Infoleht nr. 14 - 11.01.2016

doc pdf 

HTG INFO 

Juhtkond tänab

•    11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Kerli Orav-Puuranda õpilastele jõulupeo korraldamise eest ning õpetajaid Mall Mattot, Aimar Poomi, Uve Saart, Anneli Saarvat, Ülle Seevrit ja Ketlin Taidret jõulupeo korraldamise eest HTG töötajatele;
•    õpetaja Toomas Jürgensteini ja kõiki esinejaid, kes aitasid kaasa jõulujumalateenistuse õnnestumisele;
•    õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Anneli Mägi ja Ehtel Timakut õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

•    II perioodi järelarvestused

teisipäeval, 12. jaanuaril kell 15.45
füüsika (221) õp M. Reemann ja S. Oks
muusika (220) õp Ü. Keerberg
matemaatika (107) kõik matemaatikaõpetajad
bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna ja Ü. Seevri – 225
kolmapäeval, 13. jaanuaril  kell 15.45.
keemia (217) õp E. Paabo
kunst (203) õp. P. Beier 
eesti keel (105) õp. K. Soodla ja T. Pluum
neljapäev, 14. jaanuaril kell 15.45
inglise keel (308) kõik õpetajad
kunst (203) õp. M. Jõgiste
reede, 15. jaanuar kell 15.45
eesti keel ja ajalugu (144) õp M. Piirimäe ja K. Punga
 

esmaspäeval, 18. jaanuaril kell 16.00 saavad ruumis 105 järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel 
-    valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); 
-    teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 18.01; 
-    registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 13. jaanuaril kooli kodulehel.
•    11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Sellel õppeaastal saab valida geoinformaatika (õp. Ülle Seevri), robootika (õp. Siim Oks) või joonestamise 2. (õp. Raimond Lepiste) kursuse vahel. Nii 11.a kui ka 11.b klassile on ette nähtud kuni 10 kohta geoinformaatika ja robootika kursusele ning kuni 4 kohta joonestamise 2 kursusele (lisaks juba sügisel registreerunutele). 
Kursused algavad 20. jaanuaril. Geoinformaatika toimub teisipäeviti kell 15.45, robootika kolmapäeviti kell 14.25 ning joonestamise 2. kursus V perioodil vabaaine tundide ajal.
Tehnoloogiakursusest on vabastatud aineõpetajate ettepanekul matemaatika, informaatika, füüsika või keemia olümpiaadikursustel aktiivselt osalevad õpilased, joonestamise 2. kursuse eelmisel õppeaastal läbinud ning individuaalõppel olevad õpilased.
12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga. 
11.a ja 11.b klasside juhatajatel palutakse esitada õppealajuhatajale kursustest osa võtvate õpilaste nimekirjad 18. jaanuariks.
•    Algavad 11.c klassi keemia praktikumi tunnid (juhendaja TÜ õppejõud Aime Lust). Praktikum toimub Tartu Ülikooli keemiahoones (Ravila 14a). Esimene praktikumitund toimub kogu klassile neljapäeval, 14. jaanuaril kell 16.00, edasi viiakse praktikum läbi kolmes rühmas: 
I rühma praktikum toimub kolmapäeviti kell 13.15;
II rühma praktikum kolmapäeviti kell 15.15; 
III rühma (rühma kuuluvad õpilased, kes osalevad vabaainete kursustel) praktikum toimub neljapäeviti kell 16.00. 
Chemicumi saab sõita bussidega nr 5 ja 24, mis väljuvad Kaubamaja peatusest ning sõita tuleb Nooruse peatusse või bussiga nr 1 sõita Soinaste peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad bussid:
buss nr 5 Kaubamaja peatusest kell 13.02, 14.41 või 15.02
buss nr 24 Kaubamaja peatusest kell 15.45
buss nr 1 Kaubamaja peatusest kell 12.56, 14.54 või 15.54

•    UPT-17 esimene juhendajaseminar, millest on kohustatud osa võtma kõik 11. klasside õpilased, toimub 18. jaanuaril 1. tunni ajal. Õpilased, kes osalevad vabaaine tunnis, lepivad juhendajaga seminari aja kokku. Vabaainete õpetajad H. Pähno, K. Punga, M. Matto, A. Roots, Ü. Seevri, T. Niitvägi-Hellamaa, E. Hunt, K. Ojaveer, M. Hildebrandt, U. Saar ja A. Ristikivi teatavad ise juhendatavatele seminari aja.

12. klasside lõpueksamid

•    Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad abituriendid sooritama kolm riigieksamit (eesti keel, matemaatika ja võõrkeel), koolieksami ning kaitsma uurimis-või praktilise töö. 
12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2016. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiili ID-ga. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
Õpilasel on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam. 
Võõrkeeles võib 

  • valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel; 
  • valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel. Eksamid toimuvad 11.-15.04.2016.a. prantsuse keel ning 09. 13.05.2016.a. saksa ja vene keel;
  • esitada varem sooritatud vähemalt B1 keeleoskustaseme rahvusvahelise eksami tunnistuse. 

Eksamiks valida võõrkeele, mida õpilane ei ole koolis õppinud. 
•    Kui õpilane on otsustanud sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam). 
•    Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1 keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse koopia õppealajuhatajale hiljemalt 20. jaanuariks. Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini.
Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile ei registreeri, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad. 
Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, 2016. a kevadel eksameid sooritada ei saa.
•    Teisipäeval, 12. jaanuaril kell 14.25 (12.b klassile kell 15.45) jagab õppealajuhataja auditooriumis juhiseid eksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta. 

Viie kooli võistlus

•    14.-15. jaanuaril toimub meie koolimajas 51. viie kooli võistlus reaalainetes. Võistlusest võtavad osa Miina Härma gümnaasiumi, Tartu Tamme gümnaasiumi, Viljandi gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie kooli kahekümneliikmeline võistkond. Võistlusel osaleb ka külalisvõistkond Ida-Virumaalt. 
•    Ülesandeid lahendatakse ruumides 220 ja 221 ning 15.jaanuaril ka aulas. Et tagada võistlejatele vaikus, on 14. ja 15. jaanuaril läbikäiguks suletud auditooriumi ees olev koridor. Palutakse tähelepanelikult jälgida tunni- ja ruumiplaani muudatusi.
•    Kuna ka raamatukoguhoidja Ave Rikas on hõivatud viie kooli võistlusega, on 14.-15. jaanuaril raamatukogu suletud.
•    Meie kooli võistkond koguneb 12. jaanuaril teisel suurel kell 12.45 vahetunnil õpetajate tuppa (208).

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 12.01
10.b    5. tund saksa keel õp.A. Rootsi grupil jääb tund ära
10.c    1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139 
5. tund saksa keel õp.A. Rootsi grupil jääb ära
10.d    5. tund saksa keel õp.A. Rootsi grupil jääb ära
10.e    2. ja 5. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
12.a    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
12.b    1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 144
12.e    1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
kolmapäev, 13.01
10.e    3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
12.a    4. tund matemaatika praktikum õp. E. Timak - 139
SKc6    5. tund saksa keel õp. O. Titova – 204
neljapäev, 14.01
10.a    3. tund inglise keel õp. E. Hunt - 309
4. tund füüsika õp. M. Reemann – 102
10.c    3.-4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 107
10.e    4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 105
11.a    1. tund kirjandus TÜ praktikant Karmen Lummo - 102
4. tund inglise keel õp. E. Hunt – 144
11.b    2. tund matem. praktikum iseseisev töö õp. H. Kiisel – 135
4. tund informaatika õp. A. Mägi – 303
11.c    3. tund kirjandus õp. K. Soodla – 202 (toimub ka 1. tund)
11.d    2. tund informaatika õp. A. Mägi – 303
11.e    1. tund informaatika õp. A. Mägi – 303
2. tund füüsika õp. J. Paaver - 202
3. tund kirjandus TÜ praktikant Karmen Lummo - 102
4. tund inglise keel õp. E. Hunt – 144
12.a    3. tund füüsika õp. S. Oks - 105
12.b    2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 102
3. tund füüsika õp. M. Reemann – 135
4. tund matem. praktikum iseseisev töö õp. H. Kiisel – 135
12.d    1. tund füüsika õp. J. Paaver - 135    
reede, 15.01
10.a    4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom - 228
10.c    1. tund jääb ära, veebipõhine iseseisev töö kodus. Kooli tuleb tulla kell 9.30
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 135
10.e    2. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi – 303
11.a    1. tund matemaatika kogu klassil õp. Ü. Hüva - 136
11.c    3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 202
11.d    1. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi - 303
2. tund informaatika asemel inglise keel õp. H. Köhler - 312
11.e    4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 135
12.b    1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 144
2. tund kirjandus õp. H. Tering – 102
3. tund ühiskonnaõpetus, iseseisev töö õp. A. Ristikivi - 136
12.c    2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 105
esmaspäev, 18.01
10.a    5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 136
10.b    4. tund prantsuse keel iseseisev töö õp.Ü. Roostoja – 309
10.c    4. tund prantsuse keel iseseisev töö õp.Ü. Roostoja – 309, õp. E. Hundi inglise keel rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
10.d    4. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. Ü. Roostoja – 309
10.e    2. tund informaatika õp. A. Mägi – 206. Prantsuse keele rühmal jääb tund ära, kooli tuleb tulla kell 10.35
3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 139
5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 136
11.a    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
11.e    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
PKc5    1. tund prantsuse keel jääb ära

Teated

•    Esmaspäeval, 11. jaanuaril kell 16.00 allkirjastavad HTG õpetajate toas Tartu linna gümnaasiumite direktorid ja Tartu linna haridusosakonna juhataja õpilaste 10. klassi vastuvõtuks ühiskatsete korraldamise koostöökokkuleppe.
•    Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 12. jaanuaril kell 15.50 ruumi 141, kus Tartu ülikooli kirikuloo teadur Atko-Sulhan Remmel räägib Eesti usulisest mitmekesisusest.
•    Imelise Ajaloo viktoriin detsembrikuu numbri teadmiste peale toimub sel korral kolmapäeval, 13. jaanuaril pärast 3. tundi auditooriumis. Valikvastustega ülesannete lahendamiseks kulub kaheliikmelistel võistkondadel maksimaalselt 10 minutit. Võistlema on oodatud ka need meeskonnad, kes varem viktoriinil osalenud pole.
•    Kolmapäeval, 13. jaanuaril kell 10.00-14.00 peetakse Jaan Poska Gümnaasiumis keele- ja tehnoloogiateemalist minikonverentsi „Keel nutistu sees?!“. Gümnaasiumiõpilastele esinevad professor Martin Ehala, dotsent Mark Fišel, kutseline viipekeeletõlk Liina Paales ja arvutilingvistika teadur Olga Greassimenko.
Treffneristidel, kes soovivad konverentsist osa võtta, palutakse osalemissoovist teatada 12. jaanuari keskpäevaks aadressil tiina.pluum@htg.tartu.ee.
•    Laupäeval, 16. jaanuaril toimub kooli aulas järjekordne LAN pidu. Täpsemat informatsioon õpetaja Siim Oksalt.
•    Pühapäeval, 17. jaanuaril toimub kooli võimlas kella 10.00-18.00ni kolme Tartu tantsuansambli (HTG Tantsutallad, EMÜ Tarbatu ja TÜ Rahvakunstiansambel) ühistreening.

Olümpiaadid ja võistlused

•    Detsembrikuu alguses toimus Miksikese keskkonnas veebipõhise kontrolltööna informaatikavõistluse Kobras I voor. 1003 osavõtja hulgast meie kooli parimad, kes on kutsutud juunioride rühmas II vooru:

1. koht Kersti Joala (10.a)
8. koht Gamithra Marga (10.c)
10. koht Kati Iher (10.b)
11. koht Loona Volke (10.b)
12. koht Madis Steinberg (10.a)
13. koht Maret Sõmer (10.a)
14. koht Meeri Jürgenson (10.c)
15. koht Triin Mirjam Tark (10.b)
18. koht Kristina Koch (10.b)
19. koht Laura Kirs (10.a)

•    13. detsembril toimus talvine lahtine võistlus matemaatikas. Meie parimad:
noorem rühm (120 osavõtjat)

1. koht Kati Iher (10.b) I auhind
3. koht Loona Volke (10.b) II auhind
8.-10. koht Silvia Hiie Aabloo (10.b) III auhind
13.-14. koht Rudolf Stenar Saluoks (10.b)
15. koht Maret Sõmer (10.a)
16.-17. koht Kevin Reisenbuk (10.b)
18.-19. koht Triin Mirjam Tark (10.b)

vanem rühm (76 osavõtjat)

7. koht Svenno Saan (12.a) II auhind
8.-9. koht Rasmus Jaagant (11.a) III auhind
13.-14. koht Aaro Kristjuhan (11.b)
18. koht Mirjam Iher (12.b)
19.-23. koht Andre Litvin (11.b)

Õpetajad

•    Saksa keelediplomi suulise eksami komisjoni töös osalevad 12. jaanuaril õpetaja Aive Roots ja 13. jaanuaril õpetaja Mall Matto.
•    Õpetaja Tiina Pluum osaleb koolitusel 13. ja 14. jaanuaril ja õpetaja Aare Ristikivi 18. jaanuaril, õpetajad Erika Hunt ja Tiina Niitvägi-Hellamaa viibivad 17.-24.01. Erasmus+ õpilasvahetuse projektiga Rootsis ning huvijuht Uve Saar on 15.01.-02.02. korralisel puhkusel.
•    Meie koolis sooritavad sel perioodil oma pedagoogilise praktika TÜ eesti keele ja kirjanduse tudeng Karmen Lummo, matemaatika-informaatika tudeng Moonika Teppo ning bioloogia ja geograafia tudengid Maia-Liisa Suigusaar ning Sofya Tsyrulnikova.

Õpilased

•    11.c klassi korraldatud heategevuslikul jõululaadal koguti 130 eurot, mis lubatu kohaselt annetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.
•    10.e klassi õpilased tegid samuti jõuluannetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.
•    Tantsutaldade talvistel tantsupäevadel oli lisaks oma õpetajale oskusi jagamas ka tantsuansambli Tarbatu kunstiline juht Jaanus Randma ja tema abiline Anneli Kann ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tantsuspetsialist Ülle Feršel.
•    Reedel, 15. jaanuaril jäävad ööakadeemiasse roheliste ringi õpilased ning nende juhendaja Maris Pärn.

Eelteated

•    Teisipäeval, 19. jaanuaril toimub ajaloo olümpiaadi koolivoor. Osalemissoovist palutakse teada anda ajalooõpetajatele Andre Pettaile või Kristiina Pungale hiljemalt neljapäevaks, 14. jaanuariks.
•    Teisipäeval, 19. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis III klassidevaheline mälumäng.

 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31