HTG INFO
Nr 17
4. veebruar 2013
Juhtkond tänab
 • õpetaja Aive Rootsi humanitaaride õpilaskonverentsi ja õpetaja Marcus Hildebrandti inglise keele kõnevõistluse korraldamise eest;
 • õpilaskonverentsil esinenud vilistlast Ingmar Noorlaidu, ettekandeid teinud õpilasi ja nende juhendajaid ning inglise keele kõnevõistlusel osalenud õpilasi ja nende juhendajaid;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Siim Oksa ja Madis Reemanni õpilaste aineolümpiaadideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • Arusaamatuse tõttu jäi 29. jaanuaril ära joonestamise valikkursuse kordusregistreerimine. Õppealajuhataja ootab esmaspäeval pärast 5. tundi ruumis 209 õpilasi, kes ei ole ajavahemikul 28.01-01.02 klassijuhatajatele või õppealajuhatajale teatanud lõplikust soovist joonestamisekursusel osaleda.
 • III perioodi viimane õnnetund (90 minutit) on reedel, 8. veebruaril kell 15.40 auditooriumis (221).
 • Vahetatud on õpetaja Toomas Jürgensteini õpetatavate valikainete perioodid: IV perioodil on „Sissejuhatus ideede maailma“ (esimene tund on 18. veebruaril) ja V perioodil toimub filosoofia III kursus.
 • III perioodi arvestused toimuvad 11.-15. veebruarini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell.
  • Tundide ajad arvestuste nädalal
   1.-2. tund 8.15-9.45
   3.-4. tund 10.15-11.45
   5.-6. tund 12.15-13.45
   7.-8. tund 14.15-15.45
 • Kõikidel õpilastel palutakse arvestuse nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Klassidel, kellel on III perioodil kuus arvestust, toimub üks arvestus reedel, 8. veebruaril ainetundide ajal:
  • 11.e 2. tunni ajal füüsikaarvestus õp. J. Paaver - 203
   12.e 2. tunni ajal muusikaarvestus õp. Ü. Keerberg - 220
 • NB! Esmaspäeval, 11.02. toimub kõikidel klassidel arvestus kell 11.15 - 12.45.
 • Kooli lõpueksami osana toimub

 • 11.a klassil süvendatud füüsika 5. kursuse arvestus
  11.b klassil süvendatud füüsika 5. kursuse arvestus
  11.c klassil süvendatud keemia 5. kursuse arvestus
  11.d klassil bioloogia 2. kursuse ja keemia 3. kursuse arvestus
  11.e klassil füüsika 3. kursuse arvestus
Väljavõte 2014. a koolieksami juhendist
Koolieksam koosneb kahest osast: 
I osa - sotsiaal-, loodus- ja suunaainete osaeksam,
II osa - õpilase valikosaeksam.
Sotsiaal-, loodus- ja suunaainete osaeksam sisaldab õpilase valikul ühe kursuse arvestuse tulemust sotsiaalainete valdkonnast ning ühe kursuse arvestuse tulemust loodusainete valdkonnast järgmiste kooli poolt pakutavate kursuste hulgast:

sotsiaalainete valdkond
humanitaarsuund - AJs6 või ÜÕ2 
loodussuund - AJ4 või ÜÕ2 
reaalsuund - AJ4 või ÜÕ2 

loodusainete valdkond
humanitaarsuund - FÜ3 või BI2 või KE3
loodussuund - FÜ3 või BIs7 või KEs5
reaalsuund - FÜs5 või BI2 või KEs4
Sotsiaal-, loodus- ja suunaainete osaeksami arvestustöö koostab ning arvestusel abimaterjalide kasutamise otsustab aineõpetaja. 
Eksamiosana ülekantavate kursuste arvestused toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud kooli õppeaasta töökavale.
Kirjalikku arvestustööd ei tagastata õpilasele, töö säilitatakse eksamiperioodi lõpuni. Sotsiaal-, loodus- ja suunaaine arvestust eksamiosana on võimalus sooritada üks kord. Sotsiaal-, loodus- ja suunaainete osaeksamina loetavalt korraliselt arvestuselt puudunud õpilasel on võimalus sooritada osaeksam kooli aastaplaanis ettenähtud järelarvestuste ajal. Järelarvestuste sooritamise reeglid on fikseeritud kooli hindamisjuhendis.
Kooli direktor moodustab õppeaasta alguses sotsiaal-, loodus- ja suunaainete osaeksami tulemuste vaidluste lahendamise komisjoni. 
Kool jätab endale õiguse muuta koolieksami sotsiaal-, loodus- ja suunaainete osaeksami kursuste nimekirja lähtudes kooli õppekavast ja kõrgkoolide sisseastumistingimustest.
Koolieksami hindamine toimub 100 hindepunkti süsteemis.
Koolieksami osaeksam (I osa) moodustab eksami mahust 30%, kusjuures võrdselt maksimaalselt 15% annavad nii loodus- kui sotsiaalvaldkonna kursuste tulemused. Loodusvaldkonna kursuse arvestustöö maksimaalne tulemus on 15 punkti ja sotsiaalvaldkonna kursuse arvestustöö maksimaalne tulemus on 15 punkti. Eksami valikosaeksam (II osa) moodustab eksami mahust 70%. Koolieksami valikosaeksami (II osa) maksimaalne tulemus on 70 punkti. Arvestustööd hindab aineõpetaja.
Arvestustöö tulemust on võimalik vaidlustada viie tööpäeva jooksul alates tulemuste teatamise päevast, mis on fikseeritud kooli tööplaanis, esitades selleks kooli direktorile kirjaliku avalduse. Vaidlustused vaatab läbi ja lahendab direktori poolt moodustatud vaidluste lahendamise komisjon.

 • Arvestuste nädalal on praktilist või uurimistööd tegevatel 11. klassi õpilastel kohustus kohtuda oma juhendajaga. Arvestuste plaanis on selleks ette nähtud esmaspäev, 11. veebruar. Seminari ruumiplaan pannakse tutvumiseks stendile koos arvestuste plaaniga, täpne kellaaeg tuleb eelnevalt juhendajaga kokku leppida.
 • Viimast korda sellel õppeaastal on meie kooli õpilastel võimalus 12.-15. veebruarini uisutada Lõunakeskuses asuval siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks kindlad päevad, kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • IV perioodi tunniplaan valmib 15. veebruariks.
 • Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
  • Õpetaja L. Tepp osaleb koolitusel 5. veebruaril, TÜ õppejõud M. Martin on haigestunud.
  • Muudatused tunniplaanis tulenevalt koolisisestest üritustest:
   • esmaspäev, 4.02.13
    11.c 4.-5. tund jääb ära

    teisipäev, 5.02
    10.b 2. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 144
    3. tund ajalugu õpetaja A. Pettai - 213
    10.c 2. tund kirjandus õpetaja T. Pluum - 102
    3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
    11.c 5. tund jääb ära
    12.b 3. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
    12.d 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
    3. tund kunstiajalugu õp. P. Beier -203

    neljapäev, 7.02
    11.b 3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
    4. tund kirjandus õp. H. Tering - 203
    11.e 1. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
    3. tund füüsika õp. J. Paaver - 141
    12.a 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203 
    4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
    12.c 2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 220
    4. tund füüsika õp. J. Paaver - 141
    12.e 2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein -220 
    3. tund kirjandus õp. H. Tering - 105

    reede, 8.02
    10.c 4. tund I rühm (kes ei osale keemia praktikumis) sissejuhatus usundiõpetusse õp. T. Jürgenstein - 203
    II rühm keemia praktikum õp. E. Paabo - 215
    12.d 4. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 202


  Teated

  • Lingvistikaülesannete lahendamisest ja olümpiaadist huvitatud õpilastele toimub konsultatsioon teisipäeval, 5. veebruaril kell 12.35 ruumis 107.
  • Teisipäeval, 5. veebruaril kell 15.45 tutvustab Prantsuse saatkonna töötaja A. Nurit ruumis 136 õppimisvõimalusi Prantsusmaal. Tutvustus toimub inglise keeles ja eriti oodatud on 11. ning 12. klasside õpilased.
  • Teisipäeval, 5. veebruaril kutsub ajalooring kõiki huvilisi kell 15.50 ruumi 141 kuulama õpetaja Aare Ristikivi ettekannet humanitaarõigusest. Eriti on oodatud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tegijad.
  • Reedel, 8. veebruaril külastab kooli Rootsi Kuningriigi suursaadik, kes peab 5. tunni ajal raamatukogus loengu rootsi keelt õppivatele õpilastele.
  • 8. veebruaril jäävad ööakadeemiasse kõik c-klasside ja 15. veebruaril kõik b-klasside õpilased koos klassijuhatajatega.
  • Laupäeval, 9. veebruaril osaleb HTG tantsuansambel Tantsutallad Rannus Lõuna-Eesti rahvatantsupeol „Tantsutallad“.
  • Õpilastel palutakse koolimajja siseneda Raekoja platsi poolsest välisuksest ning rõivistust klassiruumidesse tulla Jaani kiriku poolsest uksest, et mitte kanda sisejalanõudega lumesegust pori klassidesse. 
  • Järgmine infoleht ilmub 18. veebruaril
  Olümpiaadid
  • 26. jaanuaril toimunud füüsikaolümpiaadi tulemused:
   • 10. klass (23 osavõtjat)
    1. Simmo Saan (10.b)
    2. Raul Rinken (10.b)
    3. Hans Daniel Kaimre (10.b)
    5. Mikk Kull (10.b)
    6.-7. Kristjan Vedler (10.b)
    8. Nils Holger Sova (10.a)
    9. Kaur Paarop (10.a)

    11. klass (15 osavõtjat)
    1. Kaur Kristjuhan (11.b)
    2. Kaarel Kree (11.b)
    3. Siim Sammul (11.b)
    4. Thorny Valk (11.b)
    5.-6. Heigo-Elmar Vahesaar (11.b)
    8.-9. Liisu Miller (11.a)
    8.-9. Liisi Metsoja (11.a)
    10. Kaarel Repän (11.a)

    12. klass (12 osavõtjat)
    1. Kaur Aare Saar (12.b)
    4. Remi Leopard (12.b)
    5. Priit Välja (12.b)
    6. Joosep Kivastik (12.b)
    8. Sander Tars (12.b)
     

  • 2. veebruaril toimunud bioloogiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
   • 10. klass
    1. Jaanika Unt (10.c) 
    3.-4. Henri Maalmann (10.c) 
    5. Anu Jaagosild (10.c) 
    7. Aana-Liisa Kaste (10.a) 
    8. Kaisa-Teele Oja (10.c)

    11. klass
    1. Siim Kurvits (11.c) 
    2. Susanna Laan (11.c) 
    3. Kristiine Aluvee (11.c)
    4. Merit Müür (11.c)
    5. Aksel Johannes Part (11.c)
    7.-9. koht Mariliis Jukk (11.b)
    10.-11. Triin Sellis (11.c)

    12. klass
    1. Kaur Aare Saar (12b) 
    3.-5. Sander Tars (12.b) 
    3.-5. Maris Pärn (12.c)
    3.-5. Johanna Luige (12.c) 
    7. Eneli Simson (12.c) 


  Võistlused

  • Üleriigilisel kõnevõistlusel Põltsamaal esindab Tartu linna Marit Joosti (MHG) ja Eva Johanna Võsu (Lähte gümnaasium) kõrval ka treffnerist Andrea Uibo (10.e).
  • 25.-27. jaanuarini toimus alternatiivne kooliteatrite festival Teenifest '13, kus HTG kooliteater Unenäoklubi oli esindatud monolavastusega „Traktaat viimasele oinale“. Mängis, lavastas ja dramatiseeris Jan Teevet (11.d), keda tunnustati parima meesnäitleja preemiaga, lisaks anti etendusele festivali eripreemia.
  • 31.01.2013 toimus igaaastane inglise keele kõnevõistlus. Žüriisse kuulusid lisaks meie kooli inglise keele õpetajatele Alison E. Davis, Julia Noecker ja Jane Susi USA saatkonnast ning Ryan Mitchell Briti saatkonnast. Külalised USA saatkonnast tutvusid koolimuuseumi ning koolimajaga; Ryan Mitchell rääkis 12.c klassi õpilastele Põhja-Iirimaast.
   • Inglise keele kõnevõistluse tulemused:
    1.-2. koht Aliis Aalmann (10.c)
    1.-2. koht Denis Rastorgujev (10.c)
    3. koht Andri Parvelo (10.b)
    USA saatkonna auhind - Karolin Kelpman (10.b)
    Briti saatkonna auhind - Mariliis Palo (10.e)
    Parim meelelahutus - Iida-Elise Murumets (10.e)
    Kõige kirglikum kõne - Henri Randla (11.a)
    Kõige provokatiivsem kõne - Triinu Bergmann, (10.b)
    Teadusliku lähenemisega kõned - Reelika Jõgi (10.e) ja Siim Kurvits (11.c).
    Mainitud õpilased on palutud õpetajate tuppa teisipäeval, 5. veebruaril pärast esimest tundi kell 9.20.
     
  • 31. jaanuaril toimus viktoriin ajakirja Imeline Ajalugu jaanuarikuu numbris käsitletud teemade kohta. Osalejaid oli 45, kõige arvukamalt (10 õpilasega) oli esindatud 10.b klass. Võistluse tulemused:
   • 1. koht Laura Katrin Leman ja Triin Sellis (11. c)
    2. koht Henri Rosumovski ja Kaarel Viljaste (10.d)
    3. koht Maris Pedaja ja Kaisa Sander (10. b)
    Uus võistlus toimub juba märtsikuu alguses, jälgige reklaami! Parimatele järjepidevalt võistelnud õpilastele on ajakirja toimetus välja pannud Imelise Ajaloo aastatellimuse.


  Õpetajad

  • Õpetajate koolitustund toimub 11.02 kell 8.15-11.00 auditooriumis.
  • Neljapäeval, 7. veebruaril kell 15.45. algab õpetajate toas õppenõukogu, kus kinnitatakse 2013. aasta lõpetajate eksamivalikud.
  Õpilased
  • 10.c ja 12.c klassi õpilased ning nende klassijuhatajad nautisid 31. jaanuaril teatri NO99 etendust „Pedagoogiline poeem“.
  • 1.veebruaril külastasid 12.a ja 12.b klass (+12.c ja 12.e esindused) Tallinna Tehnikaülikooli. Tutvuti vastuvõtutingimuste- ja ühiselamutega, kuulati ehitus-, keemia- ja mehaanika teaduskonna tutvustusi, külastati tugevuslaborit ehitusteaduskonnas ning mehaanika, keemiatehnika, materjalitehnika ja toiduainete laboreid. Aitäh TTÜ-le hästi korraldatud päeva eest. Treffneristid lõpetasid päeva Lennusadama atraktsioonidel.
  • 11.d klassi õpilased käisid 1. veebruaril Ugala teatris vaatamas Viljandi Kultuuriakadeemia 9. lennu teatritudengite diplomilavastust “Idioot”. Noorte näitlejate mängust oldi ülimalt vaimustatud.
  Sport
  • Tartu noortemeistriteks kreeka-rooma maadluses tulid Artur Andersalu (10.d) ja Kristjan Toots (12.c).
  • Sõudeergomeetrite võistlustel ALFA 2013 võitis TA vanuseklassi 1000m distantsil I koha Marliis Reinkort (11.d).
  • Rühmvõimlemise MK-etapil Budapestis saavutas VK Janika rühma koosseisus Kristin Laupa (10.e) II koha.
  • Kristel Soonets (11.b) oli slopestyle'is (pargisõidus) Ride in Baltics III etapil Ignalinas teine.
  • Suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel esinesid meie kooli õpilased väga hästi. Sprindis N18 II koht Marianne Haug (11.c), III koht Margret Zimmermann (11.b), N20 III koht Kristiina Aluvee (11.c). Tavarajal N18 II koht Marianne Haug, III koht Margret Zimmermann. Sprinditeates N18-20 I koht Marianne Haug (ja Silvia Luup), III koht Krstiine Aluvee ja Madli-Johanna Maidla (12.c).
  Kooli hoolekogus
  • Hoolekogu kooskõlastas 23. jaanuari koosolekul kooli vastuvõtutingimused ning Mauruse stipendiumi väljaandmisega seonduva.

  • Hoolekogu kiitis heaks kooli uue perioodi (2014-2016) arengukava koostamise lähtealused ja kuulas ära õppealajuhataja Aime Punga ülevaate õpilaste õppeedukusest. Arutati ka uue toitlustaja konkursi tingimusi, kuna suvel lõpeb aktsiaseltsiga Toidutorn 5-aastane leping õpilaste toitlustamiseks. 


  Kooliarsti teated

  • 4.-8. veebruarini on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 11.c klassi õpilased.
  • Kolmapäeval, 6. veebruaril on kooli medõde koolitusel ja arstikabinet suletud.
  Sõbrapäev Tallinna Reaalkooliga HTGs
  • Reedel, 8. veebruaril kohtume sõpradega Tallinna Reaalkoolist. Möödunud aastal peeti sõbrapäeva HTG ja Reaalkooli õpilaste ja õpetajatega Tallinnas ning sel aastal on treffneristide kord sõpru võõrustada. 

  • Päevakava
   10.30-11.45 - külalistele tutvustatakse kooli
   11.45-12.15 - lõuna
   12.15-12.50 - orienteerumismäng
   13.00-14.15 - külastatakse füüsika (10.b), keemia (10.c), eesti keele (12.c), ühiskonnaõpetuse (12.a) ja usundiõpetuse (10.c üks rühm) tundi
   14.30-16.30 - korvpalli viskevõistlus ja rahvastepall kahe kooli segavõistkondadele
   16.30-17.00 - ürituse lõpetamine

   Igast klassist on oodatud sõpru vastu võtma kaks õpilast, kellele jagatakse täpsemat informatsiooni teisipäeval, 5. veebruaril kell 10.45 auditooriumis. Kõigil korvpalli viskevõistlustest või rahvastepallist huvitatud HTG õpilastel palutakse ühendust võtta kas Kaur Ojakiviga (12.a) kaur.ojakivi@gmail.com või arendusjuht Anti Alasiga hiljemalt kolmapäeval, 6. veebruaril.