Õpilastööde võistlus "Kooliajalugu uurima!"

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (allpool EPAM) korraldab 2015/16. õppeaastal õpilastele kooliajalooteemalise uurimistööde võistluse. Esitada võib ka kahel eelmisel, 2014/15. ja 2013/14. õppeaastal valminud töid. Võistlusest võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalselt kui ühiselt. Oodatud on nii kirjalikud uurimistööd kui ka uurimusliku taustaga videolahendused.

Võistluse eesmärgiks on jäädvustada nii viimaste aastate muutusi meie haridusmaastikul kui ka varasemat hariduslugu, samuti Eestist pärit õpilaste käekäiku välisriikide koolides.

Kirjalike tööde temaatikale EPAM rangeid piire ei sea. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist meie haridusajaloo tarbeks. Mõned võimalused: muutused piirkondlikus koolivõrgus; koolimaja ja -ruumid, kooliolustik, õppetöö ja -vahendid, koolitarbed, koolisport ja -aiandus, õuesõpe, õppekäigud ja kooliekskursioonid, olümpiaadid ja konkursid, osalemine välisprojektides, noorteorganisatsioonid, koolitraditsioonid ja huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus, uuendused koolis (teekond klassipäevikust e-koolini; tsükliõppe head ja vead vms); koolikord: käitumisnormid ja distsipliin, korra hoidmine ja rikkumine, õpilaste kiitmine ja karistamine; suhted koolis, õpilaste mängud ja meelelahutused, koolifolkloor ja -släng; rahvusvaheline õpilasvahetus, välisriigi õpilased meie koolides, Eestist pärit õpilased välisriigi koolides, eesti kool/osakond rahvusvahelises koolis x riigis y linnas

Videokonkursi soovitatav teema on “Üks päev … koolis”.

Vormistuse osas järgib žürii õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid, mis reeglina on kättesaadavad kooli kodulehelt. Võistlustöö on eestikeelne ja varustatud resümeega (lühikokkuvõttega ca 1–1,5 lk). Kirjaliku töö pikkusele rangeid piiranguid ei ole. Video pikkus on 7–10 min. Kui klipis kasutatakse mõnda heli/muusikapala, siis olgu see omalooming, mitte autoriõigustega kaitstud heliteos. Videole lisatakse e-postiga annotatsioon (andmed kooli, autori(te) ja juhendaja kohta, allikate, intervjueeritavate ja informantide loetelu vms, millest autor(id) peavad vajalikuks žüriid teavitada).
Lähetaja (maakonna HSO kontaktisik, kool, töö autor vt) saadab võistlustöö(d) elektrooniliselt (e-post: epam@tlu.ee või eneluka@tlu.ee) või tavapostiga (Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Narva mnt 25, 10120 Tallinn). Võistlustöid saab esitada kahes voorus: 15. maist 15. juunini ja 20. augustist 10. septembrini 2016

Uuendatud: 17/04/2024