Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi
läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel ning tuginedes haridus ja teadusministri
21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 241 moodustatud konkursikomisjo ni 10 . juuni 2022 . a
ettepanekule kuulutatakse välja 2022. a õpilasleiutajate riikliku konkursi.

Konkursskonkursitöö peab olema valminud 2021. või 2022. aastal;
igal konkursitööl võib olla 1 kuni 3 autorit;
iga noor leiutaja või leiutajate meeskond võib konkursile esitada kuni 3 konkursitööd;
konkursitöö teema on vaba;
konkursitööna tuleb esitada leiutise joonis (või joonistus) ning leiutise kirjeldus:
1) 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliastme kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus;
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse ja tööpõhimõtte kirjeldus;
maht kokku 1-2 A4 lehekülge.
2) 2. kooliastme kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus;
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse ja selle tööpõhimõtte kirjeldus (allikate olemasolul viidetega);
maht kokku 1-2 A4 lehekülge.
3) 3. kooliastme kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitavate näidete, põhjenduste ning taustamaterjalidega (viidetega allikatele);
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse ja selle tööpõhimõtte kirjeldus, võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (viidetega allikatele);
maht kokku 2-4 A4 lehekülge.
4) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitava taustamaterjaliga (töö uurimuslik osa, viidetega allikatele);
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse tööpõhimõtte ja selle teostatavuse kirjeldus koos selgitustega, sh võimalike tehnoloogiliste vm lahenduste kasutamine; võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (töö tulemuste osa, viidetega allikatele);
maht kokku 5-10 A4 lehekülge, vormistatud vastavalt koolis kehtivatele uurimuslik-praktiliste tööde koostamise nõuetele.
vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms);
konkursitööl peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus);
konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt (failid tuleb üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid), paberil tehtud joonis/joonistus ka paberkandjal.

Töö esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2022.
Täpsem info: https://etag.ee/tegevused/konkursid/opilasleiutajate-konkurss/

Uuendatud: 22/02/2024