POWERPOINT
Õppematerjal
Koostaja: Liile Jõgi
Esimesed sammud esitluse loomisel
Esitluse koostamine automaatkoostamise targa abil
Põhitegevused esitluse loomisel (töö slaididega, erinevad vaateolekud)
Teksti lisamine slaidile
Piltide lisamine slaidile ja nende omaduste muutmine
Muude objektide lisamine slaidile
Slaidiseansi efektid
Esitluse printimine ja näitamine
 

Esimesed sammud esitluse loomisel

Programmi käivitades avaneb dialoogiaken, kus on toodud kolm võimalust uue esitluse loomiseks: Neljandaks valikuks selles dialoogiaknas on juba olemasoleva esitluse avamine (Open an existing presentation). Algusesse

Esitluse koostamine automaatkoostamise targa abil

Lihtsaim moodus esitluse loomiseks on abimehe (AutoContent Wizard) kasutamine. Abimeest kasutades koostatakse esitlus samm-sammult etteantud valikutest sobivate variantide määramise teel. Läbitavad sammud on järgmised: Igast etapist järgmisesse saab hiireklõpsuga nupul Next. Esitluse loomise lõpetamiseks tuleb klõpsata nupul Finish. Lõpetamiseks ei pea kõiki samme läbima.
Algusesse
 

Põhitegevused esitluse loomisel

Uue slaidi lisamine

Siinkohal vaatame uue esitluse loomist ilma abimeheta, st. valikud Template ja Blank presentation (vt. punkt "Esimesed sammud esitluse loomisel"). Nende valikute korral tuleb ära määrata esimese slaidi tüüp ja siis hiljem ülejäänud slaidid ise juurde lisada.
Mõlema valiku korral avaneb dialoogiaken slaiditüübi valikuks (malli valikul tuleb enne määrata, millist kasutatakse): Igal slaiditüübi nime näidatakse akna paremas alumises nurgas (vt. joonis).
Mõningate tüüpide kirjeldused: Esimese slaidi loomisel avaneb aken automaatselt, järgmiste slaidide lisamiseks tuleb valida menüüst Insert ® New Slide või kasutada klaviatuurikombinatsiooni Ctrl+M.
Kui hiljem soovitakse mõne lisatud slaidi tüüpi muuta, tuleb valida menüüst korraldus Format® Slide Layout
Uut esitlust saab alustada ka menüüst korraldusega File® New. PowerPoint’is saab töötada korraga mitme esitlusega.
Algusesse
 

Erinevad vaateolekud ja nende vahetamine

PowerPoint pakub nelja erinevat režiimi, milles luua ja organiseerida oma slaide.

Slaidivaade (Slide View)

Korraga näidatakse ühte slaidi. Selles režiimis on mugav töötada ühe konkreetse slaidi kujundamisel. Teiste slaidide nägemiseks tuleb õiges suunas kerida, kuni õige slaid nähtavale ilmub.

Liigendusvaade (Outline View)

Kõik slaidid on esitatud pealkirjade ja sisutekstiga. Kuna nii saab näha kogu oma presentatsiooni ühes aknas, on see hea võimalus esitluse planeerimiseks, slaidide järjekorra muutmiseks ja toimetamiseks. Näha on ka aktiivse slaidi vähendatud graafiline variant.
Teiste slaidide nägemiseks tuleb hiirega lihtsalt soovitud slaidi piirkonnas klikkida.

 

Slaidisortimisvaade (Slide Sorter View)

See režiim näitab ühes aknas kõikide presentatsioonis esinevate slaidide miniatuurset graafilist kuju. Siin saab hea ülevaate slaidide järjekorrast ja seansi efektidest. Võimaldab seada järkusid, slaidide vahetust ja ajastamist. Sobivaim režiim slaidide järjekorra muutmiseks, slaidide kopeerimiseks, teisaldamiseks, kustutamiseks.

Märkmevaade (Notes View)

Märkusterežiim lubab lisada märkmeid loengupidaja jaoks. Märkuste aknasse saab teksti lisada tavalisel viisil, aga graafiliste objektide lisamiseks tuleb valida View ® Notes Page. Avaneb valitud slaidi märkuste lehekülg koos slaidi vähendatud kujutisega. Nüüd saab joonistada ja lisada pilte nagu slaidirežiimis. Edaspidi teistes vaateolekutes märkuste aknas graafilisi objekte ei näidata (näha on ainult tekst), aga nad ilmuvad sinna taas, kui töötada märkuste leheküljel (Notes page) või kui trükkida slaidid välja koos märkustega.

Vaateolekute vahetamine

Vaadete vahetamiseks tuleb avada menüüst View soovitud vaade. Teiseks võimaluseks on kasutada programmi akna all vasakus osas olevaid vaatenuppe: Algusesse

Slaidipõhja ehk malli kasutamine

Slaidimall (Slide Master) määrab kõigi slaidide ühisomadused, nt tagapõhja. PowerPoint'is on võimalus kasutada juba valmis tehtud slaidimalle, valides menüüst korralduse Format® Apply Design: Valides vasakpoolselt väljalt mingi põhja, näidatakse parempoolsel väljal selle eelvaadet. Nii saab kasutaja endale meeldiva slaidipõhja valida.
Algusesse
 

Slaidi tausta muutmine

Kasutaja saab muuta ka ühe konkreetse slaidi tausta. Selleks tuleb aktiveerida slaid, mille tausta soovitakse muuta ja valida menüüst korraldus Format® Background. Selle tulemusena avaneb dialoogiaken, milles saab valida slaidi tausta värvi ja efekte (Fill Effects). Efektide alt avanevad võimalused taustapildi, -mustri ja -tekstuuri valikuks. Valitud omadusi saab määrata esitluse kõigile slaididele (Apply to All) või ainult aktiivsele slaidile (Apply).
NB! Valides menüüst View® Black and White saab näha, milline näeb slaid välja must-valgena.
Algusesse
 

Slaidi kopeerimine

Kopeerimise abil saab luua uusi slaide juba olemasolevate põhjal. Slaidi kopeerimiseks tuleks enne valida sobiv vaateolek (Outline või Slide Sorter). Slaidi kopeerimiseks tuleb: Slaide saab kopeerida ka ühest presentatsioonist teise.
Algusesse
 

Slaidide järjekorra muutmine

Et esitlus oleks vaadatav ja arusaadav, tuleks lisaks slaidide kujundamisele pöörata tähelepanu ka slaidide järjekorrale.
Slaidide järjekorda saab muuta järgmiselt:

Slaidi kustutamine

Kustutamiseks tuleb vastav slaid (või slaidid) märgistada ning seejärel valida menüüst korraldus Edit® Delete Slide. Korralduse asemel võib kasutada ka klaviatuurilt Del-klahvi. Menüükorraldust saab kasutada igas vaateolekus, kustutusklahvi abi saab kasutada ainult Outline ja Slide Sorter vaates.
Mitme slaidi märgistamiseks tuleb režiimis Slide Sorter View märgistada kõigepealt üks slaid ja siis klõpsata hiirega ülejäänud slaididel, hoides samal ajal all Ctrl-klahvi.
 

Esitluse salvestamine

Töö salvestamiseks tuleb menüüst valida korraldus File® Save või File® Save As. Teine neist lubab valida kausta, kuhu salvestada ja anda failile uus nimi. Salvestamine käib täpselt samuti nagu paketi MsOffice ’97 teistes programmides.
Algusesse
 

Teksti lisamine slaidile

Teksti lisamiseks slaidile tuleb sellele tekitada kõigepealt tekstiala Text Box. Teksti sisestamine tekstialasse ja selle vormindamine käib samamoodi nagu tekstitöötlusprogrammis MS Word. Seetõttu siinkohal neid vahendeid pikemalt ei vaatle. Tähelepanu võiks pöörata järgmistele nuppudele standardhäälestuses PowerPoint’i tööriistaribal:
tekstile varju lisamiseks;
lõikudevahelise reavahe suurendamiseks ja vähendamiseks;
alamloetelude moodustamiseks (nool paremale viib alamloetelusse, nool vasakule taseme võrra kõrgemasse loetelusse);
kirja suuruse muutmiseks (esimene suurendab kirja, teine vähendab).

Erinev on ka üla- ja alaindeksite kirjutamine: kõigepealt tuleb määrata linnukesega, kumba lisada soovitakse, seejärel on vaja märkida, mitu protsenti peaks tekst olema vastavalt siis kõrgemal või madalamal tavalisest tekstist. Näiteks allpool oleval joonisel on alaindeks –25% normaalsest tekstist allpool:

Algusesse

Tekstikasti omaduste muutmine

Tekstiala omaduste muutmiseks tuleb see kõigepealt märgistada (teha lihtsalt üks hiireklõps teksti sees). Märgistatud tekstikasti ümber tekib hall kontuur (raam):
Vedades hiirega sellel raamil olevat ruudukestest, saab muuta tekstiala suurust, vedades raamist, saab muuta tekstiala asukohta slaidil.
Rohkem võimalusi tekstiala omaduste muutmiseks leiate korralduse Format® Auto Shape alt.
Sealt saab muuta tekstiala tausta värvi, lisada raamjoone, määrata täpset suurust ja asukohta ning kirjutada teksti vertikaalsuunas:

Valik Resize autoshape to fit text viimases aknas muudab tekstikasti täpselt nii suureks, et tekst sellesse ilusasti ära mahuks.
Algusesse
 

Tekstikasti kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Tekstikasti kopeerimiseks tuleb: Menüüst korralduste valimise asemel võib kasutada ka klahvikombinatsioone CTRL+C ja CTRL+V (vt. slaidide kopeerimine).
Tekstikasti teisaldamiseks tuleb toimida analoogiliselt kopeerimisega, kuid korralduse Copy asemel tuleb valida Paste.
Tekstikasti kustutamiseks tuleb: Tekstikaste saab kopeerida ja teisaldada samale slaidile, sama esitluse teisele slaidile või mõne muu esitluse slaidile.
Algusesse
 

Piltide lisamine slaidile ja nende omaduste muutmine

Erinevad võimalused piltide lisamiseks

Piltide lisamiseks slaidile on kolm erineva moodust: ClipArt galeriist (pildikogust), failist ja skannerist. Pildi lisamiseks tuleb menüüst valida Insert® Picture ja sealt edasi siis vastav valik ClipArt, From File või From Scanner. ClipArt galeriist saab Office paketiga kaasasolevast pildikogust valida sobiva pildi (seal on enamasti joonistatud pildid). Valik From File annab võimaluse lisada pilti failist ning From Scanner lisada skanneeritud fotot (või muud pilti). Lisaks on veel võimalus PowerPoint’i enda vahenditega slaidile pilti joonistada.
Valik From File tulemusena avaneb dialoogaken Insert Picture, milles tuleb valida koht, kus pildifail asub, ning näidata selle faili nimi. Kuna õppematerjal on mõeldud inimestele, kes on Windows-töökeskkonna ja Office-paketiga tuttavad, siis siinkohal selle dialoogakna võimalusi täpsemalt ei tutvustata.

Pildi lisamine ClipArt galeriist

Office’i pildikogust pildi lisamiseks tuleb menüüst valida korraldus Insert® Picture® ClipArt või kasutada tööriistaribal olevat nuppu . Selle tulemusena avaneb abiaken, milles kasutaja saab meeldiva pildi välja valida: Vasakpoolselt väljalt saab valida pildi teema (või kõik teemad), parempoolsel väljal tuleb sobiv pilt hiireklõpsuga märgistada. Pildi lisab hiireklõps nupul Insert.

Pildi lisamine Internetist

Mingil internetileheküljel asuva pildi lisamiseks oma slaidile, tuleb see pilt eelnevalt oma arvuti välismällu salvestada. Selleks tuleb brauseri abil leida soovitud pilt, teha sellel hiire paremklõps ning valida avanenud hüpikmenüüst Save Image As või Save Picture As (sõltub sellest, millist brauserit kasutatakse). Seejärel avaneb dialoogaken, kus tuleb näidata koht, kuhu salvestada, ja faili nimi. Kui pilt on arvuti kõvakettale salvestatud, saab selle nüüd slaidile lisada, kasutades menüüst korraldust: Insert® Picture® From File.

Omajoonistatud pildi lisamine

Kõigepealt tuleks pilt mingi graafikaprogrammiga valmis joonistada ja siis see jällegi faili salvestada. Kui fail on olemas, saab jällegi kasutada valikut Insert® Picture® From File.
Pildi joonistamisel võib kasutada ka PowerPoint’i graafikavahendeid.

Pildi lisamine skanneerimise teel

Skanneeritud foto lisamiseks tuleb valida menüüst Insert® Picture® From Scanner. See eeldab muidugi vastava arvutiga ühendatud seadme olemasolu. Seejärel tuleks programmi juhiseid järgides pilt sisse skanneerida. Ja ongi foto lisatud.
Algusesse
 

Lisatud pildi omaduste muutmine

Pildi tööriistariba

Pildi lisamisel avaneb pildi tööriistariba Picture Toolbar (ilmub enamasti ka pildi aktiveerimisel). Sellel on nupud pildi lisamiseks failist, värviskaala muutmiseks (värviline, mustvalge, greyscale, vesimärk), kontrastsuse suurendamiseks-vähendamiseks, heleduse suurendamiseks-vähendamiseks, lõikamiseks (Crop), pildile raamjoone ümberpanemiseks, pildi värvide muutmiseks (Recolor Picture), pildi omaduste muutmiseks (Format Picture), mingi värvi läbipaistvaks muutmiseks (Set Transpanent Colors) ja viimane nupp kõigi pildiga tehtud muudatuste tühistamiseks.
Vaatame neid võimalusi veidi lähemalt.
Värviskaala muutmine: klõpsata pildi tööriistaribal nupul . Selle tulemusena avaneb valikute nimekiri, millest saab märkida ühe: Kontrastsuse muutmine: selleks on ribal kaks nuppu ,üks suurendab kontrastsust (nool üles), teine vähendab (nool alla).
Heleduse (erksuse) muutmine: ka selleks on kaks nuppu, üks suurendab, teine vähendab.
Pildi kärpimine: kui nupp Cropsisse lülitada, siis saab pilti ümbritsevatest ruudukestest lohistades seda väiksemaks lõigata (pildi liigseid osi ära lõigata). Pilt muutub väiksemaks, aga pildil olevad asjad jäävad endisse suurusse, need osad, mis nüüd enam pildile ei mahu, lõigatakse ära. Kui see nupp on väljas, siis saab ruudukestest lohistades pildi suurust muuta nii, et vastavalt muutuvad ka pildil olevate objektide suurused.
Pildile raamjoone lisamine: pildile saab joone ümber panna, kasutades nuppu 
Klõpsates sellel nupul, avaneb joonetüüpide valik, millest saab sobiva valida. Suurema joonetüüpide valiku ja võimaluse joone värvi muuta saab dialoogiaknast Format Picture.
Pildi värvide muutmine: pildi värvide muutmiseks on nupp 
Klõps sellel nupul avab akna, kus saab muuta kõiki pildil olevaid värve. Seda ei saa kasutada bitmap’i korral, kuid ClipArt galerii piltide korral töötab väga edukalt.
Pildi värvi läbipaistvaks muutmine: pildil saab ühe värvi läbipaistvaks muuta nupuga . Seda on hea kasutada näiteks fotodelt või logodelt tausta mahavõtmiseks. Värvi läbipaistvaks muutmiseks tuleb see nupp sisse klõpsata ja siis pildil soovitud värvil.
Pildiga tehtud muutuste tühistamine: pildi esialgse väljanägemise tagasisaamiseks on nupp .
 

Dialoogiaken Format Picture

Koosneb kaartidest Colors and Lines, Size, Position, Picture ja Text Box. Peaaegu samasugune abiaken nagu Format® Auto Shape.
Kaart Colors and Lines: saab määrata pildile tausta (ka poolläbipaistvat) ja erinevaid raamjooni (sealhulgas joone tüüpi, paksust ja värvi). Tehtud valikud saab hiljem lisatavate objektide jaoks vaikeväärtusteks muuta, klõpsates linnukese ette märkeruutu Default for New Objects (vt. Format Auto Shape joonis).
Kaart Size: saab määrata pildi suurust (andes ette külgede pikkused või suuruse protsendi). Saab määrata, et pildi suurust muutes jääksid külgede suhted ja pildi proportsioonid samaks. Veel on valik, mis määrab pildi slaidi jaoks sobivaima suuruse (Best Scale for Slide Show).
Kaart Position: saab määrata pildi asukohta slaidil (mitu sentimeetrit ja millisest kohast vertikaal- ja horisontaalsuunas).
Kaart Picture: saab pildi servi maha lõigata (Crop), muuta värviskaalat, heledust ja kontrastsust ning pildi värve (Recolor). Kõik need võimalused olid ka pildi tööriistaribale nuppudena välja toodud. Kaartidel Size ja Picture on ka nupp tehtud muudatuste tühistamiseks.

Pildi suuruse ja asukoha muutmine

Pildi asukohta või suurust saab muuta samamoodi nagu tekstikasti oma. Lihtsaimaks mooduseks on märgistada pilt hiireklõpsuga ja siis: Algusesse
 

Mitu pilti ühel slaidil

Ühele slaidile saab lisada ka mitut pilti. Üldiselt on nii, et kõige peale jääb viimasena lisatud pilt ja teised, mis varem olid lisatud, jäävad selle alla. Kuid piltide järjekorda on võimalik muuta, tehes pildil, mille järjekorda teiste suhtes soovitakse muuta, parema hiireklõpsu ja valides avanenud hüpikmenüüst korralduse Order. Sealt avaneb neli valikut – tuua esiplaanile (Bring to Front), saata kõige taha (Send to Back), tuua ühe võrra ülespoole (Bring Forward) ja saata ühe võrra allapoole (Send Backward).
 

Lisatud pildi kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine

Pildi kopeerimiseks/teisaldamiseks tuleb: Pildi kustutamiseks tuleb pilt märgistada ja siis kasutada klaviatuurilt Del-klahvi.
Algusesse
 

Muude objektide lisamine slaidile

Valemite lisamine slaidile

Matemaatilises tekstis sisalduvate valemite lisamiseks on ka PowerPoint’is abivahend MicroSoft Equation. Selle käivitamiseks tuleb valida menüüst Insert® Object® Microsoft Equation 3.0 või tööriistaribalt nupp . Seejärel avaneb valemieditori aken, milles saab valemi valmis kirjutada. Akna sulgedes lisatakse valmiskirjutatud objekt aktiivsele slaidile. Valemieditoriga võiks igaüks iseseisvalt tutvuda.
 

Tabelite lisamine

Slaidile saab lisada kahte tüüpi tabeleid – Word’i tabeli ja Excel’i tabeli. Töö lisatud tabelitega käib samamoodi nagu vastavas programmis. Lisatud tabelis töötamise ajal muutuvad ka menüü- ja tööriistaribad, nähes välja nagu vastava programmi omad. Kui tabel on sisestatud, tuleb "slaidile tagasisaamiseks" teha hiireklõps väljapool tabelit. Kui hiljem soovitakse tabelis veel mõningaid muudatusi teha, saab "tabelisse tagasi" topeltklõpsuga tabelil. Kuna kasutajalt eeldatakse programmide Word ja Excel mõningast tundmist, siis siinkohal tabelitega töötamist lähemalt ei vaadelda.
Word’i tabeli lisamiseks on tööriistaribal nupp  ja Excel’i tabeli loomiseks nupp .
 

Muude objektide lisamine

Veel saab slaididele lisada graafikuid (tööriistaribal nupp) ja jooniseid (menüüst View® Toolbars® Drawing vahendid), kuid selles õppematerjalis neid ei käsitle. Lihtsam on graafik näiteks Excel’s valmis teha ja siis slaidile kopeerida.
Algusesse
 

Slaidiseansi efektid

PowerPointiga valminud slaidiprogrammis saab kasutada kolme tüüpi animatsioone: Kõik animatsioonid saab määrata menüüst Slide Show. animatsioone on kõige parem määrata sorteerimisvaates. Selles vaates ilmub nähtavale ka Slide Sorter-nupuriba: Algusesse
 

Slaidil asuvate objektide animeerimine

Soovi korral saab slaidil esinevad objektid esitluse ajal üksteise järel "esile kutsuda" (mitte kõik objektid korraga), määrates ise objektide nähtavaletuleku järjekorra.
Objektide animatsioonide määramiseks tuleb valida menüüst Slide Show® Custom Animation. Avanenud aknas kaardilt Timing saab määrata, milliseid objekte animeeritakse ja kuidas – kas järgmine objekt ilmub hiireklõpsu peale või etteantud ajavahemiku järel. Alguses näidatakse kõiki slaidi objekte alumisel väljal Slide objects without animation. Valides sealt soovitud objekti ja märkides kõrvalasuvalt väljalt Start animation valiku Animate, ilmub objekti nimi ülemisele väljale Animation order. Selle välja kõrval on kaks noolt objektide ilmumisjärjekorra muutmiseks.
Sama akna Effects kaardilt saab valida üksikute objektide puhul, kuidas see objekt ilmub ning lisada heli. Preview nupule klõpsates saad vaadelda määratud efekte ning objektide ilmumise järjekorda. Märkides väljal Animation order mingi objekti, saab määrata just selle objekti efekte. Väljalt After animation saab määrata, mis juhtub objektiga pärast animatsiooni (muudab värvi, peidetakse jms).

Teksti animatsioonide määramine Slide Sorter tööriistaribalt

Igal slaidil saab määrata, kas tekst asetatakse esitluse näitamisel slaidile korraga või osade kaupa. Sorteerimisvaates ilmuval Slide Sorter ribal on teksti animatsioonide määramiseks teine liitloend (vt. Slide Sorter tööriistariba joonis). Kui slaidil pole tekstiala, siis on see valik hall. Juhul, kui seal asub valik No Effect, asetatakse kogu slaidi tekst korraga ekraanile. Kui No Effect asemele valida mõni efektidest, siis ilmub tekst slaidile lõikude või muude osade kaupa.
Algusesse
 

Siirdeefektid

Siirdeefektid ehk slaidi animatsioonid määravad selle, kuidas ilmub seansi ajal terve slaid. Neid saab valida Slide Sorter tööriistaribalt esimesest liitloendist (vt. eespool olevat joonist). Slaidi efekte on kõige parem määrata sorteerimisvaates, kuigi seda saab teha ka teistes vaadetes. Siirdeefekti saab määrata ka menüüst Slide Show® Slide Transition:
Väljalt Effect saab valida kuidas slaid ilmub ja efekti kiiruse (aeglane, keskmine, kiire). Samas näidatakse ka kohe eelvaadet. Väljalt Advance saab määrata slaidi ilmumise viisi (hiireklõpsu peale või automaatselt etteantud aja järel, kusjuures siin saab valida ka mõlemad). Väljalt Sound saab lisada slaidile heliefekti.
 

Slaidi peitmine

Slaide saab ka esitluse käigus mitte näidata. Selleks on Slide Sorter nupuribal vastav nupp. Teiseks võimaluseks on valida menüüst Slide Show® Hide Slide.
Algusesse
 

Esitluse printimine ja näitamine

Slaidiseansi läbiviimine

Slaidiseansi esitamiseks tuleb see käivitada – selleks on akna alumises vasakus nurgas nupp: Slaidiseansi katkestab klahvi Esc vajutus. Esitluse ajal sammu võrra tagasi saab klahvi Backspace vajutusega.
Algusesse
 

Slaidide printimine erinevates väljundformaatides

Menüüst korraldusega File® Page Setup saab määrata paberi suurust, formaati, slaidide nummerdamist: Printimise aknast saab valida millele ja kuidas slaide printida:


 

Algusesse


Õppematerjali koostamisel on kasutatud TÜ kursuse "Informaatika didaktika" raames valminud töid.