Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 2 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus ja teadusministri 24. jaanuari 2019. a käskkirjaga nr 12 moodustatud konkursikomisjoni 6. oktoobri 2021. a ettepanekule:
1. Kuuluta n välja 202 2 . a õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss
2. Kinnitan konkursi eelarveks 11 400 eurot.
3. Kinnitan konkursi tasemekategooriad järgmiselt:
1) põhikooli õpilaste teadustööd;
2) gümnaasiumi õpilaste teadustööd.
4. Kinnitan auhindade arvu ja suuruse järgmiselt:
1) põhikool:
a) kaks I preemiat (a´ 850 eurot);
b) kaks II preemiat (a´ 550 eurot);
c) kaks III preemiat (a´ 350 eurot).
2) gümnaasium:
a) kaks I preemiat (a´ 1100 eurot);
b) kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
c) kaks III preemiat (a´ 600 eurot).
3) kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 725 eurot).
5. Kinnitan konkursitööde esitamise tähtajaks 20. veebruar 2022 . a ja konkursitööde esitamise
kohaks Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (Soola 8, 51013 Tartu, www.etag.ee
6. Kinnitan konkursitööle esitatavad nõuded ja konkursile esitatavate dokumentide loetelu
järgmiselt:
1) eestikeelne täismahus uurimistöö ning juurde kuuluvad materjalid:
a) esitatakse elektrooniliselt elektroonilise versiooni saab üles laadida veebis konkursside keskkonnas aadressil www.etag.ee/konkursid
b) uurimistöö peab sisaldama eraldiseisvat pealkirjastatud (eraldi failina) eestikeelset kokkuvõtet (1 lk);
c) uurimistöö peab sisaldama eraldiseisvat pealki rjastatud (eraldi failina) ingliskeelset kokkuvõtet (1 lk);
2) koopia töö autori(te) koopia töö autori(te) passipassi või muu isikut tõendava dokumendi  sikuandmetega või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (esitada  elektrooniliselt);leheküljest (esitada elektrooniliselt);
3) juhendaja(te) kirjalik arvamus (esitada elektrooniliselt, üles laadida koos töö failiga juhendaja(te) kirjalik arvamus (esitada elektrooniliselt, üles laadida koos töö failiga konkursside keskkonnas aadressil konkursside keskkonnas aadressil www.etag.ee/konkursidwww.etag.ee/konkursid););
4) täidetud elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil täidetud elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil www.etag.ee/konkursidwww.etag.ee/konkursid).).

Uuendatud: 18/05/2024