Infoleht 18.04.2022 nr 27

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Kristiina Pungat, kellele vilistlaskogu esindajad Juhani Püttsepp ja Sigrid Laas andsid viimase koolikella aktusel üle vilistlaskogu õpetajapreemia.

Juhtkond tänab

 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ülle Hüva viimase koolikella aktuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetajaid Ülle Seevrit ja  Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • V perioodi õnnetunnid toimuvad 11., 18. ja 25. mail.
 • Rahvusvahelise prantsuse keele DELF eksami A2- ja B2-taseme eksami suuline osa toimub teisipäeval, 19. aprillil ja B1-taseme suuline osa 20. aprillil ruumides 308 ja 309.
 • Kolmapäeval, 20. aprillil 5. tunni ajal kell 14.35-15.50 toimub aulas Tartu Ülikooli professor Toivo Maimetsa loeng viirustest ja vaktsineerimisest. Loengul osalevad 10. ja 11. klasside õpilased, kellel samal ajal ei ole vabaaine tundi.
 • Neljapäeval, 21. aprillil toimub 4. ja 5. tunni ajal aulas humanitaarsuuna konverents, millest võtavad osa kõik 10.-12. klasside humanitaarsuuna õpilased. Vabaainete kursustel osalevatel õpilastel on lubatud lahkuda konverentsilt pärast 4. tundi.
 • Neljapäeval, 21. aprillil algab kell 16.00 auditooriumis õppenõukogu koosolek, kus räägitakse kevadisest töökorraldusest, sh ka lõpueksamite läbiviimise reeglitest.
 • Õpetajad teatavad IV perioodi hinded 22. aprillil.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 18.04
11.a    5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, õp Ü. Roostoja – 202
11.e    5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 141, õp Ü. Roostoja – 202
teisipäev, 19.04
10.a    5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 203 ja õp E. Hunt – 141
10.b    4. tund õp M. Hildebrandt – 203
10.c    4. tund õp M. Hildebrandt – 203
10.d    3. tund prantsuse keel õp D. K. Raave – 220
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 203 ja õp Ü. Roostoja – 227
10.e    1. tund prantsuse keel õp D. K. Raave – 204
11.b    2. tund inglise keel õp E. Hunt - 227 ja õp Ü. Roostoja – 225
11.c    2. tund inglise keel õp E. Hunt - 227 ja õp Ü. Roostoja – 225
11.d    2. tund inglise keel õp E. Hunt - 227 ja õp Ü. Roostoja – 225
kolmapäev, 20.04
10.a    4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 203 ja õp E. Hunt – 141
10.d    4. tund prantsuse keel iseseisev töö õp S. Sagar – 312
10.e    2. tund prantsuse keel iseseisev töö õp M. Matto – 204
11.a    2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 203 ja õp Ü. Roostoja – 202
11.b    1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 202
3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 203
11.c     1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 202
11.d     1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 202
3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp Ü. Roostoja – 203
11.e     2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 203 ja õp Ü. Roostoja – 202
neljapäev, 21.04
Humanitaarsuuna klassidel ei toimu 4. tundi, kuna õpilased viibivad konverentsil.
reede. 22.04
10.d    1. tund keemia õp J. Jõgela – 203
2. tund kehaline kasvatus koos 11.a klassiga õp A. Saarva / A. Poom – 228
10.e    3. tund matemaatika õp E. Timak – 135
esmaspäev, 2.05
10.e    5. tund keemia õp J. Jõgela – 135
 

Abiturientidele

 • 12. klasside õpilastele suunatud vabaainete tunnid (füüsika, matemaatika ja keemia) toimuvad ka 22. aprillil.
 • Matemaatika kordusproovieksamit saavad õpilased, kellel jäi proovieksam sooritamata haigestumise tõttu või proovieksam ebaõnnestus sooritada neljapäeval, 28. aprillil kell 9.30 ruumis 221.
 • Riigieksamid toimuvad:
  Eesti keele
  riigieksam esmaspäeval, 25. aprillil;
  Eesti keel teise keelena riigieksami kirjalik osa
  27. aprillil Jaan Poska Gümnaasiumis;
  Inglise keele riigieksami kirjalik osa 3. mail Waldorfgümnaasiumis;
  Matemaatika riigieksam 20. mail.

  Eksaminandi meelespea

 • Kirjalikud riigieksamid algavad kell 10.00, eksaminandidel palutakse koolimajas kohal olla hiljemalt kell 9.45.
 • Õpilane esitab igal eksamil osalemiseks komisjonile pildiga isikut tõendava dokumendi.
 • Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid välja arvatud hädavajalikud ravimid, elementaarsed isikliku hügieeni tarbed ja eksamile põhjendatult söök ja jook.
 • Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminandil tuleb kolme tööpäeva jooksul pärast riigieksami toimumist esitada Harnole lisaeksamil osalemise taotlus, millele lisatakse tõend, mis tõestab mõjuva põhjuse olemasolu.
 • Eksaminand alustab töö kirjutamist pärast sellekohase loa saamist eksamikomisjonilt ning lähtub riigieksamitöö kirjutamisel järgmistest nõuetest:
  • kirjutab musta või sinise tindi või pastaga;
  • jooniste tegemisel võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid – joonlauda, malli, sirklit;
  • teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
  • ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid;
  • kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse veaks;
  • kõrvalise abi kasutamisel kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ette hoiatamata, tema eksam loetakse mittesooritatuks ning eksamitulemuseks märgitakse 0 hindepalli;
  • eksami ajal ei ole lubatud eksamiruumist lahkuda, v.a eksamikorras ettenähtud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Viimati nimetatud juhul peab eksaminandi saatma eksamikomisjoni liige. Riigieksamiruumist väljas viibimise ajaks annab eksaminand oma töö riigieksamikomisjonile, kes märgib riigieksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja eksamiruumi tagasituleku aja.
 • Eksamitel on lubatud kasutada järgmisi lisavahendeid:
 • eesti keele eksamil – õigekeelsussõnaraamatut (ÕS);
 • matemaatika eksamil – funktsioonidega taskuarvutit ning joonestusvahendeid (joonlaud, sirkel, mall);
   
 • Riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:
  1) 30 minutit; 2) 15 minutit.
 • Eksaminand, kes on riigieksamitöö lõpetanud (matemaatika eksami puhul ka pärast I osa lõpetamist):
  • kirjutab riigieksamitöö riigieksami-komisjonile üleandmisel sellele oma riigieksamitöö koodi, mis on toodud riigieksamitöö üleandmise protokollis ja riigieksamitöö üleandmise aja;
  • annab allkirja riigieksamitöö üleandmise kohta;
  • lahkub riigieksamiruumist.
Soovime abiturientidele edu eksamitel!

Olümpiaadid ja võistlused

 • 12.-13. aprillil toimunud teadustööde konkursi II voorus pälvis Eesti Rahva Muuseumi eripreemia Jonathan Darvish-Kojori (12.d) töö „Eesti maakana ajalugu ja nüüdisaegne olukord” eest (juhendajad Liivo Niglas, Karin Soodla).
 • 14. aprillil toimunud vabariiklikul majandusolümpiaadil (41 osavõtjat) sai Kert Raudnõmm (11.d ) 10. koha ja III järgu diplomi, Andreas Tiit (11.a) 12. koha ja Emma Kruusmäe (11.b) 13. koha.

Konkursid

Teated

 • Teisipäeval, 19. aprillil on ajalooringiga võimalik külastada 19. sajandi linnakodaniku muuseumit ning seal avatud maailmasõdade vahelise Eesti ühe tugevaima sümboli - Langebrauni portselaniäri - lauanõude väikest näitust. Kohtume kell 16.00 kantselei juures. Muuseumikülastus on tasuta. 
 • Teisipäeval, 19. aprillil kell 16.00 koguneb raamatukogu lugemissaalis HTG õpilaste kirjandusklubi. Arutleme Franz Kafka jutustuse „Metamorfoos“ (1915) üle. Kõik huvilised on väga oodatud. Tule ka siis, kui ei ole jõudnud teksti (läbi) lugeda!
 • Kolmapäeval, 20. aprillil kell 16.00 toimub võimlas 4. kohtumine HTG SV ja Õpside vahel saalihokis. Tule vaatama!
 • Reedel, 22. aprillil toimuvad kell 9.30 – 13.15 ruumides 206, 303 ja 221 10. klasside sisseastumiskatsed. Õpilastel palutakse säilitada koolimajas vahetundide ajal vaikus, et mitte häirida teste sooritavaid õpilasi. Sel päeval ei helise koolikell.
 • Näitering osaleb 24. aprillil Tartu kooliteatrite festivalil Anton Hansen Tammsaare ,,Tõe ja õiguse” II osa põhjal tehtud lavastusega ,,Enne tuleb armastada, muu tuleb muidugi”. Laval on Arabella Antons (10.c) ja Jonathan Darvish-Kojori (12.d), keda saab vaatama tulla 24. aprillil kell 13.45 Sadamateatrisse või 23. aprillil kell 12 läbimängule kooli aulas.
 • V perioodil on koolis vaatluspraktikal Lotta Soodla (vil 2020). Hispaania keelt ja kirjandust õppiv tudeng jälgib 10.c klassi kirjandustunde.

Õpetajad

 • Õpetaja Doris Kristina Raave osaleb 20. ja 21. aprillil prantsuse keele eksami suulise osa komisjoni töös.

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumi konkursi. Stipendiumifondi suuruseks on kuni 2100 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumi á 300 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2022. Täpsem info kooli kodulehel (https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu).

Sport

 • Esmaspäeval, 18. aprillil toimuvad klassidevahelise saalihokiturniiri viimased mängud, finaal algab kell 18.10. Teisipäeval, 19. aprillil toimuvad klassidevahelise võrkpalliturniiri viimased mängud, finaal algab kell 16.20. Kaasaelajad oodatud!

Eelteated

 • Esmaspäeval, 2. mail kell 8.15-9.15 toimub UPT-23 juhendajaseminar. Õpetajad ootavad juhendatavaid järgmistes ruumides:
  Erika Hunt                  308
  Ülle Hüva                   136
  Joana Jõgela               216
  Saima Kaarna             225
  Anneli Mägi               206
  Madli Nuut                 219
  Katrin Ojaveer           312
  Siim Oks                    213
  Kerli Orav-Puurand   139
  Eha Paabo                  217
  Eve Paap                    208
  Jaan Paaver                214
  Indrek Pajur               221
  Monika Piirimäe        109
  Tiina Pluum               102
  Julia Polikarpus         137
  Aimar Poom               228
  Anett Pullerits            200
  Kristiina Punga          144
  Doris Kristina Raave  301
  Madis Reemann         212
  Aare Ristikivi            141
  Ülli Roostoja              309
  Jaanika Saarepuu       205
  Anneli Saarva            201
  Age Salo                     103
  Ülle Seevri                 227
  Karin Soodla              105
  Ehtel Timak               135
  Ljubov Titova            302
  Triin Ulst                    311
   
  11. klasside õpilased, kes viibivad seminari ajal vabaaine tunnis või kelle UPT juhendajaks on õpetajad Marcus Hildebrandt, Toomas Jürgenstein, Ave Külter, Ott Maidre, Mall Matto ja Raimond Lepiste pöörduvad ise juhendaja poole kohtumise aja kokkuleppimiseks. Kõik 11. klasside õpilased peavad uurimis- või praktilise töö juhendajaga kohtuma hiljemalt 9. mail.
   
 • Reedel, 6. mail 5. tunni ajal toimub aulas kirjanik Valdur Mikita loeng, millest on kohustatud osa võtma kõik 10. klasside õpilased.
 • Esmaspäeval, 9. mail toimub 10. klasside pildistamine aatriumis.

Kevadvaheaeg

Vaheaeg kestab 23. aprillist 2. maini.
25. aprillil toimub koolimajas emakeele riigieksam, muul ajal on vaheajal maja suletud.
Õppetööd alustame taas 2. mail.

Viimati muudetud: 
2022-06-29 17:22