaspäev. 14.01
  kell 16.00 saksa keel õp M. Matto – 204
  kell 16.00 eesti keel õp K. Soodla - 105
  teisipäev, 15.01
  kell 15.45 eesti keel õp A. Salo – 107
  kell 15.45 matemaatika õp Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak
  kolmapäev, 16.01
  kell 15.45 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 105 ja mille viib läbi õp Monika Piirimäe, kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.
  Nimetatud juhul tuleb:
  * õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  * teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 16. jaanuaril;
  * õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 14. jaanuaril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).

 

 • Esmaspäeval, 14. jaanuaril esimese tunni ajal toimub UPT-20 esimene juhendajaseminar. Teade ruumide kohta, kus juhendajad õpilasi ootavad, pannakse stendile 10. jaanuaril. Kui õpilasel on sel ajal vabaaine tund, toimub kohtumine juhendajaga kokkulepitud ajal sama nädala (14.-18.01.) jooksul. Õpetajad M. Jõgiste, M. Piirimäe, K. Punga, M. Matto ja T. Niitvägi‑Hellamaa teatavad ise juhendatavatele seminari aja, kuna neil toimub 14. jaanuaril kell 8.00–9.15 vabaaine tund.
 • 10.d ja 10.e klassi õpilastel on võimalus valida, kas osaleda V perioodil joonestamise (õp Raimond Lepiste) või informaatika (õp Anneli Mägi) kursusel. Kummagi grupi suurus on 18 õpilast ja õppealajuhataja ootab gruppide nimekirju hiljemalt 22. jaanuaril.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Robootika kursus (õp Siim Oks) toimus I poolaastal, geoinformaatika (õp Ülle Seevri) esimene tund toimub teisipäeval, 15. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227. Joonestamise 2. kursus (õp Raimond Lepiste) toimub V perioodil vabaainete tundide ajal. 12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.


Muudatused tunniplaanis

III perioodi lõpuni kehtivad muudatused tunniplaanis:
esmaspäev
10a      4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt  - 227
10.c     3. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
            4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
10e      4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 227
teisipäev
10.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 105
 
kolmapäev
10.a     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 107
10.c     2. tund füüsika õp S. Oks – 135
            4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
10.d     2. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa – 301
10.e     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 107
reede
10.c     2. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 203
3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
            4. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 144
10.d     2. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 203
10.e     3. tund eesti keel õp L. Pettai – 107
4. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa – 141
11.a     2. tund füüsika praktikum/matem. praktikum õp M. Reemann/K. Orav-Puurand – 212/202
            3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.b     2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 202
12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
            3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
12.c     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
            3. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
12.d     2. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
            3. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
12.e     3. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 144
            4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102

Ühekordne muudatus tunniplaanis:
teisipäev, 8.01
10.a     5. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 135
10.c     4. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 135
10.d     4. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 135
10.e     5. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 135

neljapäev, 10.01
11.a     3. tund keemia õp E. Paabo – 217, toimub ka 1. tund
4. tund kirjandus õp K. Soodla – 225
12.a     1. tund ajalugu õp K. Punga – 141
            4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 139
12.b     4. tund ajalugu õp K. Punga – 144
reede, 11.01
10.a     2. tund iseseisev töö füüsikas õpj A. Punga - 213
10.c     1. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 144, toimub ka 4. tund
11.a     1.-2. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand – 202
12.a     2. tund TÜ sisseastumistingimuste tutvustus – 221
4. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – 139
12.b     2. tund TÜ sisseastumistingimuste tutvustus – 221
3. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – 139
12.c     2. tund TÜ sisseastumistingimuste tutvustus – 221
12.d     2. tund TÜ sisseastumistingimuste tutvustus – 221
12.e     2. tund TÜ sisseastumistingimuste tutvustus – 221

Abiturientidele

 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2019. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
  Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.
  Matemaatikas on võimalus valida kitsa matemaatika või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.
  Võõrkeele eksami sooritamiseks on kolm võimalust. Kooli lõpetaja võib:
  1. valida riigi poolt koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel;
  2. valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/ sertifikaadi).
  3. esitada varem sooritatud vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava dokumendi omal kulul sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele (võõrkeelena) eksamilt.
  Võõrkeele lõpueksamiks võib õpilane valida ka võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.
  Kui õpilane soovib sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi eksam).
  Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1‑keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta hiljemalt 20. jaanuariks õppealajuhatajale esitama tunnistuse ja isiklikult teatama, kas ta soovib sooritada inglise keele riigieksami 2019.a. kevadel. Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt 31. augustini 2019. a.
  Kui õpilane on sooritanud rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami ja ei soovi sooritada inglise keele riigieksamit, siis ta inglise keele riigieksamile ei registreeru, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad.
  Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, 2019. a. kevadel eksameid sooritada ei saa.
  Esmaspäeval, 14. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund, millest osavõtt on abiturientidele kohustuslik. Jagatakse juhiseid riigieksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 30. novembril 2018 toimus rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best in English“, millest võttis osa 21110 õpilast 892 koolist 30 riigis. Koolide arvestuses saavutas meie kool II koha! Meie kooli 40 osavõtja hulgast jõudsid järgnevad õpilased maailma esimese saja hulka: Erik Hõim (11.e; maailmas 36., Eestis 10.), Teele Tars (11.a; 39., 12.), Tuule Tars (11.c; 43., 13.), Hanna-Riia Allas (11.a; 56., 15.), Elise Reimaa (11.d; 71., 21.), Kertu-Carina Kallaste (11.a; 76., 22.), Johannes Sarapuu (11.a; 95., 27.).
 • 15. detsembril toimus talvine matemaatika lahtine võistlus, mille tulemused meie kooli jaoks olid järgmised:
  Noorem rühm (90 osavõtjat): 5.-6. Robert Kurvits (10.b II auhind), 10.-14. Grete Paat (10.a III auhind), 16.-21. Kaur Veere, 22.-23. Jaagup Tamme (mõlemad 10.b);
  Vanem rühm (72 osavõtjat): 1.-2. Richard Luhtaru (12.a I auhind), 3.-4. Toomas Tennisberg  (12.b I auhind), 3.-4. Artur Avameri (11.a I auhind), 8.-9. Kadi Siigur (11.a, III auhind), 15. Hannes Kuslap, 18. Anna Talas, 19.-20. Sullo Saan (kõik 12.a), 19.-20. Andres Sõmer (10.b).
 • Lingvistikaolümpiaadi üle-eestilises eelvoorus osalenud meie kooli õpilastest olid väga tublid Kirke Joamets (12.a), Agnes Tamm (12.b), Ingrid Alla (10.c), Katri Pajusalu ja Henrik Narusberg (mõlemad 12.b). Erakordselt heade tulemuste eest pääsesid lõppvooru Hant Mikit Kolk (12.e), Eva Lotta Tamm (11.d), Anna Talas (12.a), Kadi Sammul (12.b), Artur Avameri, Sass Albert Aare, Toomas Roosma (kõik 11.a). Lingvistikaülesandeid lahendatakse esmaspäeviti pärast 5. tundi klassiruumis 144, ühineda võivad ka õpilased, kes tahaksid lingvistikaolümpiaadil osaleda järgmisel õppeaastal, sest olümpiaadi esimene voor toimub juba novembrikuus.

Konkursid

 • Linnalabor kutsub õpilasi osalema maastikuarhitektuuri ideekonkursil „Minu unistuste jõeäär“. Tööde esitamise tähtaeg on 12. aprill, täpsem info: nooredarhitektid.ee.

Teated

 • Tartu Tamme Gümnaasiumis toimub 10. ja 11. jaanuaril 54. korda viie kooli lõppvõistlus. Meie kooli võistkond koosseisus Hanna-Riia Allas (11.a), Adelle Altnurme (10.c), Artur Avameri (11.a), Kirke Joamets (12.a), Kaarel Kangro (12.a), Robert Kurvits (10.b), Hannes Kuslap (12.a), Kaur Oskar Kõrgvee (10.c), Ellen Leib (12.b), Richard Luhtaru (12.a), Joonatan Ristmäe (10.b), Sullo Saan (12.a), Kadi Siigur (11.a), Laur Sisask (12.a), Andres Sõmer (10.b), Leonid Zinatullin (11.a), Tuule Tars (11.c), Toomas Tennisberg (12.b) ja Helen Vaino (10.c) koguneb võistluse korralduse juhiste saamiseks teisipäeval, 8. jaanuaril kell 12.30 ruumis 204.
 • Ajalooring ootab seekordsele kokkusaamisele kõiki, kes plaanivad osa võtta ühiskonnaõpetuse olümpiaadist. Kohtume 8. jaanuaril kell 15.50 ruumis 141.
 • 136. aastapäeva balli peremehe ja perenaise konkursi võitsid Viivi-Maria Tanilsoo ja Paul‑Bryan Tanilsoo, seega järgmist sünnipäevaballi korraldab 10.a klass. Palju õnne!
 • Reedel, 11. jaanuaril toimub B-klasside ööakadeemia.
 • Reedel, 11. jaanuaril kell 14.30-16.00 toimub ruumis 221 (auditoorium) lauamängu „Kaevikud ja kompromissettepanekud“ tutvustus ning esimene mäng. K&K on Esimese maailmasõja teemaline käigupõhine strateegiamäng, mida arendab 10. klasside õpilastest koosnev tiim. Mängud hakkavad edaspidi toimuma samas kohas ja samal ajal. Mänguga tutvuma ja seda mängima on oodatud kõik, eriti ajaloohuvilised.

Õpilased

 • 11.c klass ja klassijuhataja tegid jõuluannetuse vähiravifondile „Kingitud elud“ summas 177 eurot.
 • 10.b klassi õpilased ja klassijuhataja käisid 21. detsembril jõulupeojärgsel pidulikul lõunasöögil Aparaaditehase Trikster Tihases.

Õpetajad

 • Reedel, 4. jaanuaril võtsid õpetajad kooli juubeliüritused kokku ja tervitasid alanud 2019. aastat piduliku lõunasöögiga restoranis Umb Roht.
 • 10. jaanuaril kell 13.00 lähevad viie kooli võistluse töid parandama õpetajad Kerli Orav‑Puurand ja Ehtel Timak ja reedel, 11. jaanuaril parandavad keemia töid õp Eha Paabo ning füüsika töid õpetajad Madis Reemann ja Siim Oks.

Sport

 • 9. detsembril 2018 Austrias toimunud laskesuusatamise Kesk-Euroopa karikavõistlusel Alpen Cupil võitis Kerstin Ojavee (11.b) N19 vanuseklassis 3. koha. 11.-22. detsembril võistles Kerstin juunioride (N22) maailmakarikasarjas, etapid toimusid Sveitsis ja Prantsusmaal. 4 aastat vanematega võistelnud K. Ojavee parimateks kohtadeks paaristeate 14. koht ja sprindi kõrge 26. koht. Vaheajal toimusid Otepääl (29.-30. dets. 2018) Eesti Meistrivõistlused laskesuusatamises, esimesel päeval võitis Kerstin N19 vanuseklassis hõbeda, teisel päeval krooniti ta Eesti meistriks.
 • Õpilaste-õpetajate saalihokikohtumise võitsid väga head kaitsemängu ning realiseerimist näidanud õpilased seisuga 18:11.
 • Neljapäeval, 3. jaanuaril toimus tantsuansambli Tantsutallad rühmadevaheline saalihoki võistlus (kokku osales 9 võistkonda). Esikolmiku moodustasid vilistlasrühm e. TT3, MTÜ juhatus ja endised tantsijad e. seeniorid.
Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37