Andmetöötlus

[Arvutiprogrammid] [Süsteemiprogrammid] [Tarbeprogrammid] [Kasutajaliidesed] [Failid] [Kataloogid]

Arvutiprogrammid

Arvutiprogramm on arvutikäskude korrastatud järjend, mille täitmise korral arvuti "käitub" ettemääratud viisil. Ilma programmideta oleks arvuti kasutu. Arvuti programmvarustust nimetatakse ka arvuti tarkvaraks.

Arvutiprogrammid võib otstarbe järgi jagada kahte suurde rühma:

Tarkvara mõiste alla mahuvad eelkõige arvutis infot töötlevad programmid, aga ka igasugune muu info, mis selgitab arvutikasutajale nende programmide tarvitamist (spikrifailid, juhendid, õpikud, teatmikud).

Tarbeprogramm (application program) teeb ära konkreetselt vajalikku tööd (arvutab, joonistab, mängib muusikat, töötleb tekste jne.). Omaette tarbeprogrammideks on programmeerimisega tegelevad programmid. Neid võib koguni vaadata kui kolmandat osa tarkvarast.


Süsteemiprogrammid

Süsteemiprogrammid on programmid, mis võimaldavad ja hõlbustavad arvuti ja tema välisseadmete kasutamist, ilma, et tavakasutajal oleks vaja omada erilisi teadmisi arvutisüsteemi sisemise ülesehituse kohta.

Alates arvuti sisselülitamisest kuni arvuti väljalülitamiseni korraldavad süsteemiprogrammid andmevoogude liikumist arvutis ja selle välis- ning keskseadmete vahel. Süsteemitarkvara võib omakorda jagada: Enne kui arvuti tööle hakkab, tuleb juhtimisprogrammid laadida tema põhimälu.

Enamkasutatavad operatsioonisüsteemid on: Süsteemitarkvara koosseisu kuuluvad peale op.süsteemi ka teenindus- ja iseseisvad abiprogrammid. Nende abil täidetakse mitmesuguseid süsteemisiseseid funktsioone.

Draiverprogrammide ülesandeks on arvuti sidumine ja sobitamine mitmesugust tüüpi välisseadmetega: klaviatuur, monitor, printer, hiir aga ka võrgutöö ja multimeediaseadmete rakendamine.

Süsteemseid abiprogramme nimetatakse vahel ka utiliitideks. Need on kas: Abiprogrammid omakorda jagunevad:

Tarbeprogrammid

Tarbe- e rakendusprogrammid on konkreetsete rakendusülesannete lahendamiseks mõeldud programmid, mis käivitatakse alles pärast süsteemitarkvara alglaadimist.

Jagunevad omakorda:
 1. laiatarbe- e standardprogrammid - mõeldud paljudele kasutajatele ja paljude rakenduste jaoks; peamised:
  • tekstitöötlusprogrammid - dokumentide ettevalmistuseks, töötluseks ja väljastamiseks
  • tabelarvutusprogrammid - arvutustabelite koostamiseks ja töötlemiseks
  • andmebaasi programmid - andmepankade loomiseks ja haldamiseks
  • esitlusgraafika programmid - esitluste ilmekamaks muutmiseks
  • arvutiside- ja võrguprogrammid
  • küljendus- e kompaktkirjutusprogrammid
  • väljaõppe- ja õppimisprogrammid - õppimise abistamiseks ja õpitu kontrollimiseks
  • projekteerimis- e kavandamisprogrammid
 2. erialaprogrammid - mõeldud paljudele kasutajatele, kuid kindlas valdkonnas (nt raamatupidamisprogrammid)
 3. individuaalprogrammid - mõeldud üksikkasutajatele.

Kasutajaliidesed

Kasutajaliideseks nimetatakse abiprogrammi või op.süsteemi laiendit, mis tekstiliste ja/või graafiliste kujunduselementide abil hõlbustab arvutisüsteemi kasutamist. Eesmärk on kergendada arvutikasutaja tööd. Nimetatakse ka kestprogrammiks.

Kestprogramm e kest (Shell) võimaldab kerget juurdepääsu op.süsteemi võimalustele ja seega ühtlasi ka riistvarale ning tarbeprogrammide kerget käivitamist. Tööd hõlbustab asjaolu, et võimalusi esitatakse valitud tekstidena või graafikakujutistena ekraanil.

Üldiselt jagatakse: Mõned mõisted:

Failid

Programme, andmeid, infot säilitatakse arvutis failidena. Fail (file) on andmekogum (kirjete hulk), mida arvutis salvestatakse ja töödeldakse ühtse tervikuna ning millele on antud nimi. Igal failil on järgmised tunnused:

Faili atribuudid

Atribuudid näitavad faili teatavaid omadusi. Atribuute saab peale panna ja maha võtta. Faili atribuute on neli: Kõik neli atribuuti on üksteistest sõltumatud, st ühe pealepanemine või maha võtmine ei mõjuta teisi atribuute.


Kataloogid

Et failide kogumis oleks kergem orienteeruda, on op.süsteemides loodud võimalus faile rühmitada/grupeerida kataloogidesse (directory) või kaustadesse (folder). Iga kataloogi või kausta sees võib omakorda moodustada katalooge nn alamkatalooge (subdirectory) või kaustu. Kõik kataloogid kuuluvad esmasesse e juurkataloogi (root directory).

Faili loogilist asukohta kataloogipuus/kaustapuus näitab pöördustee (path), st kõik andmestruktuurid (kaustad, kataloogid), mis tuleb läbida, et antud failini jõuda. Pöördusteed täielikult määravat loetelu nimetatakse teenimeks (pathname, full pathname).


Kui faili "lill.bmp" teenimi on "C:\Dokumendid\Pildid\lill.bmp", siis tähendab, et