2021. aasta õpilasleiutajate riiklik konkurss

2021. aasta õpilasleiutajate riikliku konkursi väljakuulutamine
Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel ning tuginedes haridus- ja teadusministri 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 241 moodustatud konkursikomisjoni 16. juuni 2021. a ettepanekule:
1. Kuulutan välja 2021. a õpilasleiutajate riikliku konkursi (edaspidi konkurss).
2. Kinnitan konkursi kategooriad järgmiselt:
2.1 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste;
2.2 2. kooliaste;
2.3 3. kooliaste;
2.4 gümnaasium ja kutseõppeasutus.
3. Kinnitan preemiafondi eelarveks 25 950 eurot.
4. Kinnitan auhindade arvu ja suuruse järgmiselt:
4.1 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 600 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 350 eurot.
4.2 2. kooliaste
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 550 eurot.
4.3 3. kooliaste
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1500 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 750 eurot.
4.4 Gümnaasium ja kutseõppeasutus
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1800 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 850 eurot.
4.5 Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajatele auhinnafond väärtusega kokku kuni 5000 eurot.
4.6 Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud koolile esemeline preemia väärtusega kuni 3050 eurot.
4.7 Auhind Eesti esindaja(te) osalemiseks USAs toimuval rahvusvahelisel õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil ISEF (toimub mais 2022) maksumusega kokku kuni 6000 eurot.
5. Kinnitan konkursitööde esitamise tähtajaks 15. oktoober 2021. a ja konkursitööde vastuvõtmise kohaks Eesti Teadusagentuur (aadress Soola 8, 51013 Tartu, www.etag.ee/konkursid).
6. Kinnitan konkursitööle esitatavad nõuded:
6.1 konkursitöö peab olema valminud 2020. või 2021. aastal;
6.2 igal konkursitööl võib olla 1 kuni 3 autorit;
6.3 iga noor leiutaja või leiutajate meeskond võib konkursile esitada kuni 3 konkursitööd;
6.4 konkursitöö teema on vaba;
6.5 konkursitööna tuleb esitada leiutise joonis (või joonistus) ning leiutise kirjeldus:
1) 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliastme kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus;
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse ja tööpõhimõtte kirjeldus;
maht kokku 1-2 A4 lehekülge.
2) 2. kooliastme kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus;
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse ja selle tööpõhimõtte kirjeldus (allikate olemasolul viidetega);
maht kokku 1-2 A4 lehekülge.
3) 3. kooliastme kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitavate näidete, põhjenduste ning taustamaterjalidega (viidetega allikatele);
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse ja selle tööpõhimõtte kirjeldus, võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (viidetega allikatele);
maht kokku 2-4 A4 lehekülge.
4) gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitava taustamaterjaliga (töö uurimuslik osa, viidetega allikatele);
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
probleemi lahenduse tööpõhimõtte ja selle teostatavuse kirjeldus koos selgitustega, sh võimalike tehnoloogiliste vm lahenduste kasutamine; võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (töö tulemuste osa, viidetega allikatele);
maht kokku 5-10 A4 lehekülge, vormistatud vastavalt koolis kehtivatele uurimuslik-praktiliste tööde koostamise nõuetele.
6.6 vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms);
6.7 konkursitööl peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus);
6.8 konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt (failid tuleb üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid), paberil tehtud joonis/joonistus ka paberkandjal.
7. Kinnitan konkursile esitatavate dokumentide loetelu:
7.1 konkursitöö joonis või joonistus (paberkandjal esitatava töö tagumisele küljele tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi, klass, kool; juhendaja olemasolul juhendaja ees- ja perekonnanimi, töökoht, e-posti aadress, telefon);
7.2 leiutise kirjeldus (vt punkt 6.5);
7.3 juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas;
7.4 täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid.
8. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Uuendatud: 18/05/2024