Infoleht nr. 27 - 09.05.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • inglise keele õpetajaid ja õpilasi Shakespeare’i päeva läbiviimise eest;
 • õpetajaid Eha Paabot, Liis Karo-Astoveri, Saima Kaarnat, Triin Ulsti, Ehtel Timakut, Ljubov Titovat, Kristiina Pungat ja vilistlasi Darja Lavõginat, Kaarel Piipu ning Andreas Valdmanni õpilaste uurimis- ja teadustööde eduka juhendamise eest;
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid tulevastele treffneristidele korraldada Hugo vaimu päeva;
 • õpetaja Ülle Seevrit õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamise eest;
 • segakoor Anima lauljaid ja soliste, keelpilliorkester Treffoonika moosekante, noormeeste ansamblit Saabastega Kiizud ja tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Ülle Keerbergi, Uve Saart ja Inge Lahtmetsa, vilistlasi Karel Vähi ja Trine Uusenit ning Lauriine Kalajast (12.d) ja Sandra Ivanovi (12.d) meeldejääva kevadkontserdi eest.

Õppetöö

 • 10. mail viiakse ruumides 308, 309 ja 312 läbi inglise keele riigieksami suuline osa. 10. ja 11. klassidel toimuvad inglise keele tunnid teistes klassiruumides ning õpilaste puhkeruum on 10. ja 11. klassi õpilaste jaoks sel ajal suletud.
 • 12. mail kell 9.30-17.00 ja 13. mail kell 8.30‑12.00 toimub ruumides 301, 302 ja 303 Goethe Zertifikat B1- ja B2-taseme saksa keele eksam. Vene keele tunnid toimuvad nimetatud päevadel teistes klassiruumides.
 • 10.d ja 10.e klassi õpilastel palutakse anda klassijuhatajale teada oma soovist jätkata 11. klassis laia või kitsa matemaatika programmi läbimist. Kitsa matemaatika programmi grupp avatakse, kui soovi avaldab vähemalt 16 õpilast. Täpsem teave matemaatikaõpetajalt. Õppealajuhataja ootab andmeid 30. mail.
 • 10. ja 11. klassi õpilastel, kes soovivad õppeaasta jooksul ebaõnnestunud kursusehinnet ümber vastata, tuleb esitada õppenõukogule avaldus. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 23. maiks. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 31. mail.
 • IV perioodi järelarvestuste ajad:
esmaspäev, 9.05
kell 14.00 matemaatika 12. ja 11.d klassile kõik matemaatikaõpetajad - 221
kell 16.00 matemaatika kõik matemaatikaõpetajad - 221
teisipäev, 10.05
kell 15.45 geograafia ja bioloogia õp. Ü. Seevri ja S. Kaarna - 227
kell 15.45 muusika õp. Ü. Keerberg - 220
kell 15.50 füüsika õp. M. Reemann - 213
kell 14.30 eesti keel ja kirjandus õp. K. Soodla - 105
kolmapäev, 11.05
kell 14.30 keemia õp. E. Paabo - 217
kell 15.45 inglise keel õp. Ü. Roostoja - 312
kell 15.45 füüsika õp. J. Paaver ja S. Oks - 213
neljapäev, 12.05
kell 14.30 ja 15.45 eesti keel õp T. Pluum - 102
kell 15.45 keemia õp. H. Pähno - 217
kell 15.45 ajalugu õp. K. Punga , A. Pettai - 144
kell 15.45 kunst õp. M. Jõgiste - 304
kell 14.30 ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
reede, 13. mai
kell 15.45 eesti keel õp. M. Piirimäe - 144
esmaspäev, 16. mai
kell 16.00 vene keel õp. L. Titova - 302, õp. O. Titova - 301
kell 16.00 - saksa keel õp. M. Matto - 204
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse koostöös viiakse koolides läbi küsitlus, mille eesmärk on kaardistada valikõppeainete ja valikkursuste pakkumise kord kõigis Eesti gümnaasiumides. Meie koolis vastavad küsimustikule 11. klasside õpilased, sest 12. klassides on korraline õppetöö lõppenud. Kõigil õpilastel palutakse küsimustikule vastata, sest siis kujuneb koolist tõene ülevaade. Küsimustikule arvutiklassis vastamiseks (303) kulub 20-25 minutit. Arendusjuht Aare Ristikivi ootab õpilasi järgmistel aegadel:
11.a - teisipäeval, 10. mail kell 14.25
11.b - teisipäeval, 10. mail kell 9.00
11.c - teisipäeval, 17. mail kell 14.25
11.d - reedel, 20. mail kell 12.50
11.e - reedel, 13. mail kell 12.50
 • Järgmised õnnetunnid toimuvad ruumis 107 13. mail kell 15.45 (45 min), registreeruda saab 11. mai hilisõhtuni kooli kodulehel; NB! 17. mail (90 min) kell 15.45, kus saavad järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 17. mail; registreeruda (elektrooniliselt) 17. mai õnnetundi saab 12.-16. maini.

UPT-17

 • 11. klassi õpilased, kes 9. mail ei kohtunud oma töö juhendajaga, peavad ajavahemikul 9.‑13. maini ise juhendajaga ühendust võtma.

 • Viienda perioodi lõpus tuleb esitada töö mustand. Mustandi esitamise kohta tehakse märge matriklisse ning kantakse kuni 15 punkti õpilase UPT-17 kursusele Moodle’is. Õpilastel, kes soovivad oma tööd kaitsta juba sellel kevadel, tuleb töö esitada hiljemalt 18. mail. Palume jälgida uudiseid Moodle’i UPT-17 kursusel ja infolehes.

Abiturientidele

 • Inglise keele eksami suuline osa toimub teisipäeval, 10. mail ruumides 308, 309 ja 312. Täpsed eksamiajad on teatavaks tehtud infostendil. Eksaminandidel palutakse kohal olla 10 minutit enne temale määratud eksamiaega.
 • Klassijuhataja infominutid, millel osalemine on kõigile abiturientidele kohustuslik, toimuvad 16. mail.
12.a     kell 14.05 klassijuhataja K. Punga infominutid - 139
12.b     kell 14.30 klassijuhataja A. Saarva infominutid - 135
12.c     kell 12.30 klassijuhataja E. Paabo infominutid - 217
12.d     kell 14.05 klassijuhataja M. Matto infominutid - 105
12.e     kell 12.30 klassijuhataja H. Köhleri infominutid - 221
 • Matemaatika riigieksami ja koolieksamite konsultatsioonid on 10.-16. maini
teisipäev, 10. mai
5.-6. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
4.-5. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
5.tund vene keel õp. L. Titova - 302
12.b     5.-6. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.c     3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d     1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.e     3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
kolmapäev, 11. mai
1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund majandusõpetus õp. Ü. Seevri - 139
3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
12.e     3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
neljapäev, 12. mai
1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
1. tund ajalugu õp. A. Pettai - 102
4.-5.tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
12.a     2.-3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d     2.-3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
reede, 13. mai
1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
2. tund informaatika õp. A. Mägi - 206
12.b     3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.e     2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
esmaspäev, 16. mai
1. tund vene keel õp. L. Titova - 302
2.-3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.a     matemaatika õp. E. Timak - 139
12.c     1. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

Konsultatsiooniaegade muudatustest teatavad aineõpetajad mobiilisõnumiga.
Eksamieelsetel konsultatsioonidel osalemine on kõigile abiturientidele kohustuslik. Põhjendatud on puudumine inglise keele suulise eksami päeval.
Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe (füüsika, geograafia, joonestamine, kunst ja usundiõpetus), palutakse aineõpetajatel leppida õpilastega konsultatsioonide ajad kokku individuaalselt.

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 10.05
10.d     3. tund kehaline kasvatus koos 10.c klassiga õp. A. Saarva/A. Poom
5. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204, saksa keele rühmal jääb tund ära
11.b     2. tund saksa keel iseseisev töö õp. M. Piirimäe - 204
11.c     1. tund saksa keel õp. M. Matto rühmal jääb ära, kooli kell 9.30
11.d     1. tund saksa keel õp. M. Matto rühmal jääb ära, kooli kell 9.30
kolmapäev, 11.05
11.a     4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
11.b     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühmal iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204
11.c     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühmal iseseisev töö T. Niitvägi-Hellamaa - 204
4. tund saksa keel iseseisev töö õp. T. Niitvägi-hellamaa - 204
4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
11.d     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühmal iseseisev töö T. Niitvägi-Hellamaa - 204
4. tund saksa keel iseseisev töö õp. T. Niitvägi-hellamaa - 204
11.e     4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
neljapäev, 12.05
10.a     2. tund vene keel õp. L. Titova - 105
10.d     2. tund saksa keel iseseisev töö õp. A. Pettai - 204
10.e     3. tund vene keel õp. O. Titova - 136
10.e     4. tund vene keel õp. L. Titova - 105
11.b     3. tund saksa keel iseseisev töö õp. K. Rootsi - 204, vene keel õp. L. Titova - 105
11.c     2. tund vene keel õp. O. Titova - 136
11.e     1. tund vene keel õp. L. Titova - 105/õp. O. Titova - 136

Teated

 • 9.-13. maini toimub koolis stiilinädal. Esmaspäeval on kosmosetemaatika, teisipäeval rullnokakultuur, kolmapäeva teema on monotoon, neljapäeval ENSV ja reedel pidžaamapäev. Iga päeva kohta tuleb klassil saata Facebooki kaudu kas Rosemary Preele või Maria Paruskile pilt kõikidest klassikaaslastest, kellel oli selle päeva kostüüm. Kõige suurema osavõtjate arvuga klassile on auhind!
 • Teisipäeval, 10. mail kell 15.50 kutsub ajalooring ruumi 141, kus õpetaja Aare Ristikivi jagab oma muljeid Kõrgõstanist. Kõik huvilised on oodatud.
 • Teisipäeval, 10. mail kell 16.00 toimub kooli petangiturniir. Kogunetakse Emajõe ääres Kalevipoja kuju juures.
 • Neljapäeval, 12. mail kell 18.00 algab kooli võimlas Eesti II naiste tantsupeo ülevaatus gümnaasiumi segarühmade (C) tantsijatele.
 • Reedel, 13. mail kell 18.00 algab auditooriumis HTG kinoõhtu.
 • Akadeemiake ootab õpilaste uurimustöid oma sügisese numbri jaoks. Tööde esitamise tähtaeg on 30. mai, täpsem info: www.akadeemiake.ee.

 Olümpiaadid ja võistlused

 • 28.-29. aprillil toimus õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor, laekunud 159 tööst valiti lõppvooru 99, nende seas 11 meie kooli noorte uurimistööd. Väga hästi läks meie õpilastel ka lõppvoorus: I preemia pälvisid Anton Konovalov (12.a, juhendajad Darja Lavõgina ja Eha Paabo) ning Eva-Maria Tõnson (11.b, juhendajad Kaupo Voormansik ja Eha Paabo), II preemia pälvisid Maris Sala (12.c, juhendaja Liis Karo-Astover) ning Elis Tiivoja (12.a, juhendajad Maris Nuhkat ja Saima Kaarna). Eva-Maria Tõnson esindab Eestit õpilaste teadustööde konkursil USAs ning sai lisaks Tartu Observatooriumi ning Tartu Ülikooli eripreemia, Anton Konovalov ja Maris Sala esindavad Eestit Brüsselis peetaval konkursil. Aksel Allas (12.a, juhendajad Kaarel Piip ja Ehtel Timak) pälvis Eesti Energia, Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikooli ja Teaduskeskus AHHAA eripreemia, Katri-Helena Janno (12.a, juhendaja Ljubov Titova) sai Eesti Kirjandusmuuseumi eripreemia. Auli Marta Humal (12.c, juhendajad Ülla Linnamägi ja Triin Ulst) pälvis Eesti Psühholoogide Liidu eripreemia. Miina Solveig Muru (12.a, juhendajad Andreas Valdmann ja Ehtel Timak) ja Jaspar Ristkok (12.b, juhendaja Kristiina Punga) pälvisid Teaduskeskus AHHAA eripreemia. Lõppvooru pääsenud õpilaste posttitega saab tutvuda kooli aatriumis.

 • Ajalooalaste uurimistööde võistlusel saavutas Jasper Ristkok (12.b) loovtööde kategoorias III koha.
 • 6.-7. aprillil toimus Paides vabariiklik geograafiaolümpiaad, kus gümnaasiumiastmes osales 36 õpilast.
2. koht Kati Iher (10.b) I järgu diplom
3. koht Joosep Kaimre (10.b) II järgu diplom
4. koht Eva  Maria Tõnson (11.b) II järgu diplom
6. koht Triin Mirjam Tark (10.b) III järgu diplom
Kati Iher, Joosep Kaimre ja Eva Maria Tõnson on arvatud Eesti võistkonda Baltimaade olümpiaadil (28.06-1.07) ja rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil, mis toimub 16.08-22.08 Hiinas.
 • Shakespeare’i päeva võistluste tulemused:
tsitaatide tundmise võistlus
I koht Gamithra Marga ja Kristina Koch (10.c/10.b)
II koht Katre Uibo ja Katre Reinart (10.a)
III koht Sandra ja Elise (12.d)
IV koht Maria Pärli ja Kristin Reino (10.e)
V koht Mirko Nõmmsalu ja Siim Ilves (10.b)
monoloogide ja sonettide retsiteerimine
Kõik osavõtjad olid väga tublid. Eriti paistsid silma ja premeeriti etenduse „Othello“ piletitega
I koht Rando Künnapuu (11.e)
II koht  Agnes Unt (11.d)
III koht Stefani Vissel (külalisõpilane Võru Gümnaasiumist)
Shakespeare’i viktoriin
I koht Maia Pruuli, Michal Jatsa, Hanna Marrandi (kõik 11.e)
II koht külalisõpilased Võru Gümnaasiumist
III koht Karl Robert Kuum, Raul Villem Reedi, Ethel Enniko (kõik 10.c).
 • Kirjandusfestivalil Prima Vista 2016 anti välja kogumik „Veider kohting“, kus Maarja Kangro, Jim Ashilevi, Andra Teede, Maarja Pärtna ja Tõnis Vilu kirjutasid esmalt ilukirjanduslike tekstide algused ning õpilastel tuli neile lõpp luua. Kogumikus on avaldatud Rosemary Pree (12.d) ja Katrina Saarnitsa (11.e) looming.
  Laupäeval, 7. mail autasustati Prima Vistal arvustuste võistluse Ulakass parimaid. Võistlusest võttis osa 38 gümnasisti üle Eesti, kelle seast Hanna Marrandi (11.e) võitis II koha ja Emakeeleõpetajate Seltsi parima arvustuse preemia. Greta Ilmas (11.b) pälvis Soome Instituudi preemia. Eripreemia vääriliseks peeti Andre-Loit Valli (11.b) arvustust.
 • 2016. aasta RMK korraldatud metsaviktoriinile registreerus tänavu 809 klassi 215 koolist üle Eesti (kokku osales 9491 õpilast). Iga vanuserühma 10 paremat klassi saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes koos transpordi- kompensatsiooniga. Meie koolist osales 10.c ja 11.c klass. 10.c klass sai gümnaasiumiastmes 10 parima hulka, 11.c sai 17. koha 46 gümnaasiumiklassi hulgas (klassist pidi vastama küsimustele vähemalt 75% õpilastest).
 • Age Kannumäe (10.c) saavutas kodutütarde Varstu rühma koosseisus luureretkel „RENE RETK 2016“ I koha ja on arvatud Võrumaa koondisesse vabariiklikul mini-Erna võistlusel.

Konkursid

 • Õpilasi oodatakse osalema arvamuslugude ja fotovõistlusel “Eesti JA Põhjamaad - Eesti KUI Põhjamaa?”, mille peaauhinnaks on ainulaadne reis Oslosse Nobeli rahupreemiate tseremooniale. Arvamuslugude esitamise tähtaeg on 10. juuni, fotodel 31. juuli. Täpsem info: www.eetika.ee.
 • Kumu kunstimuuseum kutsub osalema fotokonkursil, tööde esitamise viimane tähtaeg on 1. juuni, täpsem info http://kumu.ekm.ee/syndmus/fotorealism-50-aastat-huperrealistlikku-maali/.
 • TÜ loodusmuuseum kutsub osalema fotokonkursil „Metsik linn“. Töid saab esitada 12. juunini, täpsem info: http://www.natmuseum.ut.ee/.

Õpetajad

 • Õpetaja Mall Matto osaleb koos õpilastega Erasmus+ projekti üritustel Saksamaal 7.-13. maini.
 • Õppealajuhataja Aime Punga on korralisel puhkusel 9.-16. maini, õpetaja Saima Kaarna viibib koos õpilasvõistkonnaga võistluse „Noored Euroopa metsades“ finaalvõistlusel 16.‑17. mail; õpetajad Erika Hunt ja Katrin Ojaveer osalevad riigieksamitööde parandajate koolitusel 11. mail alates kella 12st.

Õpilased

 • 29. aprillil käis 10.e klass Tallinnas õppekäigul. Tutvuti linnaga, osaleti Eesti Tervishoiu Muuseumi töötoas ja õhtul vaadati Eesti Draamateatris etendust „Väljaheitmine“.
 • ​Aasta Tantsutalla tiitli pälvis sel aastal 11.d klassi õpilane Mart Erik Kermes. Õnnitleme!

Sport

 • Tartu heitjate seeriavõistluse avaetapil püstitas Tuule Müürsepp (11.a) NJ vanuseklassis uue kooli rekordi kettaheites tulemusega 44.71.
 • Tartu koolidevahelisel murdmaateatejooksu meistrivõistlustel saavutasid meie kooli võistkonnad ülekaaluka võidu:
A-vanuseklassi võistkonda kuulusid Katre Uibo (10.a), Pauliine Konsa, (10.b), Kristel Kõivo, Kirke Maria Lepik, Johanna Olesk, Kaisa Rooba (kõik 10.c), Rauno Variku, Kaarel Kuresoo, Andres Rõõm (10.a), Joonatan Oras (10.e) ja Kris-Robin Sirge (10.d).
J vanuseklassi võistkonda kuulusid Silvia Luup (12.c), Liina-Mari Roolaht (12.e), Marilind Reemann (12.a), Aleksandra Isabel Pillmann (11.b), Silvia Veermäe (11.a), Johanna Maria Karjus (10.a), Kevin Reisenbuk (10.b), Kristjan Uibo (11.a), Sander Kesküla (12.d), Georg Caius Kutsar ja Karl Tiit (12.b).
 • Klassidevaheline võrkpalliturniir lõppes väga võrdsete ning võitluslike mängudega. Võitjaks krooniti 11.c, järgnesid 10.d ning 10.a.
 • Naiste korvpalli meistriliigas saavutas Tartu Ülikool/Kalev korvpallinaiskond pronksmedali. Võistkonnas mängisid ka Kadri Uiga (12.c) ja Sandra Reinvald (10.e).

Eelteated

 • Esmaspäeval, 16. mail kell 16.00 algab auditooriumis selle õppeaasta viimane klassidevaheline mälumäng.
 • Teisipäeval, 17. mail toimub Dorpati konverentsikeskuses haridusosakonna juhataja vastuvõtt parimatele aineolümpiaadidel osalenutele ja nende juhatajatele.
 • 10.-11. klasside spordipäev toimub 19. mail TÜ staadionil. 10. klassid on staadionil kell 10.00‑12.00 ning 11. klassid kell 12.00-14.00. Täpsem info järgmises lehes infolehes.
Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31