Internet
Tagasi teemade lehele
Arvutivõrk-- Interneti ajalugu -- Teenused -- IP-aadress -- Domeenid
Veeb (WWW) -- Otsisüsteemid
Elektronpost -- Pine juhend
FTP -- Programm WS_FTP
Harjutusülesanded

Internet on ülemaailmne väiksemate arvutivõrkude ühendus, mis andmeedastuseks kasutab ühist protokollistikku. Arvutivõrk (computer network) on vahend arvutite omavaheliseks ühendamiseks, nii et oleks võimalik andmeid vastastikku vahetada ja arvutiressursse (näiteks välisseadmeid – printer, välismäluseadmed jms) ühiselt jagada.

Arvutivõrgk jaguneb kohtvõrkudeks ja laivõrkudeks:

Internet loodi lähtuvalt vajadusest ühendada erinevat tüüpi arvutivõrke.
Internet pakub juurdepääsu teabele ja ressursidele kogu maailmas. Internetis leidub tohutul hulgal kergesti kättesaadavat infot, mida pakuvad raamatukogud, ülikoolid, valitsusasutused, äriettevõtted, sõjaväelised organisatsioonid jpt.

On olemas kaks erinevat mõistet – Internet (suure tähega) ja internet (väikese tähega):

Algusesse
 

Interneti ajalugu:

Peamised teenused Internetis: Algusesse
 

Igal võrku ühendatud arvutil on IP-aadress – neljast numbrist vahemikus 0…255 koosnev aadress (32-bitine ehk 4-baidine aadress), mis identifitseerib üheselt arvuti. IP-aadressis eristatakse iga bait punktiga. IP-aadress jaguneb kaheks loogiliseks osaks – võrgu ja arvuti number. Esimene number neljast määrab ära riigi, kus arvuti asub. Eesti aadressid algavad enamasti numbritega 192 ja 193.

Kuna inimestel on suurt hulka numbrilisi aadresse raske meeles pidada, on igal arvutil ka nimi. Infot selle kohta millise IP-aadressiga arvutile millise nimega arvuti vastab, hoitakse nimeserveris. Kiiresti kasvavas võrgus aga ei saa aga nimede–aadresside vastavust administreerida ühest kesksest punktist. Seetõttu on Interneti nimeruum jagatud osadeks – domeenideks (domain) ja iga domeeni piires korraldatakse seda vastavust ülejäänutest sõltumatult. Domeene on võimalik jagada alamdomeenideks, neid veel omakorda jagada ja nii tekib hierarhiline nimede süsteem – domeeninimede süsteem DNS (Domain Name System). Igale hierarhia tasemele vastab masina nimes üks märgend. Märgendid on punktidega eraldatud. Näiteks maurus.htg.tartu.ee on HTG meiliserver.

Domeenideks jaotus on tehtud kas organisatsioonilise või geograafilise põhimõtte järgi:

Interneti ametlikud ülemise (esimese) taseme domeenid on: Näide nimesüsteemi hierarhiast:

Algusesse
 
 

WWW – World wide Web

Veeb (World Widw Web) on Interneti multimeediatenistus, mis sisaldab tohutul hulgal hüpertekstidokumente, mis on loodud HTML-keele abil. Hüpertekst on omavahel seotud teksti, kujutiste (piltide), heli ja video esitusmeetod. Veebi lugemisvahendiks on tema sirvijad (brauserid), millest eim kasutust leiavad Netscape Navigator ja Internet Explorer.

Veebis paiknevat ja ekraanil nähtavat hüperteksti nimetatakse veebileheküljeks. Igal Interneti ressursil on ühtlustatud asukohanäit ehk URL (Uniform Resource Locator). Üldiselt koosneb URL kolmest osast: meetod://arvuti/kataloog/faili Meetodiks on protokoll või teenus. Tüübiks võib olla http, ftp, mailto, news, archie, telnet, gopher, wais.

Meetodit iseloomustavad tähised:

Sirvijaga saab vaadata ka kohtarvutis asuvat faili, siis ilmub aadressireale vastava faili täisnimi (Internet Explorer’is) või lisatakse selle ette tähisfile:/// (Netscape’s).

Näiteks URL http://www.htg.tartu.ee/if/Baaskursus/Ajalugu.html tähistab HTG serveris kataloogis if, alamkataloogis Baaskursus asuvat faili Ajalugu.html.

file:///D|/Liile/Baaskursus/index.html tähistab arvutis D-kettal kaustas Baaskursus asuvat faili index.html.

Netscape Navigator’i kasutusjuhendi leiad aadressilt: http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/andmetransport/www/browser/ns.navigator/netscape.html

Algusesse
 

Info otsimine veebist

Kogu Internetis olevast infost vajaliku ja sobiva kättesaamine on üsnagi raske ülesanne. Kasutajat huvitava info leidmiseks on loodud mitmeid teabeotsisüsteeme. Otsisüsteemid sisaldavad ülimahukaid andmebaase veebilehtede aadresside ning nendel oleva teabe peamiste märksõnade kohta. Kuna otsisüsteemid kasutavad erinevaid otsimismeetodeid, on sama märksõna järgi otsimise tulemused sageli erinevad. Headele otsisüsteemidele on lisatud abiinfo nende kasutamise kohta.

On olemas eraldi otsisüsteemid www ja anonüümse FTP jaoks.

Otsisüsteemide aadresse:

Algusesse
 

Elektronpost

Elektronpost (E-mail, email) on Interneti teenus, mille abil saab suhelda inimestega, kellel on elektronaadressid ja kes võivad asuda maailma mistahes punktis. Nagu traditsioonilise postiteenuse (nüüd tuntud ka tigupostina) kasutamise puhul, on ka e-posti toimimise eelduseks see, et iga kasutaja on üheselt identifitseeritav. Kasutaja identifitseerib tema elektronaadress. Elektronaadress on tavaliselt kujul kasutajanimi@postiserverinimi. Postiserver on elektronpostiteenust pakkuv arvuti, milles kasutaja postkast asub.

Levinumad postiprogrammid on Eudora, Pegasus Mail, Netscape Messenger, Outlook Express, Pine.

Elektronkirjavahetuse head tavad

Elektronkiri koosneb kahest osast: päisest (header) ja sisust (content). Kirja sisu on ainult saatja/saaja jaoks. Sisu koosneb infost, mida saatja tahab adressaadile saata. Kirja päises on info, mis on vajalik kirja edasitoimetamiseks. Päises on alati info kirja saaja, saatmise aja ja saatja kohta:
  1. To: saaja elektronaadress - kirjutab saatja
  2. From: saatja elektronaadress - täidab arvuti
  3. Date: saatmise kuupäev - täidab arvuti
  4. Cc: (Carbon Copy) koopia saaja(d) - kirjutab saatja
Algusesse
 

FTP – failide transportimise teenus

FTP (File Transfer Protocol) annab võimaluse arvutivõrku ühendatud arvutite vahel faile kopeerida. Võrgus olevad arvutid võivad olla erinevate operatsioonisüsteemidega, kasutada erinevaid failisüsteeme ja kooditabeleid. Failiedastus võib seisneda failide kaugarvutist oma arvutisse alla laadimises (download) või failide oma arvutist kaugarvutisse üles laadimises (upload). Failiedastuseks peavad selle sooritajal olema õigused Internetti ühendatud kaugarvutis failide lugemiseks/kirjutamiseks. Kuid on olemas ka anonüümne FTP, mis lubab kõigil soovijail kaugarvutist faile üles/alla laadida.

Täpsemalt FTP teenuse kohta loe internetist aadressidelt http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/andmetransport/ftp/ftp.html ja http://www.ut.ee/eays/mailinglistid/internet.htm#ftp

Algusesse
 

Programm WS_FTP

Üheks FTP-teenuse kasutusvaldkonnaks on failide kopeerimine kohtarvutist posti- või veebiserverisse ja vastupidi. Levinumaks programmiks, mille abil nimetatud tegevusi sooritatakse on WS_FTP. See programm töötab Windows-töökeskkonnas. Programmi käivitamisel avaneb aken Session Profile, milles tuleb määrata oma kasutajanimi, parool ja arvuti, millega ühendust soovitakse võtta.

Algusesse
Kui ühenduse loomine õnnestus, ilmub kaheosaline ekraanipilt, millest vasak pool (Local System) näitab kohtarvuti kataloogi sisu ja parem pool (Remote System) serveris asuva kataloogi sisu.

Vaikimisi näidatakse paremal pool sisseloginud kasutaja kodukataloogi sisu. Kummagi poole paremal küljel on nupud, millega saab anda vajalikke korraldusi vastaval poolel oleva kataloogi või faili kohta. Aknapoolet vahel on noolekestega nupud, mille abil saab faile ühelt poolt teisele poolele kopeerida. Allpool olevatest kolmest valikust – ASCII, Binary ja Auto – tuleks teksti- ja html-failide korral märkida ASCII ning muude failide korral Binary.

Akna allosas on teateriba, kus kuvatakse infot sooritatud tegevuste õnnestumise kohta.

Põhjalikumalt loe Internetist aadressidelt http://www.cs.ut.ee/~kaidoh/internet.html#ftp ja http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/andmetransport/ftp/ftp.html.
Algusesse

Lisalugemist neile, kes asjast rohkem huvitatud
Kooli serverite kohta ja HTG arvutivõrgu kasutamise kohta loe lehelt http://www.htg.tartu.ee/arvutiklass.html.
Kui soovid teada, milline on mingi arvuti IP-aadress, siis nimele vastavat IP-numbrit saad otsida lehelt http://www.hclub.ee/masinad.
Veebilehelt http://www.cs.ut.ee/~mroos/vt leiad Tartu ülikooli võrgutehnoloogia materjalid.
Ühtteist huvitavat võid leida ka aadressidelt (kontrollitud seisuga 29. Nov. 2001): http://www.tk.tartu.ee/~enok/av00/DNS_alused/html/slide_1.html
http://ilm.tac.ee:8080/nimesysteem/dns
http://www.cs.ut.ee/~kaidoh/internet.html
http://home.delfi.ee/~vpraust/internet (Valdo Prausti artiklid).
 

Algusesse
Tagasi teemade lehele