Ajalooalaste uurimistööde konkurss

24. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatav õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele

2022/2023. õppeaastal

2022. aasta 24. veebruaril muutus maailm. Kuri vari veeres üle Ukraina ja kõikuma lõid senised alustalad. Olime elanud usus, et paljud koledused on jäänud igaveseks ajalukku ning nende teadmine on vajalik vaid selleks, et aru saada, kui hästi meil praegu läheb. Arvasime, et tänapäeva inimese suurim katsumus on pandeemia ning suurim väljakutse kliimaprobleemid. Vabadus oli elementaarne, võrdsus popp ja vendlus põnevalt rikastav. Nii me lootusrikkalt tulevikku vaatasime. 
Nüüd tuleb uues olukorras hakkama saada ja ajalugu pidavat ju hea õpetaja olema (ajaloolase Sulev Vahtre arvates olla tal küll halvad õpilased). Tasub heita pilk ajalukku ja uurida, milliseid teid pidi on vabaduse poole sammutud, millised kompromissid on lubamatud ja milliseid hetki ei tohi maha magada. Ühine pingutus, vendlus, on ikka aidanud sihile jõuda ja praegusel hetkel on ilmselt just see võluvitsaks kurjuse vastu. Üheskoos lükkasid prantslased käima suure Prantsuse revolutsiooni ja ühise rindena kukutati Hitler. Vendlus kasvatab võrdsust. Ei ole enam suured ja väikesed riigid, tähtsad ja vähemtähtsad rahvused, vaid ühised väärtused ja eesmärgid. See kõik on ajaloo vili, elanud inimeste ja sündmuste summa.
Nagu ilmselt aru oled saanud, on selleaastane teema tuline loosung ajaloost, mille hüüumärgid oleme asendanud punktidega. Tegelege sellel aastal nende kolme märksõnaga, otsige nende juuri ja mõjutajaid ning mõistke seeläbi veel sügavamalt nende tähendust ja väärtust.
Selleaastane teema on

„VABADUS. VÕRDSUS. VENDLUS.”

Mida uurida?
VABADUS – Eesti ajaloo viimased tuhatkond aastat on ühel või teisel moel seotud vabadusega, nii selle kaotamise, kaitsmise kui kätte võitmisega. Sajandite taha on keeruline laskuda, aga viimased sadakond aastat on käegakatsutavad. Nagu ka varasematel aastatel, annab vabadus vabaduse uurida seda, mis hingele põnev ja huvitav ehk kasutage võimalust valida endale sobiv teema!
VÕRDSUS – on valdkond, mida senistes uurimistöödes on suhteliselt vähe uuritud. Võtke sihikule sooline, rahvuslik või mistahes muud võrdsust kätkev valdkond ning tooge päevavalgele nüansid ja arengud.
VENDLUS – on ajaloo liikumapanev jõud. Uurimissuunad on ammendamatud – Kaitseliidust metsavendadeni, väliseestlastest Euroopa Liidu ja NATOni. Leidke üles need „vennad ajaloos“ ja näidake, millega nad hakkama on saanud.
Eesmärgid
● Rahvuslike väärtuste teadvustamine, jäädvustamine ja hoidmine.
● Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.
● Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.
Ajakava
● 1. september 2022 - Eesti Vabariigi President kuulutab võistluse välja.
● September 2022 – aprill 2023 – uurimistööde kirjutamine.
● 8. oktoober 2022 – soovitame osaleda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate
Seltsi ja Eesti Ametiühingute Keskliidu koostöös toimuval sügiskonverentsil
„Riik - see oleme meie!“. Lisainfo https://eays.edu.ee/sundmused/
3. aprill – võistlustöö esitamise tähtaeg.
● Aprill - mai 2023 – võistlustööde hindamine.
● 12. mai 2023 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Osavõtutingimused
Võistlus toimub kahes kategoorias ja kahes vanuseastmes.
Kategooriad:
● Uurimistöö
● Loovtöö (selgituseks loe SIIT)
Vanuseastmed:
● Põhikool (5.–9. klass)
● Gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate
vanuseline ülempiir on 21. aastat.
Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

Hindamisel arvestatakse:
● leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel;
● allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal);
● allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust;
● materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust;
● illustreeriva materjali põhjendatust;
● kasutatud allikate täpset loetelu;
● töö ülesehitust ja vormistust.
Uurimis- ja loovtöö peab olema ajalooalane.
Referaate ega kroonikaid uurimistöödena ei arvestata.
Autasustamine
1) Uurimistööde kategoorias määrab žürii mõlemas vanuseastmes 3 rahalist
peapreemiat ja raamatuauhinnad:
I auhind 250 eurot
II auhind 200 eurot
III auhind 175 eurot

Parimate tööde juhendajatele on preemia 150 eurot. Žürii jätab endale õiguse
auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib žürii määrata eriauhindu.
2) Loovtööde kategoorias määrab žürii mõlemas vanuseastmes 3 rahalist
peapreemiat:
I auhind 150 eurot
II auhind 100 eurot
III auhind 75 eurot

Parimate tööde juhendajatele on preemia 75 eurot. Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib žürii määrata eriauhindu.
Lisaks žüriile jagavad eripreemiaid Eesti erinevad haridus- ja mäluasutused: Eesti Rahva Muuseum, Rahvusarhiiv, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Mälu Instituut, Eesti Sõjamuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Vabamu, Tallinna Linnamuuseum, SA Virumaa Muuseumid.
Riigivanem August Rei SA paneb välja reisi Brüsselisse August Rei juhitud Asutava Kogu rolli ja vaimsuse uurimise eest.

Eesti Vabariigi Presidendi tänukirja pälvivad:
• uurimistööde kategoorias mõlema vanuseastme kuue esimese koha ja raamatupreemia saanud tööde autorid ning nende juhendajad;
• loovtööde kategoorias mõlema vanuseastme kolme parema töö autorid ning nende juhendajad.

Teised osavõtjad saavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukirja.
Parimatel uurimistööde autoritel on võimalus osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites (EUSTORY).

Eritingimustel sisseastumine kõrgkoolidesse
Uurimistööde võistlus on võrdsustatud üleriigilise aineolümpiaadiga.
❖ Tartu Ülikool tagab eritingimusel vastuvõtu 11. või 12. klassi õpilastele, kes on saavutanud ajalooalaste uurimistööde konkursil uurimistöö kategoorias 1.–3. koha.
o Loe lähemalt:
https://ajalugu-arheoloogia.ut.ee/et/sisu/sisseastumine-bakalaureuseoppesse (13.08.2022)

❖ Tallinna Ülikooli tudengikandidaatidel, kes gümnaasiumiastmes saavutasid uurimistööde võistlusel 1.-6. koha, on võimalik sisseastumiseksamit sooritamata ülikooli õppima asuda enda poolt vabalt valitud eesti õppekeelega erialal tasuta õppekohal (v.a integreeritud kunst, muusika ja multimeedia, koreograafia, filmikunsti, kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia õppekavadel).
Tulemus kehtib 10 aastat.
o Loe lähemalt: https://www.tlu.ee/eritingimustel-vastuvott (13.08.2022)

Võistlust toetavad:
❖ SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
❖ Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium

Uurimistööde võistluse korraldustoimkond
Erki Holmberg (Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei)
Karolina Antons – koordinaator (Mart Reiniku Kool) karolina.antons@gmail.com
Evelin Tiiter – koordinaator (Kadrina Keskkool) evelintiiter@gmail.com
PANE TÄHELE!
Võistlustöö saatmine ja registreerimine toimub ainult VEEBIPÕHISELT!
Iga võistlusel osaleja peab täitma veebipõhise ankeedi, mis on kättesaadav alljärgneva lingi kaudu: ANKEET (1.10.2022-04.04.2023).

Võistlustöö vormistamine
Hindamiskomisjonile saadetud võistlustöö TIITELEHEL peab olema alljärgnev
info töö ja selle autori kohta:
● töö PEALKIRI
● KATEGOORIA (uurimistöö või loovtöö)
● märge PK (põhikool) või G (gümnaasium)
● MÄRKSÕNA (võistlustööde žürii hindab anonüümseid töid, alles pärast pingerea koostamist saab märksõna kaudu teada töö autori)
Võistlusel osalemiseks tuleb veebis registreerumisel lisaks eespool toodud andmetele esitada ka:
● ANDMED AUTORI(TE) KOHTA;
● ANDMED JUHENDAJA(TE) KOHTA;
● võistlustöö pdf-formaadis avanev link, mida saab ka alla laadida.
PS!
Pdf-formaadis esitatud tööl ei tohi olla autori nime, kooli ega muud töö autorile viitavat, vaid ainult MÄRKSÕNA!
Võistlustöö peab olema vormistatud korrektselt, tähesuurusega 12 ning fondiga Times New Roman. Töö lisadeks on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed jms, samuti video- ja helifailid või muud infokandjad, mis tuleb lisada linkidena (YouTube, GoogleDrive vms).
Lubatud on nii tekstisisene kui ka joonealune viitamine, kuid see peab kogu töö ulatuses olema ühtne. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu. 

Uurimistööde miinimummaht on põhikoolis 15 lk + lisad ning gümnaasiumis 20 lk + lisad.
Loovtöö kirjaliku osa miinimummaht on nii põhikoolis kui gümnaasiumis 8 lk + lisad.
Sama uurimis- ja loovtööd võib esitada uurimistööde võistlusele vaid ühe korra.

Tööde esitamise viimane kuupäev on 3. aprill 2023

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks, millest teatatakse eelnevalt. Žürii teeb võistlusest kokkuvõtte Tartus toimuval lõppkonverentsil.

Uuendatud: 18/05/2024