Heaks kiidetud HTG direktori poolt

Hugo Treffneri Gümnaasiumi

ARVUTIVÕRGU JA -KLASSI KASUTAMISE KORD

Üldsätted
  1. Hugo Treffneri Gümnaasiumi (edaspidi HTG) arvutiklassid on mõeldud õppetööks.
  2. Reeglite järgimine on kohustuslik kõigile HTG arvutiklassis olijatele (edaspidi kasutajad).
  3. Arvutiklassi haldajateks on HTG arvutiõpetajad ja infojuht
  4. Vabal ajal, kui ei toimu arvutiklassis õppetööd, saab arvutiklassi kasutada HTG õpetaja, direktori või infojuhi juuresolekul või nõusolekul.
  5. Õpilastele kodutööde ja järelvastamiste jaoks on II või III korruse arvutiklass avatud peale tunde arvutiõpetaja juuresolekul. Täpsem info arvutiõpetajalt.
  6. Arvutiklassid on mõeldud kasutamiseks HTG õpetajatele ja õpilastele. Teistel isikutel (ka vilistlastel) on lubatud arvutiklassis viibida ainult arvutiklassi haldajate või HTG direktori loal.
  7. Kasutaja isikliku laptopi/arvuti ühendamine juhtmega kooli arvutivõrku on lubatud haldaja või direktsiooni nõusolekul.
  8. Arvutivõrgu kasutamisel tuleb jälgida ka EENeti võrgueeskirja.
  9. Arvutiklassis ei viibita välisjalanõudes ja välisriietes!
  10. Arvutiklassis ei viibita töökohal söögi- või joogiga.
  11. Töö lõpetamisel ja klassist lahkumisel tuleb kasutajal korrastada oma töökoht.

  12.  

    
    

   Haldajate õigused ja kohustused

  13. Ainult haldajatel on õigus otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle, arvutitesse tarkvara paigaldada ja seda sealt eemaldada.
  14. Ainult haldajatel on õigus kooli ikt seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja avada arvutite korpuseid.
  15. Klassi haldajatel on õigus kasutajate kataloogidesse salvestatud õppetööd mittehõlmav info kustutada etteteatamata.
  16. Haldajad ei vastuta kasutajate failide säilimise eest klasside failiserverites ning töökoha arvutites.
  17. Klassi haldajad peavad tagama arvutiklassi korrasoleku õppetööks.

  18.  

    
    

   Kasutaja õigused ja kohustused

  19. Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja, arvutiklassi haldaja või kooli teiste töötajate korraldustele.
  20. HTG õpilastel on õigus kasutada kooli arvuteid ja arvutivõrku õppetööga seotud eesmärkidel.
  21. Selleks, et HTG arvuteid ja arvutivõrku saaksid kõik õpilased ja õpetajad turvaliselt kasutada, peavad kasutajad: 
   1. hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole,
   2. mitte lubama teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust ega kasutama ise teise kasutaja oma,
   3. meeles pidama, et arvuti pole mitte kasutaja isiklik omand ja käituma vastavalt sellele.
   4. arvutiga töötamise lõpetamisel 
    • sulgema kõik käivitatud rakendused (sh. ka serveris) ning ka ühendused serveritesse (ssh, ftp vms.), 
    • arvuti kasutaja süsteemist välja logima (Logoff)
    • töökoha korrastama.
  22. Kasutajatel on keelatud:
   1. Omavoliline programmide paigaldamine arvutitesse ning selliste programmide või mängude kasutamine. Kui on väga suur soov kasutada mingit programmi, mida arvutites ei leidu, tuleb pöörduda arvutiõpetaja või infojuhi poole.
   2. Teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt, arvutiklassis lärmamine, segamine, teiste kasutajate tegevuse põhjendamatu takistamine, ressursside tahtlik raiskamine, programmide töölejätmine arvutisse jms.
   3. Arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
   4. Teiste kasutajate failide ja kaustade sisu muutmine või kustutamine (kaasaarvatud töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine) ning viirusega nakatatud andmekandjate (mälupulgad, välised kõvakettad, plaadid jms.) või failide teadlik kasutamine.
   5. Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine, arvutite ja lisaseadmete (v.a. meediaseadmete - kõrvaklapid, kõlarid, mikrofonid) ümberpaigutamine arvutiklassis. 
   6. HTG arvutitel mängimine (õpetaja või haldaja nõusolekuta).
   7. HTG arvutitel pornograafiaga tegelemine. Vastav mõiste on defineeritud kehtivas seadusandluses. 

  Karistused

  1. Ülalmainitud reeglite ja kasutaja kohustuste vastu eksimine on karistatav. Karistuse määra üle otsustavad haldajad. Suurema eksimuse korral otsustamine delegeeritakse kooli juhtkonnale. 
Seoses käesoleva korra rakendamisega tekkivates küsimustes pöörduda arvutiklassi haldajate poole.

september 2006