Infoleht 16.05.2022 nr 30

HTG INFO doc

Juhtkond õnnitleb

 • saate „Rakett 69“ võitjat Mattias Timm Rasti (11.a) ja parima tüdruku tiitli pälvinud Grete Paati (12.b). Palju õnne!

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Tiina Pluumi, Anett Pulleritsu, Karin Soodlat ja Ljubov Titovat ning vilistlast Riko Piirisilda õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • segakoor Anima lauljaid ja tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Meelika Kaarnat, Trine Leppa, Eve Paapi ja Uve Saart meeldejääva kevadkontserdi eest.

Õppetöö

 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad 2021/2022. õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti sooritada, peavad esitama õppenõukogule taotluse kordusarvestuse loa saamiseks.
 • Kordusarvestuse taotlust saab esitada Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) 24. maini. Kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, palutakse õigeaegselt registreeruda, pärast 24. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada. Kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 30. mail.
 • Avalduses tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.
 • Kordusarvestused 10. ja 11. klasside õpilastele toimuvad 15.-20. juunini.
 • Neljapäeval, 19. mail kell 14.30 kogunevad õpetajate toas (208) aineosakondade ja kooliarenduse töörühmade juhid arutelule. Pärast arutelu teevad 12. klasside juhatajad lõpliku otsuse abiturientide kordusarvestustele lubamise kohta.
 • 11. klasside õpilased, kes soovivad oma uurimis- või praktilist tööd kaitsta juba sel kevadel, peavad selle Moodles UPT-23 kursusele üles laadima hiljemalt kolmapäeval, 18. mail.
 • Õnnetunnis, mis toimub 18. mail (90 min) ruumis 107, saavad hindelisi töid sooritada õpilased, kes töö sooritamiseks ettenähtud ajal puudusid koolist mõjuval põhjusel (olid haiged). Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 16. mail Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • 20. mail toimub TÜ staadionil spordipäev. Kell 10.00 alustavad 11. klassid ja kell 12.00 algab üritus 10. klassidele. Selga sportlik riietus ja kaasa hea tuju!

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 16.05
11.a     5. tund inglise keel õp S. Sagari rühmal jääb ära
11.e     5. tund inglise keel õp S. Sagari rühmal jääb ära
teisipäev, 17.05
10.b     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.d     5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.e     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
kolmapäev, 18.05
10.b     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
2. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
3. tund kirjandus õp A. Salo – 107
4. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.d     1.-2. tund keemia õp J. Jõgela – 217
4. tund prantsuse keele rühmal jääb tund ära
10.e     2. tund prantsuse keel iseseisev töö õp M. Matto – 204
3. tund keemia õp J. Jõgela – 203
            4. tund kirjandus õp A. Salo - 107
11.a     1. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
4. tund matem. praktikum õp Ü. Hüva – 136
11.b     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 309
11.d     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 309
neljapäev, 19.05
10.a     1.-2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
10.a     4. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.b     4. tund kirjandus õp A. Salo – 107
10.e     3. tund kirjandus õp A. Salo – 107
11.a     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.d     3. tund kirjandus õp K. Soodla –105
reede, 20.05
Tunde ei toimu.
10. klassid      spordipäev TÜ staadionil
11. klassid      spordipäev TÜ staadionil
11.c klassil toimub toiduainete tehnoloogia praktikum kell 11.45 – 17.00
12. klassid      matemaatika riigieksam
esmaspäev, 23.05
10.a     2. tund kirjandus õp A. Salo – 141 ära jääb I. Pajuri tund, mis toimus 13.05
10.b     3. tund kirjandus õp A. Salo – 141 ära jääb I. Pajuri tund, mis toimus 13.05

Abiturientidele

 • Reedel, 20. mail toimub matemaatika riigieksam, mis algab kell 10.00. Eksaminandidel palutakse koolimajas kohal olla kell 9.45.

Eksaminandi meelespea

 • Õpilane esitab igal eksamil osalemiseks komisjonile pildiga isikut tõendava dokumendi.
 • Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid, välja arvatud hädavajalikud ravimid, elementaarsed isikliku hügieeni tarbed ja funktsioonidega taskuarvutit ning joonestusvahendeid (joonlaud, sirkel, mall);
 • Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminandil tuleb kolme tööpäeva jooksul pärast riigieksami toimumist esitada Harnole lisaeksamil osalemise taotlus, millele lisatakse tõend, mis tõestab mõjuva põhjuse olemasolu.
 • Eksaminand alustab töö kirjutamist pärast sellekohase loa saamist eksamikomisjonilt ning lähtub riigieksamitöö kirjutamisel järgmistest nõuetest:
 1. kirjutab musta või sinise tindi või pastaga;
 2. jooniste tegemisel võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid – joonlauda, malli, sirklit;
 3. teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 4. ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid;
 5. kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse veaks;
 6. kõrvalise abi kasutamisel kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ette hoiatamata, tema eksam loetakse mittesooritatuks ning eksamitulemuseks märgitakse 0 hindepalli;
 7. eksami ajal ei ole lubatud eksamiruumist lahkuda, v.a eksamikorras ettenähtud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Viimati nimetatud juhul peab eksaminandi saatma eksamikomisjoni liige. Riigieksamiruumist väljas viibimise ajaks annab eksaminand oma töö riigieksamikomisjonile, kes märgib riigieksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja eksamiruumi tagasituleku aja.

Riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:

 1. 30 minutit;
 2. 15 minutit
 • Eksaminand, kes on riigieksamitöö lõpetanud (ka pärast I osa lõpetamist):
 1. kirjutab riigieksamitöö riigieksami-komisjonile üleandmisel sellele oma riigieksamitöö koodi, mis on toodud riigieksamitöö üleandmise protokollis ja riigieksamitöö üleandmise aja;
 2. annab allkirja riigieksamitöö üleandmise kohta;
 3. lahkub riigieksamiruumist.

Soovime abiturientidele edu eksamil!

 • Kordusarvestusi (kolme õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi või arvestusi, mille hinnet soovitakse parandada) on abiturientidel võimalus sooritada 24.-30. maini. Kordusarvestuste täpne toimumise aeg ja koht teatatakse 23. mai infolehes.
  Sooviavalduse esitamis võimalus Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Küsimustikud) lõpeb täna kell 23.59. Õppenõukogu teeb otsuse 19. mail, õpilased saavad teavet kordusarvestustele lubamise kohta klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt.
 • Koolieksamid
  • Viimane õppenõukogu, kus otsustatakse koolieksamist vabastamine toimub esmaspäeval, 30. mail.
  • Abiturientidel, kellel on veel valimata koolieksami õppeaine, on viimane võimalus 18. mail kuni kella 12ni. Valiku vormistamiseks palutakse pöörduda õppealajuhataja poole.
 • Koolieksamid toimuvad:
  reedel, 3. juunil kell 9.00 ruumis 221 – filosoofia, kunstiajaloo, usundiõpetuse ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam
  reedel, 3. juunil kell 12.00 ruumis 221 - ajaloo, bioloogia, joonestamise ja keemia kirjalik eksam
  reedel, 3. juunil kell 12.00 ruumis 220 – kirjanduse suuline eksam
  teisipäeval, 7. juunil kell 9.00 ruumis 213 – füüsika suuline eksam
  teisipäeval, 7. juunil kell 11.00 ruumis 206 – informaatika eksam
  teisipäeval, 7. juunil kell 8.30 ruumis 141 prantsuse ja rootsi keele kirjalik eksam
   
 • Koolieksamitele eelnevad konsultatsioonid:
  filosoofias ja usundiõpetuses 17. ja 24. mail kell 13.10 õp Toomas Jürgenstein - 203
  füüsikas 23. ja 30 mai kell 11.00 õp Siim Oks – 227
  kunstiajaloos 19. ja 26. mail kell 13.10 õp Raimond Lepiste – 202
  joonestamises 18. ja 25. mail kell 13.10 õp Raimond Lepiste – 202
  ühiskonnaõpetuses 18. ja 25. mail kell 8.30 õp Aare Ristikivi – 202
  Kirjanduses, prantsuse ja rootsi keeles eksamit sooritavatel õpilastel tuleb konsultatsiooni aeg õpetajaga kokku leppida.
  Bioloogias ja keemias, eksamieelset konsultatsiooni ei toimu, õpilastel on olnud võimalus osaleda eksamiks ettevalmistaval kursusel.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 11.b klassi õpilased Kristjan-Erik Kahu ja Toomas Herodes on arvatud IMO'22 võistkonna valikvõistluse (I etapp 18.-19. aprill, II etapp 10.‑11. mai) tulemusena Eesti võistkonda 2022. aasta rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil, mis toimub Oslos 9.‑16. juulil 2022.
 • 6. mail toimunud Tartu linna vene keele konkursil saavutas 1. koha Veera Beljajeva (11.e) ja 2. koha Ivar Peeling (10.a).
 • Teisipäeval, 10. mail tunnustati Tamme gümnaasiumis Prima Vista eelüritusena 20. üleriigilise arvustuste võistluse Ulakass parimaid arvustuste kirjutajaid. Konkursile laekus 80 tööd 17 eri koolist.
  I koht - Triinu Aru (11.e), II koht - Maara Parhomenko (11.e), III koht - Leene Pärtel (11.c).
  Soome Instituudi preemia võitis Anna Maria Fatkin (11.d), ajakirja Värske Rõhk preemia Maara Parhomenko (11.e) ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi preemia Anette Ama (11.e). 
  Eripreemia vääriliseks peeti Steven Noorsoo (12.e), Anette Ama, Alger Avi ja Imre Nõmme (kõik 11.e) arvustusi.
 • Kuues Tartu gümnaasiumide kirjanduslik mälumäng (KIMM) toimus 12. mail HTG-s.
  Osales 37 kirjandushuvilist seitsmest Tartu linna koolist. Kokku mängis 11 võistkonda, neist väljaspool arvestust ka Treffneri 2021. aasta vilistlaste esindus. Pärastlõuna juhatas lühiloenguga sisse linnakirjanik Paavo Matsin, kes kinkis kooli raamatukogule oma neli viimast romaani („Gogoli disko“, „Must päike“, „Kongo tango“, „Lenini valss“). Küsimused koostasid ja mälumängu viisid läbi HTG vilistlased Juhan Pikamäe ning Liisa-Maria Komissarov.
  Viie esimese hulgas oli kolm HTG võistkonda:
  1. koht võistkond Kilplased - Getter Kõiv, Jonathan Darvish-Kojori, Aadi Parhomenko (kõik 12.d), Neo Naatan Alakivi (12.e);
  2. koht võistkond TaavoPatsin - Miili Lippus (10.d), Roosi Ahas, August Lippus, Marie Elise Kanarik (kõik 10.c);
  5. koht võistkond Toomas Hollandist - Emma Kruusmäe, Angela Ikonen, Loviisa Lätt, Triinu Vaher (kõik 11.b).
  Suur tänu kõigile osalejatele! Ka vilistlastele!
 • Näitering osales 14. ja 15. mail vabariiklikul kooliteatrite festivalil Rakveres, kus Arabella Antons (10.c) pärjati festivali parimaks naisnäitlejaks.
 • Nädalavahetusel toimunud bridži Eesti meistrivõistlustel tulid U21 vanusekategoorias võitjaks Mehka Kartau (10.c) ja Jürgen Güsson (10.b).

Teated

 • Teisipäeval, 17. mail kell 16.00 kutsume kõiki huvilisi ajalooringi hooaja lõpetamisele. Vaatame üle kooliaasta sees tehtud ennustused, mõnusas õhkkonnas vestluse kõrvale on teed ja küpsiseid. Ajalooring toimub klassiruumis 141.
 • Teisipäeval, 17. mail kell 16.00 koguneb raamatukogu lugemissaalis HTG õpilaste kirjandusklubi. Jagame ühe enda valitud luule- või novellikogu lugemismuljeid. Võimalusel võta teos ka kaasa. Kõik on oodatud!
 • Laupäeval, 21. mail toimub meie kooli võimlas algusega kell 10.00 XI Jaak Lõivukese nimeline mälestusturniir saalihokis.

Klasside tegemised

 • 10.a klass käis 12. mail õppekäigul Tallinnas PROTO avastuskeskuses ning õhtul nauditi Estonia teatris etendust „Figaro pulm“.

Õpilased

 • Kertu Katriin Kotkas (11.b) pälvis Politsei- ja Piirivalveameti tunnustuse “Tubli tegu” vanas arestimajas ehk uues põgenike vastuvõtukeskuses kodutunde loomise eest lastetubade seinamaalingutega.

Õpetajad

 • Õpetaja J. Jõgela on õppetööst eemal 16. ja 17. mail. Kooli psühholoog T. Ulst osaleb koolitusel 16.-20. maini, õpetaja I. Pajur 22.‑30. maini. D. K. Raave osaleb doktoriõppes 18. mail ja 23.–26. maini viibib õppepuhkusel. 17. mail täidab õpilasnõustaja M. Nuut töökohustusi Jõgeval ja õppealajuhataja A. Punga jagab perioodõppe rakendamise kogemusi Püha Johannese Kooli õpetajatele Tallinnas.

Sport

 • Rühmvõimlemise MK-etapil Bulgaarias pälvis pronksmedali VK Rütmika rühm Siidisabad, mille koosseisu kuulub Maria Terep (10.a).
 • Olerex Tartu võrkpalliklubi võistkond tuli Balti noorte meistriks. Võistkonnas mängisid Klaara Erepuu, Lisethe Kruus, Mia Marta Miller (10.e).
Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22