Infoleht nr. 9 - 13.11.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Kristiina Pungat ja Tiina Pluumi ning 11.e klassi õpilasi ja kõiki teisi õpetajaid ja õpilasi, kes korraldasid väga kõrgel tasemel kolme kooli kohtumise humanitaarainetes;
 • kooli medõde Jaanika Saarepuud doonoripäeva organiseerimise eest.

Õppetöö

 • Kõik klassijuhatajad on oodatud õpetajate tuppa info jagamiseks teisipäeval, 14. novembril I söögivahetunni ajal.
 • 12. klasside õppetöö analüüs, millest on oodatud osa võtma kõik aineõpetajad, toimub neljapäeval, 16. novembril kell 14.30.
 • Teisipäeval, 14. novembril külastab meie kooli Briti saatkond. 2. tunni ajal kohtuvad õp. K. Ojaveeri ja M. Hildebrandti 10.bcd rühmad külalistega auditooriumis.
 • Kolmapäeval, 15. novembril toimub Viljandi Gümnaasiumis 53. korda viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Meie kooli võistkond sõidab Viljandisse bussiga, mis väljub Vanemuise alumisest parklast kolmapäeval, 15. novembril kell 8.00.
 • II perioodi esimene õnnetund (45 minutit) toimub neljapäeval, 16. novembril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetunni viib läbi õpetaja Monika Piirimäe ning osalemiseks saab registreeruda 15. novembri hilisõhtuni. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt.
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna.
 • Neljapäeval, 16. novembril lõpeb registreerumine informaatikaolümpiaadi eelvoorus osalemiseks: (https://goo.gl/forms/OdVImzVKtFpBEvxd2).Olümpiaad algab laupäeval, 18. novembril kl. 10.00 ruumis 206. Täpsem info olümpiaadi kohta:
  https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/informaatikaolumpiaad
 • Neljapäeval, 16. novembril toimub 12. klasside töövarjupäev. Tunde abiturientidel sel päeval ei toimu, õpilastel palutakse end ARNOs toidult maha võtta. Kõik töövarjupäeval mitte osalevad õpilased peavad sel päeval osalema kooli poolt organiseeritud tegevustes kell 9.00-14.30 kooli aulas.
 • 12.a, 12.b ja 12.d klassid saavad osa sotsiaalteaduse üliõpilaste töötubadest, mille läbi viijaks on 2015. a vilistlane Lembe Kullamaa.
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 13.-15. novembrini.
  esmaspäev, 13.11
  kell 16.00bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna, Ü. Seevri, R. Bichele – 227
  kell 16.00füüsika õp. M. Reemann – 213
  kell 16.00 saksa keel õp. M. Matto – 204
  kell 16.00ajalugu ja ühiskonnaõpetus
  õp. A. Ristikivi – 141
  teisipäev, 14.11
  kell 15.45füüsika õp. S. Oks – 213
  kell 15.45keemia õp. E. Paabo – 217
  kell 15.45kunstiajalugu õp. P. Beier – 203
  kell 15.45muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  Kolmapäeval, 15. novembril kell 15.45 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 107 ja mille viib läbi õp. Monika Piirimäe, kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb
  - õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  - teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 15. novembril;
  - registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 14. novembril Stuudiumis. Info kooli kodulehel.

  Õpetajad teatavad I perioodi järelarvestuste hinded esmaspäeval, 20. novembril.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 14.11
10.c     5. tund, klass on ERMis õp. S. Kaarna
12.b     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 225
kolmapäev, 15.11
10.b     4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
11.a     4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 139
12.b     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 136
reede, 17.11.
11.a     1. tund jääb ära
3. tund saksa/vene keel õp. M. Matto/ O. Titova – 227/144
11.b     4. tund jääb ära
11.c     1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom - 228
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
11.d     1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
3. tund matemaatika õp. A. Ristikivi – 141
11.e     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
12.a     1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
4. tund matemaatika kogu klassil õp. Ü. Hüva – 136
12.b     2. tund kooli juhtkonna infotund - 213
12.c     1. tund kooli juhtkonna infotund - 213
esmaspäev, 20.11
10.c     2. tund kirjandus õp. M. Põkka – 107
10.d     2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
5. tund saksa/prantsuse keel õp. M. Matto/T. Niitvägi Hellamaa – 204/135
10.e     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 107
5. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
12.a     5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom - 228
MAJ2 1. tund jääb ära
teisipäev, 21.11
10.d     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.b     3. tund kirjandus õp. M. Põkka – 107
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
11.d     3. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
      4. tund eesti keel õp. M. Põkka - 107
10.e     4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
12.b     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
      4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 135

Teated

 • Täna, 13. novembril kell 16.00 toimub auditooriumis HTG klassidevahelise mälumängu II etapp. Küsimusi on kokku 50. Küsimused on jaotatud kümnesse teemaplokki ning igas plokis on viis küsimust. Kõik õpilased ning õpetajad on oodatud! Ühes võistkonnas võivad olla ka erinevate klasside õpilased.
 • Teisipäeval, 14. novembril on ajalooringi oodatud kõik, kes soovivad kaasa lüüa selle õppeaasta ajaloo-olümpiaadil. Pärast üldinfo edastamist jagunetakse teemade kaupa: reformatsioonist räägitakse klassis 144, Eesti Vabariigist klassis 141 ja Esimesest maailmasõjast klassis 203.
 • Neljapäeval, 16. novembril toimuvad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate klassikoosolekud. Kell 17.00–18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega.
  Õpetajad ootavad vanemaid järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            109
  Marcus Hildebrandt               221
  Erika Hunt                             221
  Ülle Hüva                               136
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                             135
  Helen Köhler                          221
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         108
  Katrin Ojaveer                       221
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                            214
  Andre Pettai                           203
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           201
  Anneli Saarva                         201
  Kristiina Punga                      144
  Maris Põkka                           107
  Helgi Pähno                           216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          221
  Külli Rootsi                            221
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  Klassikoosolekud toimuvad ruumides
  11.a – klassijuhataja H. Köhler – 135
  12.a – klassijuhataja Ü. Hüva – 136
  11.b – klassijuhataja Ü. Roostoja – 202       
  12.b – klassijuhataja A. Saarva – 107
  11.c – klassijuhataja Ü. Seevri – 227
  12.c – klassijuhataja E. Hunt – 139
  11.d – klassijuhataja A. Ristikivi – 141
  12.d – klassijuhataja A. Pettai – 203
  11.e – klassijuhataja T. Pluum – 102
  12.e – klassijuhataja O. Titova – 105

 

 • Neljapäeval, 16. novembril kl. 14.25 saab osaleda informaatikaviktoriinil Kobras. Osalemiseks tuleb registreeruda Anneli Mägi juures (anneli.magi@htg.tartu.ee). Info võistluse kohta: kobras.ut.ee
 • Reedel, 17. novembril toimub auditooriumis 5. tunni ajal 2. kooli ajaloo loeng 10. klasside õpilastele.
 • 9. novembril külastasid tunde ja kuulasid õppealajuhataja ülevaadet koolist haridusinnovatsiooni õppekava magistrandid.
 • TÜ Kliinikumi Verekeskus ja HTG kooli medõde tänavad kõiki, kes loovutasid oma verd kooli doonoripäeval. Sobivaid doonoreid oli kokku 22 isikut, kuid hea tahe verd loovutada oli enamatel (33 isikut). Kõige rohkem osalejaid oli 12.a klassist. Õpetajatest oli esindatud Saima Kaarna ja Uve Saar. Järgmisel aastal on nii uutel kui vanadel doonoritel taaskord võimalus meie koolis traditsiooniks saanud doonoripäevast osa võtta!

Kooli hoolekogu

 • 9. novembri koosolekul valiti hoolekogu esimeheks lapsevanemate esindaja Tanel Laisaar ja aseesimeheks lapsevanemate esindaja Paavo Kaimre.
 • Hoolekogu arutas kevadel lõpetanute riigieksamitulemusi ja edasiõppimise statistikat ning kevadel 11. klassi õpilastele läbi viidud rahuloluküsitluse kokkuvõtet. Hoolekogu kiidab õpilaste õppetulemusi ning tunnustab õpetajate suurepärast tööd.
 • Hoolekogu arutas õpilaste toitlustamisega seonduvat, sh toidupäeva võimalikku hinnatõusu, kuna uuest aastast annab riik toetusena õpilase kohta päevas senise 0.78 euro asemel 1 euro. Toidupäeva hinna tõstmise vajadus on tingitud lähiaja üleüldisest hinnatõusust ning vajadusest pakkuda õpilastele kvaliteetset toitu. Hoolekogu tegi sellekohase ettepaneku Tartu linnavalitsusele.

Kolme kooli kohtumine

 • Reedel ja laupäeval jagasid loomisrõõmu Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli ja meie kooli humanitaarid. Meeleolukale avamisele, kus siurulikku bravuuri ja ajaloolist tõde vahendasid 12.d klassi näitlejad õpetaja H. Teringu juhendamisel ning siurulaste mõjutajatest ja kujunemisoludest kõneles sütitavalt näitekirjanik Loone Ots, järgnes küsimusvõistlus, mille võitis ülekaalukalt PSHG võistkond. Linnamängus Siuruga seotud paikade avastamise järel anduti loomisrõõmule kaaslastega teistest koolidest. Valmisid puutuvad ja professionaalsed muusikapalad, mõjuvad kolmikmaalid, ajakajalised luuletused, siuruainelised humoorikad võõrkeelsed sketšid, ajastutruud ja emotsionaalsed postkaardid, lõbus ja hariv Aaviku-teemaline keelemäng ning sütitavad sõnavõtud eestluse ja maailmakodanikuks olemise teemal. KOKOKO ajakirjanikud jäädvustasid toimunut huvitavas kõnepruugis laupäevahommikuses ajalehes.
 • KOKOKO korraldajad tänavad kõiki andekaid humanitaare ning Siuru õhtul esinenud külalisi: Elleri kvartetti, Musta Kasti näitlejat Karl Edgar Tammit ja lavastaja Kaija M. Kalvetit ning vilistlane Merike Reiljani (vil 2009) ja muusik Imar Kutšukalit. Kogu maja kaunistanud valgete krüsanteemide eest oleme tänulikud Kaisa Moorale (vil 2008).

Õpilased

 • 10.-11. novembril viibis meie kooli õpilasrühm Sillamäel. Külastati Sillamäe Vanalinna kooli, tutvuti Sillamäega, käidi ekskursioonil Sillamäe Kultuurikeskuses, külastati nõukogudeaja muuseumi. Õhtu jätkus koos Sillamäe õpilastega Atsalama puhketalus lauldes, mängides ja suheldes vene ja eesti keeles. Laupäeval sõideti koos võõrustajatega Kuremäe kloostrisse tutvuma kloostri ajalooga ja sealsete elanike eluoluga.
 • 19. oktoobril vaatasid 11.b ja 11.c klass Viljandis mõõga- ja mantlikomöödiat „Nähtamatu daam“.
 • 10. novembril käisid 11.b ja 11.c klass õppekäigul Eesti Kaevandusmuuseumis, kus saadi teada, kuidas kaevandati põlevkivi, kust tuleb elekter ja kuidas tulevikus energiat saadakse. Lisaks nauditi Põhja-Eesti pankrannikul päikeselist päeva ning viibiti Eesti kõrgeimal, Valaste joal. Päev lõppes Rakvere teatris, kus nauditi draamat „Lendas üle käopesa“.
 • Etiketiõpetuse tunni raames lähevad täna, 13. novembril kell 18.00 pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja Vine 10.c ja homme, 14. novembril 10.d klassi õpilased.
 • Reedel, 17. novembril jäävad ööakadeemiasse kõik B-klassid ja nende klassijuhatajad.

Õpetajad

 • Matemaatikaõpetajad Ülle Hüva, Kerli Orav‑Puurand ja Ehtel Timak lähevad kolmapäeval, 15. novembril pärast 3 tundi viie kooli kohtumise võistlustöid parandama, õpilastega sõidab samal päeva Viljandisse õppealajuhataja Aime Punga, füüsikaõpetajad Siim Oks, Jaan Paaver ja Madis Reemann osalevad 17. novembril ja õpetaja Ülle Seevri 20.‑21. novembril koolitusel. Õppealajuhataja Aime Punga viibib korralisel puhkusel 20.-27. novembrini.
 • Psühholoog Triin Ulst on 20.11-15.12 töölt eemal. Sel ajavahemikul asendab teda koolipsühholoogia magistrant Trine Uusen, kes on majas esmaspäeviti kell 10-16 ja kolmapäeviti kell 10-12 (ruumis 311). Teistel aegadel saab Trinega Uuseniga ühendust e-posti aadressil trineuusen@gmail.com.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 2017. a informaatika lahtise võistluse 152 osaleja hulgas oli 11 meie kooli õpilast nendest parimad tulemused saavutasid:
  1. koht Richard Luhtaru (11.a)
  2. koht Toomas Tennisberg (11.b)
  4. koht Laur Sisask (11.a)
 • Kevin Reisenbuk ja Siim Ilves (12.b)pääsesid laupäeval, 10. novembril Miina Härma Gümnaasiumis toimunud sõnamängu Scrabble Tartu meistrivõistlustel finaali. Kevin Reisenbuk võitis võistluse ning Siim Ilves sai teise koha ning pälvis eriauhinnad nii suurima punktisumma eest ühes mängus kui ka ühe sõna eest. Andrus Kuusk (12.c) sai gümnaasiumiastmes võistelnud 16 osaleja seas väärika 4. koha.

Konkursid

 • Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub õpilasi osalema konkursil „Nutikad õpilastööd 2017“. Tehnoloogia ja loodusainete ainevaldkonna praktilisi õpilastöid oodatakse 31. jaanuariks, täpsem info http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2017.
 • Korporatsioon Indla kuulutab välja EV100 esseekonkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 22. detsember, täpsem info https://www.facebook.com/KorpIndla.
 • Haridus- ja teadusministri käskkirjaga on välja kuulutatud 2018. a. õpilaste teadustööde konkurss. Tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info http://www.etag.ee/tegevused/konkursid.

Spordinädal 2017

 • Esmaspäeval, 20. novembril algusega kell 16.00 toimub saalihoki välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
 • Teisipäeval, 21. novembril kell 16.00 algab SOPS (korvpalli kaugvisked) – individuaalvõistlus kõigile soovijatele ning kell 16.30 korvpalli välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
 • Kolmapäeval, 22. novembril kell 16.00 algab saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x20 minutit.
 • Neljapäeval, 23. novembril algusega kell 16.00 toimub võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe miinuse süsteemis.
 • Reedel, 24. novembril kell 17.00 algab vilistlasturniir korvpallis, mis jätkub laupäeval, 25. novembril algusega kell 10.00.
 • Pühapäeval, 26. novembril kell 10.00 algab vilistlasturniir saalihokis.

Sport

 • Tartu koolide meistrivõistlustel Ultimate Frisbees saavutas HTG teise koha. Kooli esindasid Jürgen Öövel ja Jaagup Savisaar (10.c), Danver Hans Värv, Sander Jaaniste, Sarah Lannes ja Sandra Lannes (11.b), Marii Hermet ja Birgit Paju (11.d), Siim Ilves (12.b), Kris-Robin Sirge (12.d).

Eelteated

 • Teisipäeval, 21. novembril kell 8.05–12.30 toimub keemiaõpetajate eestvedamisel keemiaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info aineõpetajatelt.
 • 21. novembril lõpeb kahetunniliste kursuste I kursus. Õpetajad kannavad kursusehinde õpinguraamatutesse II perioodi hinnete teatamise ajal.
 • Kolmapäeval, 22. novembril algab kahetunniliste kursuste II kursus, muutub tunniplaan.
  10.a ja 10.b klassil algab füüsika praktikum õp. M. Reemanni juhendamisel;
  10.c klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp. U. Saar ja algab muusika õp. Ü. Keerberg;
  10.d klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp. U. Saar ja algab muusika õp. Ü. Keerberg;
  10.e klassil lõpeb muusika õp. Ü. Keerberg ja algab inimeseõpetuse kursus õp. U. Saar;
  11.a ja 11.b klassil algab füüsika praktikum õp. M. Reemanni juhendamisel;
  12.a ja 12.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 22. novembrist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ Physicumis;
  12.c klassil lõpeb bioloogia praktikum õp. R. Bichele;
  12.d klassil algab filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver;
  12.e klassil algab filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver.
  Muudetud tunniplaan pannakse stendile 16. novembril.

Söökla teated

 • 2017/2018. õppeaastast on kogu koolilõunaga seonduv (menüü valik, tasumine, puudumisest teatamine) e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno), kuhu on võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või panga kaudu.
  Alaealise õpilase puhul saab koolilõunaga seonduvaid tegevusi teha lapsevanem, kuid täisealine õpilane teeb e-keskkonnas kõik toimingud ise.
 • Täisealise õpilase vanem ei näe oma lapse andmeid.
  Kui lapsevanem või keegi kolmas isik soovib teha makset, kuid ei näe õpilase andmeid, siis on selle tarbeks loodud eraldi sisse logimata maksmise võimalus. Selleks tuleb e-keskkonna paremalt ülevalt menüüst valida „Koolilõuna“, ja vasakult „Koolilõuna makse“, kust jõuate järgmisele lehele „Makse andmed“.
  Anonüümsel maksjal peab olema lapse käest saadud unikaalne viitenumber.
 • Toidu eest tasumine ja koolilõuna tellimine on kaks erinevat tegevust.
  Kui õpilane ei soovi süüa, siis tuleb „Toidupaketist loobuda“. See on samas kohas, kus valisite toidupaketi.
  Kui Te ei loobu toidupaketist siis arvestatakse seda ikka tellitud toiduna ja raha võetakse kontolt maha. Õpilase kontol on näha „Registreerimata söömine“.
 • Kui õpilane ei soovi arvestuste nädalal süüa, tuleb märkida need päevad puudumiseks. Puudumise korral tuleb õpilane toidult maha võtta. Teavitades sellest ARNO keskkonna kaudu enne kella 13.00, on õpilane toidult maha võetud järgmisest toidupäevast. Hilisemal teavitamisel ülejärgmisest päevast.
Viimati muudetud: 
2020-03-13 00:27